Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 1/1952 Sb.Vládní nařízení o hořlavinách a výbušinách

Částka 1/1952
Platnost od 13.02.1952
Účinnost od 13.02.1952
Zrušeno k 01.08.1965 (61/1965 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1.

Vládní nařízení

ze dne 8. ledna 1952

o hořlavinách a výbušinách

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu), a podle § 15 zákona č. 62/1950 Sb., o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami:


§ 1

Základní ustanovení

(1) Každý, kdo zachází s látkami nebezpečnými snadnou vznětlivostí nebo výbušností, je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil požár, výbuch nebo jinak nepoškodil nebo neohrozil lidské zdraví, životy nebo národní majetek a jiné národohospodářské hodnoty.

(2) Kde to povaha věci připouští, nahradí se nebezpečné látky uvedené v odstavci 1 (suroviny, přísady) látkami méně nebezpečnými nebo látkami bezpečnými.

§ 2

Hořlaviny a výbušiny

Ministerstvo chemického průmyslu určí v dohodě s ministerstvy národní obrany, národní bezpečnosti a vnitra, které z látek uvedených v § 1 odst. 1 se považují za hořlaviny a které za výbušiny.

§ 3

Schvalování výroben a skladišť hořlavin

Výrobny a skladiště hořlavin schvaluje okresní národní výbor v součinnosti s orgánem inspekce práce, v podnicích podléhajících dozoru báňských úřadů v součinnosti s báňským úřadem.

§ 4

Výroba výbušin

K výrobě výbušin jsou oprávněny pouze národní podniky, jež určí ministerstvo chemického průmyslu v dohodě s ministerstvy národní obrany a národní bezpečnosti.

§ 5

Schvalování výroben a skladišť výbušin

(1) Výrobny a skladiště výbušin schvaluje, s výjimkou uvedenou v odstavci 2, krajský národní výbor v součinnosti s krajským velitelstvím národní bezpečnosti a s orgánem inspekce práce.

(2) Skladiště výbušin v podnicích podléhajících dozoru báňských úřadů schvaluje báňský úřad v součinnosti s krajským národním výborem a krajským velitelstvím národní bezpečnosti.

(3) Ministerstvo chemického průmyslu může v dohodě s ministerstvy národní bezpečnosti a vnitra, jakož i s jinými zúčastněnými ministerstvy vyhradit schvalování některých výroben a skladišť výbušin příslušným ústředním úřadům.

§ 6

Prováděcí předpisy

(1) Podrobnější předpisy o opatřeních, která je třeba učinit k zamezení požárů nebo nehod při výrobě, zpracování, uskladňování, uvádění do oběhu, držbě, dopravě nebo používání hořlavin a výbušin, vydá ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a po slyšení Československé pojišťovny, národního podniku, a pokud jde o bezpečnost při práci, též v dohodě s jednotnou odborovou organisací.

(2) Podrobnosti se zřetelem na místní poměry mohou v mezích obecných právních předpisů, vydaných podle odstavce 1, stanovit okresní národní výbory.

§ 7

Ustanovení pro dopravu

Pro dopravu hořlavin a výbušin platí předchozí ustanovení pouze potud, pokud pro ni nejsou nebo nebudou vydány zvláštní předpisy podle jiných zákonných stanovení.

§ 8

Všeobecný dohled

Národní výbory a orgány národní bezpečnosti dohlížejí na to, aby se zachovávaly předpisy o hořlavinách a výbušinách. Pokud jsou při tom dotčeny zájmy bezpečnosti při práci, činí tak v dohodě s orgány inspekce práce, a pokud jde o podniky podléhající dozoru báňských úřadů, v dohodě s báňskými úřady. Podrobnosti o výkonu dohledu budou upraveny směrnicemi, jež vydají ministerstva vnitra a národní bezpečnosti v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.

§ 9

Zvláštní ustanovení pro obor vojenské správy a pro obor národní bezpečnosti

(1) Pro výrobu, uskladňování a užívání hořlavin a výbušin v oboru vojenské správy platí zvláštní předpisy, které vydá ministerstvo národní obrany. Obdobné předpisy vydá též ministerstvo národní bezpečnosti pro uskladňování a užívání zmíněných látek orgány národní bezpečnosti.

(2) Dohled nad zachováváním předpisů o hořlavinách a výbušinách ve vojenských objektech, jakož i v podnicích a zařízeních vojenské správy přísluší orgánům vojenské správy. V objektech a zařízeních národní bezpečnosti přísluší takový dohled orgánům národní bezpečnosti.


§ 10

Zrušovací ustanovení

(1) Zrušují se všechny předpisy, které se vztahují na věci upravené tímto nařízením, zejména

1. nařízení č. 68/1877 ř. z., kterým se stanoví, jak se mohou trhadla způsobem živnostenským dělati a prodávati a čeho je třeba při tom šetřiti, ve znění nařízení č. 156/1883 ř. z.,

2. zákon č. 134/1885 ř. z., o opatřeních proti obecně nebezpečnému užívání třaskavin a obecně nebezpečnému zacházení s nimi, jakož i nařízení č. 135/1885 ř. z. a č. 95/1899 ř. z., jimiž se tento zákon provádí,

3. nařízení č. 40302/1890 B. M. (uh. m. vnitra), o výrobě, uskladnění a uvádění do oběhu výbušných látek,

4. nařízení č. 12/1901 ř. z., o obchodu s minerálními oleji, ve znění nařízení č. 179/1912 ř. z., jakož i vládní nařízení č. 115/1925 Sb.,

5. nařízení č. 176/1906 ř. z., jímž se vydávají předpisy o tom, jak se zřizují, užívají a udržují úpravy pro rozvádění a upotřebení hořlavých plynů (plynový regulativ), jakož i vládní nařízení č. 124/1925 Sb.,

6. nařízení č. 163/1908 ř. z., o zacházení s celuloidem, celuloidovým zbožím a celuloidovými odpadky, jakož i vládní nařízení č. 129/1925 Sb.,

7. nařízení č. 185/1912 ř. z., o výrobě a užívání acetylenu, jakož i o obchodě s karbidem, a vládní nařízení č. 123/1925 Sb.,

8. nařízení č. 5476/1914 M. E. (uh. pres. m. rady), o omezování držby zbraní, ve znění nařízení č. 5735/1914 M. E., pokud se týká výbušin,

9. vládní nařízení č. 86/1941 Sb., jímž se vydávají bezpečnostní předpisy pro používání zápalnic s papírovou přízí a s přízí z odpadků umělého hedvábí, ve znění vládního nařízení č. 45/1942 Sb.

(2) Do vydání předpisů podle tohoto nařízení se postupuje podle dosavadních předpisů, pokud neodporují tomuto nařízení.


§ 11

Účinnost a provedení

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Krajčír v. r.

Fierlinger v. r.

Málek v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Bacílek v. r.

Nepomucký v. r.

Bílek v. r.

Dr. Neuman v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Nosek v. r.

Dr. Gregor v. r.

Plojhar v. r.

Harus v. r.

Pokorný v. r.

Dr. Havelka v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Ing. Púčik v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Rais v. r.

Kabeš v. r.

Smida v. r.

Kliment v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Přesunout nahoru