Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 55/1952 Sb.Vládní nařízení o povinnostech, právech a odpovědnosti hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby

Částka 32/1952
Platnost od 15.11.1952
Účinnost od 01.01.1953
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

55.

Vládní nařízení

ze dne 15. listopadu 1952

o povinnostech, právech a odpovědnosti hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 9 odst. 1 zákona č. 54/1952 Sb., o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Organisace účetní služby

§ 1

(1) Ústřední účtárnu zřídí ministerstva, jiné ústřední úřady a ústředí organisací (dále jen "ústřední účetní jednotky").

(2) Hlavní účtárnu zřídí

a) hlavní správy, podniky, úřady, národní výbory, jejich referáty, soudy, prokuratury, zařízení a organisace, jimž je podřízena alespoň jedna účetní jednotka,

b) jiné hospodářské a rozpočtové organisace značné hospodářské důležitosti, nařídí-li to příslušný ministr, vedoucí jiného ústředního úřadu nebo ústředí organisací.

(3) Účtárnu zřídí, není-li dále stanoveno jinak, všechny účetní jednotky neuvedené v odstavci 2. V ústředních účetních jednotkách, které mají ústřední účtárnu, se účtárna zřídí při organisační složce, která vede jejich hospodaření.

(4) V účetní jednotce, která je začleněna do jiné účetní jednotky, se zřídí účtárna jen se souhlasem ústřední účetní jednotky. Ústřední účetní jednotky mohou také nařídit zřízení jedné účtárny pro více účetních jednotek u některé z nich.

§ 2

Ústřední účtárny organisují a řídí účetní evidenci a účetní službu všech podřízených účetních jednotek, kontrolují stav jejich účetní evidence, prověřují účetní výkazy, provádějí rozbor těchto výkazů a sestavují souhrnné účetní výkazy.

§ 3

(1) Hlavní účtárny a účtárny vedou účetní evidenci o hospodaření svých účetních jednotek, sestavují a ve stanovených lhůtách předkládají měsíční, čtvrtletní a roční účetní výkazy.

(2) Hlavní účtárny nadřízených účetních jednotek vykonávají obdobnou působnost jako ústřední účtárny.

§ 4

(1) Ustanovení a odvolání hlavního (vedoucího) účetního, jeho podřízenost a rozhodování neshod mezi ním a vedoucím účetní jednotky upravuje zákon.

(2) Při převzetí a odevzdání funkce hlavním (vedoucím) účetním se za účasti zástupce přímo nadřízené účetní jednotky prověří stav účetní evidence a sepíše zápis. Zápis podpíší odevzdávající a přejímající hlavní (vedoucí) účetní. Po jednom vyhotovení zápisu převezmou vedoucí příslušné účetní jednotky a hlavní účetní přímo nadřízené účetní jednotky; jedno vyhotovení zápisu o změně hlavního účetního ústřední účtárny se zašle ministerstvu financí.

(3) Po dobu delší nepřítomnosti hlavního (vedoucího) účetního přecházejí veškeré jeho povinnosti, práva a odpovědnost na jeho zástupce, jehož ustanovení oznámí vedoucí účetní jednotky všem jejím složkám; u podřízených účetních jednotek musí být zástupce předem schválen vedoucím přímo nadřízené účetní jednotky a jejím hlavním účetním.

ČÁST DRUHÁ

Povinnosti, práva a odpovědnost hlavního (vedoucího) účetního

ODDÍL PRVNÍ

Povinnosti hlavního (vedoucího) účetního

§ 5

Hlavní (vedoucí) účetní zajišťuje plnění úkolů účtáren a vykonává funkci státního kontrolního orgánu ve věcech zachovávání hospodářské, finanční a rozpočtové kázně.

§ 6

Hlavní účetní je povinen ve vztahu k podřízeným účetním jednotkám zabezpečit

a) včasné vypracování a vydání směrnic, pokynů a vysvětlivek o účetní evidenci, o rozboru účetních výkazů, o dokladových revisích a o inventarisaci hospodářských prostředků,

b) instruktáž účetních pracovníků a dodání potřebného informativního a instruktážního materiálu,

c) zevšeobecňování pokrokových zkušeností v otázkách racionalisace a mechanisace účetní evidence,

d) kontrolu vedení a stavu účetní evidence a kontrolu dodržování stanovených lhůt, právních předpisů a příkazů vlády a ministerstva financí ve věcech účetní evidence,

e) provádění dokladových revisí hospodářské a finanční činnosti podřízených účetních jednotek alespoň jednou ročně.

§ 7

Hlavní (vedoucí) účetní je povinen ve své účetní jednotce zabezpečit

a) organisaci správného oběhu dokladů a používání stanovených vzorů účetních dokladů, jakož i dodržování předepsaného postupu při jejich vyhotovování podle platných směrnic a příkazů nadřízených účetních jednotek,

b) správnou a dochvilnou evidenci hospodářských prostředků a všech ostatních operací a výsledků hospodářské a finanční činnosti účetní jednotky,

c) sestavování výsledných kalkulací vlastních nákladů hotových výrobků, poskytnutých služeb, nakupovaného materiálu, surovin, paliva a zboží,

d) správný a včasný výpočet a odvod daní a poplatků, správné a včasné provádění odvodů ze zisku a jiných odvodů do státního rozpočtu, jakož i odvodů odpisů,

e) inventarisaci všech hospodářských prostředků ve stanovených lhůtách a při změně pracovníků přímo odpovědných za tyto prostředky, včasné a správné zjišťování a zachycování výsledků inventarisace v účetní evidenci,

f) včasné a správné sestavování rozvah a ostatních účetních výkazů a jejich předkládání ve stanovených lhůtách, jakož i včasné provádění jejich rozboru,

g) prověření, shrnutí, jakož i rozbor rozvah a ostatních účetních výkazů předkládaných podřízenými účetními jednotkami, počítajíc v to i výsledné kalkulace, a předkládání souhrnných účetních výkazů za všechny podřízené účetní jednotky ve stanovených lhůtách.

§ 8

(1) Hlavní (vedoucí) účetní je povinen ve své účetní jednotce zajistit kontrolu

a) správnosti realisace a expedice hotových výrobků, zboží, surovin, materiálu, paliva a jiných hospodářských prostředků, jakož i bezúplatných převodů základních prostředků,

b) správnosti a včasnosti vyhotovování účetních dokladů o příjmu a výdeji surovin, materiálu, paliva, hotových výrobků, zboží a jiných hospodářských prostředků, včasnosti reklamací mank, zmetků a neúplných dodávek u dodavatelů, dále správnosti protokolů o odepsání zmetků, poškozeného zboží a jiných hospodářských prostředků, o váze obalu a o novém ocenění zboží,

c) správnosti čerpání mzdových fondů, dodržování systemisovaných stavů a dodržování předpisů o pracovních příjmech odborných a pomocných zaměstnanců a plnění hospodářsko-správních a jiných rozpočtů,

d) včasnosti vymáhání pohledávek a splácení dluhů.

(2) Hlavní (vedoucí) účetní je povinen

a) činit opatření proti mankům, zpronevěrám a nezákonným výdejům peněžních prostředků a zásob, jakož i proti jiným nesprávnostem,

b) zabraňovat expedici zásob bez předložení plných mocí pro převzetí dodávek a bez předepsaných dokladů,

c) přísně zachovávat stanovený postup při vydávání a evidenci plných mocí pro převzetí dodávek a při kontrole zásob přijatých na jejich podkladě,

d) sepsat neprodleně protokol o mankách, zpronevěrách, krádežích peněžních prostředků a zásob, jakož i o jiných nesprávnostech, zajistit kontrolu včasného podání trestních oznámení a podat neprodleně hlášení přímo nadřízené účetní jednotce a ministerstvu státní kontroly.

§ 9

(1) Hlavní (vedoucí) účetní nesmí vykonávat funkce spojené s přímou odpovědností za peněžní prostředky a zásoby a takové funkce mu nesmějí být svěřovány.

(2) Hlavní (vedoucí) účetní nesmí přijímat peněžní prostředky, zásoby a jiné hospodářské prostředky při operacích souvisících s činností jeho účetní jednotky.

ODDÍL DRUHÝ

Práva hlavního (vedoucího) účetního

§ 10

(1) Hlavní (vedoucí) účetní určí pracovníkům přiděleným účtárně pracovní povinnosti tak, aby znali jejich rozsah a svou odpovědnost za jejich plnění. Tito pracovníci nesmějí být bez souhlasu hlavního (vedoucího) účetního zaměstnáváni pracemi, které se netýkají účetní evidence.

(2) Hlavní účetní nadřízené účetní jednotky vydává ve věcech účetní evidence směrnice a příkazy, které jsou závazné pro všechny podřízené účetní jednotky, jakož i pro všechny jejich organisační složky.

(3) Hlavní (vedoucí) účetní vydává směrnice a příkazy týkající se správného vyhotovování, oběhu a včasného předkládání účetních dokladů; tyto směrnice a příkazy jsou závazné pro všechny pracovníky účetní jednotky.

(4) Všechny složky účetní jednotky jsou povinny dodávat účtárně včas veškeré účetní a jiné doklady, smlouvy, rozpočty, plány, směrnice, pokyny, příkazy a jiné písemnosti potřebné pro vedení účetní evidence a pro výkon funkce hlavního (vedoucího) účetního.

(5) Opatření k stíhání pracovníků, kteří se provinili nesplněním nebo porušením směrnic a příkazů hlavního (vedoucího) účetního, činí vedoucí účetní jednotky.

§ 11

(1) Hlavní (vedoucí) účetní může požadovat a všechny složky účetní jednotky jsou povinny mu poskytovat vysvětlení, odborná vyjádření a jinou pomoc, pokud je toho třeba pro řádné vedení účetní evidence a pro zabezpečení výkonu jeho funkce; jsou povinny zejména spolupracovat v otázkách výsledné kalkulace vlastních nákladů, při inventarisaci a oceňování hospodářských prostředků, jakož i při prověřování a rozboru účetních výkazů.

(2) Vedoucí účetní jednotky je povinen zajistit podmínky pro řádný výkon funkce hlavního (vedoucího) účetního, zejména spolupráci podle odstavce 1.

§ 12

(1) Hlavní (vedoucí) účetní nebo pracovník jím písemně zmocněný předem viduje veškeré hospodářské smlouvy, objednávky a dohody o dodávkách zboží a jiných zásob, o provedení prací nebo služeb, o opatřování úvěru a o jiných hospodářských a finančních operacích; rovněž viduje návrhy na přijímání a stanovení pracovních příjmů odborných a pomocných zaměstnanců.

(2) Hlavní (vedoucí) účetní podpisuje spolu s vedoucím účetní jednotky rozvahy a ostatní účetní výkazy. Hlavní (vedoucí) účetní nebo pracovník jím písemně zmocněný spolupodpisuje veškeré doklady pro příjem a výdej peněz, zásob a jiných hospodářských prostředků a doklady, kterými se mění nároky a závazky z úvěrových vztahů a súčtování s jinými účetními jednotkami.

(3) Jména a podpisy pracovníků zmocněných k vidování a k podpisování písemností uvedených v odstavcích 1 a 2 musí vedoucí účetní jednotky oznámit všem jejím složkám.

(4) Písemnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 nesmějí být bez vidování nebo podepsání hlavním (vedoucím) účetním nebo pracovníkem jím zmocněným přijímány ve vlastní účetní jednotce k provedení ani přímo odpovědnými osobami ani orgány účetní služby.

§ 13

Hlavní (vedoucí) účetní nesmí provádět ani podpisovat příkazy k operacím, kterými se porušují právní předpisy a předepsaný postup při příjmu, úschově a výdeji peněžních prostředků, zařízení, zásob a jiných hospodářských prostředků, jako jsou

a) expedice fondovaných zásob odběratelům bez přídělů, bez přidělených fondů a bez plných mocí pro jejich převzetí,

b) nezákonné převody zařízení a dodávky materiálu,

c) výdeje peněžních prostředků na pracovní příjmy odborných a pomocných zaměstnanců nad systemisovaný stav a na nezákonné zvyšování jejich pracovních příjmů,

d) nepřípustné výplaty peněžních i naturálních prémií, odměn a podpor a nepřípustné výdaje na oslavy, bankety, jubilea a pod.,

e) placení hotovými penězi, je-li předepsáno bezhotovostní placení, a použití oběžných prostředků na jiné než určené účely.

§ 14

(1) Dostane-li hlavní (vedoucí) účetní příkaz, který odporuje právním předpisům nebo příkazům nadřízených účetních jednotek, je povinen - s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 - upozornit před jeho splněním písemně vedoucího účetní jednotky na závadnost vydaného příkazu. Potvrdí-li vedoucí písemně příkaz, je hlavní (vedoucí) účetní povinen jej splnit a neprodleně to oznámit ministerstvu státní kontroly a vedoucímu přímo nadřízené účetní jednotky.

(2) Dostane-li hlavní (vedoucí) účetní příkaz, jehož splnění by bylo trestné, je povinen, aniž příkaz provede, oznámit to neprodleně ministerstvu státní kontroly a vedoucímu přímo nadřízené účetní jednotky.

(3) Jestliže vedoucí účetní jednotky nebo jiní její pracovníci uzavírají pro ni nepřípustné půjčky nebo opatřují jiným nezákonným způsobem peněžní prostředky nebo zásoby, je hlavní (vedoucí) účetní povinen uvědomit o jejich příjmu ministerstvo státní kontroly a vedoucího přímo nadřízené účetní jednotky.

(4) Neoznámí-li hlavní (vedoucí) účetní závadné příkazy nebo jednání, má stejnou odpovědnost jako vedoucí příslušné účetní jednotky.

(5) Vedoucí přímo nadřízené účetní jednotky je povinen přezkoumat oznámení do tří dnů po jeho doručení a v téže lhůtě učinit příslušná opatření a uvědomit o nich hlavního (vedoucího) účetního, který podal oznámení; neučiní-li tak, má stejnou odpovědnost jako vedoucí podřízené účetní jednotky.

ODDÍL TŘETÍ

Odpovědnost hlavního (vedoucího) účetního

§ 15

Hlavní (vedoucí) účetní odpovídá

a) za nesprávné nebo nedbalé vyhotovení dokladů, za vyhotovení faktur, inkasních příkazů a jiných dokladů neodpovídajících skutečnému výdeji a expedici zásob nebo skutečně provedeným službám (fingované faktury, fingované inkasní příkazy a pod.), za vydání nekrytých šeků, za ztráty, poškození nebo zničení účetních dokladů, za nesprávnou organisaci a jiné nedostatky oběhu účetních dokladů, jakož i za podepsání dokladů na výdej zásob, při němž byl porušen předepsaný postup nebo který byl proveden podle nezákonných disposic,

b) za nesprávnou organisaci účetní evidence a za opožděné, nesprávné nebo nedbalé zaúčtování dokladů na účty synthetické a analytické evidence,

c) za nesprávné opatrování archivu účetních dokladů, účetních knih a výkazů, nebylo-li postaráno o zabezpečení těchto písemností před ztrátou, poškozením nebo odcizením,

d) za nedodržení stanovených vzorů účetních výkazů, za nesprávné sestavení a opožděné předložení rozvah a ostatních účetních výkazů a jiných hlášení, jakož i za sdělení nepravdivých údajů, jimiž se předstírá vyšší plnění plánu,

e) za porušení rozpočtové kázně, za použití přídělů ze státního rozpočtu a ostatních účelových prostředků k jiným než určeným účelům, za nesprávný nebo opožděný výpočet a odvod daní, odvodů ze zisku a jiných odvodů do státního rozpočtu,

f) za porušení pokladní a finanční kázně, jako je použití hotovostí vybraných z peněžního ústavu na jiné než určené účely, opožděné odvedení tržeb za realisované zboží a jiné hospodářské prostředky do peněžního ústavu a opožděné vrácení nepoužitých peněžních prostředků do peněžního ústavu, překročení limitu pokladních hotovostí, provedení úhrad v hotovosti místo bezhotovostním placením, nezákonný příjem peněz za jakékoli operace a jejich vydání bez prostřednictví peněžního ústavu, nedodržení limitů stanovených pro platy v hotovosti z tržeb za zboží, použití oběžných prostředků na jiné než určené účely,

g) za opožděné nebo nesprávné sesouhlasení operací na obratovém účtě a na ostatních účtech v peněžních ústavech, za porušení předpisů o úschově šekových knížek a o vyhotovování šeků, za převody ze zvláštních účtů, které jsou v rozporu s účelovým určením prostředků na těchto účtech uložených, za nesprávné zřizování akreditivů, za nesprávné převody peněz a pod., které mohou mít za následek nepořádek v súčtování a zpronevěry peněžních prostředků,

h) za opožděné sesouhlasení súčtování, za nezákonné odepsání pohledávek a dluhů, jakož i za zmeškání lhůt pro upomínání a vymáhání pohledávek, které mělo za následek poškození státu nebo účetní jednotky,

ch) za nesprávné vedení účetní evidence zásob a za nepořádek v ní, za nesprávné sestavení výsledných kalkulací vlastních nákladů výroby a nakupovaného materiálu, surovin a paliva,

i) za nesprávnou organisaci a nesprávné vedení účetní evidence v podřízených účetních jednotkách a v jednotlivých organisačních složkách účetní jednotky,

j) za výplaty mezd nad stanovený mzdový fond v důsledku nedodržování systemisovaných stavů odborných a pomocných zaměstnanců a nezákonného zvyšování jejich pracovních příjmů, jakož i za překročení hospodářsko-správních a jiných rozpočtů, za podávání nesprávných hlášení o zúčtovaných mzdách, za nezákonné výplaty peněžních a naturálních prémií, odměn a podpor, za nezákonné výplaty pracovníkům, za přeplatky při pracovních cestách a v případech jiného súčtování s pracovníky a s jinými osobami, za nepřípustné výdaje na oslavy, bankety nebo jubilea,

k) za opominutí opatření k včasnému vymáhání nevyúčtovaných zbytků poskytnutých záloh, opatření proti mankům, zpronevěrám a krádežím peněžních prostředků nebo zásob, za opožděné nebo nesprávné provedení inventarisace hospodářských prostředků a za opožděné nebo nesprávné zjištění a zachycení jejích výsledků v účetní evidenci.

§ 16

V případech uvedených v § 15, jakož i v případech, ve kterých jednáním nebo opominutím hlavního (vedoucího) účetního byla účetní jednotce způsobena hmotná újma, porušena její normální činnost nebo v nichž došlo k oklamání státu, k rozkrádání socialistického vlastnictví, k mrhání zásobami nebo k podobným škodám, stíhá hlavního (vedoucího) účetního odpovědnost podle příslušných předpisů.


ČÁST TŘETÍ

Závěrečné ustanovení

§ 17

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede je ministr financí a ostatní členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Málek v. r.

Fierlinger v. r.

Maurer v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Nepomucký v. r.

Bílek v. r.

Dr. Neuman v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Nosek v. r.

Dr. Gregor v. r.

Plojhar v. r.

Harus v. r.

Pokorný v. r.

Dr. Havelka v. r.

Pospíšil A. v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Pospíšil J. v. r.

Jonáš v. r.

Ing. Púčik v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Smida v. r.

Krajčír v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Přesunout nahoru