Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 51/1951 Sb.Vládní vyhláška o předběžném provádění protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951

Částka 30/1951
Platnost od 09.07.1951
Účinnost od 08.07.1951
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51.

Vládní vyhláška

ze dne 5. července 1951

o předběžném provádění protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951.

Podle § 1 zákona č. 66/1949 Sb., o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy, vyhlašuji:


Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 3. července 1951 a se souhlasem presidenta republiky provádí se protokol ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu, sjednaný v Torquay dne 21. dubna 1951 předtím, než s ním vysloví souhlas Národní shromáždění, vůči všem dosavadním smluvním stranám Všeobecné dohody a všem státům, které podle platných smluv mají nárok na nejvyšší výhody v oboru cla v republice Československé, a to ode dne 8. července 1951. Toto ustanovení se týká též přílohy A (listina X - Československo) protokolu, která obsahuje smluvní celní sazby, sjednané pro dovoz do Československa.

Ministr zahraničních věcí oznámí vyhláškou ve Sbírce zákonů rozšíření platnosti protokolu na jiné státy.

Kdyby některé přistupující státy v protokolu uvedené se nestaly ve stanovené lhůtě smluvními stranami Všeobecné dohody o clech a obchodu, může ministr financí v dohodě s ministry zahraničních věcí a zahraničního obchodu vyhlásit podle článku 4 protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednaného v Torquay vyhláškou ve Sbírce zákonů odvolání celních slev s nimi sjednaných.


Protokol byl sjednán v jazyce anglickém a francouzském. Původní text v obou jazycích byl vydán Organisací Spojených národů a vyšel v New Yorku.

V příloze této vládní vyhlášky se protokol uveřejňuje v původním znění anglickém a francouzském a v českém překladě. Listina X - Československo, tvořící jeho přílohu, se vyhlašuje v původním znění anglickém a v českém překladě.

Podpis Československa byl učiněn s výhradou, že neznamená ani přímé ani nepřímé uznání západního Německa a jižní Korey a jejich právní schopnosti k protokolu přistoupit.


Zápotocký v. r.


Protokol

k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednaný v Torquay.

(Překlad.)

Protokol

k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednaný v Torquay.

Vlády, které jsou smluvními stranami Všeobecné dohody o clech a obchodu ke dni, jenž je datem tohoto protokolu (v dalším "nynější smluvní strany" resp. "Všeobecná dohoda"), vlády REPUBLIKY RAKOUSKÉ, FEDERÁLNÍ REPUBLIKY NĚMECKÉ, REPUBLIKY KOREJSKÉ, PERU, REPUBLIKY FILIPINSKÉ A REPUBLIKY TURECKÉ (v dalším "přistupující vlády") a VÝCHODNÍ REPUBLIKY URUGUAY, která může přistoupit k Všeobecné dohodě v rámci Protokolu o přístupu sjednaného v Annecy v souhlase s rozhodnutím SMLUVNÍCH STRAN z 9. listopadu 1950 (v dalším "Uruguay"),

Berouce v úvahu výsledky jednání ukončených v Torquay,

Dohodly se prostřednictvím svých zástupců na těchto ustanoveních:

1.

(a) S výhradou ustanovení tohoto protokolu každá z přistupujících vlád, o jejímž přístupu bylo rozhodnuto podle článku XXXIII Všeobecné dohody, uvede ode dne, kdy tento protokol podle odstavce 11 pro ni nabude platnosti, v prozatímní účinnost:

(i) části I a III Všeobecné dohody a

(ii) část II Všeobecné dohody v plné míře, která je slučitelná s jejími zákony platnými k datu tohoto protokolu.

(b) Závazky pojaté do odstavce 1 článku I Všeobecné dohody s odkazem na její článek III, jakož i závazky pojaté do odstavce 2 (b) článku II s odkazem na článek VI budou považovány pro účely tohoto odstavce za spadající do části II Všeobecné dohody.

(c) Pro účely Všeobecné dohody budou listiny obsažené v příloze B považovány od jejich vstupu v účinnost podle odstavce 11 za listiny přistupujících vlád, připojené k Všeobecné dohodě.

2. Dnem, kdy tento protokol podle svého odstavce 11 vstoupí v účinnost pro přistupující vládu, stane se tato vláda smluvní stranou, jak stanoví článek XXXII Všeobecné dohody.

3.

(a) Listina týkající se nynější smluvní strany nebo Uruguaye, zařazená v příloze A, nabude účinnosti třicátým dnem následujícím po dni, kdy tento protokol bude podepsán touto smluvní stranou nebo Uruguayí, anebo čtyřicátým šestým dnem následujícím po datu tohoto protokolu, vždy však pozdějším z těchto dat.

(b) Části listin obsažených v příloze A tohoto protokolu, které jsou výsledkem jednání a dohody podle odstavce 1 článku XXVIII Všeobecné dohody, mohou být po dohodě jednajících stran uvedeny v účinnost po dni tohoto protokolu a před datem stanoveným podle pododstavce (a) za předpokladu,

(i) že náhradní úpravy sjednané místo odvolaných nebo snížených slev obsažených v dosavadních listinách Všeobecné dohody nebudou uvedeny v účinnost později než tato odvolání nebo snížení a

(ii) že každá vláda, která hodlá uvést v účinnost část své listiny podle tohoto pododstavce, oznámí generálnímu sekretáři Spojených národů nejméně 30 dní předem datum, kdy zamýšlené opatření se stane účinným.

(c) Části listin obsažených v příloze A, které jsou výsledkem jednání a dohody ve shodě s postupem stanoveným Smluvními stranami, mohou být za souhlasu smluvních stran uvedeny v účinnost před datem stanoveným podle pododstavce (a) za předpokladu, že úpravy sjednané náhradou za odvolané nebo snížené slevy obsažené v dosavadních listinách Všeobecné dohody, nebudou uvedeny v účinnost později než tato odvolání nebo snížení.

(d) Jakmile některá listina nabude účinnosti podle pododstavce (a) nebo jakmile bude některá část listiny uvedena v účinnost podle pododstavce (b) nebo (c), stane se takováto listina nebo část listiny (spolu se všemi ustanoveními listiny v příloze A vztahujícími se k této části) listinou dotyčné vlády tvořící součást Všeobecné dohody. Liší-li se zacházení stanovené pro určité zboží v listině obsažené v příloze A od zacházení stanoveného pro totéž zboží v dosavadní listině Všeobecné dohody týkající se téže vlády, jest uplatňovati zacházení stanovené listinou, obsaženou v příloze A, a to pokud tato listina zůstane v platnosti podle ustanovení tohoto protokolu.

(e) Pro účely tohoto protokolu "dosavadní listiny" Všeobecné dohody znamenají listiny připojené k Všeobecné dohodě a k Protokolu o podmínkách přístupu sjednanému v Annecy, ve znění pozměněném (i) ustanoveními všech protokolů o opravách a změnách listin nebo (ii) jakýmkoli jiným opatřením, které bylo v účinnosti dne 28. září 1950 a které bylo učiněno v souhlase se zvláštním ustanovením Všeobecné dohody nebo v souhlase s postupem stanoveným smluvními stranami.

4. Každá vláda, která podepsala tento protokol, může kdykoliv zcela nebo zčásti suspendovati nebo zrušiti kteroukoli slevu obsaženou v příslušné listině připojené k tomuto protokolu, o níž tato vláda zjistí, že byla původně sjednána s vládou, která tento protokol nepodepsala, za předpokladu, že

(i) vláda, která zcela nebo zčásti suspenduje nebo zrušuje některou takovou slevu, uvědomí o tom všechny smluvní strany, přistupující vlády a Uruguay do třiceti dnů následujících po dni suspense nebo zrušení a na požádání se poradí s kteroukoli smluvní stranou mající podstatný zájem na výrobku, o který jde;

(ii) každá taková suspense nebo zrušení přestanou býti účinnými třicátého dne, který následuje po dni, kdy vláda, s níž byly původně sjednány, podepíše tento protokol;

(iii) tento odstavec neopravňuje ke zrušení nebo suspensi náhradní úpravy, která je výsledkem jednání nebo dohody zmíněných v pododstavcích (b) a (c) odstavce 3, ledaže by veškerá zrušení nebo snížení slev pojatých do dosavadních listin Všeobecné dohody, za něž byly tyto náhradní úpravy sjednány, byla suspendována nebo zrušena na stejně dlouhé období.

5.

(a) Kdykoliv se v článku II Všeobecné dohody mluví o datu této dohody, rozumí se, pokud jde o listiny připojené k tomuto protokolu, datum tohoto protokolu.

(b) Kdykoliv se v odstavci 6 článku V, pododstavci 4 (d) článku VII a v pododstavci 3 (c) článku X Všeobecné dohody mluví o datu této dohody, rozumí se, pokud jde o každou přistupující vládu, datum 24. března 1948.

(c) Kde se odstavec 11 článku XVIII Všeobecné dohody zmiňuje o datech 1. září 1947 a 10. října 1947, rozumí se, pokud jde o každou přistupující vládu, 1. listopad 1950 resp. 15. leden 1951.

(d) Kde se odstavec 1 článku XXVIII Všeobecné dohody zmiňuje o 1. lednu 1951, rozumí se, pokud jde o listiny připojené k tomuto protokolu, 1. leden 1954.

6.

(a) V textu odstavce 1 článku XXVIII Všeobecné dohody se vypouštějí slova "Počínajíc ode dne 1. ledna 1951" a nahrazují se slovy "Počínajíc ode dne 1. ledna 1954".

(b) Podepsání tohoto protokolu podle odstavce 10 bude považováno ve smyslu odstavce 2 článku XXX Všeobecné dohody za uložení listiny o přijetí změny uvedené v pododstavci (a).

(c) Změna uvedená v pododstavci (a) se stane účinnou v souhlase s odstavcem 1 článku XXX Všeobecné dohody, jakmile bude tento protokol podepsán dvěma třetinami vlád, které budou v té době smluvními stranami.

(d) Bez ohledu na ustanovení pododstavce (c) nestane se změna uvedená v pododstavci (a) účinnou pokud jde o slevy původně sjednané smluvní stranou podepsavší tento protokol se smluvní stranou, která nepodepsala ani tento protokol ani PROHLÁŠENÍ o další platnosti listin Všeobecné dohody o clech a obchodu, které tvoří přílohu Závěrečného aktu podepsaného v Torquay dne 21. dubna 1951.

7.

(a) Ustanovení Všeobecné dohody, která mají být prováděna přistupující vládou, jsou obsažena v textu připojeném k Závěrečnému aktu druhého zasedání Přípravného výboru konference Spojených národů o obchodu a zaměstnanosti, s přihlédnutím k opravám, změnám, doplňkům nebo jiným úpravám provedeným těmito smluvními akty:

Protokolem, jímž se pozměňují některá ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu, podepsaným v Havaně dne 24. března 1948,

Zvláštním protokolem týkajícím se článku XXIV, podepsaným v Havaně dne 24. března 1948,

Zvláštním protokolem, jímž se pozměňuje článek XIV, podepsaným v Havaně dne 24. března 1948,

Protokolem o opravách, podepsaným v Havaně dne 24. března 1948,

Protokolem, jímž se pozměňuje část I a článek XXIX, podepsaným v Ženevě dne 14. září 1948,

Protokolem, jímž se pozměňuje část II a článek XXVI, podepsaným v Ženevě dne 14. září 1948,

Druhým protokolem o opravách, podepsaným v Ženevě dne 14. září 1948,

Deklarací z 9. května 1949, týkající se oddílu E listiny XIX,

Deklarací z 11. srpna 1949, týkající se oddílu B listiny XIX,

Protokolem, pozměňujícím článek XXVI, podepsaným v Annecy dne 13. srpna 1949,

Protokolem, jímž se nahrazuje listina I (Australie), podepsaným v Annecy dne 13. srpna 1949,

Protokolem, jímž se nahrazuje listina VI (Ceylon), podepsaným v Annecy dne 13. srpna 1949,

Prvním protokolem o změnách, podepsaným v Annecy dne 13. srpna 1949,

Třetím protokolem o opravách, podepsaným v Annecy dne 13. srpna 1949,

Protokolem o podmínkách přístupu sjednaným a podepsaným v Annecy dne 10. října 1949,

Čtvrtým protokolem o opravách, podepsaným v Ženevě dne 3. dubna 1950,

Pátým protokolem o opravách, podepsaným v Torquay dne 16. prosince 1950,

jakož i všemi ostatními smluvními akty vypracovanými smluvními stranami, které mohou být v účinnosti v den, kdy tento protokol pro dotyčnou vládu nabude účinnosti.

(b) Podepsání tohoto protokolu přistupující vládou znamená, že tato vláda přijímá opravy, změny, doplňky a jiné úpravy Všeobecné dohody, provedené smluvními akty vyjmenovanými v pododstavci (a), jakož i všemi ostatními smluvními akty vypracovanými smluvními stranami a otevřenými k přijetí, které dosud nebyly v účinnosti v den, kdy tento protokol pro dotyčnou vládu nabude účinnosti. Toto přijetí se stane účinným téhož dne, jako podpis tohoto protokolu touto vládou.

(c) Bez újmy jakéhokoliv opatření učiněného smluvní stranou ve smyslu článku XXXV představuje podpis tohoto protokolu smluvní stranou nebo Uruguayí - ačli s její strany nebude při podpisu prohlášeno něco odchylného - že přijímá opravy, změny, doplňky nebo jiné úpravy Všeobecné dohody provedené smluvními akty vyjmenovanými v pododstavci (a), jakož i všemi ostatními smluvními akty vypracovanými smluvními stranami a otevřenými k přijetí, které dosud nebyly podepsány nebo přijaty onou smluvní stranou nebo Uruguayí v den podpisu tohoto protokolu onou smluvní stranou nebo Uruguayí; toto přijetí stane se účinným v den podpisu.

8. Každá přistupující vláda, která podepsala tento protokol, bude moci kdykoli ukončit prozatímní provádění Všeobecné dohody; tato výpověď nabude účinnosti šedesátým dnem po té, kdy o ní generální sekretář Spojených národů obdrží písemné oznámení.

9.

(a) Každá přistupující vláda, která podepsala tento protokol a nepodala oznámení o výpovědi podle odstavce 8, může počínajíc dnem, kdy Všeobecná dohoda podle svého článku XXVI vstoupí v účinnost, k dohodě přistoupiti za podmínek stanovených tímto protokolem tím, že uloží u generálního sekretáře Spojených národů listinu o přístupu. Přístup se stane účinným toho dne, kdy Všeobecná dohoda podle svého článku XXVI vstoupí v účinnost nebo třicátým dnem po té, kdy byla uložena listina o přístupu, vždy však pozdějším z těchto dat.

(b) Přístup k Všeobecné dohodě podle pododstavce (a) bude považován pro účely odstavce 2 článku XXXII dohody za přijetí dohody podle jejího článku XXVI, odstavec 3.

10.

(a) Původní znění tohoto protokolu bude otevřeno k podpisu pro nynější smluvní strany a pro přistupující vlády dne 21. dubna 1951 v Torquay. Pak bude uloženo u generálního sekretáře Spojených národů a bude otevřeno k podpisu v ústředí Spojených národů od 7. května 1951 do 21. října 1951 pro nynější smluvní strany a přistupující vlády i Uruguay za předpokladu, že Uruguay předtím podepíše Protokol o podmínkách přístupu sjednaný v Annecy, v souhlase s rozhodnutím smluvních stran z 9. listopadu 1950.

(b) Generální sekretář Spojených národů zašle neprodleně všem členům Spojených národů a ostatním vládám, které se zúčastnily konference Spojených národů o obchodu a zaměstnanosti, jakož i všem vládám, majícím zájem, ověřený opis tohoto protokolu, jakož i vyrozumí je o každém podepsání tohoto protokolu, o každém uložení listiny o přístupu podle odstavce 9 (a) a o každém oznámení podle odstavce 3 (b) nebo 8.

(c) Generální sekretář Spojených národů je pověřen podle ustanovení článku 102 Charty Spojených národů tento protokol zaregistrovati.

11. Za předpokladu, že bylo učiněno rozhodnutí ve smyslu článku XXXIII Všeobecné dohody o schválení přístupu přistupující vlády, stane se tento protokol, čítajíc v to listinu týkající se oné přistupující vlády a obsaženou v příloze B, pro tuto přistupující vládu účinným

(a) dne 20. července 1951, jestliže tento protokol bude přistupující vládou podepsán dne 20. června 1951, nebo

(b) třicátého dne po dni, kdy byl podepsán onou přistupující vládou, nebyl-li onou přistupující vládou podepsán dne 20. června 1951.

12. Datem tohoto protokolu bude 21. duben 1951.

Dáno v Torquay v jediném vyhotovení v jazyku anglickém a francouzském, při čemž obě znění jsou autentická, pokud není stanoveno jinak o připojených listinách.

Následují podpisy smluvních stran, Uruguaye a přistupujících vlád.

Příloha A

listiny nynějších smluvních stran a Uruguaye

Příloha B

listiny přistupujících vlád

Příloha A

Listina X - Československo

Pouze anglické a francouzské znění této listiny je autentické.

PRVNÍ ČÁST

Sazebník pro země požívající nejvyšších výhod

!!! chyba PDF !!!

LISTINA X - ČESKOSLOVENSKO

ČÁST II

Preferenční sazebník

!!! chyba PDF !!!

Poznámky pod čarou

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 87/1951 Sb.

Platnost uvedeného protokolu se podle ustanovení jeho odstavce 11 písm. (b) rozšiřuje dnem 19. října 1951 na Rakousko a dnem 7. října 1951 na republiku Peru, jež se od zmíněných dat staly smluvními stranami Všeobecné dohody o clech a obchodu.

Přesunout nahoru