Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 60/1952 Sb.Zákon o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže

Částka 34/1952
Platnost od 17.11.1952
Účinnost od 17.11.1952
Zrušeno k 01.07.1992 (126/1992 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60.

Zákon

ze dne 30. října 1952

o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Československý Červený kříž získává a vychovává pracující lid k účasti na plnění zdravotních úkolů a k mezinárodní solidaritě pracujících v duchu socialistického humanismu, bojuje proti nebezpečí válek a přispívá tak k upevnění světového míru.

§ 2

Československý Červený kříž je jedinou státem uznanou organisací Červeného kříže na území Československé republiky; je dobrovolnou organisací podle zákona ze dne 12. června 1951, č. 68 Sb., o dobrovolných organisacích a shromážděních, a řídí se ve své činnosti vlastním organisačním řádem.

§ 3

Československý Červený kříž plní zejména tyto úkoly:

1. podle zásad stanovených ministerstvem zdravotnictví organisuje a provádí zdravotnickou přípravu obyvatelstva, organisuje z absolventů této přípravy zdravotnické útvary a ukládá jim úkoly, pomáhá orgánům státní zdravotní správy v oboru preventivní a léčebné péče, v oboru hygienické a protiepidemické péče, ve zdravotnické osvětě, ve zdravotnické pomoci obyvatelstvu při živelních pohromách a hromadných neštěstích a při zdravotnickém zabezpečení obrany státu, vydává publikace a časopisy a plní další zdravotní a sociální úkoly, které mu svěřuje stát;

2. působí jako výlučně uznaná národní pomocná organisace vojenské zdravotnické služby podle ženevských úmluv ze dne 12. srpna 1949, o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli, o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři, o zacházení s válečnými zajatci a o ochraně civilních osob za války.

§ 4

(1) Prostředky k plnění svých úkolů získává Československý Červený kříž z členských příspěvků, z výnosů vlastních akcí, z darů a dědictví; stát poskytuje Československému Červenému kříži na jeho činnost každoroční příspěvek.

(2) Osvobození Československého Červeného kříže od daní, poplatků a dávek včetně cla upravují zvláštní předpisy.

§ 5

Všechny úřady (orgány), podniky, zařízení a organisace jsou povinny napomáhat Československému červenému kříži při plnění jeho úkolů.

§ 6

(1) Užívání znaku a odznaku Červeného kříže (červeného kříže v bílém poli), jakož i názvu "Červený kříž" se v době míru i v době ozbrojeného konfliktu řídí ustanoveními ženevských úmluv ze dne 12. srpna 1949. Totéž platí o užívání ostatních znaků a názvů chráněných uvedenými úmluvami.

(2) V době míru smějí v rámci těchto úmluv užívat znaku, odznaku a názvu Červeného kříže pouze:

a) Československý Červený kříž a jeho organisační složky v mezích svého organisačního řádu,

b) zdravotnická služba ozbrojených sil a jiných ozbrojených sborů;

c) mezinárodní organisace Červeného kříže a její personál, pokud vykonávají svou činnost na území Československé republiky s povolením vlády,

d) jiné orgány a osoby s výslovným souhlasem Československého červeného kříže pro sanitní dopravní prostředky a pro zařízení určená výhradně k ošetřování raněných a nemocných

§ 6a

Předpisy potřebné k provedení tohoto zákona vydá ministerstvo zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány.


§ 7

Zrušuje se zákon č. 479/1929 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže.


§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Plojhar v. r.

Přesunout nahoru