Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 42/1952 Sb.Vládní nařízení, kterým se zřizují plánovací komise národních výborů a vydává jejich statut

Částka 25/1952
Platnost od 19.09.1952
Účinnost od 19.09.1952
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42.

Vládní nařízení

ze dne 19. srpna 1952,

kterým se zřizují plánovací komise národních výborů a vydává jejich statut

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 a § 37 odst. 3 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu), a podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


§ 1

Za účelem dalšího zlepšení plánování národního hospodářství a zjednání předpokladů pro provádění nové metody sestavování státního plánu rozvoje národního hospodářství se zřizují při národních výborech místo dosavadních plánovacích referátů a plánovacích komisí plánovací komise jako objektivní orgány rad národních výborů.

Krajské plánovací komise

§ 2

(1) Při krajských národních výborech se zřizují krajské plánovací komise.

(2) Krajská plánovací komise plní tyto úkoly:

a) vypracovává a předkládá radě krajského národního výboru návrhy perspektivních a ročních plánů rozvoje hospodářství kraje a posuzuje návrhy plánů, vypracované referáty krajského národního výboru;

b) vypracovává krajské bilance pracovních sil, příjmů a výdajů obyvatelstva, stavebních hmot a další bilance, stanovené státním úřadem plánovacím;

c) prověřuje plnění plánu rozvoje hospodářství kraje a předkládá radě krajského národního výboru zprávy o výsledcích kontroly spolu s návrhy opatření k zabezpečení plnění tohoto plánu;

d) zpracovává z pověření rady krajského národního výboru i z vlastní iniciativy jednotlivé problémy hospodářského rozvoje kraje a předkládá radě návrh na jejich řešení;

e) podává radě posudky návrhů ve všech otázkách hospodářského a kulturního rozvoje kraje, jež předložily jednotlivé referáty krajského národního výboru radě k projednání;

f) metodicky řídí na základě pokynů státního úřadu plánovacího plánovací práce referátů krajského národního výboru a okresních plánovacích komisí;

g) připravuje pro radu krajského národního výboru návrhy plánů výstavby měst a vesnic;

h) vypracovává a radě krajského národního výboru předkládá návrhy plánů rozmístění závodů a jiných hospodářských jednotek, podřízených národním výborům v kraji, a návrhy na umístění nových závodů a jednotek, řízených ministerstvy.

§ 3

Aby krajské plánovací komise mohly plnit své úkoly, předkládají jim:

a) referáty krajského národního výboru projekty plánů, které vypracovaly, zprávy a návrhy pro radu krajského národního výboru, týkající se hospodářského rozvoje kraje, jakož i všechny podklady, doklady, výkazy, informace a návrhy opatření, které krajské plánovací komise ke své práci vyžadují;

b) krajská služba státního úřadu statistického výkazy o plnění hospodářských plánů v kraji a jiné statistické podklady o kraji, potřebné pro plnění úkolů krajské plánovací komise;

c) podniky a jiné jednotky, řízené ministerstvy, údaje o stavu, zdrojích a potřebě pracovních sil, o nárocích na vodu a na dopravu, o potřebě veřejných komunikací, vodovodů, kanalisace a jiných zařízení komunálního hospodářství, zařízení zdravotnických, kulturních a sociálních a jiné údaje, potřebné pro plnění úkolů krajské plánovací komise.

§ 4

(1) Krajská plánovací komise se skládá z předsedy, jeho náměstka a pěti až sedmi členů. Krajská plánovací komise plní své úkoly pomocí aparátu, složeného ze zaměstnanců krajského národního výboru.

(2) Předseda krajské plánovací komise řídí práci komise a je členem rady krajského národního výboru; v jeho nepřítomnosti ho zastupuje, pokud jde o vedení komise, jeho náměstek.

(3) Předsedu krajské plánovací komise jmenuje vláda na návrh ministra-předsedy státního úřadu plánovacího, učiněný po vyjádření příslušného orgánu Národní fronty.

(4) Náměstka předsedy krajské plánovací komise jmenuje ministr-předseda státního úřadu plánovacího na návrh krajského národního výboru.

(5) Ostatní členy krajské plánovací komise jmenuje rada krajského národního výboru na návrh předsedy krajské plánovací komise z řad pracovníků aparátu krajské plánovací komise, pracovníků referátů krajského národního výboru, vědeckých pracovníků a vynikajících novátorů a úderníků.

(6) Úkoly krajských plánovacích komisí podrobněji vymezí a jejich organisaci upraví státní úřad plánovací v dohodě s ministerstvem vnitra.

Plánovací komise národních výborů v Praze

§ 5

Městská plánovací komise hlavního města Prahy

Při ústředním národním výboru hlavního města Prahy se zřizuje městská plánovací komise hlavního města Prahy; platí o ní obdobně ustanovení §§ 2 až 4.

§ 6

Obvodní plánovací komise v Praze

(1) Při obvodních národních výborech v Praze se zřizují obvodní plánovací komise; jejich úkoly stanoví městská plánovací komise hlavního města Prahy v souladu s metodickými směrnicemi státního úřadu plánovacího.

(2) Obvodní plánovací komise v Praze se skládá z předsedy a dvou až čtyř členů. Obvodní plánovací komise plní své úkoly pomocí aparátu složeného ze zaměstnanců obvodního národního výboru.

(3) Předseda obvodní plánovací komise řídí práci komise a je členem rady obvodního národního výboru.

(4) Předsedu obvodní plánovací komise jmenuje rada ústředního národního výboru hlavního města Prahy na návrh předsedy městské plánovací komise hlavního města Prahy.

(5) Členy obvodní plánovací komise jmenuje rada obvodního národního výboru na návrh předsedy obvodní plánovací komise; jinak platí o jmenování členů komise přiměřeně ustanovení § 4 odst. 5.

Plánovací komise ostatních národních výborů

§ 7

Okresní plánovací komise

(1) Při okresních národních výborech se zřizují okresní plánovací komise; jejich úkoly stanoví krajská plánovací komise v souladu s metodickými směrnicemi státního úřadu plánovacího.

(2) Okresní plánovací komise se skládá z předsedy a dvou až čtyř členů. Okresní plánovací komise plní své úkoly pomocí aparátu složeného ze zaměstnanců okresního národního výboru.

(3) Předseda okresní plánovací komise řídí práci komise a je členem rady okresního národního výboru.

(4) Předsedu okresní plánovací komise jmenuje rada krajského národního výboru na návrh předsedy krajské plánovací komise.

(5) Členy okresní plánovací komise jmenuje rada okresního národního výboru na návrh předsedy okresní plánovací komise.

§ 8

Městské plánovací komise

(1) Při místních národních výborech měst, určených radou krajského národního výboru, se zřizují městské plánovací komise; jejich úkoly stanoví krajská plánovací komise v souladu s metodickými směrnicemi státního úřadu plánovacího.

(2) Městská plánovací komise se skládá z předsedy a dvou až čtyř členů. Městská plánovací komise plní své úkoly pomocí aparátu, složeného ze zaměstnanců místního národního výboru.

(3) Předseda městské plánovací komise řídí práci komise a je členem rady místního národního výboru.

(4) Předsedu městské plánovací komise jmenuje rada okresního národního výboru na návrh předsedy okresní plánovací komise.

(5) Členy městské plánovací komise jmenuje rada místního národního výboru na návrh předsedy městské plánovací komise.


Ustanovení společná a závěrečná

§ 9

Zrušuje se vládní nařízení č. 303/1948 Sb., o plánovacích referátech krajských národních výborů, a všechny předpisy, které odporují tomuto nařízení.

§ 10

(1) Osobním úřadem zaměstnanců, přidělených plánovacím komisím, je příslušný národní výbor.

(2) Zaměstnanci, kteří byli dosud přiděleni plánovacím referátům, se přidělují plánovacím komisím.

§ 11

Odměny předsedů plánovacích komisí národních výborů, jejich náměstků a ostatních členů komisí určí státní úřad plánovací v dohodě s ministerstvy vnitra a financí.

§ 12

Ministr-předseda státního úřadu plánovacího se zmocňuje, aby v dohodě s ministrem vnitra určil dobu, kdy okresní plánovací komise, obvodní plánovací komise v Praze a městské plánovací komise zahájí činnost.

§ 13

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministr-předseda státního úřadu plánovacího a ministr vnitra.


Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

za ministra Noska

Přesunout nahoru