Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 86/1951 Sb.Vládní nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1952

Částka 45/1951
Platnost od 15.11.1951
Účinnost od 15.11.1951
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

86.

Vládní nařízení

ze dne 30. října 1951

o investičním listu pro stavby na rok 1952

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1

Základní ustanovení

(1) Pro každou novou i rozestavěnou stavbu zařazenou jako stavební práce v prováděcích plánech investic na rok 1952, t. j. v plánech investiční výstavby nebo bytové výstavby anebo v plánu oprav investiční povahy, je třeba investičního listu pro stavby na rok 1952 (dále jen "investiční list"), potvrzeného Investiční bankou, národním podnikem. Investiční list je dokladem o tom, že stavba je zařazena do plánu a že stavební náklad je kryt investiční částkou stanovenou pro provedení stavebních prací.

(2) Před vydáním investičního listu není dovoleno začít stavební práce. Řízení podle stavebních nebo jiných předpisů však lze provést a o přípustnosti stavby rozhodnout již po schválení technického projektu. Podrobnosti o tom upraví ministerstvo stavebního průmyslu v dohodě se státním úřadem plánovacím.

(3) Investičního listu není třeba pro jiné než v odstavci 1 uvedené stavby a pro jiné stavební práce a dodávky (na př. práce stavebně-montážní, stavební údržbu, stavební práce prováděné k plnění plánu zvelebování obcí a okresů).

§ 2

Vyhotovení investičního listu

(1) Investiční list vypracovává a správci dílčí investiční částky ke schválení předkládá objednatel stavby (přímý investor).

(2) Podkladem pro vypracování investičního listu je hospodářská smlouva o stavbě, kterou uzavřel přímý investor s generálním dodavatelem stavby (stavebním podnikem). V této smlouvě musí být uveden výpočet stavebního nákladu v cenách podle příslušných cenových předpisů; neobsahuje-li u rozestavěné stavby hospodářská smlouva takový výpočet, musí se jím doplnit. Provádí-li přímý investor stavbu ve vlastní režii (investice vlastní výroby), vypracovává investiční list na podkladě potvrzení svého stavebního oddělení, že převezme stavbu do výrobního plánu; ustanovení o výpočtu stavebního nákladu platí i zde.

(3) Pro každou stavbu (objekt) zařazenou podle druhu v prováděcích plánech investic na rok 1952, pokud se týkají stavebních prací (dále jen "plány stavebních prací"), je třeba samostatného investičního listu. Provádí-li však týž stavební podnik více staveb jednoho typu za jednotnou cenu na témže staveništi témuž přímému investoru a zahájí-li je v témže prováděcím roce, vypracuje se jen jediný investiční list.

(4) Přímý investor vypracuje v součinnosti s generálním dodavatelem stavby (stavebním podnikem) investiční list podle vzoru, který vyhlásí státní úřad plánovací v úředním listě.

Řízení o investičním listu

§ 3

(1) Přímý investor zašle správci dílčí investiční částky (dále jen "správce") pět vyhotovení investičního listu a jedno vyhotovení hospodářské smlouvy o stavbě, po případě potvrzení svého stavebního oddělení o převzetí stavby do výrobního plánu. Musí tak učinit vždy před počátkem prováděcího čtvrtletí, v němž se má se stavebními pracemi začít, po případě v nich pokračovat, a to nejpozději: do 22. listopadu 1951 pro první čtvrtletí, do 22. února 1952 pro druhé čtvrtletí, do 15. května 1952 pro třetí čtvrtletí a do 15. července 1952 pro čtvrté čtvrtletí roku 1952.

(2) Prováděcím čtvrtletím (rokem) se rozumí hospodářské čtvrtletí (rok), v němž se má se stavebními pracemi začít, po případě v nich pokračovat.

(3) Státní úřad plánovací vyhlásí seznam správců v úředním listě.

§ 4

(1) Správce přezkoumá

a) správnost a úplnost údajů v investičním listu podle hospodářské smlouvy, zejména zda stavba je zařazena v plánu stavebních prací a zda stavební náklad může býti kryt z dílčí investiční částky, po případě zařídí doplnění údajů;

b) zda je vypracován technický projekt stavby s výpočtem stavebního nákladu podle příslušných cenových předpisů.

(2) Po tomto přezkoumání správce investiční list buď schválí nebo jej schválit odepře. Je povinen schválení odepřít, není-li splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1.

(3) Částky uvedené v investičním listu nesmí správce sám měnit. Zjistí-li, že stavba měla být provedena v menším rozsahu nebo hospodárnějším způsobem, vrátí investiční list s přílohami přímému investorovi, udělí mu pokyny pro změnu hospodářské smlouvy a stanoví mu lhůtu pro vypracování nového investičního listu.

§ 5

(1) Schválil-li správce investiční list, zašle všechna jeho vyhotovení nejpozději do 14 dnů po uplynutí lhůt uvedených v § 3 odst. 1 Investiční bance, národnímu podniku (dále jen "Investiční banka"). Investiční banka překontroluje, zda stavba, pro kterou je vypracován investiční list, je zařazena v plánu stavebních prací a zda stavební náklad může býti kryt z dílčí investiční částky. Neshledá-li Investiční banka závad, potvrdí připojením svého evidenčního čísla a podpisu na všech vyhotoveních investičního listu, že převzala stavbu do evidence. Jedno vyhotovení investičního listu si Investiční banka ponechá a ostatní vrátí správci do 10 dnů ode dne, kdy je obdržela. Zjistí-li Investiční banka závady, vrátí investiční list správci s pokyny pro jeho opravu.

(2) Správce si ponechá jedno vyhotovení potvrzeného investičního listu a po jednom vyhotovení zašle

a) přímému investorovi,

b) generálnímu dodavateli stavby (stavebnímu podniku),

c) krajskému národnímu výboru, v jehož obvodu se má stavba provádět.

(3) Správce rozešle investiční list podle odstavce 2 nejpozději v těchto lhůtách: investiční listy pro stavby, které mají být zařazeny do plánu stavební výroby na první prováděcí čtvrtletí roku 1952 do 22. prosince 1951, na druhé čtvrtletí do 22. března 1952, na třetí čtvrtletí do 15. června 1952 a na čtvrté čtvrtletí do 15. srpna 1952.

§ 6

Změna nebo zrušení investičního listu

(1) Změní-li se hospodářská smlouva o stavbě v údajích, které investiční list obsahuje, vypracuje přímý investor nový investiční list a odešle jej v den podepsání změněné hospodářské smlouvy; v jeho záhlaví poznamená, že jde o změnu dřívějšího investičního listu, jehož evidenční číslo uvede. Totéž platí, změní-li se potvrzení o převzetí stavby do výrobního plánu. O řízení neplatí ustanovení § 3 odst. 1 o lhůtách. Změny investičního listu se provádějí běžně, jakmile je jich třeba, a to ve lhůtě 7 dnů, která se počítá ode dne, kdy správce obdržel změněný investiční list od přímého investora. Změněný investiční list potvrzený Investiční bankou rozešle správce nejpozději příštího dne poté, co jej obdržel od Investiční banky. Zruší-li se hospodářská smlouva o stavbě, vyrozumí o tom přímý investor správce; správce pak investiční list zruší. Totéž platí, zruší-li se potvrzení o převzetí stavby do výrobního plánu. Po zrušení investičního listu se stavba nesmí provádět.

(2) Změnit nebo zrušit investiční list, pokud se tak nestalo ve shodě s plánem stavebních prací, lze jen za podmínek určených vládním usnesením, jímž byl tento plán stanoven.

(3) O změně nebo zrušení investičního listu vyrozumí správce Investiční banku a všechna místa, jimž jej zaslal podle § 5 odst. 2. S oznámením o zrušení investičního listu zašle správce Investiční bance prohlášení investora, potvrzené stavebním podnikem, jakých částek bude třeba na práce na stavbě již provedené a na práce zabezpečovací.

§ 7

Stavby ke zvláštním účelům

Toto nařízení neplatí pro stavby ke zvláštním účelům; předpisy o investičním listu pro tyto stavby budou vydány zvlášť.

§ 8

Výjimky

(1) Státní úřad plánovací může v dohodě s ministerstvem stavebního průmyslu povolit nebo nařídit výjimky z ustanovení tohoto nařízení.

(2) Výjimky z projektové připravenosti se zásadně nepovolují; ve zcela zvláštních případech může povolit výjimku ministr stavebního průmyslu na návrh ministra, jemuž podléhá přímý investor. U staveb, jejichž objednatelem je vojenská správa, povoluje výjimku ministr národní obrany.


§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministr-předseda státního úřadu plánovacího a ministři stavebního průmyslu a národní obrany v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Přesunout nahoru