Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 95/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se vydává statut státního úřadu plánovacího

Částka 47/1951
Platnost od 06.12.1951
Účinnost od 06.12.1951
Zrušeno k 22.07.1959 (41/1959 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95.

Vládní nařízení

ze dne 7. listopadu 1951,

kterým se vydává statut státního úřadu plánovacího

Za účelem dalšího zlepšení plánování národního hospodářství a s ohledem na to, že ve spojitosti s reorganisací řízení hospodářství se zvyšuje důležitost úlohy státního úřadu plánovacího, nařizuje vláda republiky Československé podle § 15 odst. 1 zákona č. 60/1949 Sb., o hospodářském plánování (plánovacího zákona):


§ 1

Státní úřad plánovací jako objektivní orgán vlády plní tyto hlavní úkoly:

a) vypracovává a předkládá vládě ke schválení návrhy perspektivních, ročních a čtvrtletních státních národohospodářských plánů;

b) kontroluje plnění vládou schválených státních národohospodářských plánů;

c) zpracovává z pověření vlády i z vlastní iniciativy jednotlivé problémy národohospodářského rozvoje a předkládá vládě návrhy na jejich řešení;

d) vypracovává a předkládá vládě ke schválení plány rozdělení hmotných zdrojů a plány zásobování národního hospodářství, jakož i normy spotřeby surovin, materiálu, paliva a energie;

e) prověřuje plnění vládou schválených plánů rozdělení hmotných zdrojů a plánů zásobování národního hospodářství a kontroluje činnost ministerstev v oblasti zásobování a odbytu;

f) předkládá vládě ke schválení plány tvorby státních hmotných reserv a provádí kontrolu jejich tvorby a opatrování;

g) plánuje a organisuje zavádění nové techniky a předkládá vládě ke schválení plány rozvoje a zavádění nové techniky do národního hospodářství;

h) podává vládě posudky návrhů ve všech otázkách rozvoje národního hospodářství, jež předložila jednotlivá ministerstva vládě k projednání;

ch) podává vládě posudky o návrzích státního rozpočtu, úvěrového a pokladního plánu;

i) organisuje vědecko-technickou spolupráci a výměnu technických zkušeností se spřátelenými státy;

j) vypracovává základní směrnice pro plánování cen, koordinuje činnost ministerstev na poli stanovení cen, schvaluje velkoobchodní ceny hlavních druhů výrobků a předkládá vládě ke schválení návrhy maloobchodních cen hlavních druhů zboží hromadné potřeby;

k) propracovává otázky methodiky a techniky plánování národního hospodářství;

l) vypracovává a schvaluje methodické pokyny a formuláře pro sestavování státních národohospodářských plánů;

m) řídí práci ministerstev na poli vypracování norem (standardů) a schvaluje normy (standardy) pro hlavní druhy průmyslových výrobků;

n) organisuje technicko-hospodářskou expertisu pro nejdůležitější stavby našeho národního hospodářství.

§ 2

Při vypracování návrhů státních národohospodářských plánů, jakož i při veškeré činnosti na poli plánování rozvoje národního hospodářství vychází státní úřad plánovací z platných zákonů, směrnic a pokynů vlády a zabezpečuje při tom:

a) neustálý růst výrobních sil a rozvoj národního hospodářství, růst a upevňování socialistického sektoru národního hospodářství, zvýšení hmotné a kulturní úrovně pracujících;

b) upevňování a rozvoj hospodářských styků se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy;

c) upevňování hospodářské nezávislosti na kapitalistických státech a upevňování obranyschopnosti státu.

§ 3

(1) Nejdůležitějším úkolem státního úřadu plánovacího je plánovité zajišťování správných vztahů v rozvoji různých odvětví a opatření nutných k tomu, aby se zabránilo vzniku disproporcí v národním hospodářství.

(2) Státní úřad plánovací koordinuje v státním národohospodářském plánu práci styčných odvětví výroby, průmyslové prvovýroby se zpracujícím průmyslem, zemědělství s průmyslem, dopravy s ostatním hospodářstvím, slaďuje růst výroby s růstem spotřeby a financování výroby s jejím hmotným zajišťováním; zajišťuje správné územní rozmisťování podniků, vycházeje přitom z potřeby přibližovat podniky k surovinovým zdrojům a spotřebním střediskům a zdrojům pracovních sil.

(3) Aby se předešlo poruchám v plnění státního národohospodářského plánu, prověřuje státní úřad plánovací, jak jednotlivá ministerstva, hlavní správy a podniky plní státní národohospodářský plán a předkládá vládě ke schválení návrhy, které vyplývají z kontroly plnění státního národohospodářského plánu.

§ 4

(1) Za účelem zajištění činnosti státního úřadu plánovacího při plánování národního hospodářství a kontrole plnění státních národohospodářských plánů předkládají mu:

a) všechny ústřední úřady návrhy svých hospodářských plánů, jakož i návrhy svých finančních a úvěrových plánů, dále všechny podklady, doklady, výkazy a návrhy opatření, které státní úřad plánovací ke své práci vyžaduje;

b) státní úřad statistický ve stanovených lhůtách a v stanoveném rozsahu výkazy o plnění státních národohospodářských plánů, jakož i všechny jiné podklady, které státní úřad statistický vypracovává;

c) ministerstvo financí návrh státního rozpočtu, úvěrového a pokladního plánu, výkazy o jejich plnění, jakož i jiné podklady, které státní úřad plánovací ke své práci potřebuje.

(2) K témuž účelu má státní úřad plánovací právo prověřovat plnění plánu v ministerstvech, na hlavních správách, v podnicích a na závodech, a to jak pracovníky ústředního aparátu, tak svými zvláštními zmocněnci.

§ 5

Struktura státního úřadu plánovacího je tato:

a) státní úřad plánovací řídí ministr-předseda státního úřadu plánovacího;

b) ministr-předseda státního úřadu plánovacího má náměstky, které jmenuje president republiky. Počet náměstků stanoví vláda;

c) oblastním orgánem státního úřadu plánovacího na Slovensku je slovenský plánovací úřad. V čele slovenského plánovacího úřadu je pověřenec-předseda slovenského plánovacího úřadu. Statut vymezující hlavní úkoly a organisaci slovenského plánovacího úřadu schvaluje vláda na návrh ministra-předsedy státního úřadu plánovacího;

d) u ministra-předsedy státního úřadu plánovacího je zřízeno kolegium (ústřední plánovací komise). Členy kolegia jsou náměstkové ministra-předsedy státního úřadu plánovacího, pověřenec-předseda slovenského plánovacího úřadu, někteří další vedoucí pracovníci úřadu a jednotliví odborníci mimo státní úřad plánovací, jmenovaní vládou na návrh ministra-předsedy státního úřadu plánovacího. Práci kolegia řídí ministr-předseda státního úřadu plánovacího. Usnesení kolegia jsou závazná jen na základě rozhodnutí ministra-předsedy státního úřadu plánovacího;

e) u ministra-předsedy státního úřadu plánovacího je zřízena rada technicko-hospodářské expertisy. Ministr-předseda státního úřadu plánovacího ji pověřuje prováděním expertisy technických projektů a rozpočtů nejdůležitějších staveb a technických i hospodářských problémů. Členy rady jmenuje vláda na návrh ministra-předsedy státního úřadu plánovacího z vědeckých pracovníků a odborníků různých odvětví. Posudky a doporučení, podepsané členy rady a projednané státním úřadem plánovacím, předkládá ministr-předseda státního úřadu plánovacího vládě;

f) ústřední aparát státního úřadu plánovacího se skládá z přednostů odborů, přednostů oddělení, referentů a pomocných pracovníků;

g) vnitřní organisaci státního úřadu plánovacího a jeho početní stavy určuje vláda na návrh ministra-předsedy státního úřadu plánovacího.

§ 6

Při státním úřadě plánovacím jsou zřízeny a podle příslušných předpisů pracují tyto složky:

a) Ústav pro hospodářský a sociální výzkum,

b) správa státní reservy,

c) ústřední arbitrážní komise,

d) úřad pro normalisaci,

e) úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty,

f) Ústav pro technicko-hospodářskou dokumentaci,

g) Průmyslové vydavatelství,

h) Dělnická plánovací škola.

§ 7

Státní úřad plánovací vydává politicko-hospodářský časopis Plánované hospodářství.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopřiva v. r.

Fierlinger v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Málek v. r.

Bacílek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Bílek v. r.

Nepomucký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Neuman v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Nosek v. r.

Dr. Gregor v. r.

Petr v. r.

Dr. Havelka v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Pokorný v. r.

Jonáš v. r.

Ing. Púčik v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Rais v. r.

Kliment v. r.

Smida v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r

Přesunout nahoru