Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 13/1952 Sb.Vládní nařízení o správě spojů

Částka 8/1952
Platnost od 29.04.1952
Účinnost od 01.05.1952
Zrušeno k 01.01.1971 (133/1970 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13.

Vládní nařízení

ze dne 8. dubna 1952

o správě spojů

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):


Organisace a působnost

§ 1

(1) Z ministerstva pošt se zřizuje ministerstvo spojů.

(2) Ministerstvo spojů spravuje všechna odvětví spojových služeb, jež jsou určeny k veřejnému používání (pošta a telekomunikace), pečuje o výstavbu a provoz technických rozhlasových a televisních zařízení a dozírá na stavbu a provoz ostatních telekomunikačních zařízení s výjimkou zařízení v oboru působnosti ministerstev národní obrany a národní bezpečnosti; o způsobu a rozsahu spolupráce ve věcech telekomunikačních zařízení v oboru působnosti ministerstva dopravy se dohodnou ministři dopravy a spojů.

(3) Ministerstvo spojů plní své úkoly přímo nebo prostřednictvím krajských správ spojů a výkonných služeben, stanoví jejich organisaci a působnost a řídí jejich činnost na území celého státu.

§ 2

(1) Z pověřenectva pošt se zřizuje pověřenectvo spojů.

(2) Pověřenectvo spojů pečuje o uplatnění zájmů Slovenska v oboru spojů, zajišťuje v oboru spojů spolupráci se slovenskými národními orgány, zajišťuje a kontroluje v rámci směrnic a příkazů ministerstva spojů činnost jeho orgánů na Slovensku.

Hospodářství

§ 3

Vláda může stanovit pro obor působnosti ministerstva spojů způsob hospodaření odlišný od úpravy hospodaření ostatní státní správy. Podrobnosti upraví ministr spojů v dohodě s ministrem financí.

§ 4

Ministerstvo spojů a jeho orgány mohou vykonávat, pokud je to nutné nebo účelné, samostatně pomocné práce, jež slouží plnění jejich úkolů, aniž k tomu potřebují oprávnění podle zvláštních předpisů.

§ 5

Ministr spojů může k obstarávání některých úkolů v oboru působnosti ministerstva spojů zřídit v dohodě s ministrem financí národní podniky a svěřit jim do správy potřebný majetek. Pro tyto národní podniky platí zákon č. 103/1950 Sb., o národních podnicích průmyslových.


Závěrečná ustanovení

§ 6

(1) Československá státní pošta, národní podnik, se zrušuje bez likvidace; její majetek přechází do přímé správy ministerstva spojů. Výmaz z podnikového rejstříku se provede s odvoláním na toto nařízení.

(2) Změna zápisů ve veřejných knihách se provede s odvoláním na toto nařízení k návrhu ministerstva spojů nebo jeho orgánů při příležitosti nejbližšího zápisu.

§ 7

Ministr informací a osvěty v dohodě s ministry spojů a financí upraví podrobnosti přechodu technického rozhlasového a televisního zařízení a jiného majetku do správy ministerstva spojů. Ministr spojů převezme v dohodě s ministrem informací a osvěty v rámci plánu pracovních sil potřebný počet zaměstnanců Československého rozhlasu.

§ 8

Zaměstnanci Československé státní pošty, národního podniku, a zaměstnanci Československého rozhlasu převzatí podle § 7 se stávají státními zaměstnanci v oboru ministerstva spojů.

§ 9

(1) Platnosti pozbývají všechny předpisy, které odporují tomuto nařízení, zejména

a) zákon č. 151/1949 Sb., o Československé státní poště, národním podniku, ve znění zákona č. 150/1950 Sb.,

b) vládní nařízení č. 152/1949 Sb., jímž se vydává organisační statut Československé pošty, národního podniku,

c) ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 137/1948 Sb., o postátnění Československého rozhlasu, pokud ukládá Československému rozhlasu zřizovat, udržovat a provozovat telekomunikační zařízení potřebná pro vysílání pořadů rozhlasem a televisí.

(2) Ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 72/1950 Sb., o telekomunikacích, se mění a zní:

"a) ministerstvo spojů všechna telekomunikační zařízení, zejména zařízení pro veřejné používání;

b) podnik pro rozhlas a televisi telekomunikační zařízení k účelům rozhlasového a televisního příjmu;".

(3) Do vydání předpisů podle tohoto nařízení se postupuje přiměřeně podle předpisů dosavadních, pokud neodporují tomuto nařízení.

§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 1952; provede je ministr spojů a ministr informací a osvěty v dohodě s ministrem financí a s ostatními zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

za ministra Kopeckého

Dr. Šlechta v. r.

za ministra Dr. Neumana

Přesunout nahoru