Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 15/1952 Sb.Nařízení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího k provedení zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech

Částka 9/1952
Platnost od 03.05.1952
Účinnost od 01.04.1952
Zrušeno k 01.01.1989 (174/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

15.

Nařízení

Ministra-předsedy státního úřadu plánovacího

ze dne 15. dubna 1952

k provedení zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech

Ministr-předseda státního úřadu plánovacího v dohodě se zúčastněnými členy vlády nařizuje podle § 38 zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech (dále jen zákon):


ČÁST PRVÁ

Ochranné známky

ODDÍL I

Přihláška ochranné známky

§ 1

(1) Přihláška ochranné známky podává se u úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty písemně. V přihlášce je třeba uvést název a sídlo (jméno, příjmení a bydliště) přihlašovatele, předmět podnikání, znění, po případě popis známky a výpočet výrobků nebo zboží (dále jen výrobky), pro které má ochranná známka být zapsána.

(2) Přihláška smí obsahovat jen jednu ochrannou známku.

§ 2

(1) K přihlášce je třeba připojit:

a) doklad o názvu podniku a předmětu podnikání;

b) tiskový štoček ochranné známky ve tvaru hranolu o rozměrech délky a šířky 15 až 100 mm a tiskové výšky 24 mm; při prostorových známkách štoček jejich plošného zobrazení;

c) 10 otisků štočku; jde-li o ochrannou známku v barevném provedení, 2 otisky štočku a 10 barevných vyhotovení známky; při prostorových známkách jedno původní vyhotovení známky a 10 otisků štočku; jde-li o ochrannou známku prostorovou v barevném provedení, 2 otisky štočku a 10 plošných barevných zobrazení známky;

d) obsahuje-li výpočet výrobků více než 10 údajů, 6 jejich seznamů pořízených průklepem.

(2) Jde-li o ochrannou známku utvořenou ze slov, písmen nebo číslic, netřeba předkládat ani otisky ani štoček, ledaže ochrannou známku mají tvořit slova, písmena nebo číslice ve zvláštním provedení.

§ 3

Žádá-li přihlašovatel o zápis ochranné známky na základě zápisu v cizině, připojí místo dokladu o názvu podniku a předmětu podnikání osvědčení o zápisu ochranné známky v cizině potvrzené příslušným úřadem. Úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty může uložit přihlašovateli, aby ve stanovené lhůtě předložil ověřený překlad tohoto osvědčení.

§ 4

(1) Uplatní-li přihlašovatel právo přednosti podle ustanovení mezinárodních úmluv, musí již v přihlášce uvést dobu přihlášky, z níž odvozuje právo přednosti, a zemi, v níž tato přihláška byla podána.

(2) Do tří měsíců od podání přihlášky musí přihlašovatel své právo přednosti prokázat potvrzením o přihlášce známky, z níž odvozuje právo přednosti. Úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty může uložit přihlašovateli, aby ve stanovené lhůtě předložil ověřené překlady tohoto potvrzení.

(3) Úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty nezapíše ochrannou známku, přihlášenou podle odstavce 1, dokud přihlašovatel nepředloží osvědčení uvedené v § 3.

§ 5

Má-li přihláška ochranné známky nedostatky, vyzve úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty přihlašovatele, aby nedostatky ve stanovené lhůtě odstranil. Jestliže přihlašovatel této výzvě nevyhoví, úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty přihlášku odmítne.

ODDÍL II

Zápis ochranné známky

§ 6

(1) Úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty podrobí řádně přihlášenou známku průzkumu, zda je způsobilá k zápisu (§ 2 zákona).

(2) Zjistí-li úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty po provedeném průzkumu, že známka je způsobilá k zápisu, zapíše ji do rejstříku ochranných známek, vydá přihlašovateli osvědčení o zápisu a oznámí její zápis ve Sbírce ochranných známek a chráněných vzorů; jinak přihlášku zamítne.

§ 7

Zjistí-li úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty, že přihlášená známka, která je jinak k zápisu způsobilá, je stejná jako známka pro výrobky téhož druhu již zapsaná, nebo že je s ní zaměnitelná, upozorní na to přihlašovatele a zároveň jej vyzve, aby se ve stanovené lhůtě vyjádřil, zda trvá na přihlášce. Jestliže přihlašovatel přihlášku neodvolá, bude známka zapsána.

§ 8

(1) Zápis ochranné známky v rejstříku obsahuje pořadové číslo rejstříku, dobu přihlášky a den zápisu, znění ochranné známky nebo její původní vyhotovení, při známce prostorové její plošné zobrazení, název a sídlo (jméno, příjmení a bydliště) přihlašovatele, předmět podnikání a seznam výrobků, pro které je známka zapsána.

(2) Původní vyhotovení prostorových ochranných známek jsou součástí rejstříku.

§ 9

Osvědčení o zápisu ochranné známky obsahuje všechny údaje obsažené v zápisu do rejstříku. Na žádost se v osvědčení vyznačí i změny později v rejstříku provedené.

ODDÍL III

Převod ochranné známky

§ 10

(1) Žádost o převod známky a žádost o souhlas k převodu známky (§ 9 odst. 1 zákona) podávají se u úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty písemně.

(2) V případě převodu známky s podnikem je třeba prokázat, že došlo k převodu podniku.

(3) K žádosti o souhlas k převodu známky je nutno připojit doklad prokazující, že došlo k novému uspořádání dosavadní hospodářské činnosti podniku.

§ 11

Úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty udělí souhlas k převodu ochranné známky tehdy, jestliže v důsledku nového uspořádání hospodářské činnosti podniku, zejména v důsledku změny výrobně-organisační nebo obchodně-organisační, přejde výroba nebo prodej předmětů známkou chráněných s podniku, pro který jest známka zapsána, na podnik jiný.

§ 12

Převod ochranné známky zapíše se do rejstříku ochranných známek a oznámí se ve Sbírce ochranných známek a chráněných vzorů.

ODDÍL IV

Obnova zápisu ochranné známky

§ 13

(1) O obnovu zápisu ochranné známky (§ 7 zákona) žádá se u úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty písemně; v žádosti je třeba uvést číslo rejstříku, pod kterým je známka zapsána, a znění, po případě popis známky. Žádá-li se při obnově zápisu o rozšíření seznamu výrobků známkou chráněných nebo omezuje-li se počet chráněných výrobků (§ 8 odst. 2 a 3 zákona), je třeba k žádosti připojit 6 jejich seznamů pořízených průklepem.

(2) Žádá-li se o obnovu známky zapsané na základě zápisu v cizině (§ 3), je třeba k žádosti o obnovu připojit potvrzení o trvání ochrany vydané příslušným úřadem této země.

§ 14

Obnova zápisu ochranné známky se zapíše do rejstříku ochranných známek a oznámí se ve Sbírce ochranných známek a chráněných vzorů.

ČÁST DRUHÁzrušeno

ODDÍL Izrušeno

§ 15 – § 18zrušeno

ODDÍL IIzrušeno

§ 19 – § 21zrušeno

ODDÍL IIIzrušeno

§ 22 – § 24zrušeno

ODDÍL IVzrušeno

§25zrušeno

ČÁST TŘETÍ

Společná ustanovení

ODDÍL I

Organisace

§ 26

Působnost ve věcech ochranných známek podle zákona a tohoto nařízení vykonává úřad pro vynálezy.

§ 27

Úřad pro vynálezy vede rejstřík ochranných známek.

§ 28

V rejstříku ochranných známek se zapisují ochranné známky (§ 8), jejich převody, obnova zápisu ochranné známky, zánik ochranné známky, návrh na výmaz ochranné známky a její výmaz, návrh zjišťovací a jiné důležité skutečnosti a změny, týkající se ochranné známky.

§ 29zrušeno

§ 30

Zápisy týkající se ochranných vzorků, zapsaných v dosavadním rejstříku ochranných vzorků, konají se v dosavadním rejstříku i nadále.

§ 31

(1) Úřad pro vynálezy vydává Sbírku ochranných známek, a to v obdobích a rozsahu podle potřeby.

(2) Ve Sbírce ochranných známek oznamují se zapsané ochranné známky a všechny důležité skutečnosti a změny jich se týkající.

ODDÍL II

Řízení

§ 32

Úřad pro vynálezy postupuje tak, aby v řízení ve věcech ochranných známek byl zjištěn skutečný stav věci co nejúčelněji a nejrychleji. Všem účastníkům řízení je třeba dát stejnou příležitost, aby uplatnili svá práva a aby se vyjádřili.

§ 33

Zmocněncem může být, pokud nejde o zastoupení někoho, kdo nemá na území Československé republiky bydliště nebo sídlo (§ 34 zákona), každá svéprávná a občansky bezúhonná osoba fysická nebo osoba právnická.

§ 34

(1) Návrh na výmaz ochranné známky (§§ 12 a 29 zákona) a návrh zjišťovací (§§ 13 a 31 zákona) podávají se u úřadu pro vynálezy písemně.

(2) Podání musí obsahovat:

a) název a sídlo (jméno, příjmení, zaměstnání a bydliště) navrhovatele a ostatních účastníků, po případě jejich zmocněnce nebo zákonného zástupce;

b) stručný popis skutečností a označení důkazů, kterých se navrhovatel dovolává;

c) určitý návrh.

(3) Podání nutno předložit v potřebném počtu vyhotovení a s potřebným počtem opisů příloh.

(4) Návrh se může týkat pouze jedné ochranné známky.

(5) Návrh se poznamená v rejstříku (poznámka spornosti).

§ 35

Úřad pro vynálezy doručí jedno vyhotovení návrhu i s opisy příloh odpůrci, po případě ostatním účastníkům a vyzve je, aby ve stanovené lhůtě podali písemně námitky v potřebném počtu vyhotovení.

§ 36

Pro počítání lhůt ve věcech ochranných známek platí předpisy o počítání lhůt v řízení soudním. Lhůty stanovené úřadem pro vynálezy mohou být v odůvodněných případech prodlouženy na žádost podanou před uplynutím lhůty.

§ 37

Stížnost ve věcech ochranných známek se podává u úřadu pro vynálezy písemně do 30 dnů ode dne, kdy stěžovateli bylo doručeno rozhodnutí. Úřad pro vynálezy může stížnosti vyhovět sám; jinak o ní rozhodne patentní sbor při státním úřadu plánovacím (§§ 63 a násl. zákona č. 6/1952 Sb., o vynálezech a zlepšovacích námětech). Opožděně podanou stížnost úřad pro vynálezy odmítne.


ODDÍL III

§38

Ustanovení závěrečné

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1952.


Zápotocký v. r.

Ing. Púčik v. r.

Přesunout nahoru