Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 81/1951 Sb.Nařízení ministra dopravy, kterým se vyhlašuje Dohoda o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku (MPS) a Dohoda o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku (MGS)

Částka 43/1951
Platnost od 24.10.1951
Účinnost od 01.11.1951
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

81.

Nařízení ministra dopravy

ze dne 3. října 1951,

kterým se vyhlašuje Dohoda o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku (MPS) a Dohoda o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku (MGS)

Ministr dopravy nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 47 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách (dále jen „zákon“):


§ 1

Dnem 1. listopadu 1951 nabývají účinnosti Dohoda o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku (MPS), jakož i Dohoda o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku (MGS) (obojí dále jen „Dohody“), které se vyhlašují v příloze Sbírky zákonů.

§ 2

Pro přepravu, na niž se vztahují Dohody, neplatí jiné obdobné úmluvy.

§ 3

Přijaté změny a doplňky Dohod uveřejní ministerstvo dopravy v Tarifním věstníku.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1951.


Zápotocký v. r.

Petr v. r.


Příloha

DOHODA

o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku (MPS)

Překlad

Za účelem organisace přepravy cestujících a cestovních zavazadel v přímém mezinárodním styku:

ministerstvo dopravy, pošty a telegrafu v Tiraně, zastupující železnice Lidové republiky Albanie;

ministerstvo dopravy v Sofii, zastupující železnice Lidové republiky Bulharska;

ministerstvo dopravy a pošt v Budapešti, zastupující železnice Maďarské lidové republiky;

ministerstvo dopravy Německé demokratické republiky v Berlíně, zastupující Německou říšskou dráhu;

ministerstvo železnic ve Varšavě, zastupující železnice Polské republiky;

ministerstvo dopravy v Bukurešti, zastupující železnice Rumunské lidové republiky;

ministerstvo dopravy v Moskvě, zastupující železnice Svazu sovětských socialistických republik;

ministerstvo dopravy v Praze, zastupující železnice Československé republiky

sjednala svými zmocněnci tuto Dohodu:

ODDÍL I

Předmět a rozsah platnosti Dohody

Čl. 1

Dopravní podniky

Železnice zúčastněné na mezinárodním styku podle této Dohody jsou uvedeny v seznamu připojeném k Dohodě. Jejich zájmy zastupují ústřední úřady vyjmenované v tomto seznamu (příloha čís. 1).

Čl. 2

Přepravy, pro které platí tato Dohoda

§ 1

Tato Dohoda platí pro všechny přepravy cestujících a cestovních zavazadel, prováděné na podkladě přepravních listin mezinárodního styku na území alespoň dvou zemí, jichž železnice jsou zúčastněny na Dohodě, a platí výhradně na železnicích vyjmenovaných v seznamu připojeném k této Dohodě (příloha čís. 1).

§ 2

Cestující a cestovní zavazadla se přepravují mezi stanicemi výše uvedených železnic , které jsou obsaženy v tarifu příslušné přepravy:

a) bez přestupování cestujících a bez překládání cestovních zavazadel na výměnných stanicích železnic, které mají stejný rozchod, jsou-li přímé vlaky nebo vozy;

b) s přestupováním cestujících a s překládáním cestovních zavazadel na výměnných stanicích železnic různého rozchodu nebo bez přestupování a bez překládání, vyměňují-li se na těchto stanicích dvojkolí vozů.

§ 3

Tato Dohoda neplatí:

1. pro přepravy cestujících a cestovních zavazadel, u kterých nástupní i cílová stanice leží v téže zemi, a které územím druhé země pouze procházejí:

a) jestliže průvozní trať je provozována železnicí země nástupu;

b) není-li průvozní trať provozována železnicí země nástupu, zúčastněné železnice sjednaly však zvláštní dohodu, podle které se nepovažují takové přepravy za mezinárodní;

2. pro přepravy cestujících a cestovních zavazadel mezi stanicemi dvou sousedních zemí, provádějí-li přepravu po celé trati železnice jedné z těchto zemí, ale pouze tehdy, jestliže žádná z těchto zemí tomu neodporuje.

Čl. 3

Přepravní povinnost železnic

Každá železnice zúčastněná na této Dohodě je povinna provésti přepravu cestujících a cestovních zavazadel, když:

a) cestující vyhoví předpisům této Dohody a tarifu příslušné přepravy;

b) přeprava je možná pravidelnými prostředky přepravními;

c) přeprava není zakázána zákony nebo z důvodů veřejného pořádku třeba jen n a jedné ze železnic;

d) přepravě nebrání okolnosti, které železnice nemohla odvrátiti a které odstraniti nebylo v její moci.

ODDÍL II

Přeprava cestujících

Čl. 4

Oprávnění k jízdě

§ 1

Před nastoupením jízdy musí si cestující opatřiti platnou jízdenku.

§ 2

Cestující je povinen uchovati jízdenku po celou dobu jízdy. Na požádání kontrolních orgánů je povinen cestující jízdenku předložiti a po skončení jízdy musí ji odevzdati.

Čl. 5

Jízdenky

§ 1

Jízdenky musí míti znak stanovený pro mezinárodní přepravu obr. 001 a obsahovati tyto údaje:

a) název stanice nástupní a cílové;

b) přepravní cestu; je-li dovoleno použíti různých cest, musí to býti poznamenáno;

c) druh vlaku a vozovou třídu;

d) jízdné;

e) den počátku platnosti jízdenky;

f) dobu platnosti.

§ 2

Knižní jízdenky sestávající z úsekových jízdenek mezinárodní železniční přepravy, jakož i lepenkové jízdenky mezinárodní železniční přepravy považují se podle této Dohody za jednu přepravní listinu a platí pro ně ustanovení této Dohody.

§ 3

Tarif příslušné přepravy a dohody mezi železnicemi určují jazyk, ve kterém se jízdenky tisknou a vyplňují, jakož i jejich úpravu a obsah.

§ 4

Nestanoví-li tarif příslušné přepravy výjimky, je jízdenka postupitelná jen v tom případě, nezní-li na jméno a nebyla-li jízda započata nebo nebylo-li cestovní zavazadlo podáno k přepravě.

Prodej jízdenek za cenu, která se liší od ceny stanovené tarifem příslušné přepravy, podléhá v každé jednotlivé zemi jejím zákonům a předpisům.

Tarif příslušné přepravy stanoví podmínky pro výdej jednoduchých a zpátečních jízdenek.

Čl. 6

Podmínky pro přepravu dětí

§ 1

Cestující má právo vézti s sebou bezplatně jedno dítě ve věku do 4 let, není-li pro ně žádáno zvláštní místo.

§ 2

Pro přepravu každého dalšího dítěte ve věku do 4 let v doprovodu dospělého cestujícího, jakož i pro přepravu dětí od 4 do 10 let a pro děti ve věku do 4 let, které zaujmou zvláštní místo, je nutné opatřiti jízdenky pro děti.

Jízdné za přepravu dětí činí na železnicích Svazu SSR 25 procent, a na ostatních železnicích 50 procent jízdného stanoveného pro dospělého cestujícího.

Tato sleva se neposkytuje u jízdenek, u kterých je již poskytnuta jakákoliv jiná sleva z normálního jízdného.

§ 3

Pro děti starší 10 let musí býti zakoupeny jízdenky jako pro dospělé.

Čl. 7

Doba platnosti jízdenek

§ 1

Dobu platnosti jízdenek stanoví tarif příslušné přepravy.

§ 2

Nejkratší doba platnosti musí býti:

u jednoduchých lepenkových jízdenek - 1 den na každých započatých 100 km,

u jednoduchých knižních jízdenek - 1 den na každých započatých 200 km.

Celková doba platnosti nesmí však převyšovati 20 dní u jednoduchých lepenkových jízdenek a 60 dní u jednoduchých knižních jízdenek.

§ 3

Doba platnosti zpátečních jízdenek činí dvojnásobek doby platnosti jednoduchých jízdenek.

§ 4

Pro zlevněné jízdenky může býti stanovena zvláštní doba platnosti.

§ 5

Den výdeje jízdenky se nezapočítává do doby platnosti. Cestující může nastoupiti jízdu v kterýkoliv den v době platnosti jízdenky, pokud tarif příslušné přepravy nestanoví výjimky; jízda musí býti ukončena vlakem přijíždějícím podle jízdního řádu nejpozději ve 24 hodin posledního dne platnosti jízdenky.

Čl. 8

Přidělení míst a místenky

§ 1

Cestující může obložiti ve voze volné místo jak pro sebe, tak i pro jiné osoby, které jedou s ním, může-li předložiti pro ně jízdenky. Jinak se řídí přidělení míst předpisy, platnými na každé jednotlivé železnici.

§ 2

Tarif příslušné přepravy a jízdní řády stanoví podmínky pro vydávání místenek.

§ 3

Cestující, kterému nemůže býti přiděleno místo ve vozové třídě odpovídající jeho jízdence, má právo se vzdáti jízdy, nebo zaujmouti přikázané místo v nižší třídě vozové. Tato okolnost musí býti potvrzena železnicí. V takovém případě má pak cestující právo požadovati vrácení zaplacené částky podle ustanovení článku 25 této Dohody.

Čl. 9

Přestup cestujícího na místo nebo do vozu vyšší třídy nebo do vlaku vyššího druhu

Cestující může přestoupiti na místo nebo do vozu vyšší třídy nebo do vlaku vyššího druhu, než které jsou označeny na jeho jízdence, splní-li podmínky stanovené tarifem příslušné přepravy a doplatí-li rozdíl jízdného.

Čl. 10

Přerušení jízdy ve stanicích na cestě

§ 1

Cestující může přerušiti jízdu ve stanicích na cestě v době platnosti jízdenky, nebrání-li tomu pasové předpisy správní.

Přeje-li si cestující přerušiti jízdu v některé stanici, musí nejpozději hodinu po příjezdu vlaku předložiti jízdenku přednostovi stanice k provedení příslušného záznamu.

§ 2

Cestující může pokračovati v jízdě jak ze stanice, kde přerušil jízdu, tak i z kterékoliv stanice, ležící blíže ke stanici cílové na přepravní cestě, která je vyznačena na jízdence.

§ 3

Přerušení jízdy neprodlužuje dobu platnosti jízdenky.

§ 4

Podrobnější podmínky stanoví tarif příslušné přepravy.

Čl. 11

Cestující bez platné jízdenky

§ 1

Cestující, který nemůže předložiti platnou jízdenku, je povinen zaplatiti jízdné za projetou trať a přirážku. Kromě toho může býti podle okolností případu pohnán k odpovědnosti. Přirážka se vypočítá podle předpisů železnice, na které se vybírá, a není-li příslušných předpisů, ve výši jízdného za trať, kterou projel cestující bez jízdenky.

§ 2

Jízdenky, jichž obsah byl změněn osobou k tomu neoprávněnou, budou odebrány služebními orgány jako neplatné.

§ 3

Odepře-li cestující zaplatiti jízdné a přirážku, může býti v některé stanici vyloučen z jízdy a předán přednostovi stanice nebo osobě jím zmocněné.

Cestující vyloučený z jízdy může žádati za výdej cestovního zavazadla jen ve stanici určení zavazadla.

Čl. 12

Osoby z jízdy vyloučené nebo připuštěné k ní jen za určitých podmínek

§ 1

Do vlaku nebudou vpuštěny a cestou mohou býti z jízdy vyloučeny:

a) osoby opilé, osoby chovající se nepřístojně, jakož i osoby, které nezachovávají nařízení, zákony a předpisy platné na užité železnici. Tyto osoby nemají práva žádati, aby jim bylo vráceno jízdné a zavazadelné;

b) osoby, které pro nemoc nebo z jiných důvodů mohly by býti spolucestujícím na obtíž, leč by byl pro ně předem objednán zvláštní oddíl nebo jim mohl býti přidělen po zaplacení. Osoby onemocnělé cestou musí býti vždy přepraveny do nejbližší stanice, kde jim může býti poskytnuta pomoc.

Jízdné a přepravné za cestovní zavazadlo se jim vrátí za podmínek stanovených v článku 25 této Dohody po odečtení částky připadající na projetou trať.

§ 2

Přeprava osob stižených nakažlivou nemocí se řídí mezinárodními dohodami nebo, není-li jich, předpisy platnými v jednotlivých zemích.

Čl. 13

Přeprava ručních zavazadel a živých zvířat

§ 1

Cestující je oprávněn vézti s sebou zdarma snadno přenosné předměty (ruční zavazadlo), nebrání-li tomu předpisy celní, berní, finanční nebo jiné předpisy správní a ustanovení 1 článku 14 této Dohody.

Pro umístění svého ručního zavazadla použije cestující prostoru, který je pro to ve voze určen.

§ 2

Úhrnná váha ručního zavazadla nesmí převyšovati 35 kg u dospělého cestujícího a 15 kg u dětí do 10 let.

Převažek ručního zavazadla musí se z vozu odstraniti. Cestující může jej podati jako cestovní zavazadlo.

§ 3

Není dovoleno bráti s sebou do vozu živá zvířata.

Je však dovoleno vézti jako ruční zavazadlo malá krotká živá zvířata a ptáky v klecích, bednách nebo v jiných vhodných obalech a malé psy s náhubky v množství nejvýše jednoho pro každého cestujícího.

Taková přeprava živých zvířat a ptáků je dovolena jen pokud tomu nebrání veterinární a správní předpisy jednotlivých zemí a žádný z cestujících proti tomu nic nenamítá.

Tarif příslušné přepravy může zakázati nebo dovoliti přepravu živých zvířat v určitých vozových třídách a druzích vlaků, a stanoví, zda a za která živá zvířata musí býti zaplaceno přepravné.

§ 4

Cestující sám odpovídá za úplnost a neporušenost svého ručního zavazadla a náleží mu péče o živá zvířata a ptáky, které veze s sebou.

§ 5

Cestující je povinen nahraditi všechnu škodu, která vznikne tím, že porušil předpisy o přepravě ručních zavazadel nebo živých zvířat.

Čl. 14

Předměty vyloučené z přepravy jako ruční zavazadlo

§ 1

V osobních vozech není dovoleno vézti s sebou tyto předměty:

a) které mohou poškoditi nebo znečistiti vůz nebo věci druhých cestujících;

b) hořlavé, lehce vznětlivé, samozápalné, výbušné a jedovaté látky;

c) nabité zbraně;

d) předměty, které mohou přivoditi nákazu nebo které odporně zapáchají.

§ 2

Železniční zaměstnanci mají právo přesvědčiti se v přítomnosti cestujícího o jeho ručním zavazadle, které vzal s sebou do vozu, jsou-li vážné důvody k podezření, že byly porušeny předpisy § 1 tohoto článku.

§ 3

Cestující odpovídá za porušení předpisů § 1 tohoto článku podle vnitřních předpisů a zákonů platných na železnicích, na nichž bylo toto porušení zjištěno; kromě toho je povinen nahraditi železnici škodu, která jí případně vznikla.

Čl. 15

Zpoždění, zmeškání přípojných vlaků. Zrušení vlaků.

Byl-li zpožděním vlaku zmeškán přípojný vlak nebo byl-li zrušen vlak na celé nebo na části své cesty a cestující chce pokračovati v jízdě, je železnice povinna, pokud je to možné, přepravit cestujícího a jeho cestovní zavazadlo vlakem jedoucím do téže cílové stanice tak, aby přijel do cílové stanice s co nejmenším zpožděním. Přednosta stanice je podle okolností povinen potvrditi na jízdence, že vlak byl zmeškán nebo že byl zrušen, a prodloužit, je-li toho třeba, dobu platnosti jízdenky. Použití nové cesty, vyšší vozové třídy nebo vlaku s vyšším jízdným, jakož i použití zvláštních vlaků, může býti upraveno tarifem příslušné přepravy.

ODDÍL III

Přeprava cestovních zavazadel

Čl. 16

Předměty, které je dovoleno a které je zakázáno přepravovati jako cestovní zavazadlo

§ 1

K přepravě jako cestovní zavazadlo se přijímají věci cestujícího zabalené v uzavřených cestovních kufrech, kufrech, koších, v malých bednách, pytlích, dřevěných krabicích, rancích nebo balících převázaných provazem.

§ 2

Mimo to se přijímají k přepravě jako cestovní zavazadlo za podmínky, že mohou býti snadno a rychle naloženy a umístěny v zavazadlovém voze tyto předměty:

a) přenosné lenošky, skládací židle, pojízdné lenošky pro nemocné i pojízdné lenošky uváděné v pohyb samotnými nemocnými;

b) dětské kočárky;

c) cestovní kufry se vzorky zboží;

d) hudební nástroje přenosné, v bednách, pouzdrech nebo v jiných obalech;

e) nářadí pro divadelní představení;

f) měřičské nástroje do délky 4 metrů a zabalené příruční nářadí;

g) jízdní kola a jednosedadlové motocykly s podmínkou, že byly s nich sňaty všechny součástky a že všechny nádržky hořlavých látek byly zcela vyprázdněny;

h) jednomístné nebo dvoumístné ruční sportovní sáňky, lyže, plachty pro bruslaře, jakož i sportovní čluny do délky 3 m.

Tarif příslušné přepravy může omeziti množství a objem výše uvedených předmětů podávaných k přepravě jako cestovní zavazadlo, jakož i stanoviti zvláštní podmínky pro jejich přepravu.

§ 3

Jednotlivý kus cestovního zavazadla nesmí vážiti více než 75 kg.

§ 4

Tarif příslušné přepravy může připustiti k přepravě jako cestovní zavazadlo i jiné předměty, jakož i malá domácí živá zvířata v dostatečně pevných a vhodně přizpůsobených obalech. Dohled na živá zvířata náleží cestujícímu.

§ 5

Z přepravy jako cestovní zavazadlo podle této Dohody jsou vyloučeny:

a) všechny hořlavé, vznětlivé, samozápalné, výbušné a jedovaté látky, střelné zbraně, střelivo, jakož i látky, které mohou způsobiti škodu na cestovních zavazadlech jiných cestujících nebo železnici;

b) předměty, které mohou vyvolati nákazu nebo které odporně zapáchají;

c) zlato, stříbro, platina, listiny, cenné papíry, kovové a papírové peníze, pravé perly, drahokamy a jiné drahocenné předměty, umělecké předměty (na příklad obrazy, sochy, umělecká díla, starožitnosti a pod.);

d) živá zvířata mimo uvedená v § 4 tohoto článku;

e) předměty vyhrazené poštovnímu monopolu, třebas jen v jedné ze zemí, jejichž železnice jsou zúčastněny na přepravě;

f) předměty, jejichž přeprava je zakázána zákony nebo z důvodů veřejného pořádku třebas jen v jedné ze zemí, jejichž železnice jsou zúčastněny na přepravě.

Čl. 17

Odpovědnost cestujícího za cestovní zavazadlo. Přirážky.

§ 1

Držitel zavazadlového lístku odpovídá za zachování předpisů článku 16 této Dohody a za následky jejich porušení.

§ 2

Domnívá-li se železnice, že byly porušeny předpisy článku 16 této Dohody, má právo přezkoumati obsah cestovního zavazadla. Držitel zavazadlového lístku se přizve k přezkoumání.

Nedostaví-li se držitel zavazadlového lístku nebo nelze-li ho stihnouti, provede se přezkoumání v přítomnosti 2 svědků cizích železnici. Bylo-li zjištěno porušení předpisů, je držitel zavazadlového lístku povinen zaplatiti výdaje způsobené přezkoumáním.

§ 3

Jsou-li porušeny předpisy článku 16 této Dohody, je držitel zavazadlového lístku povinen zaplatiti mimo náhradu výdajů za přezkoumání cestovního zavazadla a náhradu případné škody ještě přirážku ve výši pětinásobku zavazadelného za celkovou přepravní trať železnice, která zjistila porušení těchto předpisů. Zaplacení přirážky neosvobozuje v takových případech od trestně právní odpovědnosti.

V tomto případě jedná se s cestovním zavazadlem podle vnitřních předpisů a zákonů platných na železnici, která zjistila porušení článku 16 této Dohody.

Čl. 18

Obal a úprava cestovního zavazadla

§ 1

Cestovní zavazadlo musí býti podáno k přepravě v pevném, řádném obalu, který zajišťuje jeho neporušenost. Železnice má právo odmítnouti přijetí cestovního zavazadla, nebylo-li podáno v dostatečně pevném nebo řádném obalu nebo jsou-li na cestovním zavazadle známky poškození. Podává-li se takové cestovní zavazadlo k přepravě a není-li nebezpečí ztráty nebo poškození cestovního zavazadla za přepravy nebo poškození cestovních zavazadel jiných cestujících, může je železnice přijmouti k přepravě, učiní však v zavazadlovém lístku poznámku o stavu cestovního zavazadla nebo obalu. Přijme-li cestující zavazadlový lístek s takovou poznámkou, uznává tím stav cestovního zavazadla nebo obalu uvedený v této poznámce, a odpovídá za všechny škody, které mohou z toho vzniknouti jak na cestovním zavazadle, tak železnici.

§ 2

Každý jednotlivý kus cestovního zavazadla musí býti označen přesným jménem a adresou cestujícího, jakož i stanicí určení. Bez takového označení se cestovní zavazadlo k přepravě nepřijme.

§ 3

Cestující musí odstraniti se zavazadlových kusů všechny staré nálepky, adresy a jiná označení vztahující se na dřívější přepravu.

Čl. 19

Přijetí cestovního zavazadla. Zavazadlový lístek. Dodací lhůta.

§ 1

Cestovní zavazadlo se přijímá k přepravě podle údajů v předložené jízdence. Cestovní zavazadlo může býti vypraveno z odesílací stanice do cílové stanice cestujícího, uvedených v tarifu příslušné přepravy, nebo, dovoluje-li to tarif, z některé stanice na cestě nebo do některé stanice na cestě vyznačené v jízdence. Cestující může podati cestovní zavazadlo k přepravě v době platnosti jízdenky.

§ 2

Platí-li jízdenka po několika cestách, mezi nimiž má cestující právo volby, bude cestovní zavazadlo přepraveno po té cestě, po které jede cestující. Při podeji cestovního zavazadla musí cestující označiti tuto cestu. Nesplní-li cestující tento předpis, železnice za následky toho neodpovídá.

§ 3

Dovoluje-li tarif příslušné přepravy přijmouti cestovní zavazadlo k přepravě po jiné cestě, než která je označena v předložené jízdence, platí ustanovení této Dohody o právech a povinnostech cestujícího i pro cestovní zavazadlo přijaté k takové přepravě.

§ 4

Jako potvrzení o přijetí cestovního zavazadla k přepravě se vydá cestujícímu zavazadlový lístek. Přijímaje zavazadlový lístek je cestující povinen se přesvědčiti, zda je sepsán podle jeho údajů. Zavazadelné se platí při podeji cestovního zavazadla k přepravě.

§ 5

Jinak se řídí postup při přijetí cestovního zavazadla předpisy platnými v odesílací stanici.

§ 6

Zavazadlový lístek musí obsahovati tyto údaje:

a) znak stanovený pro mezinárodní přepravu cestujících;

b) název odesílací stanice a stanice určení;

c) přepravní cestu (pohraniční výměnné stanice);

d) den přijetí cestovního zavazadla s označením vlaku, kterým má být cestovní zavazadlo přepraveno;

e) čísla jízdenek, na které bylo cestovní zavazadlo podáno;

f) počet kusů a váhu cestovního zavazadla;

g) druh obalu;

h) zavazadelné a případné jiné poplatky;

i) byla-li udána cena, udanou cenu a poplatek za ni.

§ 7

Tiskopisy zavazadlového lístku jsou tištěny v jazyku země odesílací a v jazyku ruském a německém. Zavazadlové lístky se vyplňují v jazyku země odesílací. Název stanice odesílací a stanice určení musí býti napsán též latinským písmem. Vzor zavazadlového lístku vydávaného pro mezinárodní přepravy stanoví tarif příslušné přepravy.

§ 8

Cestující může podle předpisů platných v odesílací stanici označiti vlak, kterým má býti cestovní zavazadlo přepraveno. Neužije-li cestující tohoto oprávnění, přepraví se cestovní zavazadlo nejbližším vhodným vlakem. Musí-li býti cestovní zavazadlo cestou přeloženo do jiného vlaku, přepraví se dále přípojným vlakem, přepravují-li se tímto vlakem cestovní zavazadla a je-li dosti času k překládce. Jinak musí býti přeloženo do nejbližšího vhodného vlaku a jím přepraveno.

§ 9

Cestovní zavazadla mohou býti přepravována za výše uvedených podmínek jen tehdy, nebrání-li tomu při vypravení nebo na cestě předpisy celní, berní, finanční a jiné předpisy správní.

§ 10

Dodací lhůta u cestovního zavazadla se určuje podle jízdních řádů přípojných vlaků. Dodací lhůta u cestovního zavazadla se však prodlužuje:

a) nejméně o jeden den za každou překládku cestovního zavazadla na cestě;

b) o dobu zdržení nutného ke splnění celních, berních, finančních a jiných předpisů správních;

c) o dobu přerušení dopravy, které dočasně brání přepravě cestovního zavazadla, nebylo-li zaviněno železnicí.

§ 11

Železnice jest oprávněna vyloučiti nebo omeziti přepravu cestovních zavazadel u určitých vlaků nebo u určitých druhů vlaků.

Čl. 20

Výdej cestovního zavazadla

§ 1

Cestovní zavazadlo se vydá, vrátí-li se zavazadlový lístek.

Železnice není povinna se přesvědčiti o tom, je-li držitel zavazadlového lístku oprávněn k přijetí cestovního zavazadla.

§ 2

Držitel zavazadlového lístku má právo po příjezdu vlaku, kterým cestovní zavazadlo mělo býti přepraveno do stanice určení, žádati, aby mu bylo cestovní zavazadlo vydáno, když uplynula doba potřebná k přichystání k výdeji, jakož i ke splnění celních, berních, finančních a jiných předpisů správních. Držitel zavazadlového lístku, jemuž cestovní zavazadlo nebylo vydáno, má právo žádati, aby na zavazadlovém lístku byl zaznamenán den, kdy vydání cestovního zavazadla požadoval.

§ 3

Nepředloží-li se zavazadlový lístek, je železnice povinna vydati cestovní zavazadlo jen tehdy, když osoba požadující jeho vydání prokáže své právo na ně.

§ 4

Cestovní zavazadlo se vydá ve stanici určení, udané v zavazadlovém lístku. Na včasnou žádost držitele zavazadlového lístku může však býti cestovní zavazadlo, dovolují-li to okolnosti a nebrání-li tomu předpisy celní, berní, finanční a jiné předpisy správní, vydáno v odesílací stanici nebo v některé stanici na cestě, vrátí-li se zavazadlový lístek, a kromě toho, žádá-li tak tarif příslušné přepravy, předloží-li se jízdenka.

§ 5

Při výdeji cestovního zavazadla je stanice určení povinna vybrati od držitele zavazadlového lístku všechny nedoplatky a cestou vzniklé výdaje. Cestovní zavazadlo se vydá jen tehdy, zaplatí-li držitel zavazadlového lístku veškeré částky vyplývající z této přepravy.

§ 6

Jinak platí pro výdej cestovního zavazadla a dobu jeho uložení předpisy platné na železnici, která cestovní zavazadlo vydává.

ODDÍL IV

Společná ustanovení o přepravě cestujících a cestovních zavazadel

Čl. 21

Vlaky. Jízdní řády. Výtahy z tarifů.

§ 1

Cestující a cestovní zavazadla se přepravují pravidelnými vlaky vyznačenými v jízdních řádech nebo zvláštními vlaky jezdícími podle potřeby.

§ 2

Železnice je povinna vyvěsiti jízdní řády ve stanicích pojatých do tarifu příslušné přepravy.

V jízdních řádech musí býti vyznačen druh vlaků, vozové třídy, doba odjezdu a příjezdu s vyznačením přípojných vlaků.

§ 3

V každé stanici pojaté do tarifu příslušné přepravy musí býti cestujícím umožněno nahlédnouti do tarifů nebo do výtahů z nich, které musí obsahovati cenu mezinárodních jízdenek a příslušné poplatky za přepravu cestovních zavazadel.

Čl. 22

Tarify. Zásady pro výpočet přepravních poplatků.

§ 1

Jízdné, zavazadelné a vedlejší poplatky za přepravu cestujících a cestovních zavazadel se vypočítávají podle tarifu příslušné přepravy, který musí obsahovati podmínky přepravní a údaje nutné pro výpočet jízdného, zavazadelného a vedlejší poplatky, podle sazeb, které byly řádně uveřejněny a které platí u jízdenek - v den zakoupení jízdenky, a u cestovního zavazadla - v den jeho přijetí k přepravě.

Jízdné, zavazadelné a vedlejší poplatky vybírají se v místní měně podle příslušných finančních předpisů.

§ 2

Tarify příslušné přepravy se uveřejňují povinně v těch zemích, jejichž železnice jsou zúčastněny na přepravě jako železnice odesílací nebo železnice určení.

§ 3

Tarify příslušné přepravy, jejich změny a doplňky vstupují v platnost v den uvedený při jejich uveřejnění.

Zvýšení jízdného, zavazadelného nebo vedlejších poplatků nebo jiné ztížení přepravních podmínek pro cestujícího musí železnice uveřejniti nejpozději 21 dní před dobou stanovenou pro počátek jich platnosti.

Čl. 23

Zákaz zvláštních dohod

Železnice musí užívati tarifů vůči všem cestujícím stejně. Tarif příslušné přepravy nesmí odporovati této Dohodě, jinak jsou jeho ustanovení neplatná.

Každá zvláštní dohoda poskytující slevy z tarifů pouze jednomu nebo několika cestujícím je zakázána a neplatná.

Jsou však dovoleny slevy náležitě uveřejněné a všem za týchž podmínek stejně přístupné, jakož i slevy poskytované v jednotlivých případech jednotlivým organisacím nebo k určitým účelům, při čemž je nutný souhlas železnice, na níž má býti přeprava provedena.

Čl. 24

Celní, berní, finanční a jiné předpisy správní

Cestující je povinen zachovávati předpisy celní, berní, finanční, pasové a jiné předpisy správní, týkající se jak jeho osoby, tak i prohlídky jeho cestovního a ručního zavazadla, a zaplatiti stanovené poplatky. Cestující je povinen býti přítomen prohlídce, vyjímaje případy předvídané platnými předpisy. Železnice neodpovídá za následky cestujícímu, který nesplnil takové předpisy.

Čl. 25

Návratky

§ 1

Nebylo-li jízdenky použito, může býti žádáno vrácení zaplaceného jízdného po srážce částek uvedených v §§ 4 a 5 tohoto článku.

§ 2

Bylo-li pro úmrtí, onemocnění nebo nehodu přihodivší se cestujícímu nebo z jiných nutných příčin, k nimž došlo za jízdy, použito jízdenky jen částečně, bude po srážce částek uvedených v §§ 4 a 5 tohoto článku vrácen rozdíl mezi jízdným zaplaceným za celou cestu a jízdným za projetou trať, vypočítaným podle tarifu příslušné přepravy.

§ 3

Nebylo-li použito jízdenky z příčin, uvedených v § 2 tohoto článku, musí býti jízdenka předložena železniční stanici k potvrzení příčiny jejího nepoužití. Způsob tohoto potvrzení stanoví tarif příslušné přepravy.

§ 4

Z částky, která má býti vrácena, se srazí daně, cena místenky, poplatek za vyhotovení knižní jízdenky a provise zaplacená za prodej jízdenky.

§ 5

Z částky, která má býti vrácena, se srážejí výdaje spojené s vyřízením návratku, jakož i poplatky, které stanoví tarif příslušné přepravy.

§ 6

Nemůže-li cestující nastoupiti jízdu nebo v ní pokračovati podle jízdního řádu pro zmeškání přípojného vlaku, které bylo způsobeno zpožděním vlaku, zrušením vlaku nebo přerušením dopravy, a vzdá-li se cestující jízdy, má právo žádati, aby bylo použito předpisů §§ 2 a 3 tohoto článku, aniž by si železnice srazila částky zmíněné v § 5 tohoto článku.

§ 7

Zaujal-li cestující pro nedostatek místa ve třídě odpovídající jeho jízdence místo v nižší třídě a bylo-li to potvrzeno železnicí, jest oprávněn žádati vrácení rozdílu mezi zaplaceným jím jízdným a jízdným, které by byl zaplatil za jízdenku platnou pro jím použitou třídu a vzdálenost, po srážce částek uvedených v § 4 tohoto článku. Přitom cestující nemá právo na náhradu škody.

§ 8

U zlevněných jízdenek, které mohou býti zavedeny tarifem příslušné přepravy, se provede návratek jen v případech zmíněných v § 6 tohoto článku. Jízdenky pro děti, vydané podle § 2 článku 6 této Dohody, nepovažují se za zlevněné jízdenky podle tohoto paragrafu.

§ 9

Za ztracenou jízdenku náhrada se neposkytuje.

§ 10

Jestliže podané cestovní zavazadlo bylo vzato zpět před jeho odesláním z odesílací stanice, železnice vrátí na žádost zaplacené zavazadelné po srážce částek uvedených v §§ 4 a 5 tohoto článku. Bylo-li podané cestovní zavazadlo vzato zpět v některé stanici na cestě, železnice provede návratek jen v případech a podle ustanovení §§ 2 a 6 tohoto článku a podle okolností po srážce částek zmíněných v §§ 4 a 5 tohoto článku.

§ 11

Bylo-li tarifu užito nesprávně, jakož i stala-li se chyba při výpočtu přepravních nebo jiných poplatků, musí býti přeplatky a nedoplatky nahrazeny.

§ 12

Postup při vracení zaplacených částek se řídí podle tarifu příslušné přepravy.

§ 13

Ve všech tímto článkem neupravených případech, platí, pokud není mezi železnicemi zvláštní dohody, vnitřní předpisy.

Čl. 26

Rozepře

Rozepře mezi cestujícími, jakož i mezi cestujícími a železničními zaměstnanci, urovnává ve stanicích přednosta stanice a za jízdy vlakvedoucí.

ODDÍL V

Odpovědnost železnic

Čl. 27

Odpovědnost za přepravu cestujících

§ 1

Odpovědnost železnic za usmrcení a zranění cestujícího, způsobené železniční nehodou, jakož i za následky vzniklé zpožděním a zrušením vlaků nebo zmeškáním přípojného vlaku se řídí zákony a předpisy země, kde k události došlo.

§ 2

V těch případech není společné odpovědnosti.

Čl. 28

Společná odpovědnost železnic za cestovní zavazadlo

§ 1

Železnice, která přijala k přepravě cestovní zavazadlo a vydala mezinárodní zavazadlový lístek, odpovídá cestujícímu za provedení přepravy na celé cestě do výdeje cestovního zavazadla.

§ 2

Každá následující železnice přijímajíc cestovní zavazadlo vstupuje tím v příslušnou přepravní smlouvu a přejímá na sebe vznikající z toho závazky bez újmy ustanovení § 2 článku 41 této Dohody.

Čl. 29

Rozsah odpovědnosti

§ 1

Železnice odpovídá cestujícímu za podmínek stanovených v tomto oddílu za překročení dodací lhůty u cestovního zavazadla a za škodu vzniklou jeho úplnou nebo částečnou ztrátou nebo jeho poškozením v době od přijetí k přepravě do výdeje.

§ 2

Železnice je zbavena odpovědnosti za úplnou nebo částečnou ztrátu cestovního zavazadla, za jeho poškození, jakož i za překročení dodací lhůty u cestovního zavazadla, dokáže-li, že škoda nebo překročení byly způsobeny jednou z těchto příčin:

a) zaviněním cestujícího,

b) vlastní vadností cestovního zavazadla,

c) okolnostmi, které železnice nemohla odvrátiti a které odstraniti nebylo v její moci.

Železnice neodpovídá za škodu vzniklou zvláštní povahou cestovního zavazadla, vadností obalu nebo tím, že předměty z přepravy vyloučené byly nicméně přepraveny jako cestovní zavazadlo.

Jestliže podle okolností případu se ukáže, že škoda mohla vzniknouti z nebezpečí, které souvisí se zvláštní povahou cestovního zavazadla, s nedostatečností obalu nebo s tím, že cestovní zavazadlo obsahovalo předměty z přepravy vyloučené, platí domněnka, že škoda vznikla z těchto příčin, pokud oprávněný nedokáže opak.

Čl. 30

Velikost náhrady za úplnou nebo částečnou ztrátu cestovního zavazadla

§ 1

Při úplné nebo částečné ztrátě cestovního zavazadla zaplatí železnice cestujícímu skutečnou dokázanou hodnotu ztraceného cestovního zavazadla nebo ztracené jeho části, ne však více než 17,25 rublů za každý chybějící kilogram hrubé váhy.

§ 2

Za ztrátu cestovního zavazadla s udanou cenou zaplatí železnice jako náhradu udanou cenu.

Při částečné ztrátě cestovního zavazadla zaplatí železnice poměrnou část udané ceny za každý chybějící kilogram.

§ 3

Kromě toho se nahradí zavazadelné, clo a jiné výdaje za přepravu ztraceného cestovního zavazadla nebo ztracené jeho části, nebyly-li vráceny.

Náhrada další škody se neposkytuje.

Čl. 31

Domněnka o ztrátě cestovního zavazadla. Nalezení ztraceného cestovního zavazadla.

§ 1

Nebylo-li cestovní zavazadlo vydáno cestujícímu do 20 dnů po dni, kdy cestovní zavazadlo mělo dojíti do stanice určení, pokládá se za ztracené.

§ 2

Při ztrátě cestovního zavazadla je cestující povinen k usnadnění pátrání dáti železnici co nejpřesnější popis ztracených kusů.

§ 3

Bude-li cestovní zavazadlo, považované za ztracené, nalezeno do roka po dni, kdy mělo dojíti do stanice určení, je železnice povinna zpraviti o tom cestujícího, je-li znám jeho pobyt nebo může-li býti zjištěn.

§ 4

Do 30 dnů po obdržení zprávy zmíněné v § 3 tohoto článku může oprávněný žádati, aby mu bylo cestovní zavazadlo vydáno v některé stanici na cestě, uvedené v zavazadlovém lístku. V tomto případě musí zaplatiti pouhé zavazadelné z odesílací stanice do stanice, kde cestovní zavazadlo bylo vydáno, a vrátiti přijatou náhradu po případné srážce zavazadelného, bylo-li obsaženo v této náhradě.

§ 5

Nebylo-li nalezené cestovní zavazadlo požadováno do 30 dnů zmíněných v § 4 tohoto článku nebo bylo-li ztracené cestovní zavazadlo nalezeno po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy mělo dojíti do stanice určení, je železnice oprávněna naložiti s ním podle zákonů a předpisů své země.

Čl. 32

Zjištění částečné ztráty nebo poškození cestovního zavazadla

§ 1

Objevila-li železnice částečnou ztrátu nebo poškození cestovního zavazadla, nebo se tak domnívá, nebo tvrdí-li to cestující, je povinna bez průtahu, pokud možno v přítomnosti cestujícího, sepsati zápis, ve kterém musí býti zjištěn stav a váha cestovního zavazadla jakož i, pokud je to možné, příčina a velikost škody a doba jejího vzniku. Opis tohoto zápisu vydá se zdarma cestujícímu, požádá-li o to.

§ 2

Neuzná-li cestující skutečnosti uvedené v zápise, má právo žádati zjištění stavu a váhy cestovního zavazadla, jakož i příčiny a velikosti škody znalcem nebo jiným způsobem podle zákonů a předpisů té země, kde se takové zjištění provádí.

Čl. 33

Velikost náhrady za poškození cestovního zavazadla

§ 1

Při poškození cestovního zavazadla je železnice povinna zaplatiti částku, o kterou se znehodnotilo cestovní zavazadlo, bez náhrady další škody.

§ 2

Za poškození cestovního zavazadla s udanou cenou zaplatí železnice náhradu odpovídající znehodnocení, ne však více než částku udané ceny.

§ 3

Náhrada však nesmí přesahovati:

a) částku náhrady za úplnou ztrátu, je-li poškozením znehodnoceno celé cestovní zavazadlo;

b) částku náhrady za ztrátu znehodnocené části, je-li poškozením znehodnocena pouze část cestovního zavazadla.

Čl. 34

Velikost náhrady za překročení dodací lhůty u cestovního zavazadla

§ 1

Při překročení dodací lhůty u cestovního zavazadla je železnice povinna zaplatiti 2,5 % zavazadelného za každý den překročení dodací lhůty, stanovené v § 10 článku 19 této Dohody. Částka náhrady nesmí přesahovati 50 % zavazadelného.

§ 2

Při náhradě za úplnou ztrátu cestovního zavazadla nemůže býti požadována částka zmíněná v § 1 tohoto článku.

Při částečné ztrátě cestovního zavazadla se vyplácí náhrada za překročení dodací lhůty, došlo-li k němu, za neztracenou část cestovního zavazadla.

Při poškození cestovního zavazadla se připočítává náhrada za překročení dodací lhůty, došlo-li k němu, k částce náhrady uvedené v článku 33 této Dohody.

§ 3

Celková náhrada podle § 1 tohoto článku nemůže býti spolu s částkami podle článků 30 a 33 této Dohody vyšší než celková náhrada, která by příslušela při úplné ztrátě cestovního zavazadla.

Čl. 35

Udaná cena cestovního zavazadla

§ 1

Při podeji cestovního zavazadla lze na žádost cestujícího udati jeho cenu.

§ 2

Výše udané ceny musí býti uvedena ve měně odesílací země a nesmí převyšovati skutečnou hodnotu cestovního zavazadla.

Výše udané ceny cestovního zavazadla musí býti zapsána v zavazadlovém lístku.

§ 3

Při přijetí cestovního zavazadla má železnice právo přezkoušeti, odpovídá-li výše udané ceny jeho hodnotě. Vznikne-li mezi železničním zaměstnancem a cestujícím spor o výši udané ceny, rozhoduje tento spor přednosta odesílací stanice. Nesouhlasí-li cestující s rozhodnutím přednosty stanice, nebude cestovní zavazadlo s udanou cenou přijato k přepravě.

§ 4

Za udání ceny cestovního zavazadla se vybírá vedlejší poplatek, stanovený tarifem příslušné přepravy.

Čl. 36

Zúrokování náhrady

Ten, kdo má nárok na náhradu podle článků 30, 33 a 34 této Dohody, může žádati zaplacení úroků z částky přiznané mu jako náhrada za utrpěnou škodu. Z přiznané částky počítá železnice 6 % úroky ode dne podání reklamace do dne poukazu peněz.

Čl. 37

Výplata náhrad

§ 1

Náhrady podle článků 30, 33 a 34 této Dohody se vyplácejí ve měně té země, jejíž železnice náhradu vyplácí.

§ 2

Je-li požadovaná náhrada vyjádřena ve měně jedné ze zemí, jejichž železnice jsou zúčastněny na této Dohodě, musí býti přepočtena podle denního kursu na měnu země, jejíž železnice provádí výplatu.

Čl. 38

Odpovědnost železnice za její zaměstnance

Železnice odpovídá za jednání svých zaměstnanců, jakož i jiných osob, jichž použije při provádění přepravy, kterou na sebe vzala.

Železnice neodpovídá za jednání svých zaměstnanců, kteří provádějí cestujícím na jejich žádost úkony, k nimž železnice není povinna.

ODDÍL VI

Reklamace. Žaloby. Soudní příslušnost a promlčení nároků.

Čl. 39

Reklamace

§ 1

Reklamace z přepravní smlouvy musí býti podány písemně u jedné ze železnic uvedených v článku 41 této Dohody.

§ 2

Právo podávati reklamaci přísluší osobám uvedeným v článku 40 této Dohody.

§ 3

Při podání reklamace musí reklamant předložit:

a) žádá-li vrácení jízdného, jízdenku; žádá-li vrácení zavazadelného, zavazadlový lístek, a nemá-li jej, musí jinak dokázati svou oprávněnost k reklamaci. Železnici přísluší rozhodnouti, zda předložený důkaz lze považovati za dostatečný;

b) jde-li o úplnou ztrátu cestovního zavazadla, zavazadlový lístek;

c) jde-li o částečnou ztrátu nebo poškození cestovního zavazadla, zápis sepsaný a vydaný železnicí o ztrátě nebo poškození.

§ 4

Jízdenka, zavazadlový lístek a jiné doklady, které reklamant považuje za nutné připojiti ke své reklamaci, musí býti předloženy v prvopisech nebo v opisech, na žádost železnice řádně ověřených.

Při konečném vyřízení reklamace má železnice právo žádati předložení prvopisu jízdenky nebo prvopisu zavazadlového lístku.

§ 5

Železnice, oznamujíc reklamantovi částečné nebo úplné zamítnutí jeho reklamace, je povinna udati mu důvody, pro které byla reklamace zamítnuta.

§ 6

Železnice je povinna ve lhůtě 90 dnů ode dne podání reklamace, potvrzeného poštovním razítkem nebo stvrzenkou železnice o přijetí reklamace, projednat reklamaci, dáti reklamantovi odpověď a při úplném nebo částečném uznání nároku vyplatiti mu přiznanou částku.

Čl. 40

Osoby, kterým přísluší právo na podání reklamace a žaloby na železnici

§ 1

Právo podati reklamaci a žalobu na železnici z přepravní smlouvy přísluší pouze tomu, kdo předloží jízdenku nebo zavazadlový lístek, nebo tomu, kdo, ač nemá takových dokladů, může prokázati svoje právo na podání reklamace a žaloby.

§ 2

Žalobu může podati oprávněný teprve tehdy, když dříve podal reklamaci u jedné ze železnic, zmíněných v článku 41 této Dohody, a jestliže ve lhůtě 90 dnů podle § 6 článku 39 této Dohody železnice:

a) zamítla uznati uplatněné nároky úplně nebo částečně; nebo

b) neprovedla výplatu při úplném nebo částečném uznání nároku; nebo

c) nedala odpověď o zamítnutí nároků uplatněných reklamací nebo o úplném nebo částečném uznání těchto nároků.

Čl. 41

Železnice, u nichž lze reklamovati a jež lze žalovati. Příslušnost.

§ 1

Reklamace na vrácení částky zaplacené podle přepravní smlouvy může býti podána u železnice, která tuto částku vybrala, nebo u železnice, v jejíž prospěch byla větší částka vybrána.

§ 2

Ostatní reklamace z přepravní smlouvy mohou býti podány jen u železnice odesílací nebo u železnice určení nebo u té železnice, na jejíž trati se udála příhoda, která je důvodem k reklamaci.

I v tom případě, kdy železnice určení nedostala cestovní zavazadlo, může býti reklamace u ní podána.

§ 3

Oprávněný může podati reklamaci podle své volby u jedné ze železnic uvedených v §§ 1 a 2 tohoto článku. Toto právo volby zaniká okamžikem podání reklamace.

§ 4

Žalobce je oprávněn podati žalobu u soudu té země, u jejíž železnic byla podána reklamace.

§ 5

Žaloba může býti podána toliko u příslušného soudu země, jíž náleží žalovaná železnice.

Pod slovem „železnice“ rozumí se v každé zemi všechny železnice, které jsou uvedeny v příloze čís. 1 k této Dohodě.

Čl. 42

Zánik práva na podání reklamace a žaloby proti železnici ze smlouvy o přepravě cestovního zavazadla

§ 1

Odběrem cestovního zavazadla oprávněným zaniká právo k podání reklamace a žaloby proti železnici z příslušné přepravní smlouvy s výjimkou případů uvedených v § 2 tohoto článku.

§ 2

Právo k reklamaci a k žalobě nezaniká:

1. při překročení dodací lhůty u cestovního zavazadla, byly-li podány u jedné ze železnic jmenovaných v § 2 článku 41 této Dohody do 30 dnů ode dne odběru cestovního zavazadla cestujícím, den odběru v to nečítajíc;

2. při částečné ztrátě nebo poškození cestovního zavazadla:

a) jestliže ztráta nebo poškození byly zjištěny před odběrem cestovního zavazadla cestujícím podle předpisu článku 32 této Dohody;

b) jestliže sepsání zápisu nebo zjišťování, k němuž mělo dojíti podle článku 32 této Dohody, nebylo provedeno pouze vinou železnice;

3. při zevně neznatelných vadách, které byly zjištěny teprve po odběru cestovního zavazadla cestujícím, jsou-li zároveň splněny tyto podmínky:

a) když železnice neumožnila cestujícímu přesvědčiti se ve stanici určení o stavu cestovního zavazadla;

b) když cestující požádal o zjištění stavu cestovního zavazadla podle článku 32 této Dohody ihned po objevení škody a nejpozději do tří dnů po odběru cestovního zavazadla;

c) dokáže-li cestující, že škoda vznikla v době mezi přijetím cestovního zavazadla k přepravě a jeho výdejem;

4. při nárocích na vrácení zaplacených částek.

§ 3

Cestující může odmítati přijetí cestovního zavazadla, jestliže podle jeho žádosti železnice nezjistí zápisem tvrzenou jím škodu.

Výhrady učiněné oprávněným při odběru cestovního zavazadla jsou neúčinné, nejsou-li uznány železnicí.

§ 4

Chybějí-li při výdeji cestovního zavazadla některé z kusů označených v zavazadlovém lístku, je cestující oprávněn žádati, dříve než přijme ostatní kusy, aby mu železnice o tom vydala potvrzení způsobem zmíněným v § 1 článku 32 této Dohody.

§ 5

Odpovědnost železnice za úplnou ztrátu zaniká, nebylo-li cestovní zavazadlo žádáno ve stanici určení do šesti měsíců po příjezdu vlaku, kterým mělo býti přepraveno. Nicméně cestující musí býti i po této lhůtě zpraven, bude-li cestovní zavazadlo nalezeno a obsahuje-li označení dostačující ke zjištění adresy cestujícího.

Čl. 43

Promlčení nároků z přepravní smlouvy

§ 1

Právo k reklamaci a žalobě z přepravní smlouvy se promlčuje v jednom roce.

§ 2

Promlčecí lhůta se počíná:

a) při reklamacích a žalobách na náhradu za částečnou ztrátu a poškození cestovního zavazadla, jakož i za překročení dodací lhůty - dnem výdeje cestovního zavazadla;

b) při reklamacích a žalobách na náhradu za úplnou ztrátu po uplynutí dvaceti dnů ode dne, kdy cestovní zavazadlo mělo dojíti do stanice určení;

c) při nárocích na placení nebo při reklamacích a žalobách na vrácení jízdného, zavazadelného, vedlejších poplatků, přirážek nebo na opravu výpočtů při nesprávném užití tarifů nebo při chybách při výpočtu přepravného - dnem jich placení;

d) při reklamacích a žalobách na vyplacení částek získaných prodejem cestovního zavazadla - dnem prodeje;

e) při nárocích na zaplacení doplatků požadovaných celnicí - dnem uplatnění těchto nároků celnicí;

f) při ostatních nárocích a žalobách z přepravy cestujících - dnem uplynutí doby platnosti jízdenky.

Den počátku promlčecí lhůty se nikdy do lhůty nepočítá.

§ 3

Běh promlčecí lhůty se staví podáním písemné reklamace cestujícím u železnice podle článku 39 této Dohody. Běh této promlčecí lhůty pokračuje dnem, kdy železnice písemně odpověděla na reklamaci a vrátila doklady k ní přiložené, nebo neodpověděla ve lhůtě 90 dnů podle § 6 článku 39 této Dohody. Předložiti důkazy o doručení reklamace nebo o jejím zamítnutí a o vrácení dokladů přísluší straně, která se těchto skutečností dovolává.

Opakované reklamace týkající se téhož nároku promlčení nestaví.

§ 4

Promlčené nebo zaniklé nároky nemohou býti uplatňovány ani žalobou navzájem ani námitkami.

ODDÍL VII

Vyúčtování a postih mezi železnicemi

Čl. 44

Vyúčtování mezi železnicemi

Každá železnice je povinna zaplatiti ostatním zúčastněným železnicím podíly, jež na ně připadají z částek za přepravu cestujících nebo cestovních zavazadel, které vybrala nebo měla vybrati.

Vyúčtování mezi železnicemi, vyplývající z této Dohody, se provádí podle odúčtovacích předpisů k Dohodám:

a) o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku (MGS) a

b) o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku (MPS), sjednaných mezi železnicemi zúčastněnými na této Dohodě.

Čl. 45

Postih při náhradě za úplnou nebo částečnou ztrátu nebo za poškození cestovního zavazadla

Železnice, která zaplatila podle ustanovení této Dohody náhradu za úplnou nebo částečnou ztrátu nebo za poškození cestovního zavazadla, má právo postihu (regresu) proti druhým na přepravě zúčastněným železnicím podle těchto ustanovení:

a) železnice, která škodu zavinila, odpovídá za ni výlučně;

b) byla-li škoda zaviněna několika železnicemi, odpovídá každá z nich za škodu, kterou způsobila. Ukáže-li se v daném případě rozdělení odpovědnosti nemožným, rozdělí se náhrada mezi železnice, které škodu zavinily, podle zásad uvedených v bodu c);

c) nemůže-li býti dokázáno, že škoda byla zaviněna jednou nebo několika železnicemi, rozdělí se odpovědnost mezi zúčastněné železnice u každé jednotlivé zásilky podle poměru tarifních kilometrů skutečně projetých touto zásilkou po železnicích zúčastněných na její přepravě.

Čl. 46

Postih při náhradě za překročení dodací lhůty u cestovního zavazadla

Ustanovení uvedená v článku 45 této Dohody platí též při placení náhrady za překročení dodací lhůty u cestovního zavazadla. Vzniklo-li překročení na několika železnicích, rozdělí se náhrada mezi tyto železnice poměrně podle zpoždění nastalého na železnicích každé země, zúčastněných na této přepravě.

Čl. 47

Řízení při postihu

Železnice, proti které je veden postih podle článků 45 a 46 této Dohody, nemá právo uplatňovati námitky proti řádnosti placení železnicí, která vede postih, byla-li náhrada určena soudem a byl-li jí spor opověděn a měla možnost do něho vstoupiti.

Čl. 48

Příslušnost při postizích

Sporný postihový nárok přísluší projednati podle uvážení dotčené železnice konferenci podle této Dohody nebo žalobou u soudu v místě sídla železnice, proti které je postih veden.

ODDÍL VIII

Přeprava spěšnin

Čl. 49

Předměty, které je dovoleno a které je zakázáno přepravovati jako spěšniny

§ 1

K přepravě jako spěšniny se přijímají předměty vyhovující podmínkám §§ 1, 2 a 3 článku 16 této Dohody včetně jiného drobného zboží, které mohou býti naloženy obvyklým způsobem a přepraveny v zavazadlových vozech vlaků pro přepravu cestujících.

§ 2

Z přepravy jako spěšniny jsou vyloučeny předměty uvedené v § 5 článku 16 této Dohody. Filmy jsou však připuštěny k přepravě za zvláštních podmínek stanovených tarifem příslušné přepravy.

§ 3

Spěšniny se přijímají jen v pevných, řádných obalech, které zajišťují neporušenost přepravy na celé cestě.

Čl. 50

Přijetí spěšnin, přepravní listiny a přepravní podmínky

§ 1

Spěšnina může býti přijata k přepravě z odesílací stanice do stanice určení, které jsou obsaženy v tarifu příslušné přepravy pro přepravu spěšnin.

§ 2

Vzor přepravní listiny pro přepravu spěšnin stanoví tarif příslušné přepravy.

§ 3

Přepravní listiny pro spěšniny musí býti tištěny podle ustanovení § 7 článku 19 této Dohody.

Spěšninový lístek se vyplňuje v jazyku odesílací země s překladem v jazyku ruském nebo německém. Názvy odesílací stanice a stanice určení se píší latinským písmem.

Jednotlivé železniční správy mohou se dohodnouti, že ruského nebo německého překladu není třeba.

§ 4

Přepravní podmínky, dovozné a dodací lhůty pro spěšniny stanoví tarif příslušné přepravy.

§ 5

Ustanovení §§ 2 a 3 článku 2, § 3 článku 21, článků 3, 17, 22, 23, 52, 53, 54 a 55 této Dohody platí též pro přepravu spěšnin.

Čl. 51

Odpovědnost

O odpovědnosti při přepravě spěšnin platí ustanovení této Dohody obsažená v §§ 2 a 3 článku 30, §§ 2, 3, 4 článku 35, §§ 1, 2, 3, 4 článku 42, článků 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 a oddílu VII.

ODDÍL IX

Všeobecná ustanovení

Čl. 52

Měna. Přepočítací kursy. Tarifní měnou se stanoví rubl SSSR.

Železnice je povinna uveřejňovati vyhláškou u výdejen jízdenek ve stanici nebo jiným vhodným způsobem přepočítací kursy, podle nichž se provádí přepočet částek stanovených v tarifní měně - na měnu místní.

Čl. 53

Užití vnitřních zákonů a předpisů

Není-li v této Dohodě potřebných ustanovení pro mezinárodní přepravy, užije se vnitřních zákonů a předpisů platných v každé ze zemí.

Čl. 54

Doplňující dohody, předpisy a pokyny

§ 1

Přestupování cestujících, odevzdávku a překládání cestovních zavazadel, odevzdávku vozů a výměnu dvojkolí na jiný rozchod, podmínky pro vzájemné používání vozů a jiné otázky vznikající při provádění mezinárodních přeprav podle této Dohody upravují zvláštní dohody, předpisy a pokyny, které sjednaly příslušné železnice zúčastněné na této Dohodě.

§ 2

Podle § 1 tohoto článku upravují zvláštní předpisy ve vnitřním a mezinárodním cestovním styku užívání lůžkových a jídelních vozů a provoz těchto vozů.

Všechny otázky, týkající se provozu k tomu účelu určených lůžkových a jídelních vozů, řeší železniční správa zúčastněná na této Dohodě nebo předá řešení těchto otázek zvláštnímu podniku.

Čl. 55

Změny a doplňky Dohody

§ 1

Tato Dohoda může býti kdykoli měněna nebo doplněna. Změny a doplňky této Dohody, přijaté ústředními úřady železnic zúčastněných na Dohodě, se uveřejňují podle vnitřních zákonů země, jejíž železnice jsou účastněny na této Dohodě.

§ 2

Den počátku účinnosti změn a doplňků Dohody, který stanoví vedoucí správa, musí býti uveřejněn podle § 1 tohoto článku.

§ 3

Změny a doplňky musí býti uveřejněny:

a) v případě ztížení přepravních podmínek pro uživatele přepravy - alespoň 30 dní;

b) v ostatních případech - alespoň jeden den přede dnem jich vstupu v účinnost.

Čl. 56

Vedoucí správa

Aby bylo ulehčeno a zajištěno provádění této Dohody, volí ústřední úřady železnic zúčastněných na této Dohodě ze svého středu vedoucí správu, jejíž činnost je upravena Řádem připojeným k této Dohodě (příloha čís. 2).

Čl. 57

Přijetí nových členů

Přijetí železnic jiných zemí, jichž ústřední úřady podaly vedoucí správě příslušnou přihlášku k účasti na této Dohodě, provede vedoucí správa, nedojdou-li od ústředních úřadů železnic zúčastněných na této Dohodě do tří měsíců od podání přihlášky námitky.

Má-li námitky třebas jen jeden z ústředních úřadů železnic zúčastněných na Dohodě, bude otázka projednána na konferenci účastníků této Dohody.

Čl. 58

Počátek účinnosti a doba platnosti Dohody

Tato Dohoda vstupuje v účinnost po uplynutí 6 měsíců po tom, kdy vedoucí správa dostala poslední oznámení o přijetí této Dohody příslušnými úřady zemí, jichž železnice jsou jejími účastníky.

Dohoda se sjednává na neurčitou dobu; každá strana může kdykoliv vzdáti se účasti na Dohodě, uplynulo-li 6 měsíců ode dne, kdy o tom podá oznámení vedoucí správě pro provádění této Dohody. Tato Dohoda je sepsána v ruském jazyku s připojením překladu v jazyku německém.

Ruské znění je závazné.

Tato dohoda, která nabyla platnosti podle usnesení Varšavské železniční konference dne 6. prosince 1950, vstupuje v účinnost dne 1. listopadu 1951 zároveň s vypracovaným na podkladě této Dohody Služebním předpisem, mezinárodním tarifem cestujících, cestovních zavazadel a spěšnin, Předpisy o používání vozů a odúčtovacími předpisy, které byly přijaty na železniční konferenci v Budapešti dne 10. července 1951.

Tuto Dohodu podepsali zástupci:

Ministerstva dopravy, pošty a telegrafu Lidové republiky Albanie

Babani M.

Ministerstva dopravy Lidové republiky Bulharska

Simeonov N.

Ministerstva dopravy a pošt Maďarské lidové republiky

Vermessy

Ministerstva dopravy Německé demokratické republiky

Lindemann H.

Ministerstva železnic Polské republiky

Gottesman L.

Ministerstva dopravy Rumunské lidové republiky

Mondoc G.

Ministerstva dopravy Svazu sovětských socialistických republik

Sujazov J. G.

Ministerstva dopravy Československé republiky

Habenicht A.

Příloha 1

(k Čl. 1 Dohody o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku)

Seznam

železnic zúčastněných na přepravě cestujících a cestovních zavazadel v přímém mezinárodním styku a jich ústředních úřadů.

Železnice Lidové republiky Albanie,

zastoupené ministerstvem dopravy, pošty a telegrafu (Tirana).

Železnice Lidové republiky Bulharska,

zastoupené ministerstvem dopravy (Sofia).

Železnice Maďarské lidové republiky,

zastoupené ministerstvem dopravy a pošt (Budapest).

Německá říšská dráha,

zastoupená ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky (Berlin).

Železnice Polské republiky,

zastoupené ministerstvem železnic (Varšava).

Železnice Rumunské lidové republiky,

zastoupené ministerstvem dopravy (Bukurešť).

Železnice Svazu sovětských socialistických republik,

zastoupené ministerstvem dopravy (Moskva).

Železnice republiky Československé,

zastoupené ministerstvem dopravy (Praha).

Příloha 2

(k Čl. 56 Dohody o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku)

Řád

pro vedoucí správu k provádění Dohody o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku (MPS).

§ 1

Účel řádu

Tento Řád určuje a stanoví pravomoc vedoucí správy a postup vedení prací a svolávání konferencí o otázkách Dohody o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku.

§ 2

Vedoucí správa

Vedoucí správou pro provádění výše uvedené Dohody se pověřují polské železnice.

§ 3

Povinnosti vedoucí správy

Vedoucí správa má tyto povinnosti:

1. zprostředkuje výměnu názorů týkajících se této Dohody;

2. přijímá od ústředních úřadů železnic jiných zemí přihlášky k přístupu k této Dohodě a vyřizuje formality tohoto přístupu;

3. sestavuje, rozmnožuje a rozesílá účastníkům Dohody zprávy všeho druhu, které se týkají přepravy cestujících a cestovních zavazadel v přímém mezinárodním styku;

4. zkoumá a připravuje návrhy na změny a doplňky Dohody o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku a svolává konference;

5. předsedá na konferencích a řídí jejich práce;

6. sestavuje, rozmnožuje a rozesílá pořady jednání a zápisy konferencí;

7. sestavuje a rozesílá účastníkům Dohody oznámení o době a místě svolání konferencí a o schválení i o době vstupu v účinnost usnesení těchto konferencí;

8. urovnává rozpory o provádění Dohody mezi jejími účastníky na podkladě návrhů zúčastněných stran;

9. zpracovává, vyhotovuje a rozesílá účastníkům Dohody roční statistické údaje o přepravě cestujících a cestovních zavazadel v přímém mezinárodním styku;

10. vyúčtovává s účastníky Dohody výdaje vedoucí správy;

11. projednává otázky souvisící s prováděním předpisů o provozu lůžkových a jídelních vozů v přímém mezinárodním styku, zmíněných v § 2 článku 54 této Dohody.

§ 4

Výdaje vedoucí správy

1. Za výdaje, které se rozdělují mezi účastníky této Dohody, se považují:

a) platy zaměstnanců vedoucí správy;

b) nájemné, otop, osvětlení, úklid a jiné výdaje na udržování místností a nutného zařízení;

c) kancelářské, poštovní a telegrafní výdaje;

d) výdaje za tisk;

e) výdaje přepravní;

f) ostatní nepředvídané výdaje.

2. Výše uvedené výdaje se uskutečňují na základě rozpočtu, který sestavuje vedoucí správa k provádění této Dohody ve měně, kterou stanoví účastníci Dohody, a schvaluje konference na dobu příštích dvou let.
Nesejde-li se řádná konference do dvou let, uskutečňuje vedoucí správa výdaje podle rozpočtu schváleného na poslední konferenci.

3. Výdaje vedoucí správy se rozdělují stejným dílem mezi všechny účastníky této Dohody.
Výdaje za tisk pořadu jednání a zápisů o konferencích, různých pokynů, předpisů a jiných zpráv, týkajících se této Dohody, nahradí její účastníci vedoucí správě podle skutečné ceny a podle počtu kusů dodaných jednotlivým správám.

4. Každý účastník Dohody zaplatí na něho připadající podíl výdajů nejpozději do dvou měsíců po obdržení příslušného účtu od vedoucí správy.

§ 5

Postup při svolávání konference

1. Pro rozhodnutí otázek, které se vyskytly při provádění této Dohody a u nichž nebylo dosaženo jednomyslného rozhodnutí písemnou cestou, svolávají se řádné konference podle této Dohody, ne však častěji než jednou za dva roky.
K projednání otázek o stanovení jízdního řádu a oběhu lůžkových a jídelních vozů a jiných otázek, které vyplývají z ustanovení § 2 článku 54 této Dohody, musí býti porady svolávány jednou za rok, nejpozději dva měsíce před počátkem Evropské konference o jízdních řádech a přímých vozech.

2. Ve zvláštních případech, kdy otázky vyskytnuvší se při provádění této Dohody vyžadují rychlého rozhodnutí a písemné projednávání jich by mohlo je zdržeti, svolají se mimořádné konference, souhlasí-li se svoláním takových konferencí většina účastníků Dohody.

3. Účastník Dohody, který nevyslal svého zástupce na konferenci, ztrácí právo hlasovati o rozhodnutích přijatých na této konferenci. Je však dovoleno, aby jeden účastník Dohody zastupoval druhého na základě písemné plné moci s tím, že rozhodnutí přijatá na konferenci jsou závazná pro účastníka Dohody, který dal plnou moc. Účastník Dohody, který dal plnou moc k svému zastupování na konferenci, oznámí to vedoucí správě před započetím konference.

§ 6

Místo a doba svolání konferencí

Řádné konference se svolávají postupně do země každého účastníka Dohody.

Doba a místo svolání řádných konferencí se stanoví na předcházející konferenci.

Doba a místo svolání mimořádných konferencí se sjedná telegraficky nebo písemně.

§ 7

Předkládání otázek k rozhodnutí konferencemi

Otázky, přihlášené k rozhodnutí konferencemi musí býti doloženy určitými návrhy a oznámeny vedoucí správě i ostatním účastníkům Dohody nejpozději dva měsíce před svoláním konference.

Vedoucí správa sestaví pořad jednání konferencí z podkladů, které má, a rozešle jej účastníkům Dohody nejpozději jeden měsíc před svoláním konference.

Otázky vedoucí správě řádně neohlášené mohou býti dány na pořad konference se souhlasem většiny na ní přítomných účastníků Dohody.

§ 8

Projednávání otázek na konferencích

Otázky se projednávají na konferencích v plenárních zasedáních nebo v komisích, sestavovaných podle potřeby plenárními zasedáními z řad zúčastněných na nich zástupců.

Komisemi vypracované návrhy se předloží ke schválení konferencím s výjimkou případů, kdy konference napřed se usnesou, že předloží výsledky práce komisí přímo ke schválení ústředním úřadům železnic zúčastněných na Dohodě.

Usnesení konferencí se přijímají většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy konference.

Každý na konferenci zastoupený ústřední úřad - účastník Dohody má jeden hlas.

§ 9

Zápisy konference

V zápisech o každém zasedání konference se uvedou pouze přijatá jí rozhodnutí a jen u složitějších otázek též i odůvodnění těchto rozhodnutí.

U otázek, o kterých nebylo na konferenci dosaženo dohody, musí býti v zápise zachycena odůvodněná mínění každého účastníka konference.

§ 10

Jednací řeč vedoucí správy

Pořady jednání a zápisy konferencí, jakož i všechny písemnosti vedoucí správy této Dohody se sepisují v ruském jazyku a připojí se k nim německý překlad.

Ruské znění je závazné.

Telegramy se podávají rusky nebo německy obvyklou telegrafní cestou.

§ 11

Schválení a uvedení v platnost usnesení konferencí

Usnesení konference schvalují ústřední úřady železnic, jichž zástupci se zúčastnili příslušné konference.

Usnesení konference se pokládají za přijatá a schválená a vstupují v účinnost, jestliže do tří měsíců ode dne podpisu zápisu konference stranami nedojdou vedoucí správě námitky, byť jen od jednoho z účastníků Dohody, jehož zástupci byli přítomni na této konferenci.

Usnesení konference, která nevstoupila v platnost pro námitky proti nim, se předloží, je-li to nutné, k rozhodnutí příští konferenci.

Příloha nařízení ministra dopravy ze dne 3. října 1951 č. 81 Sb., kterým se vyhlašuje Dohoda o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku (MGS).

DOHODA

o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku (MGS)

Překlad

Za účelem organisace přepravy zboží v přímém mezinárodním styku: ministerstvo dopravy, pošty a telegrafu v Tiraně, zastupující železnice Lidové republiky Albanie;

ministerstvo dopravy v Sofii, zastupující železnice Lidové republiky Bulharska;

ministerstvo dopravy a pošt v Budapešti, zastupující železnice Maďarské lidové republiky;

ministerstvo dopravy Německé demokratické republiky v Berlíně, zastupující Německou říšskou dráhu;

ministerstvo železnic ve Varšavě, zastupující železnice Polské republiky;

ministerstvo dopravy v Bukurešti, zastupující železnice Rumunské lidové republiky;

ministerstvo dopravy v Moskvě, zastupující železnice Svazu sovětských socialistických republik;

ministerstvo dopravy v Praze, zastupující železnice Československé republiky sjednala svými zmocněnci tuto Dohodu:

ODDÍL I

Předmět a rozsah platnosti Dohody

Čl. 1

Dopravní podniky

Železnice zúčastněné na mezinárodním styku podle této Dohody jsou uvedeny v seznamu připojeném k Dohodě. Jejich zájmy zastupují ústřední úřady vyjmenované v tomto seznamu (Příloha čís. 1).

Čl. 2

Zásilky, pro které platí tato Dohoda

§ 1

Tato Dohoda platí pro všechny zásilky zboží, podané nákladním listem přímého mezinárodního železničního styku (Příloha čís. 3) k přepravě po území alespoň dvou zemí, jichž železnice jsou zúčastněny na této Dohodě, a platí výhradně na železnicích vyjmenovaných v seznamu připojeném k této Dohodě (Příloha čís. 1).

§ 2

Tato Dohoda neplatí:

1. pro zásilky zboží, jejichž odesílací stanice a stanice určení leží v téže zemi a které územím druhé země pouze procházejí:

a) jestliže průvozní trať je provozována železnicí odesílací země;

b) není-li průvozní trať provozována železnicí odesílací země, zúčastněné železnice sjednaly však zvláštní dohodu, podle které se nepovažují takové zásilky za mezinárodní;

2. pro zásilky zboží mezi stanicemi dvou sousedních zemí, provádějí-li přepravu po celé trati železnice jedné z těchto zemí, ale pouze tehdy, jestliže odesilatel volbou tiskopisu nákladního listu žádá použití vnitřních předpisů těchto železnic a žádná z těchto zemí tomu neodporuje.

Čl. 3

Předměty vyloučené z přepravy

§ 1

S výhradou výjimek uvedených v článku 4 této Dohody jsou vyloučeny z přepravy:

1. předměty vyhrazené poštovnímu monopolu třebas jen v jedné ze zemí, jejíž železnice jsou zúčastněny na přepravě;

2. předměty, které nemohou býti přepravovány pro své rozměry, váhu nebo vlastnosti vzhledem k technickým zvláštnostem vozidel nebo jiných zařízení třebas jen jedné ze železnic zúčastněných na přepravě;

3. předměty, jichž přeprava je zakázána zákony nebo z důvodů veřejného pořádku třebas jen v jedné ze zemí, jejíž železnice jsou zúčastněny na přepravě;

4. předměty, které mohou vybouchnouti, a to:

a) trhaviny a střeliviny,

b) munice,

c) zapalovací a ohňostrojné látky,

d) stlačené, zkapalněné nebo pod tlakem rozpuštěné plyny,

e) látky, které vyvíjejí ve styku s vodou zápalné nebo hoření podporující plyny;

5. samozápalné látky;

6. lehce vznětlivé tuhé látky a lehce zápalné kapaliny;

7. žíravé látky;

8. jedovaté látky;

9. látky, které odporně zapáchají, a látky, které mohou vyvolati nákazu.

§ 2

Zjistí-li se ve stanici na cestě, že bylo přijato s nákladním listem mezinárodního železničního styku zboží z přepravy vyloučené, byť i správně pojmenované, bude zadrženo a naloží se s ním podle zákonů země, kde bylo zadrženo.

Odesilatel musí zaplatiti všechny vzniklé přepravní poplatky a jiné výdaje včetně přirážky za přepravu vyloučeného zboží podle § 7 článku 8 této Dohody.

Čl. 4

Předměty připuštěné k přepravě podmínečně

§ 1

Předměty dále uvedené jsou připuštěny k přepravě s nákladním listem mezinárodního železničního styku za těchto podmínek:

1. Železniční vozidla jsou připuštěna k přepravě na vlastních kolech, jestliže odesílací železnice zjistila jejich způsobilost k jízdě, což musí osvědčiti záznamem v nákladním listě.
Při přepravě lokomotiv, tendrů a motorových vozů na vlastních kolech je povinen odesilatel ustanoviti svého odborného průvodce pro jejich doprovod a mazání.

2. Zboží, které se rychle kazí a které vyžaduje za přepravy vytápění, jakož i živé ryby, živé rostliny a květiny, zboží, jež se po cestě částečně vykládá a přikládá, nebalené automobily a jiné stroje s motory, živá zvířata s výjimkou malých zvířat a ptáků přepravovaných jako kusové zásilky v pevně uzavřených klecích, bednách, koších atd. se přepravují pouze s průvodci odesilatele.
Odesilatel musí zachovati veterinární předpisy správní země odesílací, určení jakož i zemí průvozních.

3. Mrtvoly se přepravují za těchto podmínek:

a) přeprava se koná jako rychlé zboží s průvodcem,

b) přepravné musí být zaplaceno při podeji,

c) pro přepravu platí zákony a správní předpisy každé jednotlivé země, není-li tato přeprava upravena zvláštními dohodami mezi zeměmi, jejichž železnice jsou zúčastněny na této přepravě.

4. Pro přepravu výše jmenovaného zboží a mrtvol jest odesilatel povinen zajistiti jejich doprovod průvodci po celé přepravní cestě z odesílací stanice do stanice určení.
Odesilatel odpovídá za všechny škody, které vznikly železnici vinou průvodce.

5. Dále uvedené předměty, jichž přeprava, nakládání, překládání neb vykládání působí obtíže vzhledem k technickým zvláštnostem vozidel nebo jiných zařízení jedné ze železnic zúčastněných na přepravě nebo vyžaduje zvláštních opatření, a to předměty:

a) které překročují ložnou míru třebas jen na jedné ze zúčastněných železnic,

b) které se přepravují jen ve zvláštních vozech,

c) které váží jednotlivě více než 5 t,

d) které jsou delší než 18 m, a jiné předměty, které působí nesnáze nebo vyžadují zvláštních opatření, se přijímají k přepravě pouze za zvláštních podmínek sjednaných předem pro každý jednotlivý případ zvláštní dohodou mezi železnicemi zúčastněnými na přepravě.

§ 2

Přeprava předmětů vyjmenovaných v Příloze čís. 5 k této Dohodě je dovolena, jsou-li splněny podmínky v ní uvedené.

Čl. 5

Průvodci zboží

§ 1

Zboží vyjmenované v bodech 1, 2, 3 § 1 článku 4 této Dohody a v § 46 Přílohy čís. 5 k této Dohodě jakož i jednotlivé zboží, k jehož doprovodu dala odesílací železnice zvláštní povolení na odesilatelovu žádost, se přepravuje s průvodci odesilatelovými ve vozech, neopatřených železnicí olůvky, pouze jako vozová zásilka.

Přeprava zboží s průvodcem odesilatelovým ve vozech opatřených železnicí olůvky není přípustna.

§ 2

Při jízdě po území druhé země podléhají průvodci všeobecným celním a pasovým předpisům platným v této zemi.

§ 3

Přeprava průvodců se řídí předpisy přepravující železnice. Za jejich přepravu se vybírá jízdné stanovené místními nebo jinými tarify. Toto jízdné vázne na zboží.

§ 4

Pokud jde o plnění železničních předpisů, podléhají průvodci předpisům přepravující železnice a odpovídají za porušení zákonů a předpisů platných na této železnici.

Čl. 6

Přepravní povinnost železnic

§ 1

Každá železnice zúčastněná na této Dohodě je povinna provésti přepravu všeho zboží, připuštěného touto Dohodou k přepravě, za podmínek v ní obsažených, když:

a) přeprava je pojata do přepravního plánu odesílací železnice;

b) odesilatel vyhoví podmínkám této Dohody;

c) přeprava je možná pravidelnými prostředky přepravními;

d) přepravě nebrání okolnosti, které železnice nemohla odvrátiti a které odstranit nebylo v její moci.

§ 2

Železnice jsou povinny přijímati k přepravě zboží, k jehož nakládání, překládání nebo vykládání je zapotřebí zvláštních zařízení, jen tehdy, mají-li stanice, kde tyto úkony musí býti provedeny, taková zařízení.

§ 3

Železnice jsou povinny přijímati k přepravě pouze takové zboží, které může býti ihned vypraveno. Odesílací stanice může však přijmouti zboží k přepravě s tím, že je až do odeslání dočasně uschová, dovolují-li předpisy platné v této stanici přijmouti zboží do dočasné úschovy.

§ 4

Zboží se přepravuje mezi všemi stanicemi, které jsou otevřeny pro přepravu zboží ve vnitřním přímém styku:

a) bez překládání ve výměnných stanicích železnic, které mají stejný rozchod, a

b) s překládáním zboží nebo s výměnou dvojkolí vozů ve výměnných stanicích připojených železnic různého rozchodu, může-li v tomto druhém případě odesílací stanice přistaviti vůz způsobilý pro výměnu dvojkolí. Překládání zboží do vozů jiného rozchodu nebo výměna dvojkolí u těchto vozů se provádí na stanicích železnice přejímající nebo odevzdávající podle dohody mezi železnicemi sousedících zemí.

Odesilatelův návrh v nákladním listu na přepravu zboží s výměnou dvojkolí železnici nezavazuje.

§ 5

Při živelních pohromách, železničních nehodách, nakažlivých nemocech a podobných událostech, jakož i vyžaduje-li toho veřejný zájem nebo naléhavé důvody železničního provozu, mohou příslušné úřady naříditi:

a) aby byl provoz zastaven úplně nebo zčásti;

b) aby některé zboží nebylo přechodně přijímáno nebo aby bylo přijímáno za určitých podmínek.

Tato opatření musí býti uveřejněna.

Každá železnice může odmítnouti přijetí zboží, jehož přeprava je těmito opatřeními omezena.

§ 6

Železnice věcně odpovídají, odmítnou-li neoprávněně přijmouti zboží k přepravě a nepřistaví-li vůz k nakládání, podle zákonů a předpisů platných na železnicích odesílací země.

ODDÍL II

Sjednání přepravní smlouvy

Čl. 7

Obsah a úprava nákladního listu

§ 1

Odesilatel musí se zbožím podaným k přepravě za podmínek této Dohody odevzdati zároveň odesílací stanici pro každou zásilku zboží nákladní list podle vzorce Přílohy čís. 3 této Dohody.

§ 2

Tiskopisy nákladního listu se tisknou v jednom z oficiálních jazyků odesílací země, jakož i v ruském a německém jazyku.

Nákladní listy se vyplňují v jazyku odesílací země. Odesilatel je povinen připojiti překlad v ruském nebo německém jazyku.

Pro německé znění se použije latinského písma.

Jednotlivé železniční správy se mohou dohodnouti mezi sebou o tom, kdy není potřebí připojovati překlad v ruském nebo německém jazyku.

Koná-li se přeprava po rumunských nebo maďarských železnicích, musí býti připojen překlad v německém jazyku.

Je-li nákladní list vyplněn v ruském jazyku, není třeba překladu v jazyku německém.

Tiskopisy nákladního listu se tisknou:

a) pro nákladní zboží - na bílém papíru;

b) pro rychlé zboží - na bílém papíru s vytištěným červeným pruhem širokým alespoň 1 cm na lícní a zadní straně nákladního listu u horního a dolního okraje.

§ 3

Odesilatel volbou bílého tiskopisu nákladního listu nebo tiskopisu nákladního listu s červeným pruhem naznačuje, má-li býti zboží přepraveno jako nákladní zboží nebo jako rychlé zboží.

Odesilatel může navrhnouti, aby přeprava byla provedena po železnicích jedné nebo několika zemí jako nákladní zboží a po ostatních jako rychlé zboží. Změna rychlosti je dovolena pouze v přechodových bodech se železnice jedné země na železnici země druhé. V takovém případě musí odesilatel použíti tiskopisu nákladního listu pro nákladní zboží a zapsat do sloupce „Zvláštní prohlášení odesilatele“ červeným inkoustem nebo natisknouti razítkem červené barvy a červeně orámovati návrh: „po železnicích ..... přepraviti jako rychlé zboží“.

§ 4

Údaje v nákladním listu musí býti zapsány zřetelně inkoustem nebo psacím strojem nebo natištěny nesmazatelným písmem. Všechny potřebné záznamy v nákladním listu musí zapsati odesilatel i železnice do příslušných sloupců. Otisky razítek v nákladním listu musí být zcela jasné. Záznamy zapsané odesilatelem nesmějí býti opravovány, vymazávány nebo škrtány. Změny a doplňky záznamů zapsaných do nákladního listu železnicí se provádějí tak, že se připojí podpis příslušného železničního zaměstnance a staniční razítko.

§ 5

Odesilatel musí zapsati do nákladního listu tyto údaje:

a) odesílací stanici a odesílací železnici;

b) stanici určení a železnici určení.

Název stanice určení a železnice určení se zapíše se všemi podrobnými údaji, aby se zabránilo záměnám mezi různými stanicemi se stejnými nebo podobnými názvy;

c) pohraniční výměnné stanice, přes které má býti zboží přepraveno. Použije-li se však přímého nebo Jednotného transitního tarifu, platí o určení pohraniční výměnné stanice ustanovení tohoto tarifu;

d) jméno a adresu příjemce.

Příjemcem může býti toliko jedna fysická nebo právnická osoba. Není dovoleno zapsati adresy, ve kterých není uvedeno jméno příjemce, jako „na řad .....“ nebo „doručiteli druhopisu nákladního listu“;

e) označení zboží.

Zboží musí býti označeno v nákladním listu takto:

1. zboží připuštěné k přepravě podmínečně (viz § 2 článku 4 této Dohody) musí býti označeno názvem, kterého pro ně používá Příloha čís. 5 k této Dohodě;

2. Ve všech ostatních případech názvem užitým v roztřídění zboží místního tarifu odesílací železnice, přímého nebo Jednotného transitního tarifu. Zboží neuvedené v tomto roztřídění zboží se označuje názvem obchodně obvyklým.

Kromě označení zboží v nákladním listu tarifním názvem je dovoleno připojiti v závorce jeho název obchodní. V tomto případě má obchodní název vysvětlující význam a při výpočtu dovozného se k němu nepřihlíží.

Přepravuje-li se zboží s průvodci odesilatelovými, zapíše se do nákladního listu a do druhopisu nákladního listu pod název zboží, že zboží se přepravuje s odesilatelovým průvodcem.

Nedostačuje-li v nákladním listu místo pro označení zboží, mohou býti předměty označeny na zvláštních listech velikosti nákladního listu, pečlivě k němu připevněných a odesilatelem podepsaných.

V tomto případě odevzdá odesilatel železnici podle jejího pokynu zároveň s nákladním listem nutný počet opisů listů, které mají býti přiloženy ke kartám.

V nákladním listu odesilatel poznamená, kolik listů je připojeno;

f) počet kusů a váhu zboží nebo místo váhy údaj podle předpisů odesílací železnice. Váha zboží zapsaná odesilatelem musí býti potvrzena jeho podpisem ve zvláštním sloupci;

g) druh obalu, značky (znaky) a čísla kusů, a u zboží, které naložil odesilatel, také řadu vozu, jeho číslo a vlastnickou značku železnice, které vůz patří;

h) přesný výpočet průvodních listin požadovaných celními, berními, finančními nebo jinými úřady správními, které jsou přiloženy k nákladnímu listu nebo uloženy podle poznámky v nákladním listu, kterou musí odesilatel zapsati do sloupce "Zvláštní prohlášení odesilatele", v určité stanici u celnice nebo u jiného úřadu. Zápis o plnění celních předpisů toliko v celních listinách železnice nezavazuje;

i) podpis odesilatele, jeho jméno, příjmení a adresu doplněnou podle jeho uvážení telegramní adresou nebo telefonním číslem, jakož i den sepsání nákladního listu. Odesilatelův podpis může býti vytištěn razítkem, dovolují-li to zákony odesílací země. Odesilatelem může býti toliko jedna fysická nebo právnická osoba.

§ 6

Nákladní list musí obsahovati všechny jiné potřebné údaje podle označení sloupců.

§ 7

Jiná prohlášení smějí býti zapsána do nákladního listu jen tehdy, jsou-li dovolena použitým přímým nebo Jednotným transitním tarifem, jakož i zákony a předpisy zemí, jejichž železnice jsou zúčastněny na přepravě, a neodporují-li této Dohodě.

Je zakázáno používati místo nákladního listu jiných listin nebo připojovati k němu listiny, než které dovoluje tato Dohoda.

§ 8

Jedním nákladním listem je dovoleno podati k přepravě zboží ve množství, které nepřevyšuje ložnou váhu nebo ložný prostor vozu s výjimkou dlouhého zboží přepravovaného na dvou nebo několika spojených plošinových vozech.

Není dovoleno společně přepravovati jedním nákladním listem:

a) zboží podléhající rychlé zkáze s jiným zbožím;

b) zboží, které pro jeho vlastnosti není dovoleno společně nakládati do jednoho vozu;

c) zboží zmíněné v článku 4 této Dohody pohromadě s jiným zbožím, jestliže je zakázáno je společně nakládati do jednoho vozu ustanoveními této Dohody nebo vnitřními předpisy;

d) zboží, které podléhá celnímu, karantennímu nebo jinému řízení, se zbožím, jež řízení nepodléhá;

e) zboží, které nakládá odesilatel, se zbožím, které nakládá železnice.

Je-li odesílací stanice stanicí úzkorozchodné železnice s rozchodem pod 1435 mm a je-li otevřena pro nákladní přepravu ve vnitřním přímém styku, může býti zboží přijato k přepravě v několika vozech jedním nákladním listem, dovolují-li to vnitřní předpisy odesílací železnice.

§ 9

Odesilatel smí zapsati dole na zadní straně nákladního listu poznámky týkající se zásilky, které jsou určeny pouze jako zpráva pro příjemce zboží a nezakládají ani závaznost ani odpovědnost železnice, jako na příklad:

„Ze zásilky ...................“

„Z příkazu ....................“

„K disposici ..................“

„Pro zásilku ..................“

„Pojištěno u ..................“

„Pro lodní trať ...............“ nebo

„Pro loď ......................“

„Z lodní tratě ................“ nebo

„Z lodi .......................“

„Pro automobilovou trať .......“

„Z automobilové tratě .........“

„Z letecké tratě ..............“

„K vývozu .....................“

„Druhopis nákladního listu ....“

„O příchodu podati zprávu .....“

„Na účet podle smlouvy ........“

„Podle příkazu ..... firmě ....“

Čl. 8

Odpovědnost za údaje zapsané v nákladním listu. Opatření při přetěži.

§ 1

Odesilatel odpovídá za správnost údajů a prohlášení, které zapsal do nákladního listu. Odpovídá za následky toho, že tyto údaje a prohlášení jsou nesprávné, nepřesné a neúplné, jakož i za to, že nejsou zapsány do příslušných sloupců nákladního listu. Není-li v příslušném sloupci dostatek místa, musí tam odesilatel poznamenati, kde je v nákladním listu pokračování údajů a prohlášení.

§ 2

Železnice jest oprávněna přezkoumati, souhlasí-li zásilka s údaji nákladního listu.

§ 3

Obsah zboží se přezkoumává v přítomnosti odesilatele nebo příjemce podle toho, koná-li se přezkoumání v odesílací stanici nebo ve stanici určení.

Nedostaví-li se zájemce nebo koná-li se přezkoumání na cestě (s výjimkou pohraničních výměnných stanic), provede se přezkoumání v přítomnosti dvou svědků cizích železnici.

Přezkoumání obsahu zboží na cestě může býti vykonáno pouze tehdy, vyžadují-li to celní, finanční, berní nebo jiné předpisy správní, jakož i zajištění bezpečnosti provozu a neporušenosti zboží cestou.

Nesouhlasí-li výsledek přezkoumání s údaji nákladního listu, musí stanice, která provedla přezkoumání, učinit v příslušném sloupci nákladního listu poznámku o sepsání zápisu.

Koná-li se přezkoumání v odesílací stanici, musí býti učiněna poznámka o sepsání zápisu též v druhopise nákladního listu, má-li jej železnice v rukou.

Nesouhlasí-li zásilka s údaji nákladního listu, váznou výdaje spojené s přezkoumáním na zboží, pokud nebudou ihned zaplaceny.

§ 4

Váha zboží, počet kusů, jakož i skutečná vlastní váha vozu se přezkoumává podle vnitřních předpisů železnic zúčastněných na přepravě.

Železnice je povinna zapsati do nákladního listu zjištěnou jí váhu zboží, počet kusů jakož i skutečnou vlastní váhu vozu, pokud ji zjistila při přezkoušení v odesílací stanici.

§ 5

Váží-li se naložený vůz na kolejové váze, určí se váha zboží tak, že se od celkové hrubé váhy naloženého vozu odečte skutečná váha vozu, zjištěná v odesílací stanici, nebo nebyla-li tato váha zjištěna v odesílací stanici, váha napsaná na voze.

§ 6

Přirážka se vybírá:

a) při nesprávných, nepřesných nebo neúplných údajích nebo prohlášeních v nákladním listu, které mohou míti za následek:

1. přijetí předmětů vyloučených z přepravy, uvedených v bodech 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 § 1 článku 3 této Dohody;

2. přijetí k přepravě za obecných podmínek předmětů připuštěných k přepravě podmínečně podle § 2 článku 4 této Dohody;

3. použití nižšího tarifu;

4. počítání nižšího dovozného pro nepřesný údaj váhy, aniž byl vůz přetížen (viz § 2 článku 14 této Dohody);

b) nedbal-li odesilatel bezpečnostních opatření u zboží přepravovaného podmínečně;

c) byl-li vůz naložen odesilatelem a bude zjištěno, že váha zboží, udaná odesilatelem v nákladním listu, převyšuje dovolené zatížení tohoto vozu (viz § 2 článku 14 této Dohody).

Kromě přirážky se vybere rozdíl přepravného a náhrada vzniklé škody.

V těchto případech postihuje odesilatele i trestní odpovědnost.

§ 7

Přirážka se vybírá za celkovou přepravní trať z odesílací stanice do stanice určení:

a) v případech uvedených v bodech a) - 1, a) - 2 a b) § 6 tohoto článku, ve výši pětinásobného dovozného podle nejvyšší tarifní třídy za celkovou váhu zboží;

b) v případech uvedených v bodech a) - 3 a a) - 4 § 6 tohoto článku, ve výši trojnásobného rozdílu mezi dovozným vypočteným podle údajů zapsaných odesilatelem do nákladního listu a dovozným vypočteným podle skutečného zjištění;

c) v případě uvedeném v bodě c) § 6 tohoto článku, ve výši čtyřnásobného rozdílu mezi dovozným vypočteným podle údajů zapsaných odesilatelem do nákladního listu a dovozným vypočteným podle skutečného zjištění. V tomto případě se přirážka zmíněná v bodu b) nevybírá.

§ 8

Rozdíly přepravného, jakož i přirážky uvedené v §§ 6 a 7 tohoto článku se vybírají podle článku 16 této Dohody. Odesilatel odpovídá za celkovou částku přepravného a přirážek tehdy, jestliže příjemce odmítl přijetí zboží nebo nekryje-li cena zboží částku přepravného a přirážek.

§ 9

Přirážka se nevybírá:

a) při nepřesném údaji váhy zboží, kterou byla železnice povinna zjistiti podle předpisů platných v odesílací stanici;

b) při nepřesném údaji váhy nebo při přetížení vozu, navrhl-li odesilatel v nákladním listu, aby železnice zjistila váhu;

c) při přetížení vozu vzniklém cestou povětrnostními vlivy na zboží, dokáže-li odesilatel, že při nakládání vozu dbal předpisů platných v odesílací stanici;

d) při nepřesném údaji váhy, aniž byl vůz přetížen, jestliže rozdíl mezi vahou zapsanou v nákladním listu a vahou zjištěnou nepřesahuje 2 % zapsané váhy.

§ 10

Cestou zjištěná přetěž se vyloží a zašle bez odesilatelova návrhu do stanice určení, pokud možno zároveň s hlavní zásilkou, novou kartou (dosílkovým listem), kterou sepíše stanice obstarávající doslání. Za přepravu vyložené přetěže se počítá přepravné jako za samostatnou zásilku. O doslání cestou vyložené přetěže bude odesilatel zpraven.

Čl. 9

Sjednání přepravní smlouvy. Druhopis nákladního listu.

§ 1

Přepravní smlouva se pokládá za sjednanou okamžikem, jakmile odesílací stanice přijme ku přepravě zboží zároveň s nákladním listem. Přijetí zboží k přepravě se potvrzuje na nákladním listu otištěním datového razítka odesílací stanice.

§ 2

Razítko musí býti vytištěno ihned, jakmile odesilatel podá všechno zboží uvedené v nákladním listu a zaplatí částky, které vzal na sebe. Odesilatel může žádati, aby razítko bylo vytištěno v jeho přítomnosti.

§ 3

Po vytištění razítka je nákladní list důkazem přepravní smlouvy.

§ 4

Údaje nákladního listu o váze a počtu kusů zboží, které je povinen nakládati a vážiti odesilatel podle předpisů platných v odesílací stanici nebo podle dohody sjednané s ním v odesílací stanici, jsou důkazem proti železnici pouze tehdy, jestliže železnice zjistila váhu a počet kusů a osvědčila to v nákladním listu.

§ 5

Železnice je povinna potvrditi přijetí zboží a den jeho přijetí k přepravě vytištěním datového razítka i na druhopise nákladního listu, který jí musí odesilatel předložiti zároveň s nákladním listem. Tento druhopis nemá povahu nákladního listu, který doprovází zboží. Odesílací stanice je též povinna vytisknouti datové razítko na listy připojené k nákladnímu listu.

Čl. 10

Tarify. Výpočet dovozného a vedlejších poplatků.

§ 1

Dovozné a vedlejší poplatky se vypočítávají podle tarifů, které musí býti v každé zemi řádně uveřejněny. Mezinárodní tarify musí býti uveřejněny jen v těch zemích, jejichž železnice jsou na nich zúčastněny jako odesílací železnice nebo železnice určení.

Zvýšení mezinárodních tarifů nebo zavedení jiných ztížení přepravních podmínek nabývá účinnosti nejdříve 15 dní po uveřejnění. Změny tarifů vyvolané změnou kursu měn nebo spojené s opravou tiskových chyb mohou však nabýti účinnosti dnem uveřejnění.

§ 2

Tarify musí míti všechny údaje nutné k výpočtu dovozného a vedlejších poplatků a kromě toho, je-li toho třeba, podmínky pro přepočet měn přes tarifní měnu - rubl.

Vyhlašování kursu měn za účelem informace odesilatelů a příjemců se řídí vnitřními předpisy a zákony platnými v zemích, jejichž železnice jsou zúčastněny na této Dohodě.

Všechna ustanovení pojatá do mezinárodních tarifů platí toliko tehdy, neodporují-li této Dohodě.

§ 3

Železnice zúčastněné na této Dohodě počítají dovozné a vedlejší poplatky za přepravu zboží:

a) je-li přímý nebo Jednotný transitní tarif, podle těchto mezinárodních tarifů, jsou-li splněny všechny podmínky stanovené pro jejich použití;

b) ve všech ostatních případech - podle místních tarifů platných na železnicích zúčastněných na přepravě v den příchodu zboží na příslušnou železnici.

§ 4

Dovozné se počítá za nejkratší vzdálenost přes tu pohraniční výměnnou stanici, kterou zapsal odesilatel do nákladního listu.

§ 5

Kromě dovozného a vedlejších poplatků zmíněných v této Dohodě mohou býti vybírány ve prospěch železnice toliko její hotové výdaje, jako: celní, berní a jiné poplatky, jakož i nepředvídané výdaje za opravu vnějšího nebo vnitřního obalu, nutné k zachování zboží, a pod. Tyto výdaje musí býti náležitě zjištěny a zapsány odděleně do nákladního listu a doloženy příslušnými doklady. Jestliže je povinen platiti uvedené výdaje odesilatel, nevydají se tyto doklady s nákladním listem příjemci, nýbrž zašlou se odesilateli s vyúčtováním výdajů. Částka přirážek a důvod jejich vybrání musí býti poznamenány v nákladním listu.

§ 6

Je-li dovozné z jakékoliv příčiny vyšší než dovozné podle příslušných přímých nebo místních tarifů platných na jednotlivých železnicích, může oprávněný požadovati cestou reklamace vrácení rozdílu, jsou-li splněny podmínky těchto tarifů, bez ohledu na to, zda odesilatel žádal použití těchto tarifů či nikoli.

V tomto případě odesilatelova volba tiskopisu nákladního listu uvedeného v této Dohodě nebo předepsaného místními tarify, platnými na železnicích zúčastněných na přepravě, nemůže býti důvodem zamítnutí vrácení rozdílu dovozného.

§ 7

Musí-li se zboží, přepravované z odesílací stanice v jednom voze, přeložiti na cestě do dvou vozů téhož rozchodu, z příčin na odesilateli nezávislých, přepraví se zboží v těchto dvou vozech, aniž by se vybraly zvláštní poplatky za překládání, a dovozné se vybere v původním nákladním listu za úhrnnou váhu zboží.

§ 8

Za překládku zboží do vozu druhého rozchodu nebo za výměnu dvojkolí vozů na pohraničních výměnných stanicích vybírá železnice od příjemce zboží vedlejší poplatky, uvedené v tarifu.

Čl. 11

Dodací lhůty

§ 1

Dodací lhůty nesmějí překročiti tyto meze:

a) pro rychlé zboží:

1. výpravní lhůta .......................... 1 den

2. přepravní lhůta za každých započatých 300 tarifních kilometrů ................. 1 den

b) pro nákladní zboží:

1. výpravní lhůta .......................... 1 den

2. přepravní lhůta za každých započatých 150 tarifních kilometrů ................. 1 den.

Dodací lhůta počíná běžeti uplynutím 24 hodin toho dne, kterého bylo zboží přijato k přepravě.

Bylo-li zboží přijato k přepravě s tím, že bude předem dočasně uschováno, dodací lhůta počíná běžeti uplynutím 24. hodiny toho dne, pro který bylo zboží určeno k nakládání. Den nakládání se zaznamená v nákladním listu.

§ 2

Dodací lhůta se počítá podle vzdálenosti zbožím skutečně projeté mezi odesílací stanicí a stanicí určení. Výpravní lhůta se počítá pouze jednou.

§ 3

Přepravuje-li železnice zásilku podle odesilatelova návrhu částečně jako rychlé a částečně jako nákladní zboží, počítá se přepravní lhůta odděleně za každou příslušnou trať a příslušný způsob přepravy; výpravní lhůta se počítá pouze jednou.

§ 4

Dodací lhůta se prodlužuje o jeden den při překládce zboží na pohraničních výměnných stanicích do vozů železnic druhého rozchodu nebo při výměně dvojkolí vozů.

§ 5

Kromě toho se prodlužuje dodací lhůta podle vnitřních předpisů železnic zúčastněných na přepravě.

§ 6

Běh dodací lhůty se staví po dobu:

a) zdržení pro plnění celních, finančních, berních a správních předpisů;

b) přerušení dopravy, které dočasně brání započíti s železniční přepravou nebo v ní pokračovati, nevzniklo-li takové přerušení vinou železnice;

c) provádění úkonů zmíněných v §§ 2, 3 a 4 článku 8 této Dohody;

d) zdržení způsobeného dodatečným příkazem;

e) zdržení vzniklého ve stanicích napájením a vyváděním živých zvířat z vozu nebo zvěrolékařskou prohlídkou.

Veškerá zdržení, o které železnice má právo prodloužiti dodací lhůtu, musí býti zaznamenána v příslušném sloupci nákladního listu.

§ 7

Dodací lhůta se pokládá za zachovanou, jestliže ve stanici určení bylo zboží do uplynutí stanovené dodací lhůty vyloženo železnicí nebo byl-li vůz přichystán k vykládání příjemcem nebo byl-li příjemce zpraven o příchodu zboží. Zpravení příjemce o příchodu zboží se řídí vnitřními předpisy.

U zboží, které železnice podle vnitřních předpisů dodává příjemci do domu, pokládá se dodací lhůta za zachovanou, bylo-li zboží dodáno příjemci do uplynutí dodací lhůty.

Je-li část zásilky přepravována kartou (dosílkovým listem), počítá se dodací lhůta podle té části zásilky, která došla s nákladním listem.

Čl. 12

Obal a stav zboží

§ 1

Zboží, které musí býti přepravováno v obalu, aby bylo chráněno před ztrátou a poškozením, aby bylo zabráněno příčinám, které by mohly způsobiti poškození provozních prostředků nebo jiného zboží a přivoditi škodu osobám, musí býti podáno k přepravě v řádném obalu, plně vyhovujícím těmto požadavkům, zejména je-li nutno překládati zboží z vozu do vozu. Je-li podáváno takové zboží k přepravě bez obalu, ve vadném obalu, jakož i v obalu, který neodpovídá vlastnostem zboží nebo nezabezpečuje jeho překládání z vozu do vozu, je železnice oprávněna odmítnouti jeho přijetí. Na odesilatelovo přání se sepíše o odmítnutí přijetí zboží zápis.

Je-li však podáváno zboží k přepravě v nedostatečném obalu, který nemůže způsobiti nebezpečí ztráty nebo poškození zboží cestou, poškození provozních prostředků nebo jiného zboží jakož i škodu osobám, může železnice přijmouti zboží k přepravě, poznamená-li odesilatel v nákladním listu a v jeho druhopise nedostatky obalu. Poznámku o nedostatcích obalu v nákladním listu musí odesilatel podepsati.

Odesilatel odpovídá za všechny následky toho, že obal chybí nebo je nedostatečný nebo že bylo použito obalu, který neodpovídá vlastnostem zboží. Zejména je povinen nahraditi železnici škodu, která jí může z toho vzejíti. Není-li v nákladním listu poznamenáno, že obal chybí nebo je nedostatečný, je železnice povinna dokázati tyto nedostatky.

§ 2

Vadný stav zboží, zjištěný při jeho přijetí k přepravě, se uznává způsobem uvedeným v § 1 tohoto článku.

§ 3

Odesilatel je povinen opatřiti zboží podle § 4 tohoto článku čitelně napsanými, nesmazatelnými zevními značkami, nálepkami (štítky), do nichž zapíše souhlasně s nákladním listem tyto údaje:

a) značky (znaky) odesilatelovy a pořadová čísla kusů;

b) název odesílací stanice a odesílací železnice;

c) název stanice určení a železnice určení;

d) jméno příjemce.

Označení se provede latinským písmem.

§ 4

U kusových zásilek musí býti označen každý přijatý kus bez ohledu na to, zda zboží je baleno či nikoliv.

U vozových zásilek se označí alespoň 10 kusů, které jsou umístěny u dveří vozu.

§ 5

Železnice může žádati, aby kusové zásilky drobného zboží téhož druhu, jichž přijetí a nakládání není možné bez značné ztráty času, byly spojeny ve větší kusy svázáním nebo zabalením.

Čl. 13

Průvodní listiny pro plnění předpisů celních, berních, finančních a správních a plnění těchto předpisů. Celní olůvka.

§ 1

Odesilatel je povinen přiložiti k nákladnímu listu průvodní listiny, nutné ke splnění předpisů celních, berních, finančních a správních. Nestanoví-li správní a tarifní předpisy jinak, smějí se tyto listiny týkati jen toho zboží, které je uvedeno v příslušném nákladním listu. Nemohou-li býti takové listiny přiloženy k nákladnímu listu, poněvadž jsou uloženy u některé stanice v celnici nebo na jiném úřadě, musí býti v nákladním listu přesně označeno, kde jsou uloženy a u koho.

§ 2

Železnice není povinna zkoumati správnost a úplnost přiložených listin. Odesilatel odpovídá železnici za všechny škody, jež by mohly vzniknouti z toho, že tyto listiny chybějí, jsou nedostatečné nebo nesprávné, pokud nemá vinu sama železnice. Železnice odpovídá jako komisionář za následky ztráty nebo nesprávného použití listin, které jsou poznamenány v nákladním listu a které jej doprovázejí nebo které jsou uloženy u železnice. V žádném případě není však železnice povinna dáti větší náhradu než při ztrátě zboží.

§ 3

Odesilatel je povinen se postarati o balení a přikrytí zboží podle celních předpisů. Železnice může odmítnouti přijetí zboží s poškozenými nebo vadnými celními olůvky. Jestliže odesilatel nezabalil nebo nepřikryl zboží plachtou podle celních předpisů, může se o to postarati železnice. Výdaje váznou na zboží.

§ 4

Dokud je zboží na cestě, splňuje předpisy celní, berní, finanční a správní železnice. Železnice může pod vlastní odpovědností pověřiti vyplněním těchto úkolů komisionáře nebo vzíti je na sebe. V obou případech má železnice povinnosti komisionáře.

Přeje-li si však odesilatel sám nebo svým zmocněncem zapsaným v nákladním listu se zúčastniti řízení uvedených v předchozím odstavci, aby dal nutná vysvětlení a sdělení, musí o tom učiniti poznámku v nákladním listu ve sloupci „Zvláštní prohlášení odesilatele“ s udáním stanice, na které mají býti tyto předpisy splněny. To mu však nedává právo, aby nakládal se zbožím nebo splnil tyto předpisy.

Označil-li odesilatel pro splnění předpisů celních, berních, finančních a správních stanici, ve které podle platných předpisů splnění není možné, nebo předepsal-li takový postup, který nelze provésti, jedná železnice tak, jak to uzná pro oprávněného za nejvýhodnější, a odesilatele zpraví o učiněných opatřeních.

§ 5

Příjemce zboží má právo splniti ve stanici určení celní předpisy, je-li tam celnice a je-li v nákladním listu předepsáno celní řízení v této stanici, jakož i není-li takového předpisu a zboží dojde do stanice určení nevyclené. Užije-li příjemce zboží toho práva, musí předem zaplatiti všechny pohledávky váznoucí na zboží a vyplatiti nákladní list.

Nevyplatil-li příjemce nákladní list ve lhůtě stanovené předpisy platnými na železnici určení, může železnice jednati tak, jak je uvedeno v § 4 tohoto článku.

§ 6

Předepsal-li odesilatel plnění celních předpisů v některé stanici na cestě, od níž je celnice vzdálena, rozhodne železnice o tom, má-li býti zboží převezeno na celnici nebo mají-li býti celní předpisy splněny ve stanici. Výdaje váznou na zboží.

§ 7

Přeje-li si odesilatel, aby mu byly vráceny ze stanice určení do stanice odesílací plachty nebo prázdné obaly: sudy, bedny, kovové konve na mléko, pytle a pod., musí si vymíniti v nákladním listu, aby mu byly plachty nebo obaly vráceny a aby bylo vydáno příslušnou pohraniční celnicí řádné potvrzení, je-li takové potvrzení požadováno předpisy země odeslání zboží. Na základě uvedených listin se přepravují plachty a obaly zpět beze cla a použije se zlevněných tarifů železnic, zúčastněných na přepravě s podmínkou, že budou podány ke zpětné přepravě do tří měsíců ode dne příchodu zboží do stanice určení.

§ 8

Jestliže bude zadržena další přeprava nebo dodání zboží proto, že obal nebo průvodní listiny chybějí, jsou nedostatečné nebo nesprávné, vybírá se po dobu zadržení zdržné nebo skladištné stanovené místním tarifem. Tyto poplatky váznou na zboží.

ODDÍL III

Provádění přepravní smlouvy

Čl. 14

Podej, zjišťování váhy, nakládání a vypravení zboží

§ 1

Postup při podeji a vypravení zboží se řídí zákony a předpisy platnými v odesílací stanici.

§ 2

Předpisy platné v odesílací stanici stanoví, zda zboží má nakládat železnice nebo odesilatel, pokud tato Dohoda nemá jiných ustanovení nebo není-li v nákladním listu obsažena poznámka o zvláštní dohodě mezi odesilatelem a železnicí.

Nakládati vůz nad jeho dovolenou mez zatížení (přetížení) není přípustno. Přetížení vozu se určí takto:

a) je-li na voze jeden nápis, který označuje jeho ložnou váhu, je přetěží ta váha zboží ve voze, která převyšuje jeho ložnou váhu zvětšenou o 5 %;

b) jsou-li na voze dva nápisy, které označují ložnou váhu a dovolenou mez zatížení, je přetěží ta váha zboží, která převyšuje dovolenou mez zatížení.

§ 3

Zboží se přepravuje podle předpisů o nakládání zboží platných v odesílací stanici v krytých, otevřených nebo ve zvlášť zařízených vozech nebo v otevřených vozech přikrytých plachtami.

§ 4

Zjišťování váhy a počtu kusů při vypravení zboží se provádí podle vnitřních předpisů odesílacích železnic.

Čl. 15

Dodání zboží

§ 1

Dodání zboží se řídí vnitřními předpisy železnice určení.

§ 2

Po příchodu zboží do stanice určení má příjemce právo žádati na železnici, aby mu odevzdala nákladní list a vydala zboží, a železnice je povinna vydati příjemci ve stanici určení udané odesilatelem na potvrzení nákladní list a zboží po zaplacení všech poplatků vyplývajících z nákladního listu.

§ 3

Přijetí nákladního listu zavazuje příjemce zaplatiti železnici všechny poplatky vyplývající z nákladního listu. Všechny poplatky vyplývající z nákladního listu musí býti plně zaplaceny, i když některé kusy zapsané v nákladním listu chybějí. Příjemci je v takovém případě zachováno právo reklamovati vrácení poplatků, zaplacených podle nákladního listu za nedodané kusy.

Čl. 16

Placení přepravného

§ 1

Přepravné za přepravu (dovozné, vedlejší poplatky a výdaje vzniklé za přepravy) se vybírá:

a) za přepravu po odesílací železnici - od odesilatele zboží v odesílací stanici;

b) za přepravu po železnici určení - od příjemce zboží ve stanici určení;

c) za přepravu po průvozních železnicích - od odesilatele zboží v odesílací stanici nebo od příjemce ve stanici určení.

Při přepravě mrtvol platí předpisy bodu 3 § 1 článku 4 této Dohody.

Při překládce zboží nebo při výměně dvojkolí vozů na pohraničních výměnných stanicích platí předpisy § 8 článku 10 této Dohody.

§ 2

Odesilatel, který bere na sebe poplatky za přepravu po průvozních železnicích, musí zapsati v příslušném sloupci nákladního listu: „Franko veškeré poplatky za průvoz po ....... železnicích“.

§ 3

Dovozné, vedlejší poplatky a výdaje, které odesilatel podle nákladního listu na sebe nevzal, se považují za poukázané na příjemce.

§ 4

Jestliže výše poplatků za přepravu po průvozních železnicích, jichž placení bere odesilatel na sebe, nemůže býti přesně určena při podeji zboží k přepravě, může železnice žádati jako jistotu na stvrzenku výplatního účtu částku přibližně odpovídající těmto poplatkům.

V tomto případě výdaje (přepravné) se zapisují do výplatního účtu a konečné vyúčtování s odesilatelem musí býti provedeno nejpozději do dvou měsíců po uplynutí dodací lhůty.

Odesilateli se vydá, vrátí-li stvrzenku, výplatní účet, ve kterém musí býti zapsány všechny poplatky, které má zaplatiti.

Konečné vyúčtování s odesilatelem musí býti provedeno způsobem předepsaným pro vybírání nedoplatků nebo vrácení přeplatků podle článku 17 této Dohody.

§ 5

Částky vybrané při vypravení (vyplacené) s výjimkou jistot zmíněných v § 4 tohoto článku musí odesílací stanice podrobně zapsati jak do nákladního listu tak i do jeho druhopisu.

§ 6

Dovozné, vedlejší poplatky a výdaje vybírají železnice v místní měně.

Nejsou-li dovozné, vedlejší poplatky a výdaje vyjádřeny ve měně země, ve které mají býti placeny, přepočítají se na měnu této země podle kursu dne a místa placení nebo způsobem zvláště sjednaným dohodou mezi jednotlivými zeměmi, jichž železnice jsou zúčastněny na této Dohodě, což se uveřejní.

§ 7

Ustanovení tohoto článku platí v tom případě, nejsou-li mezi železnicemi zúčastněnými na této Dohodě jiné dohody o placení přepravného v mezinárodní přepravě nebo nestanoví-li jinak zákony nebo jiné předpisy, řádně uveřejněné pro vyrozumění železnic a přepravců.

Čl. 17

Nesprávné užití tarifů

§ 1

Bylo-li užito tarifů nesprávně nebo byla-li zjištěna početní chyba ve výpočtu dovozného a jiných poplatků, musí býti nedoplatek zaplacen a přeplatek vrácen podle vnitřních předpisů, platných na železnicích, u nichž došlo k nedoplatku nebo přeplatku.

§ 2

Nebyl-li nákladní list vyplacen, je povinen odesilatel zaplatiti železnici nedoplatek.

Vyplatil-li příjemce nákladní list, jest odesilatel povinen zaplatiti toliko nedoplatky těch poplatků, které podle nákladního listu vzal na sebe. Placení ostatních nedoplatků přísluší příjemci.

§ 3

Částky nedoplatků nebo přeplatků se zúročí 6 % ode dne podání výzvy k placení nebo ode dne podání reklamace do dne poukazu peněz.

Čl. 18

Dobírky a zálohy

U zásilek, přepravovaných za podmínek této Dohody, nejsou dobírky a zálohy dovoleny.

Čl. 19

Povinnosti železnice určení při vybírání přepravného

Železnice určení je povinna vybrati všechny poplatky vyplývající z přepravní smlouvy, zejména: dovozné, vedlejší poplatky, celní poplatky a jiné částky váznoucí na zboží. Tyto poplatky vybírá železnice jak za sebe tak i za jiné železnice a zájemce.

ODDÍL IV

Změna přepravní smlouvy

Čl. 20

Právo pozměniti přepravní smlouvu (dodatečný příkaz)

§ 1

Právo dodatečně pozměniti přepravní smlouvu přísluší odesilateli, který může:

a) vzíti zboží zpět v odesílací stanici;

b) zadržeti zboží na cestě;

c) oddáliti dodání zboží;

d) žádati dodání zboží v místě určení nebo v jiném místě, ležícím před nebo za stanicí určení, příjemci zapsanému v nákladním listu nebo jiné osobě;

e) žádati vrácení zboží do odesílací stanice.

V případech uvedených pod d) a e) tohoto paragrafu může odesilatel žádati, aby zboží, podané jako nákladní, bylo dále přepraveno nebo vráceno jako rychlé nebo naopak, za podmínek, že stanice, ve které zboží bylo zadrženo, je otevřena pro oba druhy těchto přeprav. Odesilatel může též navrhnouti přepravní cestu (podle bodu c) § 5 článku 7 této Dohody), po níž si přeje, aby bylo zboží přepraveno, nebo tarify, jichž má býti použito.

Jiné změny kromě výše uvedených nejsou dovoleny.

Změny přepravní smlouvy nesmějí míti za následek dělení zboží.

§ 2

Změna přepravní smlouvy provede se udělením dodatečného příkazu odesilatele, který musí býti učiněn písemným prohlášením podle vzorce Přílohy čís. 4 k této Dohodě a sepsán podle předpisu § 2 článku 7 této Dohody. Tento dodatečný příkaz musí býti podán prostřednictvím odesílací stanice s výjimkou případů zmíněných v § 5 tohoto článku. Prohlášení musí býti opakováno odesilatelem na druhopise nákladního listu, který musí býti zároveň předložen železnici. Provede-li železnice odesilatelův dodatečný příkaz, aniž si vyžádala od něho předložení druhopisu, odpovídá za škodu tím vzniklou příjemci, kterému odesilatel odevzdal druhopis.

Odesílací stanice potvrdí dodatečný příkaz vytištěním datového razítka na druhopise nákladního listu pod odesilatelovým prohlášením, načež vrátí druhopis odesilateli.

§ 3

Na odesilatelovu žádost musí odesílací stanice na jeho útraty oznámiti dodatečný příkaz telegraficky stanici určení nebo stanici, kde má býti zboží zadrženo. Telegram musí býti potvrzen písemně. V takovém případě stanice určení nebo stanice, ve které bylo zboží zadrženo, nesmí ani odevzdati nákladní list příjemci, ani vydati nebo dále zaslati zboží, pokud nedostala písemné prohlášení. U zboží podléhajícího rychlé zkáze se provede telegrafický příkaz, aniž by se vyčkalo písemného potvrzení.

§ 4

Odesilatelovo právo měniti přepravní smlouvu zaniká, i když má druhopis nákladního listu, okamžikem odevzdání nákladního listu příjemci nebo okamžikem, kdy odesilatel ztrácí příkazní právo o zboží podle § 5 tohoto článku.

§ 5

Odchylkou od § 1 tohoto článku přísluší právo měniti přepravní smlouvu podle písm. b), c) a d) § 1 tohoto článku také státním obchodním organisacím a obchodním zastupitelstvím, jsou-li příjemci zboží, nebo jejich zmocněncům.

V tomto případě ztrácí odesilatel příkazní právo o zboží a neodpovídá za následky, které mohou vzniknouti příjemcovým příkazem, stejně i železnice neodpovídá za následky, které mohou vzniknouti provedením dodatečného příkazu příjemcova.

Příjemce může udělovati dodatečné příkazy bez předložení druhopisu nákladního listu. Odesilatelovy příkazy provede železnice jen tehdy, nemá-li příkazů příjemcových.

Dodatečný příkaz se uděluje písemným prohlášením podle vzorce Přílohy čís. 4 k této Dohodě. Tento dodatečný příkaz posílá příjemce prostřednictvím příslušné pohraniční výměnné stanice železnice určení.

Čl. 21

Provedení dodatečných příkazů

§ 1

Železnice má právo odmítnouti provedení příkazů uvedených v §§ 1 a 5 článku 20 této Dohody, oddáliti nebo změniti je pouze tehdy, jestliže:

a) provedení těchto příkazů není možné v okamžiku jich dojití na stanici železnice, která je povinna je provésti;

b) jich provedení může rušiti provoz železnice nebo není možné z důvodů uvedených v § 5 článku 6 této Dohody;

c) při změně stanice určení zboží jich provedení brání zákony a předpisy platné v zemích železnic zúčastněných na přepravě, zejména: celní, berní, finanční a jiné předpisy správní;

d) při změně stanice určení hodnota zboží nekryje všechny výdaje přepravy do nové stanice určení, ledaže částka těchto výdajů bude ihned zaplacena nebo zajištěna.

§ 2

V případech uvedených v § 1 tohoto článku je železnice povinna podle možnosti ihned podati zprávu odesilateli nebo příjemci o překážkách, které nedovolují provedení jejich příkazů.

Nemohla-li železnice tyto překážky předvídati a začala prováděti odesilatelem nebo příjemcem (§ 5 článek 20 této Dohody) předepsané příkazy, odpovídá podle okolností případu odesilatel nebo příjemce za všechny z toho vzešlé následky.

§ 3

Přikázal-li odesilatel nebo příjemce podle §§ 1 nebo 5 článku 20 této Dohody:

a) dodání zboží ve stanici na cestě, vybere se dovozné pouze za přepravu do této stanice; prošlo-li již zboží novou stanicí určení a železnice je vrací do této stanice, nebo vrací-li se zboží do odesílací stanice, vybere se kromě dovozného za přepravu do stanice, kde zboží bylo zadrženo, odděleně dovozné z této stanice do nové stanice určení nebo do odesílací stanice;

b) zaslání zboží do nové stanice určení, ležící dále za původní stanicí určení, nebo zaslání zboží do nové stanice určení, která neleží na původní přepravní cestě zboží, vybere se dovozné odděleně do původní stanice určení nebo do stanice, kde bylo zboží zadrženo, a z těchto stanic do nové stanice určení.

§ 4

Železnice je oprávněna žádati náhradu výdajů vzešlých prováděním dodatečných příkazů zmíněných v §§ 1 a 5 článku 20 této Dohody, pokud tyto výdaje nevznikly vinou železnice. Příslušné vedlejší poplatky za změnu přepravní smlouvy se vybírají při podání příkazu nebo váznou na zboží.

§ 5

Vznikne-li prováděním dodatečného příkazu odesilatelova nebo příjemcova (§ 5 článku 20 této Dohody) zdržení v přepravě nebo v dodání zboží bez zavinění železnice, vybírá se po dobu zdržení zdržné nebo skladištné podle místních tarifů.

Čl. 22

Přepravní překážky

§ 1

Vyskytnou-li se při zahájení nebo při pokračování v přepravě zboží překážky, železnice sama rozhodne, je-li třeba v odesilatelově zájmu si vyžádati od něho návrh nebo je-li výhodnější přepraviti zboží dále po změněné cestě přepravní. Železnice má právo požadovati dovozné po jiné cestě a užije příslušné dodací lhůty i tehdy, je-li tato lhůta delší než lhůta po původní cestě přepravní, ledaže by bylo lze přičísti vinu železnici.

§ 2

Není-li jiné cesty přepravní nebo není-li možné z jiných příčin v přepravě pokračovati, vyžádá si železnice odesilatelovy návrhy.

Železnice není povinna si vyžádati návrhy při krátkodobých překážkách, které vznikly pro okolnosti zmíněné v § 5 článku 6 této Dohody.

§ 3

Odesilatel, který byl zpraven o přepravní překážce, může upustiti od přepravní smlouvy, je však povinen zaplatiti železnici podle okolností buď dovozné za projetou trať nebo výdaje za přípravu k přepravě, jakož i všechny jiné výdaje, které jsou stanoveny v tarifech, pokud nelze přičísti vinu železnici.

§ 4

Odesilatelovy návrhy zmíněné v tomto článku musí býti učiněny prostřednictvím odesílací stanice.

§ 5

Při nastalé přepravní překážce činí odesilatel návrhy podle článku 20 této Dohody. Odesilatel však může v tomto případě dáti v libovolné písemné formě, dbaje ustanovení § 2 článku 7 této Dohody, návrh na změnu přepravní cesty nebo zadržení zboží bez předložení druhopisu nákladního listu. Odpovědnost za takový návrh má odesilatel.

§ 6

Pomine-li přepravní překážka před příchodem odesilatelova návrhu, odešle se zboží do stanice určení, aniž se vyčká tohoto návrhu, a odesilatel se o tom ihned zpraví. Došel-li návrh odesilatelův v okamžiku pominutí přepravní překážky, provede se tento návrh.

§ 7

Nedojdou-li od odesilatele, který byl zpraven o přepravní překážce, žádné proveditelné návrhy do 8 dnů a u zboží podléhajícího rychlé zkáze do 4 dnů po odeslání zprávy, jedná se se zbožím podle vnitřních předpisů železnice, na které bylo zboží zadrženo.

Hrozí-li zkáza zboží, které se rychle kazí, jedná s ním železnice, na které vznikla přepravní překážka, podle vnitřních předpisů, aniž by vyčkala uplynutí čtyřdenní lhůty.

§ 8

Všechny poplatky spojené s prováděním návrhů při přepravních překážkách váznou na zboží.

§ 9

Předpisy článku 21 této Dohody platí též při nastalých přepravních překážkách.

§ 10

Vznikla-li přepravní překážka při provádění příjemcova dodatečného příkazu daného podle § 5 článku 20 této Dohody, musí železnice zpraviti o této překážce příjemce, který dal dodatečný příkaz.

Čl. 23

Překážky při dodání

§ 1

Vzniknou-li překážky při dodání zboží, je stanice určení povinna uvědomiti o tom ihned telegraficky prostřednictvím odesílací stanice odesilatele a vyžádati si jeho návrhy. Odesilatel může navrhnouti v nákladním listu, aby v případě, že vznikne překážka při dodání, bylo mu zboží ihned vráceno. S výjimkou tohoto případu nemůže býti zboží vráceno odesilateli bez jeho návrhu.

Odesilatel musí býti rovněž telegraficky zpraven přímo, požádá-li o to v nákladním listu. V obou případech váznou výdaje na zboží.

§ 2

Odesilatelův návrh musí býti dán prostřednictvím odesílací stanice.

Byla-li zpráva o překážce při dodání podána odesilateli podle odstavce 3 § 1 tohoto článku přímo, může odesilatel poslati svůj návrh stanici určení též přímo. V tomto případě může odesilatel napsati svůj návrh na došlou písemnou zprávu o překážce při dodání nebo může tuto zprávu připojiti k návrhu.

§ 3

Odesilatelovy návrhy při nastalé překážce při dodání se dávají podle článku 20 této Dohody. Odesilatel může však v tomto případě dáti návrh v libovolné písemné formě dbaje ustanovení § 2 článku 7 této Dohody.

Odmítl-li příjemce přijmouti zboží, může dáti odesilatel návrh bez předložení druhopisu nákladního listu.

§ 4

Odvolá-li příjemce své odmítnutí přijmouti zboží, bude mu zboží vydáno, nedostala-li stanice určení jiných návrhů odesilatelových. O tomto výdeji bude odesilatel ihned zpraven doporučeným dopisem, při čemž výdaj za zprávu vázne na zboží.

§ 5

Nedojdou-li od odesilatele, který byl zpraven o překážce při dodání, do 8 dnů a u zboží podléhajícího rychlé zkáze do 4 dnů po odeslání jemu zprávy žádné proveditelné návrhy, nutno v takovém případě postupovati podle zákonů a předpisů platných na železnici určení.

Hrozí-li zkáza zboží, které se rychle kazí, jedná s ním železnice, na které vznikla překážka při dodání, podle vnitřních předpisů, aniž by vyčkala uplynutí 4denní lhůty.

Bylo-li zboží prodáno, prodejní výtěžek se vydá odesilateli po srážce poplatků váznoucích na zboží. Jestliže prodejní výtěžek nekryje poplatky váznoucí na zboží, je povinen odesilatel zaplatiti rozdíl.

§ 6

Všechny poplatky vzniklé prováděním příkazů v případech překážek při dodání váznou na zboží.

§ 7

Předpisy článku 21 této Dohody platí také při vzniku překážek při dodání.

§ 8

Vznikla-li překážka při dodání ve stanici určení, kterou uvedl příjemce zásilky ve svém dodatečném příkaze podle § 5 článku 20 této Dohody, je tato stanice povinna zpraviti o přepravní překážce příjemce, který dal dodatečný příkaz.

ODDÍL V

Zajištění práv železnice

Čl. 24

Zástavní právo železnice

§ 1

K zajištění všech pohledávek z přepravní smlouvy má železnice zástavní právo na zboží. Toto právo trvá potud, pokud je zboží v držení železnice nebo třetí osoby zastupující železnici.

§ 2

Účinky zástavního práva se řídí zákony a předpisy té země, kde se zboží dodává.

ODDÍL VI

Odpovědnost železnic

Čl. 25

Společná odpovědnost železnic

§ 1

Železnice, která přijala zboží k přepravě zároveň s nákladním listem, odpovídá za provedení přepravy na celé cestě až do dodání zboží.

Každá následující železnice přejímajíc zboží zároveň s nákladním listem, vstupuje tím v příslušnou přepravní smlouvu a přijímá na sebe vznikající z toho závazky bez újmy ustanovení § 2 článku 38 této Dohody týkající se železnice určení.

§ 2

Odpovědnost železnice podle této Dohody zaniká ve stanici určení označené v příslušném sloupci nákladního listu.

Čl. 26

Rozsah odpovědnosti

§ 1

Železnice odpovídá za podmínek stanovených v tomto oddílu za překročení dodací lhůty u zboží a za škodu vzniklou jeho úplnou nebo částečnou ztrátou nebo poškozením v době od přijetí jeho k přepravě do dodání.

§ 2

Železnice je zbavena odpovědnosti za úplnou nebo částečnou ztrátu zboží nebo za jeho poškození, dokáže-li, že škoda byla způsobena zaviněním oprávněného příkazce, nebo jeho příkazem, který nevyplývá ze zavinění železnice, nebo vlastní vadností zboží (vnitřní zkázou a obyčejným vysýcháním, prosakováním a pod.) nebo okolnostmi, které železnice nemohla odvrátiti a které odstraniti nebylo v její moci.

§ 3

Železnice je též zbavena odpovědnosti za překročení dodací lhůty u zboží, dokáže-li, že překročení bylo způsobeno okolnostmi, které železnice nemohla odvrátiti a které odstraniti nebylo v její moci.

§ 4

Železnice neodpovídá za jednání svých zaměstnanců, kteří provádějí odesilatelům a příjemcům zboží na jejich žádost úkony, k nimž železnice není povinna.

Čl. 27

Obmezení odpovědnosti za škody, které mohou vzniknouti ze zvláštních příčin

§ 1

Železnice neodpovídá za škody, které vzniknou z jedné nebo několika z níže uvedených příčin:

a) z nebezpečí pro zboží souvisícího s jeho přepravou v otevřeném voze, jestliže se tak přepravuje podle tarifních ustanovení odesílací železnice nebo podle dohody sjednané s odesilatelem a poznamenané v nákladním listu;

b) z nebezpečí vznikajícího tím, že bylo použito obalu, který neodpovídá vlastnostem zboží, že obal chybí nebo je nedostatečný u zboží, které, není-li řádně zabaleno, je pro své vlastnosti vydáno ztrátě nebo poškození;

c) z nebezpečí souvisícího s nakládáním nebo vykládáním nebo vadným naložením u zboží, které bylo nakládáno odesilatelem nebo vykládáno příjemcem podle tarifních ustanovení na přepravě zúčastněných železnic, nebo podle dohody sjednané s odesilatelem a poznamenané v nákladním listu, nebo podle zvláštní dohody s příjemcem;

d) ze zvláštního nebezpečí pro zboží, které pro své vlastnosti podléhá úplné nebo částečné ztrátě, jako prosakováním, vysýcháním a roztroušením nad pravidelnou mez, nebo poškozením na př. lomem, rzí jakož i vnitřní přirozenou zkázou;

e) z nebezpečí spojeného s tím, že odesilatel podal ku přepravě předměty z přepravy vyloučení s nesprávným, nepřesným nebo neúplným označením;

f) z nebezpečí spojeného s tím, že odesilatel podal zboží připuštěné k přepravě podmínečně s nesprávným, nepřesným nebo neúplným označením nebo že nezachoval bezpečnostní opatření stanovené předpisy;

g) z nebezpečí pro zvířata, s nimiž je spojena jich přeprava po železnici;

h) z nebezpečí vznikajícího při přepravě živých zvířat a zboží bez průvodce v tom případě, jestliže podle předpisů této Dohody nebo podle podmínek dohody sjednané s odesilatelem uvedeným v nákladním listu musí býti taková přeprava uskutečněna s průvodcem;

ch) z toho, že odesilatelův průvodce doprovázející zboží neučinil nutná opatření k ochraně zboží.

§ 2

Jestliže podle okolností případu se ukáže, že škody mohly vzniknouti z jedné nebo několika z příčin uvedených v § 1 tohoto článku, platí domněnka, že škody vznikly z těchto příčin, pokud oprávněný nedokáže opak.

Tato domněnka neplatí v případě uvedeném v bodu a) § 1 tohoto článku, jde-li o ztrátu celých kusů.

§ 3

Propůjčí-li železnice odesilateli na jeho výslovnou žádost plachty, nepřejímá tím větší odpovědnost než při přepravě zboží na otevřeném voze bez přikrytí plachtami, a to i v tom případě, kdy se přepravuje zboží, které se podle tarifních ustanovení nemůže přepravovati na otevřeném voze.

Čl. 28

Velikost náhrady za úplnou nebo částečnou ztrátu zboží

§ 1

Musí-li železnice podle předpisů této Dohody dáti náhradu za úplnou nebo částečnou ztrátu zboží, vypočítá se výše takové náhrady podle ceny uvedené v dodavatelově účtu, potvrzeném ministerstvem zahraničního obchodu nebo jinými příslušnými státními orgány země odesílací železnice.

Chybí-li dodavatelův účet, vypočítá se náhrada podle úřední ceny, kterou mělo zboží téhož druhu a jakosti v místě odeslání v době, kdy bylo přijato k přepravě.

Při úplné nebo částečné ztrátě zboží s udanou cenou zaplatí železnice udanou cenu, ne však více než skutečnou hodnotu zboží nebo jeho části podle odstavce 1 a 2 tohoto paragrafu.

§ 2

Kromě toho se nahradí dovozné, vedlejší poplatky, clo a jiné výdaje za přepravu ztraceného zboží nebo ztracené jeho části, nejsou-li započítány v jeho ceně nebo byly již zaplaceny. Náhrada další škody se však neposkytuje.

§ 3

Není-li podklad pro výpočet částek náhrady vyjádřen ve měně země, kde byla reklamace podána, musí býti proveden přepočet na měnu této země podle kursu dne a místa placení nebo způsobem sjednaným zvláštní dohodou mezi jednotlivými zeměmi, jichž železnice jsou zúčastněny na této Dohodě, což se uveřejní.

Čl. 29

Domněnka o ztrátě zboží. Nalezení ztraceného zboží.

§ 1

Oprávněný může bez předložení dalších důkazů pokládat zboží za ztracené, nebylo-li dodáno příjemci nebo pro něho přichystáno do 30 dnů po uplynutí dodací lhůty, vypočtené podle článku 11 této Dohody.

§ 2

Ten, kdo má nárok na náhradu za ztracené zboží, může si při přejímání náhrady vymíniti ve stvrzence, aby byl ihned zpraven, bude-li zboží nalezeno do roka po vyplacení náhrady. O této žádosti musí mu býti vydáno potvrzení.

§ 3

Do 30 dnů po obdržení zprávy uvedené v § 2 tohoto článku může oprávněný žádati, aby mu zboží bylo dodáno v některé stanici na přepravní cestě; v tomto případě musí zaplatiti pouhé dovozné z odesílací stanice do stanice, kde zboží bude dodáno, a vrátiti přijatou jím částku náhrady podle okolností případu po odečtení dovozného, které bylo zahrnuto v této částce. Je mu zachováno právo podati reklamaci na náhradu za překročení dodací lhůty stanovené v článku 32 této Dohody.

§ 4

Nebyla-li učiněna ve stvrzence výhrada zmíněná v § 2 tohoto článku nebo nebyly-li ve 30 dnech dány návrhy zmíněné v 3 tohoto článku, jakož i bylo-li ztracené zboží nalezeno po uplynutí jednoho roku po vyplacení náhrady, má železnice právo naložiti s ním podle zákonů a předpisů své země.

Čl. 30

Obmezená odpovědnost při ztrátě váhy zboží

§ 1

U zboží, které pro své zvláštní vlastnosti podléhá za přepravy ztrátě váhy, odpovídá železnice nehledíc k délce přepravy jen za tu část ztráty z váhy, která přesahuje níže uvedenou mez:

a) dvě procenta váhy u zboží tekutého nebo podaného k přepravě ve vlhkém stavu, jakož i u tohoto zboží:

barvířské dřevo strouhané nebo mleté,

kůže,

tuky,

ryby sušené,

plodiny čerstvé,

zelenina čerstvá,

plodiny sušené nebo vyschlé,

žíně koňské,

kůra dřevěná,

sůl,

ovčí vlna,

štětiny prasečí,

kůže zpracované,

odpadky koží,

chmel,

rohy a paznehty,

tmel čerstvý,

kosti celé a mleté,

mýdlo a hutné oleje,

sladké dřevo,

tabákové listí, čerstvé a řezané,

šlachy zvířecí,

kořeny;

b) jedno procento - u ostatního suchého zboží, které podléhá ztrátě váhy za přepravy.

§ 2

Obmezení odpovědnosti zmíněné v § 1 tohoto článku se nepoužije, bude-li dokázáno, že ztráta váhy ve skutečnosti nemohla vzniknouti z příčin, které vysvětlují obvyklou ztrátu váhy.

§ 3

Přepravuje-li se několik kusů zboží jedním nákladním listem, vypočítá se přípustná mez ztráty zvlášť u každého kusu, byla-li váha jednotlivých kusů při přijetí zboží a jeho odeslání zapsána v nákladním listu nebo může-li býti jakýmkoli jiným způsobem zjištěna.

§ 4

Při úplné ztrátě zboží nebo ztrátě jednotlivých kusů se nesráží při výpočtu náhrady nic na ztrátu váhy.

§ 5

Tento článek neruší ustanovení uvedená v § 1 článku 27 této Dohody.

Čl. 31

Velikost náhrady za poškození zboží

§ 1

Při poškození zboží je železnice povinna zaplatiti částku, o kterou se znehodnotilo zboží, bez náhrady další škody.

§ 2

Za poškození zboží s udanou cenou zaplatí železnice náhradu odpovídající znehodnocení, ne však více než částku udané ceny.

§ 3

Náhrada však nesmí přesahovati:

a) částku náhrady za úplnou ztrátu, je-li poškozením znehodnocena celá zásilka;

b) částku náhrady za ztrátu znehodnocené části, je-li poškozením znehodnocena pouze část zásilky.

Čl. 32

Velikost náhrady za překročení dodací lhůty u zboží

§ 1

Při překročení dodací lhůty je železnice povinna zaplatiti jako náhradu desetinu dovozného za každou desetinu, o kterou byla překročena dodací lhůta, nedokáže-li oprávněný, že tímto překročením vznikla škoda.

Necelé desetiny dodací lhůty se počítají za celé. Částka náhrady nesmí však převyšovati polovinu dovozného.

§ 2

Bude-li dokázáno, že překročením vznikla škoda, výše příslušné částky náhrady nesmí převyšovati celé dovozné.

§ 3

Při náhradě za úplnou ztrátu zboží nemohou býti požadovány částky, zmíněné v §§ 1 a 2 tohoto článku.

Při částečné ztrátě zboží se vyplácí náhrada za překročení dodací lhůty, došlo-li k němu, za neztracenou část zboží.

Při poškození zboží se připočítává náhrada za překročení dodací lhůty, došlo-li k němu, k částce náhrady, uvedené v článku 31 této Dohody.

Celková náhrada podle §§ 1 a 2 tohoto článku nemůže býti spolu s částkami podle článků 28 a 31 této Dohody vyšší než celková náhrada, která by příslušela při úplné ztrátě zboží.

§ 4

Dodací lhůty se počítají vždy za celou přepravní cestu zboží. Reklamace na náhradu za překročení dodací lhůty může býti uplatněna pouze tehdy, jestliže nebyla zachována celková dodací lhůta zboží.

Čl. 33

Udaná cena zboží

§ 1

Odesilatel musí udati při podeji k přepravě cenu tohoto zboží:

a) zlata, stříbra a platiny;

b) drahokamů;

c) drahých kožišin - bobrů, modré lišky, hranostaje, kuny, norka, vydry, persiánu, tuleně, tuleně rounatého, stříbrné lišky, skunku, sobolu, jakož i výrobků z těchto kožišin;

d) filmů;

e) obrazů;

f) soch;

g) uměleckých děl;

h) starožitností.

§ 2

Na přání odesilatelovo je dovoleno udati ceny jiného zboží podávaného k přepravě.

§ 3

Částka udané ceny zboží musí býti zapsána odesilatelem do nákladního listu ve sloupci "Udaná cena zboží" ve měně odesílací země a nesmí převyšovati skutečnou hodnotu tohoto zboží v místě odeslání podle odstavců 1 a 2 § 1 článku 28 této Dohody a u zboží, jež nemá cenu, nejvýše skutečnou hodnotu.

§ 4

Při přijetí zboží má odesílací železnice právo přezkoušeti, odpovídá-li výše udané ceny jeho hodnotě. Vznikne-li mezi železničními zaměstnanci a odesilatelem spor o výši udané ceny, rozhoduje tento spor přednosta odesílací stanice.

Nesouhlasí-li odesilatel zboží s rozhodnutím přednosty stanice, může si na svůj účet přizvati úředního znalce ze státních obchodních nebo průmyslových orgánů. Rozhodnutí znalce váže obě strany.

§ 5

Za udání ceny zboží vybírá každá železnice za přepravu po svých tratích vedlejší poplatek ve výši stanovené vnitřními předpisy a tarify.

Pro vybrání tohoto poplatku se přepočte částka udané ceny, vyjádřená ve měně odesílací země, na měnu průvozních zemí kursem platným v těchto zemích v den přepočtu, a na měnu země určení způsobem a za podmínek § 3 článku 28 této Dohody.

Čl. 34

Zjištění částečné ztráty nebo poškození zboží

§ 1

Objevila-li železnice částečnou ztrátu nebo poškození zboží nebo se tak domnívá, nebo tvrdí-li to oprávněný, je povinna bez průtahu, pokud možno v přítomnosti oprávněného, sepsati zápis, ve kterém musí býti zjištěn stav zboží a podle potřeby i jeho váha, jakož i, pokud je to možné, příčina a velikost škody a doba jejího vzniku. Žádá-li oprávněný opis tohoto zápisu, vydá mu jej železnice zdarma.

§ 2

Neuzná-li oprávněný skutečnosti uvedené v zápise, má právo žádati zjištění stavu a váhy zboží, jakož i příčiny a velikosti škody znalcem nebo soudem podle zákonů a předpisů té země, kde se takové zjištění provádí.

Čl. 35

Zúrokování náhrady

Ten, kdo má nárok na náhradu podle článků 28, 31 a 32 této Dohody, může žádati zaplacení úroků z částky mu přiznané jako náhrada za utrpěnou škodu.

Výše úroků a doba, za kterou se počítají, jsou stanoveny v § 9 článku 36 této Dohody.

ODDÍL VII

Reklamace, žaloby, soudní příslušnost, promlčení nároků

Čl. 36

Reklamace

§ 1

Reklamace z přepravní smlouvy musí býti podány písemně u jedné ze železnic, uvedených v článku 38 této Dohody.

§ 2

Právo podávati reklamaci přísluší osobám uvedeným v článku 37 této Dohody.

§ 3

Podává-li reklamaci odesilatel, musí předložiti druhopis nákladního listu. Podává-li reklamaci příjemce, musí předložiti nákladní list a při ztrátě zboží i nákladního listu - druhopis nákladního listu.

K reklamacím na vrácení poplatků zaplacených odesilatelem musí býti předložen kromě druhopisu nákladního listu výplatní účet vydaný podle § 4 článku 16 této Dohody.

§ 4

Nákladní list, druhopis nákladního listu, výplatní účet zmíněný v § 4 článku 16 této Dohody a jiné doklady, které oprávněný považuje za nutné připojiti ke své reklamaci, musí býti předloženy v prvopisech nebo v opisech, na žádost železnice řádně ověřených.

Při konečném vyřízení reklamace má železnice právo žádati předložení buď prvopisu nákladního listu nebo prvopisu druhopisu nákladního listu, aby v nich poznamenala vyřízení reklamace.

§ 5

K reklamacím úplné nebo částečné ztráty nebo poškození zboží musí býti předloženy též doklady o hodnotě zboží (na příklad dodavatelův účet) a při částečné ztrátě nebo poškození zboží také opisy zápisů, vydané železničními stanicemi.

§ 6

Podávají-li reklamace jiné osoby, než uvedené v článku 37 této Dohody, musí je doložiti prohlášením oprávněného na zvláštním listu, že souhlasí buď jen s podáním reklamace těmito osobami nebo též i s výplatou částek podle této reklamace železnicí těmto osobám. Toto prohlášení s podpisem, na žádost železnice ověřeným, musí odpovídati zákonným předpisům té země, u jejíž železnice byla reklamace podána; toto prohlášení zůstane u železnice.

§ 7

Reklamace musí býti podány:

na železnicích Albánie:

Hlavnímu ředitelství železnic, Tirana;

na železnicích Bulharska:

Ministerstvu dopravy, oddělení pro mezinárodní přepravy, Sofia;

na železnicích Maďarska:

Kanceláři pro kontrolu příjmů, vracení přeplatků a náhrady škod maďarských státních drah, Budapest;

na německé říšské dráze:

Generálnímu ředitelství říšské dráhy, Berlín;

na železnicích Polska:

Ústřední odúčtovací kanceláři zahraničních přeprav PKP Bydgoszcz hl. Dworcova 63;

na železnicích Rumunska:

Ministerstvu dopravy, Bukurešť;

na železnicích SSSR:

Správě mezinárodních přeprav ministerstva dopravy SSSR, Moskva;

na železnicích Československa:

Oblastnímu ředitelství ČSD, Praha.

§ 8

Železnice, oznamujíc reklamantovi částečné nebo úplné zamítnutí jeho reklamace, je povinna udati mu důvody, pro které byla reklamace zamítnuta, a zároveň vrátiti mu doklady k ní přiložené.

§ 9

Železnice je povinna ve lhůtě 90 dnů ode dne podání reklamace potvrzeného poštovním razítkem nebo stvrzenkou železnice o přijetí reklamace projednat reklamaci, dát reklamantovi odpověď a při úplném nebo částečném uznání nároku vyplatit mu přiznanou částku.

Je-li dána odpověď nebo částka vyplacena až po uplynutí 90 dnů ode dne podání reklamace, počítají se úroky z přiznaných částek ve výši 6 % ročně, a to u reklamací přeplatku nikoliv ode dne, uvedeného v článku 17 této Dohody, nýbrž ode dne vybrání přeplatku, a u ostatních reklamací - ode dne podání reklamace. Ve všech případech se počítají úroky do dne poukazu peněz.

Čl. 37

Osoby, kterým přísluší právo podati reklamace a žaloby na železnice

§ 1

Právo podati reklamaci a žalobu na vrácení částek, zaplacených podle přepravní smlouvy, přísluší pouze tomu, kdo je zaplatil.

§ 2

Právo podati ostatní reklamace a žaloby na železnici, které vyplývají z přepravní smlouvy, přísluší:

a) odesilateli - potud, pokud má právo dávati dodatečné příkazy o zboží podle článku 20 této Dohody;

b) příjemci - od okamžiku, kdy mu byl vydán nákladní list a při ztrátě zboží a nákladního listu - od okamžiku, kdy předložil druhopis nákladního listu.

Při podání reklamace a žaloby musí odesilatel předložiti druhopis nákladního listu. Nemůže-li předložiti druhopis nákladního listu, může podati reklamaci a žalobu na železnici pouze se souhlasem příjemce zboží, nebo dokáže-li, že příjemce odmítl zboží přijmouti.

§ 3

Žalobu může podati oprávněný teprve tehdy, když dříve podal reklamaci u jedné ze železnic, zmíněných v článku 38 této Dohody, a jestliže ve lhůtě 90 dnů podle § 9 článku 36 této Dohody železnice:

a) zamítla uznati nároky uplatněné reklamací úplně nebo částečně; nebo

b) neprovedla výplatu při úplném nebo částečném uznání nároku; nebo

c) nedala odpověď o zamítnutí nároků uplatněných reklamací nebo o úplném nebo částečném uznání těchto nároků.

Čl. 38

Železnice, u nichž lze reklamovati a jež lze žalovati. Příslušnost.

§ 1

Reklamace na vrácení částky zaplacené podle přepravní smlouvy může býti podána u železnice, která tuto částku vybrala, nebo u železnice, v jejíž prospěch byla větší částka vybrána.

§ 2

Ostatní reklamace z přepravní smlouvy mohou býti podány jen u odesílací železnice, u železnice určení nebo u té železnice, na jejíž trati se udála příhoda, která je důvodem k reklamaci.

I v tom případě, kdy železnice určení nedostala zboží, může býti reklamace u ní podána.

§ 3

Oprávněný může podati reklamaci podle své volby u jedné ze železnic uvedených v § 1 a § 2 tohoto článku. Toto právo volby zaniká okamžikem podání reklamace.

§ 4

Žalobce je oprávněn podati žalobu u soudu té země, u jejíž železnic byla podána reklamace.

§ 5

Žaloba může býti podána toliko u příslušného soudu země, jíž náleží žalovaná železnice.

Poznámka k článku 38: Pod slovem „železnice“ rozumí se v každé zemi všechny železnice, které jsou uvedeny v Příloze čís. 1 k této Dohodě.

Čl. 39

Zánik práva na podání reklamace a žaloby proti železnici ze smlouvy přepravní

§ 1

Odběrem zboží oprávněným zaniká právo k podání reklamace a žaloby proti železnici z příslušné přepravní smlouvy s výjimkou případů, uvedených v § 2 tohoto článku.

§ 2

Právo k reklamaci a k žalobě nezaniká:

1. při překročení dodací lhůty u zboží, byly-li podány u jedné ze železnic jmenovaných v článku 38 této Dohody do 60 dnů, den odběru zboží v to nečítajíc;

2. při částečné ztrátě nebo poškození zboží:

a) jestliže ztráta nebo poškození byly zjištěny před odběrem zboží oprávněným příkazcem podle článku 34 této Dohody;

b) jestliže sepsání zápisu nebo zjišťování, k nimž mělo dojíti podle článku 34 této Dohody, nebyly provedeny pouze vinou železnice;

3. při zevně neznatelných vadách, které byly zjištěny teprve po odběru zboží oprávněným, jsou-li zároveň splněny tyto podmínky:

a) když železnice neumožnila oprávněnému přesvědčiti se ve stanici určení o stavu zboží;

b) když oprávněný požádal o zjištění stavu zboží podle článku 34 této Dohody ihned po objevení škody a nejpozději do tří dnů po odběru zboží;

c) dokáže-li oprávněný, že škoda vznikla v době mezi přijetím zboží k přepravě a jeho dodáním;

4. při reklamacích a žalobách na vrácení zaplacených částek.

§ 3

Oprávněný příkazce může odmítati odběr zboží, i když již přijal nákladní list a zaplatil přepravné, jestliže podle jeho žádosti železnice nezjistí zápisem tvrzenou jím škodu.

Výhrady učiněné při odběru zboží jsou neúčinné, nejsou-li uznány železnicí.

§ 4.

Chybějí-li při dodání zboží některé z kusů označených v nákladním listu, může oprávněný příkazce poznamenati v potvrzení uvedeném v § 2 článku 15 této Dohody, že jednotlivé kusy, které musí býti přesně popsány, nebyly mu dodány.

Čl. 40

Promlčení nároků z přepravní smlouvy

§ 1

Právo k reklamaci a k žalobě z přepravní smlouvy se promlčuje v jednom roce.

§ 2

Promlčecí lhůta se počíná:

a) při reklamacích a žalobách na náhradu za částečnou ztrátu, poškození nebo za překročení dodací lhůty - dnem dodání zboží;

b) při reklamacích a žalobách na náhradu za úplnou ztrátu - třicátým dnem po uplynutí dodací lhůty;

c) při nárocích na placení nebo při reklamacích a žalobách na vrácení dovozného, vedlejších poplatků, přirážek nebo na opravu výpočtů při nesprávném užití tarifů nebo při chybách ve výpočtu - dnem konečného placení nebo, nebylo-li placeno, - dnem přijetí zboží k přepravě;

d) při nárocích železnice na zaplacení částky, kterou zaplatil příjemce místo odesilatele nebo odesilatel místo příjemce a kterou železnice je povinna oprávněnému vrátiti, - dnem vrácení těchto částek;

e) při reklamacích a žalobách na vyplacení částek získaných prodejem zboží - dnem prodeje;

f) při nárocích na zaplacení doplatků požadovaných celnicí - dnem uplatnění těchto nároků celnicí.

Den počátku lhůty promlčecí se nikdy do lhůty nepočítá.

§ 3

Běh promlčecí lhůty se staví podáním písemné reklamace oprávněným u železnice podle článku 36 této Dohody. Běh této promlčecí lhůty pokračuje tím dnem, kdy železnice písemně odpověděla na reklamaci a vrátila doklady k ní přiložené, nebo neodpověděla na reklamaci ve lhůtě 90 dnů podle § 9 článku 36 této Dohody.

Předložiti důkazy o doručení reklamace nebo o odpovědi a o vrácení dokladů přísluší straně, která se těchto skutečností dovolává. Opakované reklamace týkající se téhož nároku promlčení nestaví.

§ 4

Promlčené nebo zaniklé nároky nemohou býti uplatňovány ani žalobou navzájem ani námitkami.

ODDÍL VIII

Vyúčtování a postih mezi železnicemi

Čl. 41

Vyúčtování mezi železnicemi

§ 1

Každá železnice, která při přijetí zboží k přepravě nebo při jeho dodání vybrala dovozné a jiné poplatky vyplývající z přepravní smlouvy, je povinna zaplatiti železnicím zúčastněným na přepravě podíly dovozného a jiných poplatků, jež na ně připadají.

§ 2

S výhradou svých práv proti odesilateli odpovídá odesílací železnice za dovozné a ostatní poplatky, které nevybrala, vzal-li je odesilatel v nákladním listu na sebe podle článku 16 této Dohody.

§ 3

Dodala-li železnice určení zboží, aniž vybrala při dodání dovozné a jiné poplatky, které vázly na zboží, odpovídá za zaplacení těchto poplatků ostatním železnicím s výhradou svých práv proti příjemci.

§ 4

Vyúčtování mezi železnicemi, vyplývající z této Dohody, se provádí podle odúčtovacích předpisů k Dohodám

a) o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku (MGS) a

b) o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku (MPS), sjednaných mezi železnicemi zúčastněnými na této Dohodě.

Čl. 42

Postih při náhradě za úplnou nebo částečnou ztrátu nebo za poškození zboží

Železnice, která zaplatila podle ustanovení této Dohody náhradu za úplnou nebo částečnou ztrátu nebo za poškození zboží, má právo postihu (regresu) proti druhým na přepravě zúčastněným železnicím podle těchto ustanovení:

a) železnice, která škodu zavinila, odpovídá za ni výlučně;

b) byla-li škoda zaviněna několika železnicemi, odpovídá každá z nich za škodu, kterou způsobila. Ukáže-li se v daném případě rozdělení odpovědnosti nemožným, rozdělí se náhrada mezi železnice, které škodu zavinily, podle zásad, uvedených v bodu c);

c) nemůže-li býti dokázáno, že škoda byla zaviněna jednou nebo několika železnicemi, rozdělí se odpovědnost mezi zúčastněné železnice u každé jednotlivé zásilky podle poměru tarifních kilometrů skutečně projetých touto zásilkou po železnicích, zúčastněných na její přepravě.

Čl. 43

Postih při náhradě za překročení dodací lhůty u zboží

§ 1

Ustanovení uvedená v článku 42 této Dohody platí též při placení náhrady za překročení dodací lhůty u zboží. Vzniklo-li překročení na několika železnicích, rozdělí se náhrada mezi tyto železnice poměrně podle zpoždění nastalého na železnicích každé země, zúčastněných na této přepravě.

§ 2

Dodací lhůty, uvedené v článku 11 této Dohody, se rozdělí mezi železnice zúčastněné na přepravě takto:

a) výpravní lhůta se rozdělí stejným dílem mezi odesílací železnici a železnici určení;

b) přepravní lhůta se rozdělí podle poměru tarifních vzdáleností projetých zbožím mezi každou ze zúčastněných železnic.

§ 3

Přirážky ke lhůtám dodacím se přidělí té železnici, která má na ně právo.

§ 4

Časový úsek od okamžiku podeje zboží k přepravě do okamžiku začátku běhu dodací lhůty se připočítává jen odesílací železnici.

§ 5

Shora uvedených ustanovení se užije pouze tehdy, když nebyla zachována celková dodací lhůta.

Čl. 44

Řízení při postihu

Železnice, proti které je uplatňován postih, nemá práva uplatňovati námitky proti řádnosti placení železnicí, která vede postih, byla-li náhrada určena soudem a byl-li jí spor opověděn a měla možnost do něho vstoupiti.

Čl. 45

Příslušnost při postizích

Sporný postihový nárok přísluší projednat podle uvážení dotčené železnice konferenci podle této Dohody nebo žalobou u soudu v místě sídla železnice, proti které je postih veden.

ODDÍL IX

Všeobecná ustanovení

Čl. 46

Užití vnitřních zákonů a předpisů

Není-li v této Dohodě potřebných ustanovení pro mezinárodní přepravy, užije se vnitřních zákonů a předpisů platných v každé ze zemí.

Čl. 47

Doplňující dohody, předpisy a pokyny

Odevzdávku a překládání zboží, odevzdávku vozů a výměnu dvojkolí na jiný rozchod, podmínky pro vzájemné používání vozů a jiné otázky vznikající při provádění mezinárodních přeprav podle této Dohody upravují zvláštní dohody, předpisy a pokyny, které sjednaly příslušné železnice zúčastněné na této Dohodě.

Čl. 48

Změny a doplňky Dohody

§ 1

Tato Dohoda může býti kdykoli měněna nebo doplněna. Změny a doplňky této Dohody, přijaté ústředními úřady železnic zúčastněných na Dohodě, se uveřejňují podle vnitřních zákonů země, jejíž železnice jsou zúčastněny na této Dohodě.

§ 2

Den počátku účinnosti změn a doplňků Dohody, který stanoví vedoucí správa, musí býti uveden v uveřejnění.

§ 3

Změny a doplňky musí býti uveřejněny:

a) v případě ztížení přepravních podmínek pro uživatele přepravy - alespoň 30 dní;

b) v ostatních případech - alespoň jeden den, a to v obou případech přede dnem jich vstupu v účinnost.

Čl. 49

Vedoucí správa

Aby bylo ulehčeno a zajištěno provádění této Dohody, volí ústřední úřady železnic zúčastněných na této Dohodě ze svého středu vedoucí správu, jejíž činnost je upravena Řádem připojeným k této Dohodě (Příloha čís. 2).

Čl. 50

Přijetí nových členů

Přijetí železnic jiných zemí, jichž ústřední úřady podaly vedoucí správě příslušnou přihlášku, provede vedoucí správa, nedojdou-li od ústředních úřadů železnic zúčastněných na této Dohodě do tří měsíců od podání přihlášky námitky.

Má-li námitky třebas jen jeden z ústředních úřadů železnic zúčastněných na Dohodě, bude otázka projednána na konferenci účastníků této Dohody.

Čl. 51

Počátek účinnosti a doba platnosti Dohody

Tato Dohoda vstupuje v účinnost po uplynutí šesti měsíců po tom, kdy vedoucí správa dostala poslední oznámení o přijetí této Dohody příslušnými úřady zemí, jichž železnice jsou jejími účastníky.

Dohoda se sjednává na neurčitou dobu; každá strana může kdykoli vzdáti se účasti na Dohodě, uplynulo-li 6 měsíců ode dne, kdy o tom podá oznámení vedoucí správě pro provádění této Dohody.

Tato Dohoda je sepsána v ruském jazyku s připojením překladu v jazyku německém.

Ruské znění je závazné.

Tato Dohoda, která nabyla platnosti podle usnesení Varšavské železniční konference dne 6. prosince 1950, vstupuje v účinnost dne 1. listopadu 1951 zároveň s vypracovaným na podkladě této Dohody Jednotným transitním tarifem, předpisy pro přepravu nebezpečného zboží, předpisy o používání vozů, odúčtovacími předpisy a služebním předpisem, které byly přijaty na železniční konferenci v Budapešti dne 10. července 1951.

Tuto Dohodu podepsali zástupci:

Ministerstva dopravy, pošty a telegrafu Lidové republiky Albanie

Babani M.

Ministerstva dopravy Lidové republiky Bulharska

Simeonov N.

Ministerstva dopravy a pošt Maďarské lidové republiky

Vermessy

Ministerstva dopravy Německé demokratické republiky

Lindeman H.

Ministerstva železnic Polské republiky

Gottesmann L.

Ministerstva dopravy Rumunské lidové republiky

Mondoc G.

Ministerstva dopravy Svazu sovětských socialistických republik

Sujazov J. G.

Ministerstva dopravy Československé republiky

Habenicht A.

Příloha 1

(k Čl. 1 Dohody o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku )

Seznam

železnic zúčastněných na přepravě zboží v přímém mezinárodním styku a jejich ústředních úřadů.

Železnice Lidové republiky Albanie,

zastoupené ministerstvem dopravy, pošty a telegrafu (Tirana)

Železnice Lidové republiky Bulharska,

zastoupené ministerstvem dopravy (Sofia)

Železnice Maďarské lidové republiky,

zastoupené ministerstvem dopravy a pošt (Budapest)

Německá říšská dráha,

zastoupená ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky (Berlin)

Železnice Polské republiky,

zastoupené ministerstvem železnic (Varšava)

Železnice Rumunské lidové republiky,

zastoupené ministerstvem dopravy (Bukurešť)

Železnice Svazu sovětských socialistických republik,

zastoupené ministerstvem dopravy (Moskva)

Železnice republiky Československé,

zastoupené ministerstvem dopravy (Praha)

Příloha 2

(k Čl. 49 Dohody o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku)

Řád

pro vedoucí správu k provádění Dohody o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku (MGS).

§ 1

Účel řádu

Tento řád určuje a stanoví pravomoc vedoucí správy a postup vedení prací a svolávání konferencí o otázkách Dohody o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku.

§ 2

Vedoucí správa

Vedoucí správou pro provádění výše uvedené Dohody se pověřují polské železnice.

§ 3

Povinnosti vedoucí správy

Vedoucí správa má tyto povinnosti:

1. zprostředkuje výměnu názorů týkajících se této Dohody;

2. přijímá od ústředních úřadů železnic jiných zemí přihlášky k přístupu k této Dohodě a vyřizuje formality tohoto přístupu;

3. sestavuje, rozmnožuje a rozesílá účastníkům Dohody zprávy všeho druhu, které se týkají přepravy zboží v přímém mezinárodním styku;

4. zkoumá a připravuje návrhy na změny a doplňky Dohody o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku a svolává konference;

5. předsedá na konferencích a řídí jejich práce;

6. sestavuje, rozmnožuje a rozesílá pořady jednání a zápisy konferencí;

7. sestavuje a rozesílá účastníkům Dohody oznámení o době a místě svolání konferencí a o schválení i o době vstupu v účinnost usnesení těchto konferencí;

8. urovnává rozpory o provádění Dohody mezi jejími účastníky na podkladě návrhů zúčastněných stran;

9. zpracovává, vyhotovuje a rozesílá účastníkům Dohody roční statistické údaje o přepravě zboží v přímém mezinárodním styku;

10. vyúčtovává s účastníky Dohody výdaje vedoucí správy.

§ 4

Výdaje vedoucí správy

1. Za výdaje, které se rozdělují mezi účastníky této Dohody, se považují:

a) platy zaměstnanců vedoucí správy;

b) nájemné, otop, osvětlení, úklid a jiné výdaje na udržování místností a nutného zařízení;

c) kancelářské, poštovní a telegrafní výdaje;

d) výdaje za tisk;

e) výdaje přepravní;

f) ostatní nepředvídané výdaje.

2. Výše uvedené výdaje se uskutečňují na základě rozpočtu, který sestavuje vedoucí správa k provádění této Dohody ve měně, kterou stanoví účastníci Dohody a schvaluje konference na dobu příštích dvou let.
Nesejde-li se řádná konference do dvou let, uskutečňuje vedoucí správa výdaje podle rozpočtu schváleného na poslední konferenci.

3. Výdaje vedoucí správy se rozdělují stejným dílem mezi všechny účastníky této Dohody.
Výdaje za tisk pořadu jednání a zápisů o konferencích, různých pokynů, předpisů a jiných zpráv, týkajících se této Dohody, nahradí její účastníci vedoucí správě podle skutečné ceny a podle počtu kusů, dodaných jednotlivým správám.

4. Každý účastník Dohody zaplatí na něho připadající podíl výdajů nejpozději do dvou měsíců po obdržení příslušného účtu od vedoucí správy.

§ 5

Postup při svolávání konference

1. Pro rozhodnutí otázek, které se vyskytly při provádění této Dohody a u nichž nebylo dosaženo jednomyslného rozhodnutí písemnou cestou, svolávají se řádné konference podle této Dohody, ne však častěji, než jednou za dva roky.

2. Ve zvláštních případech, kdy otázky vyskytnuvší se při provádění této Dohody vyžadují rychlého rozhodnutí a písemné projednávání jich by mohlo je zdržeti, svolají se mimořádné konference, souhlasí-li se svoláním takových konferencí většina účastníků Dohody.

3. Účastník Dohody, který nevyslal svého zástupce na konferenci, ztrácí právo hlasovati o rozhodnutích přijatých na této konferenci. Je však dovoleno, aby jeden účastník Dohody zastupoval druhého na základě písemné plné moci s tím, že rozhodnutí přijatá na konferenci jsou závazná pro účastníka Dohody, který dal plnou moc. Účastník Dohody, který dal plnou moc ke svému zastupování na konferenci, oznámí to vedoucí správě před započetím konference.

§ 6

Místo a doba svolání konferencí

Řádné konference se svolávají postupně do země každého účastníka Dohody.

Doba a místo svolání řádných konferencí se stanoví na předcházející konferenci.

Doba a místo svolání mimořádných konferencí se sjedná telegraficky nebo písemně.

§ 7

Předkládání otázek k rozhodnutí konferencemi

Otázky, přihlášené k rozhodnutí konferencemi, musí býti doloženy určitými návrhy a oznámeny vedoucí správě i ostatním účastníkům Dohody nejpozději dva měsíce před svoláním konference.

Vedoucí správa sestaví pořad jednání konferencí z podkladů, které má a rozešle jej účastníkům Dohody nejpozději jeden měsíc před svoláním konference.

Otázky vedoucí správě řádně neohlášené, mohou býti dány na pořad konference se souhlasem většiny na ní přítomných účastníků Dohody.

§ 8

Projednávání otázek na konferencích

Otázky se projednávají na konferencích v plenárních zasedáních nebo v komisích, sestavovaných podle potřeby plenárními zasedáními z řady zúčastněných na nich zástupců.

Komisemi vypracované návrhy se předloží ke schválení konferencím s výjimkou případů, kdy konference napřed se usnesou, že předloží výsledky práce komisí přímo ke schválení ústředním úřadům železnic, zúčastněných na Dohodě.

Usnesení konferencí se přijímají většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy konference.

Každý na konferenci zastoupený ústřední úřad - účastník Dohody, má jeden hlas.

§ 9

Zápisy konference

V zápisech o každém zasedání konference se uvedou pouze jí přijatá rozhodnutí a jen u složitějších otázek též i odůvodnění těchto rozhodnutí.

U otázek, o kterých nebylo na konferenci dosaženo dohody, musí býti v zápise zachycena odůvodněná mínění každého účastníka konference.

§ 10

Jednací řeč vedoucí správy

Pořady jednání a zápisy konferencí, jakož i všechny písemnosti vedoucí správy této Dohody se sepisují v ruském jazyku a připojí se k nim německý překlad.

Ruské znění je závazné.

Telegramy se podávají rusky nebo německy obvyklou telegrafní cestou.

§ 11

Schválení a uvedení v platnost usnesení konferencí

Usnesení konference schvalují ústřední úřady železnic, jichž zástupci se zúčastnili příslušné konference.

Usnesení konference se pokládají za přijatá a schválená a vstupují v účinnost, jestliže do tří měsíců ode dne podpisu zápisu konference stranami nedojdou vedoucí správě námitky, byť jen od jednoho z účastníků Dohody, jehož zástupci byli přítomni na této konferenci.

Usnesení konference, která nevstoupila v platnost pro námitky proti nim, se předloží, je-li to nutné, k rozhodnutí příští konferenci.

Příloha č. 3 (k článku 7 a 9)

Nákladní list. Druhopis nákladního listu.

Příloha č. 3 (k článku 7 a 9)

Příloha č. 4

(k Čl. 20 Dohody o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku)

Přímý mezinárodní železniční styk

Příloha č. 4 (k článku 20)

Příloha 5

(k § 2 Čl. 4 MGS)

Zvláštní podmínky pro přepravu nebezpečného zboží na železnicích v přímém mezinárodním styku

KAPITOLA PRVNÍ

Všeobecná ustanovení

§ 1

Mezi nebezpečné zboží patří látky, které za přepravy po železnicích nebo za uložení ve skladištích při nesprávném zacházení s nimi mohou být příčinou poškození jiného zboží, požáru, poškození železničního vozu nebo jeho zařízení, otravy, popálení nebo onemocnění lidí.

§ 2

Nebezpečné zboží se rozděluje podle povahy jeho nebezpečnosti do následujících tříd:

1. výbušné látky;

2. látky způsobilé k vyvinutí výbušných směsí;

3. stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny;

4. samozápalné látky;

5. látky ve styku s vodou vznětlivé nebo vyvíjející plyny;

6. lehce zápalné látky tuhé a kapalné;

7. žíravé látky;

8. jedovaté látky;

9. zvířecí suroviny.

§ 3

Zboží, patřící do kategorie výbušných látek nebo je obsahující, jakož i prudce jedovaté nebo otravné látky není dovoleno přepravovati po železnicích v přímém mezinárodním styku, s výjimkou látek vyjmenovaných v tabulkách čís. 1 a 8.

§ 4

Kromě tříd nebezpečného zboží vypočtených v § 2 je ještě řada druhů zboží, pro které sice tyto zvláštní podmínky neplatí, které však, hledíc k jejich povaze, potřebují, aby jak při jejich přepravě po železnicích, tak i při jejich uložení ve skladištích byla také zachovávána bezpečnostní opatření. Sem patří:

Snadno hořlavé látky suché (vata, koudel, seno, sláma, rašelina, bavlna, chlupy, juta, buničina, starý papír a papírové odpadky, bavlněná příze, sítina, rákos, dřevěné hoblovačky, dřevěná moučka, stromová kůra, dřevné uhlí ne čerstvě pálené, dřevěné piliny, korek všeho druhu a jeho odpadky, papírová vlákna), u nichž musí býti dbáno protipožárních opatření podle předpisů odesílací země.

§ 5

Nebezpečné zboží podle jeho povahy a stupně nebezpečnosti se přepravuje po železnici v krytých vozech, otevřených vozech, na plošinových vozech nebo v cisternách. Některé druhy nebezpečného zboží mohou býti přepravovány pouze ve speciálních vozech. Takové vozy musí býti opatřeny nápisem, který označuje, pro které zvláštní zboží je příslušný vůz zařízen. Řada vozů pro přepravu nebezpečného zboží je vyznačena v tabulkách ve sloupci 6.

§ 6

Při přepravě nebezpečného zboží po železnicích musí býti přísně a přesně dbáno těchto zvláštních podmínek.

§ 7

Při přepravě prázdných nádob od nebezpečného zboží musí býti zachována opatření uvedená v tabulkách.

§ 8

K přepravě po železnicích v přímém mezinárodním styku je přijímáno pouze to nebezpečné zboží, které je uvedeno v připojených tabulkách.

§ 9

Nebezpečné zboží, které není vyjmenováno v připojených tabulkách, se přepravuje v přímém mezinárodním styku pouze se souhlasem železnic, které se zúčastní na této přepravě.

§ 10

Je-li nutné provésti změnu seznamu nebezpečného zboží nebo podmínek jeho balení a přepravy, které jsou uvedeny v těchto zvláštních podmínkách, mohou býti takové změny provedeny pouze po projednání a jejich přijetí všemi železnicemi zemí, které jsou zúčastněny na přímé mezinárodní přepravě.

§ 11

Nebezpečné zboží je dovoleno přepravovati v přímém mezinárodním styku pouze jako vozové zásilky. V nutných případech je však dovoleno vysokohodnotné nebezpečné zboží přepravovati jako kusové zásilky. Taková přeprava může býti provedena se souhlasem železnic zúčastněných na přepravě.

§ 12

Není dovoleno přepravovati nebezpečné zboží jako spěšninu v zavazadlových vozech, jakož i jako ruční zavazadlo v osobních vlacích.

§ 13

Kinofilmy smějí býti přepravovány v zavazadlových vozech a jako ruční zavazadlo v osobních vozech s podmínkou, že budou zachovány příslušné vnitřní předpisy země, ve které se provádí přeprava.

§ 14

Za přesné zachování předpisů pro přepravu nebezpečného zboží co do správného pojmenování zboží, řádného a pevného jeho vnitřního a vnějšího balení, dodržení stanovené největší váhy jednotlivých kusů, jakož i za správnost nápisů a nálepek na kusech a na vozech odpovídajících látkám v nich přepravovaným, odpovídá odesilatel zboží, který odpovídá též plně železnicím za jich nezachování podle vnitřních zákonů odesílací země.

§ 15

Zaměstnanci železnic musí podle potřeby přezkoumat správnost vnějšího balení, nálepek na kusech a na vozech podle ustanovení v tabulkách.

§ 16

Pro práce spojené s podejem a s přepravou nebezpečného zboží musí být vybíráni nejzkušenější ze železničních zaměstnanců. Dříve než budou přiděleni k práci s nebezpečným zbožím, musí vykonati příslušnou zkoušku, zda jsou znalí těchto zvláštních podmínek o přepravě nebezpečného zboží. Tyto znalosti železničních zaměstnanců musí býti každoročně přezkušovány správou železnic.

KAPITOLA DRUHÁ

Společná ustanovení o balení. Nápisy a nálepky na kusech.

§ 17

Hlavní podmínkou zajištění bezpečnosti za přepravy nebezpečného zboží je, aby obal byl pevný a bezvadný. Obal musí odpovídati v tabulkách stanoveným požadavkům, musí býti pevný, utěsněný, bezvadný a pečlivě uzavřen.

§ 18

Není dovoleno přepravovati nebezpečné zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku ve starém (již upotřebeném) balení, nevyhovuje-li podmínkám § 17.

§ 19

Obal určený pro zabalení nebezpečného zboží musí odpovídati těmto podmínkám:

a) kovové nádoby musí býti vzduchotěsně uzavřeny, t. j. zaletovány nebo opatřeny šroubovací zátkou s vložkou, se zařízením proti samovolnému uvolnění a pro zavěšení olůvek;

b) dřevěné obaly pro práškové a jiné sypké zboží musí býti uvnitř vyloženy pevným papírem, chránícím před troušením zboží, pro kapalné a viskosní zboží musí býti obaly naprosto těsné a na vnějším povrchu nesmějí býti stopy po vytékání obsahu;

c) dvojité tkané pytle musí býti pevně a těsně sešity a opatřeny odesilatelovými olůvky;

d) skleněné nebo kameninové nádoby musí býti těsně uzavřeny zátkou, v nutných případech zabroušenou, která jest odolná proti rozrušení přepravovanou látkou. K ochraně před rozbitím se balí láhve a kameninové nádoby do košů nebo dřevěných bednění vyplněných v prázdných místech měkkými balicími látkami a hrdla lahví jsou chráněna víčkem;

e) malé skleněné obaly na kapaliny s obsahem do 1 litru musí býti těsně uzavřeny a zabaleny do beden zátkou vzhůru, při čemž dno bedny a všechny prázdné prostory mezi stěnami a víkem se vyplní měkkými balicími látkami.

§ 20

Stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny se přepravují v ocelových nebo měděných balonech. Balony na plyny musí vyhovovati technickým podmínkám a musí býti podrobeny periodickým prohlídkám podle předpisů platných v odesílací zemi.

§ 21

Není dovoleno balit do jednoho kusu různé druhy nebezpečného zboží.

§ 22

Obaly určené pro přepravu nebezpečného zboží, kromě obalů ke kutálení, musí býti opatřeny pevnými držadly k přenášení zboží při nakládání a vykládání, kovové sudy pak musí míti obruče ke kutálení.

§ 23

Největší váha jednotlivého kusu s nebezpečným zbožím nesmí přesahovati: ve skleněných lahvích 60 kg, v kameninových nádobách a v pytlích 50 kg; v bednách, krabicích a konvích 100 kg; v bubnech, sudech a jiných nádobách, které je možné kutáleti, 300 kg.

§ 24

Odesilatel je povinen na každém kuse s nebezpečným zbožím:

a) napsati výstražné nápisy (opatrně, vzhůru a j.) podle ustanovení ve sloupci 5 v tabulkách;

b) nalepit na víku a na jedné ze stran kusu štítek odpovídající ustanovením ve sloupci 5 v tabulkách.

U skleněných a kameninových nádob se přilepí nálepka (štítek) na destičku a upevní se ke koši nebo laťovému bednění měkkým (žíhaným) drátem. Popis štítků je uveden v příloze čís. 2 k těmto zvláštním podmínkám.

KAPITOLA TŘETÍ

Společná ustanovení o vybavení přepravními listinami

§ 25

Odesilatel je povinen železniční stanici včas ohlásiti nebezpečné zboží k přepravě podle předpisů odesílací země. Zároveň se zbožím je odesilatel povinen odevzdati odesílací stanici jím vyplněný nákladní list přímé mezinárodní přepravy.

§ 26

Odesilatel má provésti označení zboží v nákladním listu červeným razítkem nebo červeným tiskem. Pojmenování zboží musí odpovídati přesně pojmenování uvedenému v tabulkách.

§ 27

Odesílací stanice musí otisknouti v nákladním listu odevzdaném odesilatelem a v železničních listinách doprovázejících nebezpečné zboží příslušné červené razítko podle ustanovení uvedených v tabulkách ve sloupci 9 u příslušného pojmenování zboží.

§ 28

Váhu nebezpečného zboží zapisuje do nákladního listu odesilatel nebo železnice podle platných předpisů odesílací země.

§ 29

Je-li přepravováno jedním nákladním listem a v jednom voze několik druhů nebezpečného zboží, které je dovoleno podle podmínek uvedených v tabulkách přepravovati společně, zapíše se každý druh zboží a jeho váha v nákladním listu na zvláštní řádku.

§ 30

Bude-li zjištěno, že nákladní list není správně vyplněn, musí železniční zaměstnanci požádat odesilatele, aby sepsal nákladní list nový. Opravovati v nákladním listu není vůbec dovoleno.

KAPITOLA ČTVRTÁ

Nakládání nebezpečného zboží

§ 31

Pro přepravu nebezpečného zboží musí býti přistavovány naprosto bezvadné a čisté vozy.

§ 32

Vozy musí býti před nakládáním nebezpečného zboží pečlivě prohlédnuty zaměstnanci vozového dozoru, kteří pak vydají potvrzení o tom, že vozy jsou vhodné pro přepravu nebezpečného zboží. Toto potvrzení zůstane v odesílací stanici.

§ 33

Nebezpečné zboží s výjimkou zvířecích surovin se nakládá jen ručně.

§ 34

Kusy s nebezpečným zbožím musí býti ukládány do vozu k sobě tak těsně, aby nezůstaly mezi nimi prázdné mezery nebo prázdné místo.

§ 35

Nebezpečné zboží, zejména v kutálivém obalu, ve skleněných lahvích nebo v kameninových nádobách musí býti uvnitř vozu pevně zajištěno, aby při nárazech za jízdy vlaku kusy ve voze se neposunovaly a nepřevracely. Všechny pomůcky potřebné k upevnění nebezpečného zboží ve voze obstará odesilatel zboží na své útraty.

§ 36

Po ukončení nakládání nebezpečného zboží musí býti vůz řádně uzavřen, okenní uzávěry vozů s výjimkou u vozů se zvířecími surovinami musí býti uzavřeny a řádně zajištěny a dveře vozu musí býti opatřeny olůvky.

§ 37

Na dveřích vozů naložených nebezpečným zbožím musí odesilatel v případech uvedených v tabulkách ve sloupci 5 z obou stran nalepit příslušné nálepky.

§ 38

Při prohlídce vozů naložených nebezpečným zbožím po cestě, jakož i při provádění na nich vnější opravy, musí železniční zaměstnanci přísně dbáti všech bezpečnostních opatření uvedených v těchto předpisech.

§ 39

Ke svícení je dovoleno používati elektrických lamp nebo jiných zařízení ke svícení se zakrytým plamenem. Oklepávati kola a jiné části vozu je dovoleno pouze nejiskřícím náčiním.

§ 40

Vozy naložené nebezpečným zbožím musí býti až do jejich zařadění na vlak postaveny na oddělených, zvlášť k tomu určených kolejích nebo tupých kolejích a řádně hlídány.

KAPITOLA PÁTÁ

Způsob zařadění vozů do vlaku a jejich doprovod

§ 41

Vozy naložené nebezpečným zbožím musí býti při zařadění do vlaku chráněny vozy naloženými ne nebezpečným zbožím od hlavy vlaku alespoň s 12 nápravami a od konce vlaku alespoň se 6 nápravami.

§ 42

S vozy naloženými nebezpečným zbožím musí být posunováno zvlášť obezřetně, s rychlostí nanejvíce 10 km za hodinu, bez nárazů a bez prudkého zarážení.

§ 43

Lokomotivy s topením na uhlí nebo dříví, určené k posunování vozů, ve kterých je přepravováno nebezpečné zboží, jakož i vlakové lokomotivy musí míti bezvadné jiskrojemy.

§ 44

Vozy naložené stlačenými a zkapalněnými plyny se oddělují od vozů naložených kyselinami alespoň šesti nápravami a zařaďují se do vlaku v oddělené skupině.

§ 45

Průvodčí a vlaková četa obsluhující vlak, ve kterém je přepravováno nebezpečné zboží, musí míti elektrické lampy nebo jiné zařízení ke svícení se zakrytým plamenem.

§ 46

Zvlášť nebezpečné zboží, jako divinyl, methanol, chlor a ethylnatá kapalina, se přepravuje pouze v doprovodu průvodců odesilatelových nebo na jeho žádost v doprovodu průvodců přepravně-zasílatelských kanceláří.

Počet průvodců je ustanoven vnitřními předpisy odesílací železnice. Při větším počtu vozů s nahoře označeným nebezpečným zbožím, které je přepravováno v jednom vlaku, musí však býti alespoň jeden průvodce na tři vozy.

§ 47

Průvodci se smějí zdržovati mimo vůz, avšak v bezprostřední blízkosti vozů s nebezpečným zbožím, které doprovázejí.

§ 48

Je zakázáno zařadit vozy s nebezpečným zbožím a se zbožím vypočteným v § 4 do osobních vlaků neb ostatních vlaků přepravujících lidi.

KAPITOLA ŠESTÁ

Postup při odevzdávce naložených vozů na pohraničních výměnných stanicích

§ 49

Odevzdávající železnice je povinna o příští předávce vozů s nebezpečným zbožím vyrozuměti telegraficky pohraniční stanici přejímající železnice alespoň 12 hodin napřed.

§ 50

Odevzdávající železnice je povinna ve vyrozumění o nastávající předávce nebezpečného zboží uvést pojmenování nebezpečného zboží, množství a řady vozů a stanici určení.

§ 51

Po přibytí do pohraniční stanice přejímající železnice jsou vozy naložené nebezpečným zbožím podrobeny celní prohlídce podle předpisů platných na železnicích přejímající strany.

§ 52

Vozy, naložené nebezpečným zbožím, jestliže nejsou překládány a nepožaduje-li to celní nebo jiný úřad a jsou-li v bezvadném stavu, není třeba otevírati při přechodu pohraničních stanic jak odevzdávající tak ani přejímající železnice.

§ 53

Bude-li zjištěna na voze závada nebo že olůvka jsou porušena, jakož i při stopách troušení, vytékání zboží a pod., budou takové vozy otevřeny a jejich obsah přezkoumán podle železničních listin.

§ 54

Práce spojené s přezkoumáním nebo překládáním nebezpečného zboží musí býti konány při přesném plnění těchto zvláštních podmínek.

§ 55

O otevření vozů s nebezpečným zbožím na pohraničních výměnných stanicích z příčin uvedených v § 53 se sepisuje zápis, který podepíše jak odevzdávající tak i přejímající železnice.

§ 56

V zápise o otevření vozů s nebezpečným zbožím se popíše správnost provedeného nakládání, zajištění zboží ve voze a zvláště se poznamenají ty závady, pro které došlo k otevření a prohlídce vozu.

§ 57

Bude-li zjištěna vadnost obalu nebo stopy vytékání, zadrží se zboží na pohraniční stanici a obal zboží se opraví nebo zboží se přebalí do nového obalu podle podmínek pro balení daného zboží.

§ 58

Výdaje spojené s přebalením nebo s úpravou obalu se zapíší do nákladního listu nebo do výplatního účtu a do karty a připojí se k nim zápisy o vzešlých výdajích.

§ 59

Vykládání a dodání zboží ve stanici určení se řídí vnitřními předpisy železnice určení.

KAPITOLA SEDMÁ

§ 60

Všechny ostatní podmínky pro přepravu nebezpečného zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku se řídí předpisy obsaženými v MGS.

Tabulka čís. 1

Podmínky pro balení, použití nápisů a štítků, pro nakládání do vozů a pro přepravu nebezpečného zboží třídy „výbušné látky“ po železnicích

Pořadové čísloPojmenování zbožíBalení, ve kterém musí býti dané zboží přepravovánoDovolená největší váha jednoho kusu v kgNápisy a čísla štítků na kusechŘada vozů, kterých smí býti užito pro přepravuOmezení společného nakládání do vozuNálepky na vozechPoznámky železnice v přepravních listinách.
123456789
Výbušné látky, používané v důlním průmyslu
1.amonit
paxit
nitrocertusit
donarit (v patronách a v prášku) obsahující nanejvíce 85 % dusičnanu amonného
v lepenkových, plechových, hliníkových nebo zinkových krabičkách, zabalených v pevných dřevěných bednách, převázaných kontrolním (žíhaným) drátem a zaplombovaných35čís. 1kryté vozy (bez brzdy)není dovoleno přepravovati pohromadě s jakýmkoliv jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné výbuchem“
„Opatrně posunujte!“
„Chraň před ohněm“
2.dynamity (v patronách a v prášku) obsahující nanejvíce 73 % nitroglycerinuv lepenkových krabičkách, zabalených do pevných dřevěných beden, vyplněných v prostorách mezi krabičkami a bednami měkkými balicími látkami. Bedny musí býti převázány žíhaným drátem a zaplombovány35čís. 1kryté vozy (bez brzdy)
Je dovoleno nakládati nejvíce do 2/3 ložného prostoru vozu
není dovoleno přepravovati pohromadě s jakýmkoliv jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné výbuchem“
„Opatrně posunujte!“
„Chraň před ohněm“
3.rozbušky (detonátory) rozbušky s elektrickými rozněcovačiv zaletovaných pozinkovaných nebo plechových krabičkách, zabalených do pevných dřevěných beden, vyplněných v prostorách mezi krabičkami a bednami měkkými balicími látkami, převázaných (žíhaným) drátem, a zaplombovaných25čís. 1kryté vozy (bez brzdy)není dovoleno přepravovati pohromadě s jakýmkoliv jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné výbuchem“
„Opatrně posunujte!“
„Chraň před ohněm“
4.zápalnice Byckfordovave svazcích, ovinutých pergamenovým papírem a svázaných motouzem, zabalených do pevných dřevěných beden a uvnitř zajištěných proti posunutí. Bedny musí býti převázány (žíhaným) drátem a zaplombovány.25čís. 1kryté vozy (bez brzdy)není dovoleno přepravovati pohromadě s jakýmkoliv jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné výbuchem“
„Opatrně posunujte!“
„Chraň před ohněm“
5.střelný prach různých druhův lepenkových krabičkách zabalených do pevných dřevěných beden. Bedna musí býti převázána konopným provazem a zaplombována.50čís. 1kryté vozy (bez brzdy)
Je dovoleno nakládati nejvíce do 2/3 ložného prostoru vozu
není dovoleno přepravovati pohromadě s jakýmkoliv jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné výbuchem“
„Opatrně posunujte!“
„Chraň před ohněm“
6.hexogen
tetryl
v pevných tkaninových pytlech, vložených do dřevěných beden vystlaných uvnitř papírem. Bedny musí býti převázány drátem (žíhaným) a zaplombovány.25čís. 1kryté vozy (bez brzdy)není dovoleno přepravovati pohromadě s jakýmkoliv jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné výbuchem“
„Opatrně posunujte!“
„Chraň před ohněm“
7.trotil (trinitrotoluen)v pevných tkaninových živicovým voskem napuštěných pytlech, vložených do dřevěných beden převázaných drátem a zaplombovaných35čís. 1kryté vozy (bez brzdy)není dovoleno přepravovati pohromadě s jakýmkoliv jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné výbuchem“
„Opatrně posunujte!“
„Chraň před ohněm“
8.náložkyjednotlivě v papíru zabalené, spojeny do svazků, které jsou vloženy do pozinkovaných krabic zabalených do pevných dřevěných beden. Bedny musí býti převázány měkkým (žíhaným) drátem a zaplombovány.25čís. 1kryté vozy (bez brzdy)není dovoleno přepravovati pohromadě s jakýmkoliv jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné výbuchem“
„Opatrně posunujte!“
„Chraň před ohněm“

Tabulka čís. 2

Podmínky pro balení, použití nápisů a štítků, pro nakládání do vozů a pro přepravu nebezpečného zboží třídy „látky způsobilé k vyvinutí výbušných směsí“ po železnicích

Pořadové čísloPojmenování zbožíBalení, ve kterém musí býti dané zboží přepravovánoDovolená největší váha jednoho kusu v kgNápisy a čísla štítků na kusechŘada vozů, kterých smí býti užito pro přepravuomezení společného nakládání do vozuNálepky na vozechPoznámky železnice v přepravních listinách
123456789
1.dusičnany:
a) ledek chilský (dusičnan sodný)
v silných a pevných dřevěných sudech uvnitř vyložených pergamenovým papírem 300„Opatrně“ štítek čís. 1kryté vozynení dovoleno přepravovati pohromadě s jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Vyvinuje výbušné směsi“
„Opatrně posunujte!“
b) ledek obecný (dusičnan draselný
c) ledek amonný (dusičnan amonný)
d) ledek vápenatý (dusičnan vápenatý)
e) barnatý dusičnan
f) amonnosulfátový ledek s obsahem dusičnanu amonného přes 40 %
v dýhových bubnech nebo v dřevěných bednách uvnitř vyložených pergamenovým papírem 100
2.chloridy:
a) chlorid sodný
b) chlorid draselný (Bertholletova sůl)
c) chlorid vápenatý
v silných a pevných dřevěných sudech uvnitř vyložených pergamenovým papírem150„Opatrně“ štítek čís. 1kryté vozynení dovoleno přepravovati pohromadě s jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Vyvinuje výbušné směsi“
„Opatrně posunujte!“
3.perchlorát draslíkuv silných a pevných dřevěných sudech uvnitř vyložených pergamenovým papírem150„Opatrně“ štítek čís. 1kryté vozynení dovoleno přepravovati pohromadě s jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Vyvinuje výbušné směsi“
„Opatrně posunujte!“
4.prázdné obaly:
a) od dusičnanů
b) od chloridů nebo perchlorátu draslíku
v silných a pevných dřevěných sudech uvnitř vyložených pergamenovým papírem150

150
„Opatrně“ štítek čís. 1kryté vozynení dovoleno přepravovati pohromadě s jiným zbožímčís.8 čís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Vyvinuje výbušné směsi“
„Opatrně posunujte!“

Tabulka čís. 3

Podmínky pro balení, použití nápisů a štítků, pro nakládání do vozů a pro přepravu nebezpečného zboží třídy „stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny“ po železnicích

Pořadové čísloPojmenování zbožíBalení, ve kterém musí býti dané zboží přepravováno (viz § 19)Dovolená největší váha jednoho kusu v kgNápisy a čísla štítků na kusechŘada vozů, kterých smí býti užito pro přepravuOmezení společného nakládání do vozuNálepky na vozechPoznámky železnice v přepravních listech
123456789
A. Stlačené plyny
1.dusík methanocelové zaplombované balony s ochrannou čepičkou 100štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno nakládati pohromadě s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
2.vodíkocelové zaplombované balony s ochrannou čepičkou100štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno nakládati pohromadě s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
3.kyslík stlačený
vzduch stlačený
ocelové zaplombované balony s ochrannou čepičkou Poznámka: Na uzavírací zařízení balonů není dovoleno používati mazavých látek obsahujících tuk a olej100štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno nakládati pohromadě s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
4.kysličník uhličitý
plyn vodní
ocelové nebo měděné zaplombované balony s ochrannou čepičkou100štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno nakládati pohromadě s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
5.svítiplynocelové zaplombované balony s ochrannou čepičkou100štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno nakládati pohromadě s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
6.plyn olejový (plyn bohatý)
plyn smíšený (olejový plyn s obsahem nanejvíce 30 % acetylenu)
ocelové zaplombované balony s ochrannou čepičkou100štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno nakládati pohromadě s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
7.fluorid boritýocelové zaplombované balony s ochrannou čepičkou100štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno nakládati pohromadě s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
8.plyny vzácné: argon, neon, helium, xenon, kryptonocelové zaplombované balony s ochrannou čepičkou100štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno nakládati pohromadě s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
B. Zkapalněné plyny
9.kyslík kapalný
vzduch kapalný
dusík kapalný
ve zvláštních (zhotovených pro přepravu těchto látek) kovových nádobách s dvojitými stěnami, zabalených do otevřených dřevěných beden 100štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno nakládati pohromadě s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
10.amoniak kapalnýv ocelových zaplombovaných balonech s ochrannou čepičkou100štítky čís. 2 a 7kryté vozynení dovoleno nakládati pohromadě s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Jed“
„Opatrně posunujte!“
11.butanv ocelových zaplombovaných balonech s ochrannou čepičkou100štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno nakládati pohromadě s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
12.butylenv ocelových zaplombovaných balonech s ochrannou čepičkou100štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno nakládati pohromadě s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
13.butadien (divinyl)v ocelových zaplombovaných balonech s ochrannou čepičkou100štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno nakládati pohromadě s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
14.ethylenoxydv ocelových zaplombovaných balonech s ochrannou čepičkou100štítky čís. 2 a 7kryté vozynení dovoleno nakládati pohromadě s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Jed“
„Opatrně posunujte!“
15.propanv ocelových zaplombovaných balonech s ochrannou čepičkou100štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno nakládati pohromadě s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
16.propylenv ocelových zaplombovaných balonech s ochrannou čepičkou100štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno nakládati pohromadě s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
17.kysličník siřičitý (anhydrid kyseliny siřičité)v ocelových a měděných zaplombovaných balonech s ochrannou čepičkou100štítky čís. 2 a 7kryté vozynení dovoleno nakládati pohromadě s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Jed“
„Opatrně posunujte!“
18.sirovodíkv ocelových zaplombovaných balonech s ochrannou čepičkou100štítky čís. 2 a 7kryté vozynení dovoleno nakládati pohromadě s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Jed“
„Opatrně posunujte!“
19.směs propan-butanováv cisternách*) v ocelových zaplombovaných balonech s ochrannou čepičkou100štítek čís. 2kryté vozy cisternynení dovoleno nakládati pohromadě s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
20.chlorovodík bezvodýocelové nádoby se zaplombovanou ochrannou čepičkou100štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno společně nakládati do téhož vozu s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
21.kysličník uhličitý zkapalněnýocelové nádoby se zaplombovanou ochrannou čepičkou100štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno společně nakládati do téhož vozu s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
22.freon (dichlordifluormethan)ocelové nádoby se zaplombovanou ochrannou čepičkou kovové nádoby zvláštní stavby s plombovaným uzávěrem100
50
štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno společně nakládati do téhož vozu s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
23.chlorspeciální cisterny na přepravu chloru*) kovové nádoby zvláštní stavby ocelové nádoby se zaplombovanou ochrannou čepičkou300
100
štítky čís. 2 a 7cisterny kryté vozynení dovoleno společně nakládati do téhož vozu s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Jed“
„Opatrně posunujte!“
24.chlormethylocelové nebo měděné nádoby se zaplombovanou ochrannou čepičkou100štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno společně nakládati do téhož vozu s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
25.chlorethylocelové nebo měděné nádoby se zaplombovanou ochrannou čepičkou těsně uzavřené speciální kovové nádoby100
300
štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno společně nakládati do téhož vozu s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
26.ethanocelové nádoby se zaplombovanou ochrannou čepičkou100štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno společně nakládati do téhož vozu s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
27.ethylenocelové nádoby se zaplombovanou ochrannou čepičkou100štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno společně nakládati do téhož vozu s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
C. Pod tlakem rozpuštěné plyny
28.čpavek s obsahem 35 až 50 % váhových jednotek pod tlakem ve vodě rozpuštěnýocelové nádoby se zaplombovanou ochrannou čepičkou100štítky čís. 2 a 7kryté vozynení dovoleno společně nakládati do téhož vozu s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Jed“
„Opatrně posunujte!“
29.acetylen rozpuštěný v acetonuspeciální kovové nádoby na přepravu acetylenu100štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno společně nakládati do téhož vozu s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
30.prázdné nádoby od plynů třídy 2 s výjimkou prázdných nádob od vzduchu kyslíku, dusíku a kyseliny uhličité--štítek čís. 2kryté vozynení dovoleno společně nakládati do téhož vozu s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Plyn“
„Opatrně posunujte!“
Poznámka: Prázdné nádoby od vzduchu, kyslíku, dusíku nebo kyseliny uhličité se přepravují jako ne nebezpečné zboží.

*) Přeprava v cisternách je dovolena jen při přepravě bez překládání.

Tabulka čís. 4

Podmínky pro balení, použití nápisů a štítků, pro nakládání do vozů a pro přepravu nebezpečného zboží třídy „samozápalné látky“ po železnicích

Pořadové čísloPojmenování zbožíBalení, ve kterém musí býti dané zboží přepravováno (viz § 19)Dovolená největší váha jednoho kusu v kgNápisy a čísla štítků na kusechŘada vozů, kterých smí býti užito pro přepravuOmezení společného nakládání do vozuNálepky na vozechPoznámky železnice v přepravních listinách
123456789
1.hliníkový prach
zinkový prach
v plechových vzduchotěsně uzavřených bubnech100štítek čís. 3kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kapalinami třídy 6, se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkem, jakož i s kyselinamičís. 8„Nebezpečné“
„Samo se vznítí“
2.kovové piliny znečištěné rostlinným olejemv dřevěných sudech nebo bednách200štítek čís. 3plošinové nebo otevřené vozy-čís. 8„Nebezpečné“
„Samo se vznítí“
3.čerstvě žíhané sazev plechových vzduchotěsně uzavřených bubnech50štítek čís. 3kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kapalinami třídy 6, se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkem, jakož i s kyselinamičís. 8„Nebezpečné“
„Samo se vznítí“
4.dřevěné uhlí, čerstvě žíhanév plechových vzduchotěsně uzavřených bubnech50štítek čís. 3kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kapalinami třídy 6, se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkem, jakož i s kyselinamičís. 8„Nebezpečné“
„Samo se vznítí“
5.žlutý fosfor (bílý)v železných vzduchotěsně uzavřených sudech, naplněných vodou v plechových zaletovaných baňkách naplněných vodou.
Kromě toho se baňky ukládají do pevných dřevěných beden.
300
50
štítky čís. 3 a 7kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kapalinami třídy 6, se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkem, jakož i s kyselinamičís. 8„Nebezpečné“
„Samo se vznítí“
„Jed“
6.papír, lepenka nebo výrobky z nich napuštěné tukem,olejem nebo fermežív pevných dřevěných bednách
v plechových bednách
100
50
štítek čís. 3plošinové vozy nebo otevřené vozy přikryté plachtami-čís. 8„Nebezpečné“
„Samo se vznítí“
7.prázdné obaly od přepravy žlutého (bílého) fosforu-štítek čís. 3kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kapalinami třídy 6, se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkem, jakož i s kyselinamičís. 8„Nebezpečné“
„Samo se vznítí“
„Jed“
Poznámka: Prázdné obaly od ostatních samozápalných látek se přepravují jako ne nebezpečné zboží.

Tabulka čís. 5

Podmínky pro balení, použití nápisů a štítků, pro nakládání do vozů a pro přepravu nebezpečného zboží třídy „látky ve styku s vodou vznětlivé nebo vyvíjející plyny“ po železnicích

Pořadové čísloPojmenování zbožíBalení, ve kterém musí býti dané zboží přepravováno (viz § 19)Dovolená největší váha jednoho kusu v kgNápisy a čísla štítků na kusechŘada vozů, kterých smí býti užito pro přepravuOmezení společného nakládání do vozuNálepky na vozechPoznámky železnice v přepravních listinách
123456789
1.sodík, draslík a vápník kovový, jakož i slitiny sodíku, draslíku a vápníku mezi sebouv kovových vzduchotěsně uzavřených sudech vyplněných petrolejem nebo parafinovým olejem200štítek čís. 4kryté vozy není dovoleno přepravovati společně v krytých vozech se zbožím třídy 6, se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkem, jakož i s kyselinamičís.8 „Nebezpečné“
„Ve styku s vodou vznětlivé"
v kovových vzduchotěsně uzavřených baňkách vyplněných petrolejem nebo parafinovým olejem, uložených v dřevěných bedničkách nebo v drátěných pletených ochranných koších, které jsou vyplněny měkkými balicími látkami 100 kryté vozynení dovoleno přepravovati společně v krytých vozech se zbožím třídy 6, se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkem, jakož i s kyselinami čís.8„Nebezpečné“
„Ve styku s vodou vznětlivé"
2.fosforečnan sodný fosforečnan vápenatýv kovových vzduchotěsně uzavřených baňkách zabalených v dřevěných bedničkách, vyplněných měkkými balicími látkami75štítek čís. 4kryté vozynení dovoleno přepravovati společně v krytých vozech se zbožím třídy 6, se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkem, jakož i s kyselinamičís.8„Nebezpečné“
„Ve styku s vodou vznětlivé“
3.karbid vápníku hydrid vápníkuv plechových vzduchotěsně uzavřených bubnech150štítek čís. 4kryté vozynení dovoleno přepravovati společně v krytých vozech se zbožím třídy 6, se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkem, jakož i s kyselinamičís.8„Nebezpečné“
„Ve styku s vodou vznětlivé“
4.prázdné obaly od nahoře uvedených látek--štítek čís. 4kryté vozy nebo otevřené vozy-čís.8„Nebezpečné“
„Ve styku s vodou vznětlivé“

Tabulka čís. 6

Podmínky pro balení, použití nápisů a štítků, pro nakládání do vozů a pro přepravu nebezpečného zboží třídy „lehce zápalné látky tuhé a kapalné“ po železnicích

Pořadové čísloPojmenování zbožíBalení, ve kterém musí býti dané zboží přepravováno (viz § 19)Dovolená největší váha jednoho kusu v kgNápisy a čísla štítků na kusechŘada vozů, kterých smí býti užito pro přepravuOmezení společného nakládání do vozuNálepky na vozechPoznámky železnice v přepravních listinách
123456789
A. Lehce zápalné tuhé látky
1.vulkanisátory ve formě briketv lepenkových krabicích (po 5-10 kusech v každé) zabalených do pevných dřevěných nebo dýhových bedniček50štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkemčís.8„Nebezpečné“
„Lehce se zapálí“
2.granitolv kotoučích zabalených do plátna a převázaných provazem100štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkemčís.8„Nebezpečné“
„Lehce se zapálí“
3.dvojchroman sodný dvojchroman draselný (chrompik)v pevných a těsných dřevěných sudech v pevných dýhových bubnech300
100
štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 4 a 7, jakož i s lehce zápalnými kapalinamičís.8„Nebezpečné“
4.manganistan draselný a vápenatýv plechových vzduchotěsně uzavřených bubnech100štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 4 a 7, jakož i s lehce zápalnými kapalinamičís.8„Nebezpečné“
5.kinofilm a fotofilm (neosvětlené) Poznámka: kinofilmy a fotofilmy z acetylcelulosy se přepravují jako ne nebezpečné zboží.v plechových krabičkách zabalených do železné nebo pevné dřevěné bedny s víkem vyztužené uhelníkem100štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkemčís.8„Nebezpečné“
„Lehce se zapálí“
6.kolloxylin (nitrocelulosa) s obsahem vody nad 35 %v kovových vzduchotěsných nádobách zabalených do dřevěných beden70štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkemčís.8„Nebezpečné“
„Lehce se zapálí“
7.naftalenv pevných a těsných dřevěných sudech v pevných a těsných dřevěných bednách200
100
štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkemčís.8„Nebezpečné“
„Lehce se zapálí“
8.peroxyd sodíku peroxyd baryav plechových vzduchotěsně uzavřených sudech v plechových vzduchotěsně uzavřených baňkách uložených do pevných dřevěných beden nebo do dřevěných bednění300
100
štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 4 a 7, jakož i s lehce zápalnými kapalinamičís.8„Nebezpečné“
„Lehce se zapálí“
9.fosforpentasulfidv plechových vzduchotěsně uzavřených baňkách uložených do pevných dřevěných beden vyplněných dřevěnými pilinami100štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkemčís.8„Nebezpečné“
„Lehce se zapálí“
10.zápalkyv dřevěných bednách40štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkemčís.8„Nebezpečné“
„Lehce se zapálí“
11.organické sklov pevných dřevěných bednách100štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkemčís.8„Nebezpečné“
„Lehce se zapálí“
12.termitové náložky v ohnivzdorném obalu a termitové zapalovačenáložky se ukládají do plechových krabic a balí do dřevěných beden. Termitové zapalovače se ukládají do lepenkových krabic a balí do dřevěných beden odděleně od náložek100štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkemčís.8„Nebezpečné“
„Lehce se zapálí“
13.červený fosforv zaletovaných plechovkách uložených v dřevěných bednách vyplněných měkkými balicími látkami100štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkemčís.8„Nebezpečné“
„Lehce se zapálí“
14.celuloid (v různém stavu a výrobky z něho)v pevných dřevěných bednách uvnitř vyložených papírem100štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkemčís.8„Nebezpečné“
„Lehce se zapálí“
15. prázdné obaly od přepravy lehce zápalných tuhých látek se přepravují jako obyčejné ne nebezpečné zboží
B. Lehce zápalné kapaliny
16.octan amylnatý (amylacetat) octan isobutylnatý (isobutylacetat) v kovových vzduchotěsně uzavřených sudech
v kovových vzduchotěsných nádobách
v těsně uzavřených skleněných láhvích nebo kameninových nádobách uložených v koších nebo dřevěných bedněních vyplněných měkkými balicími látkami
300
100
50
štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkemčís. 8*)„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“*)
17.acetaldehyd (aldehyd octový) **)v ocelových balonech
ve vzduchotěsných kovových sudech a nádobách
100
100
štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkemčís. 8*)„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
18.aceton, acetonový olej a směsi acetonu **)v cisternách
v železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v kovových vzduchotěsných nádobách
v těsně uzavřených skleněných láhvích nebo kameninových nádobách, uložených v koších nebo dřevěných bedněních, vyplněných měkkými balicími látkami
300
200
50
štítek čís. 5cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a kapalným vzduchemčís. 8*)„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“*)
19.benzoldehydv pevně uzavřených zabroušenými zátkami skleněných láhvích nebo kameninových nádobách, uložených v koších nebo dřevěných bedněních, vyplněných měkkými balicími látkami50štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkemčís.8 a 9„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
„Opatrně posunujte!“
20.benzin **) alkylbenzin **) isooktan **) ligroin **)v cisternáchcisternyčís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
21.benzen ethylbenzenv cisternáchcisternyčís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
„Jed“
22.butylnatý octan **) propylnatý octan **)v železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v kovových vzduchotěsných nádobách
v pevně uzavřených skleněných lahvích nebo kameninových nádobách, uložených v koších nebo dřevěných bedněních, vyplněných měkkými balicími látkami
300
100
50
štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkemčís. 8 *)„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“*)
23.gasolin **)v cisternách v železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v kovových vzduchotěsně uzavřených nádobách
300
100
štítek čís. 5
štítek čís. 5
cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkemčís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
24.plynový olej těžký benzinv cisternách v železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v kovových vzduchotěsně uzavřených nádobách
300
100
štítek čís. 5
štítek čís. 5
cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkemčís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
25.galenické přípravky hofmannské kapkyv pevně uzavřených skleněných láhvích uložených do košů nebo do dřevěných beden vyplněných měkkými balicími látkami25štítek čís. 5cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkemčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
„Opatrně posunujte!“
26.voňavkyv pevně uzavřených skleněných láhvích, uložených v koších s víky, vyplněných měkkými balicími látkami
v malých vzduchotěsně uzavřených skleněných nádobách s obsahem do 1 l, uložených hrdlem vzhůru do dřevěných bedniček, vyplněných měkkými balicími látkami
Poznámka: Voňavky v lahvičkách s obsahem do 100 cm3 zabalené v dřevěných bedničkách se přepravují jako obyčejné, ne nebezpečné zboží.
25
25
štítek čís. 5 „vzhůru“cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a kapalným vzduchem a kyslíkemčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
„Opatrně posunujte!“
27.petrolej **) white spiritv cisternáchcisternyčís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
28.lepidlo na filmyv plechových vzduchotěsně uzavřených sudech
v plechových vzduchotěsných nádobách
v malých vzduchotěsně uzavřených skleněných láhvích s obsahem do 1 l, vložených do dřevěných beden, vyplněných měkkými balicími látkami
300
50
50
štítek čís. 5 „vzhůru“kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8*)„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“*)
29.lepidlo z gumyv železných vzduchotěsných sudech300štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
30.kolodium **)v pozinkovaných vzduchotěsně uzavřených sudech
v pozinkovaných vzduchotěsných nádobách
ve skleněných pevně uzavřených láhvích se silnými stěnami, vložených do košů nebo dřevěných bednění vyplněných měkkými balicími látkami
300
50
25
štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8*)„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“*)
31.xylenv cisternách v železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v kovových vzduchotěsných nádobách
300
100
štítky čís. 5 a 7cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
„Jed“
32.laky: bakalitové, černouhelné nitro, terpentýnové, lihové, celuloidové laky, lak ethynol, nitrobarvy, nitroemail, politurav železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v plechových vzduchotěsně uzavřených baňkách vložených do dřevěných beden
100
50
štítek čís. 5cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
33.octan methylnatý **)v kovových vzduchotěsně uzavřených sudech
v pevně uzavřených skleněných láhvích nebo kameninových nádobách, vložených do košů nebo dřevěných bednění, vyplněných měkkými balicími látkami
300
50
štítek čís. 5cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8*)„Nebezpečné“ „Lehce zápalná kapalina“*)
34.nafta motorová a surová **)v cisternách v železných vzduchotěsně uzavřených sudech300štítek č. 5cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8*)„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
35.kolínská vodav těsně uzavřených skleněných lahvích, vložených do košů s víkem, vyplněných měkkými balicími látkami
v malých vzduchotěsně uzavřených skleněných obalech s obsahem do jednoho litru, vložených hrdlem vzhůru do dřevěných bedniček, vyplněných měkkými balicími látkami
Poznámka: kolínská voda ve skleněných lahvičkách s obsahem každé do 400 cm3, zabalené v bedničce, se přepravuje jako ne nebezpečné zboží.
50
50
štítek čís. 5
štítek čís. 5 a „vzhůru“
kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
„Opatrně posunujte!“
36.paraldehydv kovových vzduchotěsně uzavřených sudech300štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
37roztok peroxidu vodíku do 35 %ve skleněných nádobách se zátkou zalitou parafinem, vložených do košů nebo dřevěných bednění vyplněných měkkými balicími látkami
skleněných vzduchotěsně uzavřených lahvičkách s obsahem do 1 l, vložených hrdlem vzhůru do dřevěných bedniček, vyplněných měkkými balicími látkami
50
50
štítek čís. 5
štítek čís. 5 a „vzhůru“
kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8 a 9„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
„Opatrně posunujte!“
38.pyrobenzen **)v cisternách v železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v kovových vzduchotěsných nádobách
300
100
štítek čís. 5cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
39.krakovaná naftav cisternách v železných vzduchotěsně uzavřených sudech300štítek čís. 5cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
40.sirouhlíková frakce **)v cisternách v železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v kovových vzduchotěsných nádobách
300
50
štítky čís. 5 a 7cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
„Jed“
41.tekutý sikativ (rušidlo) **)v železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v plechových baňkách zabalených do dřevěných bednění
300
100
štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
42.terpentýnv cisternách v železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v kovových vzduchotěsných nádobách
300
100
štítek čís. 5cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
43.dehet surový a rafinovaný (naftový, černouhelný, hnědouhelný, lignitový a rašelinový)v cisternách v železných vzduchotěsně uzavřených sudech300štítek čís. 5cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
44.solvent-nafta **)v cisternách v železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v kovových vzduchotěsných nádobách
300
100
štítek čís. 5cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
45.alkoholy: amylnatý a isoamylnatý, benzinový, butylnatý a isobutylnatý, ethylnatý (vinný), denaturovaný, propylnatý a isopropylnatý, fenylethylnatý vyšších stupňů (přiboudliny)v cisternách v železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v kovových vzduchotěsných nádobách
300
100
štítek čís. 5cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
46.toluen**)v cisternáchcisternyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
„Jed“
47.furfurolv cisternách v železných vzduchotěsně uzavřených sudech300štítek čís. 5cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
48.chlorbenzenv cisternách v železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v kovových vzduchotěsných nádobách
300
100
štítek čís. 5cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
49.octan ethylnatýv železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v kovových vzduchotěsných nádobách
300
100
štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
50.ethylovaný benzin **)v cisternáchcisternyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8„Jed“
51.ether petrolejový (naftový) **)
ethylether (ether) **)
v železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v kovových vzduchotěsných nádobách
300
50
štítek čís. 5kryté vozyje zakázáno společně přepravovati v krytých vozech se zbožím třídy 4 a 7, jakož i se stlačeným a zkapalněným vzduchem a kyslíkemčís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná kapalina“
52.prázdné nádoby od přepravy lehce zápalných kapalin, vyjmenovaných v této tabulceobaly, jakož i uzavírací kohouty prázdných cisteren musí býti těsně uzavřenyštítek čís. 5čís. 8„Nebezpečné“
„Lehce zápalná
*) Poznámka: Při přepravě ve skleněných a kameninových nádobách musí se ještě otisknouti v listinách razítko „Opatrně posunujte“ a vůz se polepí nálepkou čís. 9.

**) Poznámka: Kovové nádoby smějí se naplnit při přepravě tohoto zboží do 95 % jich obsahu, a při přepravě aldehydu octového, acetonu, acetonového oleje, acetonových směsí, etheru petrolejového (naftového), benzenu a toluenu jen do 93 % jich obsahu. Plnění cisteren tímto zbožím se řídí vnitřními předpisy odesílací země.

Tabulka čís. 7

Podmínky pro balení, použití nápisů a štítků, pro nakládání do vozů a pro přepravu nebezpečného zboží třídy „žíravé látky“ po železnicích

Pořadové čísloPojmenování zbožíBalení, ve kterém musí býti dané zboží přepravováno (viz § 19)Dovolená největší váha jednoho kusu v kgNápisy a čísla štítků na kusechŘada vozů, kterých smí býti užito pro přepravuOmezení společného nakládání do vozuNálepky na vozechPoznámky železnice v přepravních listinách
123456789
1.anthracenv pevných a silných dřevěných sudech
v dvojitých tkaných pytlech
300
100
štítek čís. 6kryté vozy-čís.8„Nebezpečné“
„Žíravá látka“ *)
2.benzylchloridv železných vzduchotěsných sudech
v těsně uzavřených skleněných nebo kameninových nádobách, vložených do košů nebo dřevěných bednění, vyplněných měkkými balicími látkami
200
50
štítek čís. 6kryté vozy-čís. 8 *)„Nebezpečné“
„Žíravá látka“ *)
3.kyselý síran sodnýv železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v silných a pevných dřevěných sudech
300
300
štítek čís. 6kryté vozy-čís.8„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
4.bromv lahvičkách se silnými stěnami a obsahu do 2 l, s přibroušenou těsně uzavřenou zátkou. Lahvičky jsou baleny po 4 kusech do silných beden s přihrádkami vyplněnými infusní hlinkou60štítek čís. 6 a 7kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s jakýmkoli jiným zbožímčís.8 a 9„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
„Opatrně posunujte!“
5.chlornan vápenatý (chlorové vápno)v kovových vzduchotěsně uzavřených sudech
v pevných a silných dřevěných sudech
300
100
štítek čís. 6kryté vozy-čís.8„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
6.chlornan sodnýv pevně uzavřených skleněných lahvích nebo kameninových nádobách, uložených v koších nebo dřevěných bedněních vyplněných měkkými balicími látkami50štítek čís. 6kryté vozy-čís.8 a 9„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
„Opatrně posunujte!“
7.dimethylsulfatv železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v pevně uzavřených skleněných lahvích o obsahu do 2 l s přibroušenou zátkou, povázanou pergamenovým papírem, které jsou zabaleny do plechové zaletované schránky vyplněné měkkými balicími látkami, vložené do dřevěné bedny
300
60
štítek čís. 6 a 7kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 *)„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
„Jed“
8.hydroxid draselný pevnýv kovových vzduchotěsně uzavřených bubnech200štítek čís. 6kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kyselinamičís.8„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
9.karbolová kyselinav cisternách v železných vzduchotěsně uzavřených sudech300štítek čís. 6cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s jakýmkoli jiným zbožímčís.8„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
10.kyselina dusičnáve zvláštních cisternách pro kyselinu dusičnou v těsně uzavřených skleněných lahvích nebo kameninových nádobách zabalených do dřevěných beden vyplněných infusní hlinkou50štítek čís. 6cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s jakýmkoli jiným zbožímčís. 8 *)„Nebezpečné“
„Žíravá látka“*)
11.kyselina monochloroctováv pevných a silných dřevěných sudech se železnými obručemi
v těsně uzavřených skleněných lahvích nebo kameninových nádobách, vložených do košů nebo dřevěných bednění, vyplněných měkkými balicími látkami
200
50
štítek čís. 6kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kyselinou sírovou a dusičnoučís. 8 *)„Nebezpečné“
„Žíravá látka“*)
12.kyselina mravenčí
kyselina octová a ostatní organické kyseliny
v těsně uzavřených skleněných lahvích nebo kameninových nádobách, vložených do košů nebo dřevěných bednění, vyplněných měkkými balicími látkami50štítek čís. 6kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kyselinou sírovou a dusičnoučís.8 a 9„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
„Opatrně posunujte!“
13.kyselina orthofosforečná (fosforečná)v těsně uzavřených skleněných láhvích nebo kameninových nádobách, vložených do košů nebo dřevěných bednění, vyplněných měkkými balicími látkami50štítek čís. 6kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s látkami vyvinujícími výbušné směsičís.8 a 9„Nebezpečné“
„Žíravá látka“*)
„Opatrně posunujte!“
14.kyselina sírová
a) koncentrovaná kyselina sírová 66 stupňů Baumé
b) kyselina sírová s obsahem nanejvíce 30 % anhydridu kyseliny sírové (oleum, dýmavá kyselina sírová)
c) kyselina sírová s obsahem přes 30 % anhydridu kyseliny sírové
ve zvláštních cisternách v železných vzduchotěsně uzavřených sudech300štítek čís. 6cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s jiným zbožímčís.8„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
15.kyselina solnáve zvláštních cisternách v těsně uzavřených skleněných lahvích nebo kameninových nádobách, vložených do košů nebo dřevěných bednění, vyplněných měkkými balicími látkami50štítek čís. 6cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s látkami vyvinujícími výbušné směsi, se stlačenými, pod tlakem rozpuštěnými plyny a s kyselinou sírovou a dusičnoučís. 8 *)„Nebezpečné“
„Žíravá látka“*)
16.kyselina fluorovodíkováv olověných balonech a v obalu ze speciálních plastických hmot a ze zvláštních druhů gumy. Olověné láhve a obaly z plastických hmot nebo gumy se ukládají do dřevěných beden vyplněných infusní hlinkou70štítek čís. 6kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s látkami vyvinujícími výbušné směsi, se stlačenými, pod tlakem rozpuštěnými plyny a s kyselinou sírovou a dusičnoučís.8„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
17.kyselina chlorsulfonováve zvláštních cisternách v železných vzduchotěsně uzavřených sudech300štítek čís. 6cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s látkami vyvinujícími výbušné směsi, se stlačenými, pod tlakem rozpuštěnými a zkapalněnými plyny a kyselinou sírovou a dusičnoučís.8„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
18.lučavka královská (směs kyseliny sírové a dusičné)ve zvláštních cisternáchštítek čís. 6cisterny-čís.8„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
19.kresolv pozinkovaných železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v pozinkovaných kovových vzduchotěsných nádobách
v těsně uzavřených skleněných lahvích nebo kameninových nádobách, vložených do košů nebo dřevěných bednění vyplněných měkkými balicími látkami
300
100
50
štítek čís. 6kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s látkami vyvinujícími výbušné směsi, s kyselinou sírovou a dusičnoučís. 8 *)„Nebezpečné“
„Žíravá látka“*)
20.sirník sodnýv kovových vzduchotěsně uzavřených bubnech200štítek čís. 6kryté vozy-čís.8„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
21.čpavek (koncentrovaná čpavková voda)v cisternách v železných vzduchotěsně uzavřených sudech300štítek čís. 6cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kyselinou sírovou a dusičnoučís.8„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
22.smola (naftová, černouhelná, hnědouhelná, lignitová a rašelinová)v uzavřených dřevěných sudech300štítek čís. 6kryté vozy-čís.8„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
23.pyridin a pyridinové zásadyv železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v těsně uzavřených skleněných lahvích nebo kameninových nádobách, vložených do košů nebo dřevěných bednění vyplněných měkkými balicími látkami
300
50
štítek čís. 5 a 6kryté vozyje zakázáno společně přepravovati se zbožím třídy 6, jakož i s kyselinamičís. 8*)„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
„Lehce se zapálí“*)
24.sodný louh pevný (hydroxid sodný)v kovových vzduchotěsně uzavřených bubnech200štítek čís. 6kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kyselinou solnou, fosforečnou, sírovou a dusičnoučís.8„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
25.chlorid fosforitý (fosfortrichlorid), chlorid fosforečný (fosforpentachlorid), acetylchlorid, chlorid antimoničný, chromylchlorid, fosforoxychlorid, sulfurylchlorid, thionylchloridv těsně uzavřených skleněných lahvích nebo kameninových nádobách, vložených do košů nebo dřevěných bednění vyplněných měkkými balicími látkami50štítek čís. 6kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s látkami vyvinujícími výbušné směsi, se solnou, sírovou, dusičnou a fosforečnou kyselinoučís.8 a 9„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
„Opatrně posunujte!“
26.anhydrid kyseliny octovév hliníkových sudech v těsně uzavřených skleněných lahvích nebo kameninových nádobách, vložených do košů nebo dřevěných bednění vyplněných měkkými balicími látkami250štítek čís. 6kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kyselinou solnou, fosforečnou, sírovou a dusičnoučís. 8*)„Nebezpečné“
„Žíravá látka“*)
27.fenol (kyselina karbolová krystalická)v kovových pozinkovaných vzduchotěsně uzavřených bubnech250štítek čís. 6kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kyselinou solnou, fosforečnou, sírovou a dusičnoučís.8„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
28.fenol tekutý a fenolová frakce cyklohexanolováve zvláštních cisternách v železných pozinkovaných vzduchotěsně uzavřených sudech
v kovových pozinkovaných vzduchotěsných nádobách
300
100
štítek čís. 6cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kyselinou solnou, fosforečnou, sírovou a dusičnoučís.8„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
29.formalinv cisternách v železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v kovových vzduchotěsných nádobách
300
100
štítek čís. 6 a 7cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s látkami vyvinujícími výbušné směsi a s kyselinou solnou, fosforečnou, sírovou a dusičnoučís.8„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
„Jed“
30.chlorid sodnýv pozinkovaných železných sudech
v těsně uzavřených skleněných lahvích nebo kameninových nádobách, vložených do košů nebo dřevěných bednění vyplněných měkkými balicími látkami
300
50
štítek čís. 6kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s látkami vyvinujícími výbušné směsi a s kyselinou solnou, fosforečnou, sírovou a dusičnoučís. 8*)„Nebezpečné“
„Žíravá látka“*)
31.chlorid cínatýv železných vzduchotěsně uzavřených sudech200štítek čís. 6kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s látkami vyvinujícími výbušné směsi a s kyselinou solnou, fosforečnou, sírovou a dusičnoučís.8„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
32.nabité elektrické akumulátory louhové a kyselinové, zajištěné proti krátkému spojenípřikryté víkem chránícím před vyšplichováním, zabalené v pevné bedny100štítek čís. 6 „vzhůru“kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s látkami vyvinujícími výbušné směsi a s kyselinou solnou, fosforečnou, sírovou a dusičnoučís.8 a 9„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
„Opatrně posunujte!“
33.prázdné obaly od přepravy žíravých kapalinpřikryté víkem chránícím před vyšplichováním, zabalené v pevné bedny100štítek čís. 6kryté vozyčís.8„Nebezpečné“
„Žíravá látka“
Poznámka: Prázdné nádoby od přepravy tuhých žíravých látek se přepravují jako ne nebezpečné zboží.

*) Poznámka: Při přepravě ve skleněných a kameninových nádobách musí se ještě otisknouti v listinách razítko „Opatrně posunujte“ a na vůz nalepit nálepka čís. 9.

Tabulka čís.8

Podmínky pro balení, použití nápisů a štítků, pro nakládání do vozů a pro přepravu nebezpečného zboží třídy „jedovaté látky“ po železnicích

Pořadové čísloPojmenování zbožíBalení, ve kterém musí býti dané zboží přepravováno (viz § 19)Dovolená největší váha jednoho kusu v kgNápisy a čísla štítků na kusechŘada vozů, kterých smí býti užito pro přepravuOmezení společného nakládání do vozuNálepky na vozechPoznámky železnice v přepravních listinách
123456789
1.anilinv cisternách
v železných vzduchotěsně uzavřených sudech
300štítky čís. 5 a 7cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kyselinou solnou, fosforečnou, sírovou a dusičnoučís.8„Nebezpečné“
„Jed“
„Lehce se zapálí“
2.antifrisv železných vzduchotěsně uzavřených sudech300štítek čís. 7kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kyselinou solnou, fosforečnou, sírovou a dusičnoučís.8„Nebezpečné“
„Jed“
3.sirník barnatýv železných vzduchotěsně uzavřených bubnech200štítek čís. 7kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kyselinou solnou, fosforečnou, sírovou a dusičnoučís.8„Nebezpečné“
„Jed“
4.chlorid barnatýv železných vzduchotěsně uzavřených bubnech200štítek čís. 7kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kyselinou solnou, fosforečnou, sírovou a dusičnoučís.8„Nebezpečné“
„Jed“
5.dimethylanilin
diethylanilin
v cisternách
v železných vzduchotěsně uzavřených sudech
300štítky čís. 5 a 7cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kyselinou solnou, fosforečnou, sírovou a dusičnoučís.8„Nebezpečné“
„Jed“
„Lehce se zapálí“
6.dinitrobenzen
dinitrofenol
dinitrotoluen
dinitroxylen
dinitronaftalen
dinitrochlorbenzen
v železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v železných vzduchotěsně uzavřených bubnech
300
200
štítky čís. 5 a 7kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kyselinou solnou, fosforečnou, sírovou a dusičnoučís.8„Nebezpečné“
„Jed“
„Lehce se zapálí“
7.dichloretanv železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v kovových vzduchotěsných nádobách
v těsně uzavřených skleněných lahvích nebo kameninových nádobách, vložených do košů nebo dřevěných bednění, vyplněných měkkými balicími látkami
300
100
50
štítky čís. 5 a 7kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kyselinou solnou, fosforečnou, sírovou a dusičnoučís. 8*)„Nebezpečné“
„Jed“
„Lehce se zapálí“*)
8.rumělka přírodní (cinnabazit)v kovových vzduchotěsně uzavřených bubnech vložených do překližkových bubnů100štítek čís. 7kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s jakýmkoli jiným zbožímčís.8„Nebezpečné“
„Jed“
9.methanol (líh methylnatý nebo dřevný)v cisternáchcisternyčís.8„Nebezpečné“
„Jed“
„Lehce se zapálí“
10.arsen (kovový)v kovových vzduchotěsně uzavřených bubnech vložených do zaplombovaných dřevěných sudů nebo překližkových bubnů130štítek čís. 7kryté vozyčís.8„Nebezpečné“
„Jed“
11.fluorkřemičitan sodnýv železných vzduchotěsně uzavřených sudech200štítky čís. 4 a 7kryté vozyčís.8„Nebezpečné“
„Jed“
„Ve styku s vodou hoří“
12.fluorid sodnýv kovových vzduchotěsně uzavřených bubnech100štítek čís. 7kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kyselinou dusičnou a sírovoučís.8„Nebezpečné“
„Jed“
13.nikotinsulfatv železných vzduchotěsně uzavřených sudech300štítek čís. 7kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kyselinou dusičnou a sírovoučís.8„Nebezpečné“
„Jed“
14.nitrobenzen
nitrotoluen
v cisternách
v železných vzduchotěsně uzavřených sudech
300štítky čís. 5 a 7cisterny kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s kyselinou dusičnou a sírovoučís.8„Nebezpečné“
„Jed“
„Lehce se zapálí!
15.arsenové práškovité přípravky (jako na př. přípravek AB, přípravek Davidova, Protars a pod.)v kovových vzduchotěsně uzavřených bubnech130štítek čís. 7kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s potravinami a poživatinamičís.8„Nebezpečné“
„Jed“
16.rtuť (kovová)ve zvláštních ocelových nádobách v kovových vzduchotěsných nádobách se silnými stěnami.
Nádoby musí býti uvnitř smaltovány a vloženy do dřevěných beden vyplněných měkkými balicími látkami
50
100
štítek čís. 7kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s potravinami a poživatinamičís.8„Nebezpečné“
„Jed“
17.semena skočce (ricinová) tungové ořechyv pevných dřevěných sudech nebo bednách100štítek čís. 7kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s potravinami a poživatinamičís.8„Nebezpečné“
„Jed“
18.trychloethylenv železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v kovových vzduchotěsných nádobách
300
100
štítek čís. 7kryté vozyčís.8„Nebezpečné“
„Jed“
19.tungový olejv cisternách v železných vzduchotěsně uzavřených sudech300štítek čís. 7cisterny kryté vozyčís.8„Nebezpečné“
„Jed“
20.uhličitý chloridv železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v kovových vzduchotěsných nádobách
300
100
štítek čís. 7kryté vozyčís.8„Nebezpečné“
„Jed“
21.ferrosiliciumv kovových vzduchotěsně uzavřených bubnech300štítek čís. 7kryté vozyčís.8„Nebezpečné“
„Jed“
22.chloroformv železných vzduchotěsně uzavřených sudech
v kovových vzduchotěsných nádobách
300
50
štítek čís. 7kryté vozyčís.8„Nebezpečné“
„Jed“
23.ethylenglykolv železných vzduchotěsně uzavřených sudech300štítek čís. 7kryté vozyčís.8„Nebezpečné“
„Jed“
24.ethylová kapalina tetraethylolovove vzduchotěsně uzavřených zaplombovaných železných sudech300štítky čís. 5 a 7zvlášť zařízené kryté vozyje zakázáno přepravovati s jakýmkoli zbožímčís.8„Nebezpečné“
„Jed“
„Lehce se zapálí“
25.kysličník olovnatý, klejt olovnatý, minium, běloba olovnatá, olovnaté barvyv kovových vzduchotěsně uzavřených sudech
v nádobách z bílého plechu nebo z jiného plechového materiálu, vložených do dřevěných beden
v silných a pevných dřevěných sudech, uvnitř vyložených silným papírem
300
100
300
štítek čís. 7kryté vozyčís.8„Nebezpečné“
„Jed“
26.šťavelan sodný a šťavelan draselný v pevném stavuv pevných dřevěných sudech150štítek čís. 7kryté vozyčís.8„Nebezpečné“
„Jed“
27.prostředky k hubení škůdců zemědělských rostlin:
a) hexachloran
b) cyklohexan
c) hexan (cyklohexochlorhexan) d) DDT přípravky
e) chlorpikrin (bezbarvá olejnatá kapalina)
a) - d) v kovových bubnech
e) v kovových vzduchotěsně uzavřených sudech
150
200
štítek čís. 7kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s potravinami a poživatinamičís.8a) - d) "Nebezpečné“
e) „Nebezpečné“
„Jed“
28.prázdné obaly od přepravy všech jedovatých látek-štítek čís. 7kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s potravinami a poživatinamičís.8„Nebezpečné“
„Jed“
Poznámka: Při přepravě ve skleněných nebo kameninových nádobách se otiskne v listinách razítko "Opatrně posunujte!" a vozy se polepí nálepkou čís. 9.

Tabulka čís. 9

Podmínky pro balení, použití nápisů a štítků, pro nakládání do vozů a pro přepravu zboží třídy „zvířecí suroviny“ po železnicích (čl. 3 § 1 číslice 9 MGS)

Pořadové čísloPojmenování zbožíBalení, ve kterém musí býti dané zboží přepravováno (viz § 19)Největší dovolená váha jednoho kusu v kgNápisy a čísla štítků na kusechŘada vozů, kterých smí býti užito pro přepravuOmezení společného nakládání do vozuNálepky na vozechPoznámky železnice v přepravních listinách
123456789
1.surová kůže a surové kožišinysuché a na sucho solené v silném měkkém obalu solené na mokro v silných uzavřených sudech nebo bednách, které netečou80
80
-kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s jakýmkoli zbožím vyjma se zbožím třídy čís. 9-číslo a kým vydáno veterinární osvědčení
2.zvířecí vlna, štětiny, srsť, chmýří a peřív silném měkkém balení100-kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s jakýmkoli zbožím vyjma se zbožím třídy čís. 9-číslo a kým vydáno veterinární osvědčení
3.střeva (očištěná)suchá v dřevěných bednách solená na sucho nebo solená na mokro v těsně uzavřených dřevěných sudech100
300
-kryté nebo otevřené vozyje zakázáno společně přepravovati s jakýmkoli zbožím vyjma se zbožím třídy čís. 9-číslo a kým vydáno veterinární osvědčení
4.krev sucháv těsně uzavřených dřevěných sudech300-kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s jakýmkoli zbožím vyjma se zbožím třídy čís. 9-číslo a kým vydáno veterinární osvědčení
5.krev konservovanáv plechových vzduchotěsně uzavřených obalech100-kryté vozyje zakázáno společně přepravovati s jakýmkoli zbožím vyjma se zbožím třídy čís. 9-číslo a kým vydáno veterinární osvědčení
6.rohy, kopyta a kosti očištěné od masa a nečistoty, pečlivě vysušenév silných plátěných pytlech, a při přepravě bez překládání volně naložené bez obalu50-kryté vozy a otevřené vozy přikryté plachtamije zakázáno společně přepravovati s jakýmkoli zbožím vyjma se zbožím třídy čís. 9-číslo a kým vydáno veterinární osvědčení
7.klihovka a koželužské odřezkyv dřevěných bednách v plátěných pytlech100
50
-kryté vozy a otevřené vozy přikryté plachtamije zakázáno společně přepravovati s jakýmkoli zbožím vyjma se zbožím třídy čís. 9-číslo a kým vydáno veterinární osvědčení
8.prázdné obaly od výše vyjmenovaného zboží se nepřepravují-------

Příloha 2

Popis štítků a nálepek na kusech a na vozech

A. Štítky na kusech

Štítek čís. 1. Výbušné látky a látky způsobilé k vyvinutí výbušných směsí.

a) velikost štítku 16 × 10 cm

b) barva papíru bílá

c) obraz černé bomby s červeným plamenem

d) nápis černými písmeny: „Nebezpečné výbuchem“.

Štítek čís. 2. Stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny.

a) velikost štítku 16 × 10 cm

b) barva papíru bílá

c) obraz balonu na plyn černé barvy

d) nápis černými písmeny: „Plyn“.

Štítek čís. 3. Samozápalné látky.

a) velikost štítku 16 × 10 cm

b) barva papíru bílá

c) obraz červené pochodně

d) nápis černými písmeny: „Samo se vznítí“.

Štítek čís. 4. Látky ve styku s vodou vznětlivé nebo vyvíjející plyny.

a) velikost štítku 16 × 10 cm

b) barva papíru bílá

c) obraz červené pochodně

d) nápis modrými písmeny: „Vznítí se při styku s vodou“.

Štítek čís. 5. Lehce zápalné látky, tuhé a kapalné.

a) velikost štítku 16 × 10 cm

b) barva papíru bílá

c) obraz červené pochodně

d) nápis červenými písmeny: „Lehce se zapálí“.

Štítek čís. 6. Žíravé látky.

a) velikost štítku 16 × 10 cm

b) barva papíru bílá

c) obraz láhve s dýmající kyselinou fialové barvy

d) nápis fialovými písmeny: „Žíravá látka“.

Štítek čís. 7. Jedovaté látky.

a) velikost štítku 16 × 10 cm

b) barva papíru bílá

c) v černém čtverci obraz bílé lebky se skříženými kostmi

d) nápis černými písmeny: „Jed“.

B. Nálepky na vozech

Nálepka čís. 8. Na všechny vozy s nebezpečným zbožím.

a) velikost nálepky 15 × 21 cm

b) barva papíru bílá

c) obraz červené bomby

d) nápis červenými písmeny: „Nebezpečné“.

Nálepka čís. 9. Na vozy s nebezpečným zbožím, s nimiž se musí opatrně posunovati.

a) velikost nálepky 15 × 21 cm

b) barva papíru bílá

c) obraz červeného trojúhelníku

d) nápis černými písmeny: „Opatrně posunujte!“

Poznámka: Výše písmen nápisů 1,5 cm.

Příloha č. 2a

Vyobrazení štítků a nálepek ve zmenšené velikosti

Příloha č. 2a

Příloha 3

Abecední seznam nebezpečného zboží obsaženého v tabulkách

Označení látekČíslo tabulky
a pořadové
číslo
12
Acetaldehyd (aldehyd octový)6/17
Aceton6/18
Acetonový olej6/18
Acetonu směsi6/18
Acetylen rozpuštěný v acetonu3/29
Acetylchlorid7/25
Alkohol amylnatý6/45
Alkohol benzinový6/45
Alkohol butylnatý6/45
Alkohol isopropylnatý6/45
Alkohol propylnatý6/45
Alkoholy6/45
Alkoholy vyšších stupňů6/45
Alkylbenzin6/20
Amoniak kapalný3/10
Amonit1/1
Amonnosulfátový ledek2/1-b/
Anhydrid kyseliny octové7/26
Anhydrid kyseliny siřičité3/17
Anilin8/1
Anthracen7/1
Antifris8/2
Argon3/8
Arsen (kovový)8/10
Arsenové přípravky8/15
Barvy olovnaté8/25
Benzen6/21
Benzin6/20
Benzoldehyd6/19
Benzylchlorid7/2
Bertholletova sůl2/2-b/
Běloba olovnatá8/25
Brom7/4
Butadien3/13
Butan3/11
Butylen3/12
Byckfordova zápalnice1/4
Celuloid6/14
Cyklohexan8/27
Cyklohexanol7/28
Cyklohexochlorhexan8/27
Čerstvě žíhané saze4/3
Čpavek7/21
Čpavek rozpuštěný pod tlakem ve vodě3/28
Dehet surový a čištěný6/43
Denaturovaný líh6/45
Diethylanilin8/5
Dichlordifluormethan3/22
Dichloretan8/7
Dimethylanilin8/5
Dimethylsulfat7/7
Dynamit1/2
Dinitrobenzen8/6
Dinitrofenol8/6
Dinitrochlorbenzen8/6
Dinitronaftalen8/6
Dinitrotoluen8/6
Dinitroxylen8/6
Divynil3/13
Donarit1/1
Draslík kovový5/1
Dřevěné uhlí čerstvě žíhané4/4
Dřevěný líh8/9
Dusičnan amonný2/1-c/
Dusičnan barnatý2/1-e/
Dusičnan draselný2/1-b/
Dusičnan vápenatý2/1-d/
Dusičnany2/1
Dusík kapalný3/9
Dusík stlačený3/1
Dvojchroman draselný (chrompik)6/3
Dvojchroman sodný6/3
Dýmavá kyselina sírová7/14-b/
Elektrické akumulátory louhové a kyselinové, nabité7/32
Ethan3/26
Ether6/51
Ether naftový6/51
Ether petrolejový6/51
Ethylbenzen6/21
Ethylen3/27
Ethylenglykol8/23
Ethylether6/51
Ethylnatý alkohol6/45
Ethylová kapalina8/24
Ethylovaný benzin6/50
Fenol7/27
Fenol tekutý7/28
Fenolová frakce7/28
Fenyl-ethylnatý líh6/45
Ferrosilicium8/21
Fluorid baritý3/7
Fluorid sodný8/12
Fluorkřemičitan sodný8/11
Fluorovodíková kyselina7/16
Formalin7/29
Fosfor červený6/13
Fosfor žlutý (bílý)4/5
Fosforečnan sodný5/2
Fosforečnan vápenatý5/2
Fosforoxychlorid7/25
Fosforpentasulfid6/9
Fotofilm6/5
Freon3/22
Furfurol6/47
Galenické přípravky6/25
Gasolin6/23
Granitol6/2
Helium3/18
Hexan8/27
Hexogen1/6
Hexochloran8/27
Hliníkový prach4/1
Hofmannské kapky6/25
Hydrid vápníku5/3
Hydroxyd draselný pevný7/8
Hydroxyd pevný7/24
Chlor3/23
Chlorbenzen6/48
Chlorethyl3/25
Chlorid antimoničný7/25
Chlorid barnatý8/4
Chlorid cínatý7/31
Chlorid draselný2/2-a/
Chlorid fosforečný7/25
Chlorid fosforitý7/25
Chlorid sirný7/30
Chlorid sodný2/2-b/
Chlorid uhličitý8/20
Chlorid vápenatý2/2-c/
Chloridy2/2
Chlormethyl3/24
Chlornan sodný7/6
Chlornan vápenatý7/5
Chloroform8/22
Chlorové vápno7/5
Chlorovodík bezvodý3/20
Chlorpikrin8/27
Chlupy9/2
Chmýří9/2
Chromylchlorid7/25
Isoamylnatý alkohol6/45
Isobutylnatý alkohol6/45
Isooktan6/20
Karbid vápníku5/3
Karbolová kyselina krystalická7/27
Kinofilm6/5
Klejt olovnatý8/25
Klihovka9/7
Kolloxylin6/6
Kolodium6/30
Koncentrovaná čpavková voda7/21
Koncentrovaná kyselina sírová7/14-a/
Kopyta očištěná od masa a nečistoty9/6
Kosti9/6
Kožišiny surové9/1
Krakovaná nafta6/39
Kresol7/19
Krev konservovaná9/5
Krev suchá9/4
Krypton3/8
Kůže surové9/1
Kyselina dusičná7/10
Kyselina fluorovodíková7/16
Kyselina chlorsulfonová7/17
Kyselina karbolová7/9
Kyselina karbolová krystalická7/27
Kyselina monochloroctová7/11
Kyselina mravenčí7/12
Kyselina octová7/12
Kyselina orthofosforečná7/13
Kyselina sírová7/14
Kyselina sírová s obsahem do 30 % anhydridu kyseliny sírové7/14-b/
Kyselina sírová s obsahem přes 30 % anhydridu kyseliny sírové7/14-c/
Kyselina solná7/15
Kyselý síran sodný7/3
Kysličník uhličitý3/4
Kysličník uhličitý zkapalněný3/21
Kyslík kapalný3/9
Kyslík stlačený3/3
Laky6/32
Ledek amonný2/1-c/
Ledek chilský2/1-a/
Ledek obecný2/1-b/
Ledek vápenatý2/1-d/
Lepidlo na filmy6/28
Lepidlo z gumy6/29
Ligroin6/20
Líh methylnatý8/9
Lučavka královská7/18
Manganistan draselný6/4
Manganistan vápenatý6/4
Methan3/1
Methanol8/9
Minium8/25
Nafta motorová6/34
Nafta surová6/34
Naftalen6/7
Náložky1/8
Neon3/8
Nikotinsulfat8/13
Nitrobarvy6/32
Nitrobenzen8/14
Nitrocelulosa6/6
Nitroemail6/32
Nitrocertusit1/1
Nitrotoluen8/14
Octan amylnatý (amylacetat)6/16
Octan butylnatý6/22
Octan ethylnatý6/49
Octan isobutylnatý (isobutylacetat)6/16
Octan methylnatý6/33
Olovnatá běloba8/25
Olovnaté barvy8/25
Olovnatý klejt8/25
Organické sklo6/11
Papír, lepenka nebo výrobky z nich, napuštěné tukem, olejem nebo fermeží4/6
Paraldehyd6/36
Paxit1/1
Perchlorát draslíku2/3
Peroxyd sodíku6/8
Peří9/2
Petrolej6/27
Plyn bohatý3/6
Plyn olejový3/6
Plynový olej6/24
Politura6/32
Prázdné obaly od dusičnanů2/4-a/
Prázdné obaly od chloridů nebo perchlorátu draslíku2/4-b/
Prázdné obaly od jedovatých látek8/28
Prázdné obaly od lehce zápalných kapalin6/52
Prázdné obaly od lehce zápalných tuhých látek6/15
Prázdné obaly od žíravých kapalin7/33
Prázdné obaly od žlutého (bílého) fosforu 4/7
Propan3/15
Propylen3/16
Propylnatý octan6/22
Protars8/15
Přiboudliny6/45
Přípravek AB8/15
Přípravek Davidova8/15
Přípravek DDT8/27
Přípravky arsenové8/15
Pyridin7/23
Pyridinové zásady7/23
Rohy9/6
Rozbušky (detonátory)1/3
Rozbušky s elektrickými rozněcovači1/3
Roztok peroxydu vodíku6/37
Rtuť (kovová)8/16
Rumělka přírodní8/8
Semena skočce (ricinová)8/17
Sirník barnatý8/3
Sirník sodný7/20
Sírouhlíková frakce6/40
Sírovodík3/18
Směs propan-butanová3/19
Smíšený plyn3/6
Smola7/22
Sodík kovový5/1
Sodný dusičnan2/1-a/
Sodný louh pevný7/24
Solná kyselina7/15
Solvent-nafta6/44
Srst9/2
Střelný prach1/5
Střeva (očištěná)9/3
Sulfurylchlorid7/25
Svítiplyn3/5
Štětiny9/2
Tekutý sikativ6/41
Termitové náložky6/12
Termitové zapalovače6/12
Terpentýn6/42
Tetraethyl8/24
Tetryl1/6
Těžký benzin6/24
Thionylchlorid7/25
Toluen6/46
Trichlorethylen8/18
Trinitrotoluen1/7
Trotil1/7
Tungové ořechy8/17
Tungový olej8/19
Vápník kovový5/1
Vinný líh6/45
Vodík3/2
Vodní plyn3/4
Voňavky6/26
Vulkanisátory ve formě briket6/1
Vzácné plyny3/8
Vzduch kapalný3/9
Vzduch stlačený3/3
White spirit6/27
Zápalky6/10
Zinkový prach4/1
Xenon3/8
Xylen6/31
Přesunout nahoru