Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 18/1952 Sb.Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo výkupu

Částka 11/1952
Platnost od 28.05.1952
Účinnost od 28.05.1952
Zrušeno k 01.01.1960 (51/1959 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18.

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 27. května 1952,

kterým se zřizuje ministerstvo výkupu

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):


§ 1

Aby bylo zajištěno jednotné řízení a úspěšné provádění výkupu zemědělských výrobků a včasné a úplné splnění dodávek státu a tak zabezpečeno zásobování obyvatelstva i rozšíření surovinové základny pro průmysl, zřizuje se ministerstvo výkupu.

§ 2

Ministerstvo výkupu řídí a organisuje výkup všech zemědělských výrobků, prováděný státními a družstevními organisacemi.

§ 3

(1) Ministerstvu výkupu přísluší zejména

1. vypracovávat návrhy souborného plánu výkupu, výkupních cen, jakostních norem a podmínek pro výkup zemědělských výrobků, jakož i návrhy na výši výkupních nákladů zemědělských výrobků,

2. předkládat vládě ke schválení návrhy na opatření ve výkupu a v plnění dodávek státu,

3. provádět opatření k upevnění státní discipliny ve výkupu a v plnění dodávek státu,

4. zajišťovat a kontrolovat provádění výkupu zemědělských výrobků.

(2) K zajištění výkupu zemědělských výrobků může ministerstvo výkupu vydávat obecné právní předpisy i příkazy pro jednotlivé případy.

§ 4

Ministerstvo výkupu může zastavit výkon rozhodnutí jiných orgánů, odporují-li předpisům o dodávkách a výkupu.

§ 5

(1) Ministerstvo výkupu provádí své úkoly přímo nebo svými orgány, jimiž jsou:

a) plnomocník ministerstva výkupu pro Slovensko,

b) krajští plnomocníci ministerstva výkupu,

c) okresní plnomocníci ministerstva výkupu.

(2) Plnomocníka ministerstva výkupu pro Slovensko jmenuje vláda.

(3) Plnomocníci ministerstva výkupu jsou při své činnosti nezávislí na národních výborech; při plnění svých úkolů opírají se o pomoc národních výborů. Plnomocníci ministerstva výkupu i národní výbory jsou povinni vzájemně úzce spolupracovat.

(4) Bližší vymezení úkolů mezi národními výbory a plnomocníky ministerstva výkupu při zajišťování výkupu stanoví zvláštní předpisy.

§ 6

Ministerstvo výkupu provádí přejímání, skladování a zpracování zemědělských výrobků v rozsahu stanoveném vládou; za tím účelem může ministr výkupu v dohodě s ministrem financí zřizovat v oboru své působnosti národní podniky. O zřizování těchto podniků a jejich právních poměrech platí obdobně zákon č. 103/1950 Sb., o národních podnicích průmyslových.

§ 7

Organisaci ministerstva výkupu a bližší úpravu jeho působnosti, jakož i jeho orgánů, upraví statut ministerstva výkupu, který stanoví vláda. Vláda též vymezí, v jakém rozsahu se ustanovení o výkupu vztahují na plemenný dobytek, osiva a sádě.

§ 8

Ministerstvo výkupu převezme v dohodě s příslušnými ministerstvy potřebný počet zaměstnanců ministerstev vnitřního obchodu a potravinářského průmyslu, pověřenectev obchodu a potravinářského průmyslu a zaměstnanců národních výborů.


§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Krajčír v. r.

Fierlinger v. r.

Málek v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Bacílek v. r.

Nepomucký v. r.

Bílek v. r.

Dr. Neuman v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Nosek v. r.

Dr. Gregor v. r.

Plojhar v. r.

Harus v. r.

Pokorný v. r.

Dr. Havelka v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Ing. Púčik v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Rais v. r.

Kabeš v. r.

Smida v. r.

Kliment v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Přesunout nahoru