Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 73/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly

Částka 38/1951
Platnost od 08.09.1951
Účinnost od 08.09.1951
Zrušeno k 28.09.1961 (99/1961 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73.

Vládní nařízení

ze dne 7. září 1951,

kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):


§ 1

(1) K uskutečňování nejpřísnější kontroly hospodaření se státními, družstevními a jinými prostředky zřizuje se ministerstvo státní kontroly.

(2) Při plnění svých úkolů opírá se ministerstvo státní kontroly o nejširší iniciativu pracujících.

§ 2

(1) Ministerstvo státní kontroly:

a) provádí kontrolu evidence, úschovy, přijímání a vydávání státních, družstevních a jiných peněžních prostředků a věcných hodnot,

b) provádí kontrolu plnění zákonů, nařízení a rozhodnutí vlády.

(2) K plnění těchto úkolů přísluší ministerstvu státní kontroly:

a) vydávat pokyny závazné pro všechna ministerstva a jiné ústřední úřady a jim podřízené orgány, pro státní, družstevní a jiné organisace, aby předložily plány, listiny, výkazy a jiné doklady, jakož i aby podaly zprávy, sdělení a vysvětlení o věcech, spadajících do pravomoci ministerstva státní kontroly,

b) mít bez překážek přístup do provozních, skladových a služebních místností, jakož i do všech jiných objektů a zařízení,

c) o všech během kontroly zjištěných nedostatcích v evidenci, úschově, přijímání a vydávání peněžních prostředků a věcných hodnot, jakož i o neplnění zákonů, nařízení a rozhodnutí vlády uvědomit příslušné vedoucí činitele a dávat jim závazné pokyny k odstranění zjištěných závad,

d) ukládat těm, kdož zavinili, že nebyly plněny zákony, nařízení a rozhodnutí vlády, nebo že vznikly nepořádky v evidenci a v hospodaření peněžními prostředky a věcnými hodnotami anebo že sdělení orgánům státní kontroly jsou nesprávná, kárné tresty podle předpisů, které vydá vláda,

e) při zjištění hrubého porušení úřední moci nebo uložených povinností, anebo při zjištění jiných trestných činů pohnat odpovědné osoby prostřednictvím prokuratury k soudnímu stíhání,

f) bude-li při kontrole zjištěno, že nesprávnostmi při výkonu služby byla způsobena škoda státu, uložit vinníkům peněžitou náhradu podle předpisů, které vydá vláda; rozhodnutí o uložení peněžité náhrady je vykonatelné také soudní exekucí.

(3) Osoby, které jsou orgány ministerstva státní kontroly při provádění kontroly vyzvány k předložení plánů, listin, výkazů a jiných dokladů, jakož i k podání zpráv, sdělení a vysvětlení o věcech, spadajících do pravomoci ministerstva státní kontroly, nemohou se vůči nim dovolávat povinnosti mlčenlivosti, uložené v zájmu zachování státního, hospodářského a služebního tajemství.

§ 3

Úkoly a činnost ministerstva státní kontroly podrobněji upraví vláda.


§ 4

(1) Zrušují se všechny předpisy, které odporují tomuto nařízení.

(2) Nejvyšší účetní kontrolní úřad a nejvyšší kontrolní dvůr se zrušují.

(3) Uspořádáním poměrů souvisících se zrušením nejvyššího účetního kontrolního úřadu a nejvyššího kontrolního dvora se pověřuje ministr státní kontroly v dohodě s předsedou vlády.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Kliment v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Jonáš v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Krajčír v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Petr v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Nosek v. r.

Dr. Neuman v. r.

Kopřiva v. r.

Erban v. r.

Kabeš v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Rais v. r.

Přesunout nahoru