Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 65/1951 Sb.Zákon o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy

Částka 34/1951
Platnost od 30.07.1951
Účinnost od 29.08.1951
Zrušeno k 01.04.1964 (40/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

65.

Zákon

ze dne 11. července 1951

o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) K převodu nemovitosti a k pronájmu zemědělské nebo lesní půdy je třeba přivolení okresního národního výboru. Jako převod nemovitosti se posuzuje i její rozdělení.

(2) Příčí-li se převod nebo pronájem obecnému zájmu, okresní národní výbor přivolení odepře.

§ 2

Přivolení podle § 1 není třeba,

1. převádí-li se nemovitost do státního socialistického vlastnictví,

2. najímá-li zemědělskou nebo lesní půdu orgán státní správy nebo socialistická právnická osoba nebo

3. převádí-li nebo pronajímá-li se národní majetek.

§ 3

Ministerstvo vnitra, a jde-li o zemědělskou nebo lesní půdu, ministerstvo zemědělství, stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady směrnicemi, kdy s hlediska obecného zájmu má být přivolení podle § 1 odepřeno nebo uděleno, po případě stanoví úlevy pro drobné pronájmy; při tom vezmou zvláštní zřetel na převody mezi osobami blízkými.

§ 4

(1) Zrušují se ustanovení dosavadních předpisů, pokud je podle nich třeba úředního souhlasu k převodu nebo rozdělení nemovitosti anebo k pronájmu zemědělské nebo lesní půdy.

(2) Nedotčeny zůstávají předpisy o správě národního majetku, o hospodaření socialistických právnických osob a o zvláštním úředním dozoru nad finančním hospodařením jiných vlastníků nemovitostí. Nedotčeny zůstávají též předpisy, podle nichž je třeba úředního souhlasu k zatížení nemovitosti nebo k pronájmu nemovitosti, která není zemědělskou nebo lesní půdou.

§ 5

(1) Převody nebo pronájmy uskutečněné před účinností tohoto zákona, k nimž podle dosavadních předpisů nebylo třeba úředního souhlasu nebo k nimž již byl úřední souhlas podle dosavadních předpisů udělen, zůstávají nedotčeny, pokud nešlo o převody nebo pronájmy spekulační (odstavec 2).

(2) Převody nebo pronájmy, uskutečněné ze spekulačních důvodů po 1. lednu 1946, může okresní národní výbor přezkoumat a prohlásit za neplatné.

(3) Žádosti o úřední souhlas k převodům nebo k pronájmům, o nichž nebylo před účinností tohoto zákona pravoplatně rozhodnuto, posuzují se podle něho.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti třicátého dne po vyhlášení; provedou jej ministři vnitra a zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Ďuriš v. r

Přesunout nahoru