Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 43/1952 Sb.Vládní nařízení o rozmisťování odborných pracovníků

Částka 25/1952
Platnost od 19.09.1952
Účinnost od 19.09.1952
Zrušeno k 10.11.1958 (70/1958 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43.

Vládní nařízení

ze dne 19. srpna 1952

o rozmisťování odborných pracovníků

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):


§ 1

Úspěšné provádění socialistické výstavby vyžaduje, aby klíčové podniky, zvláště podniky nové nebo podniky, které zavádějí nový druh výroby, byly zabezpečeny dostatečným počtem odborných pracovníků. K tomu účelu lze odborné pracovníky rozmisťovat v souladu s potřebami státního národohospodářského plánu podle dalších ustanovení tohoto nařízení.

§ 2

Ústřední úřady mohou v oboru své působnosti závazně převádět odborné pracovníky z podniků, úřadů, ústavů a jiných zařízení (dále jen "podniky") do jiných podniků, kde je nedostatek těchto pracovníků.

§ 3

Ústřední úřady jsou poviny z podniků spadajících do jejich oboru působnosti převést do oboru působnosti jiných ústředních úřadů odborné pracovníky v souhlase s potřebami státního národohospodářského plánu. Umístění odborných pracovníků do podniků provedou ústřední úřady, do jejichž oboru působnosti se pracovníci převádějí.

§ 4

(1) Odbornými pracovníky podle tohoto nařízení se rozumějí:

a) absolventi vysokých škol technických studijních oborů inženýrského stavitelství (směr konstruktivní a dopravní a směr vodohospodářský), architektury, strojního inženýrství, elektrotechnického inženýrství, chemického inženýrství, horního inženýrství, hutního inženýrství, zemědělského inženýrství, absolventi veterinárních fakult, lesního inženýrství, absolventi přírodovědeckých fakult studijních oborů matematiky, geologie, fysiky a chemie a absolventi fakult ekonomických;

b) absolventi odborných škol pro průmysl, zemědělství, lesnictví, obchod a dopravu;

c) technologové, mistři, konstruktéři, projektanti, hlavní účetní, plánovatelé, seřizovači a normovači, i když nejsou absolventy škol uvedených v písm. a) a b).

(2) Vláda může stanovit některé další skupiny odborně kvalifikovaných pracovníků, na něž se vztahuje toto nařízení.

§ 5

(1) Převedení odborní pracovníci jsou povinni pracovat v podniku, který jim určí příslušný ústřední úřad, a to po dobu tímto úřadem stanovenou až do tří let.

(2) Převedením končí dosavadní pracovní poměr a vzniká nový pracovní poměr k podniku, do něhož je odborný pracovník převeden.

(3) Jinak se práva a povinnosti převedených odborných pracovníků řídí příslušnými předpisy o pracovních a mzdových poměrech.

§ 6

(1) Podniky jsou povinny odborné pracovníky jim určené zaměstnávat po dobu stanovenou ústředním úřadem, a to pracemi, které odpovídají jejich odborným znalostem a schopnostem, a postarat se o jejich vhodné ubytování.

(2) Převáděným pracovníkům se poskytnou všechny náhrady, které se přiznávají pracovníkům při přijetí do zaměstnání.

(3) Doba zaměstnání v dosavadním pracovním poměru se započítává do doby zaměstnání v novém pracovním poměru pro nároky z něho vyplývající. Prováděcí předpisy stanoví, za kterých podmínek se odborným pracovníkům započítává pro tyto nároky určitá doba zaměstnání navíc.

(4) Pro určité úkoly nebo určité skupiny odborných pracovníků může vláda stanovit nároky při převedení odchylně od předchozích odstavců.

§ 7

Podrobné předpisy k provedení tohoto nařízení vydá ministerstvo pracovních sil v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a s jednotnou odborovou organisací.

§ 8

Porušení povinností uložených tímto nařízením odborným pracovníkům a vedoucím podniků se trestá podle ustanovení trestního zákona správního, pokud nejde o čin přísněji trestný.

§ 9

Ustanovení § 17 zákona č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců, ustanovení § 12 vládního nařízení č. 120/1950 Sb., o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích, ustanovení je doplňující a pozměňující, jakož i předpisy, které upravují rozmisťování vojenských osob v činné službě, zůstávají nedotčeny.


§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Široký v. r.

Málek v. r.

Fierlinger v. r.

Maurer v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Nepomucký v. r.

Bílek v. r.

Dr. Neuman v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Nosek v. r.

Dr. Gregor v. r.

Plojhar v. r.

Harus v. r.

Pokorný v. r.

Dr. Havelka v. r.

Pospíšil A. v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Pospíšil J. v. r.

Jonáš v. r.

Ing. Púčik v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Smida v. r.

Krajčír v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Přesunout nahoru