Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 45/1951 Sb.Vládní nařízení o technické normalisaci

Částka 27/1951
Platnost od 11.06.1951
Účinnost od 11.06.1951
Zrušeno k 15.08.1957 (35/1957 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45.

Vládní nařízení

ze dne 22. května 1951

o technické normalizaci

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 12 odst. 2 a § 20 odst. 2 zákona č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje, ve znění zákona č. 185/1950 Sb.:


ČÁST I

Úvodní ustanovení

§ 1

Účel normalizace

(1) Technická normalisace vytváří technické normy, které jednotně určují zejména tvary, rozměry, druhy, jakost, třídění, provedení, bezpečnost, zkoušení a označování výrobků, názvy, technické dodací a přejímací podmínky pro materiál, výrobky, zařízení, plodiny, jakož i práce a služby technického rázu.

(2) Tato činnost se děje plánovitě tak, aby vytvořené normy přispívaly ke zvyšování produktivity práce, jakosti, hospodárnosti a bezpečnosti veškeré hospodářské činnosti, a zajišťovaly rozvoj styků se zeměmi s plánovaným hospodářstvím, především se Svazem sovětských socialistických republik.

§ 2

Normalisační činnost

Normalisační činnost se řídí normalisačním plánem, který je součástí jednotného hospodářského plánu.

§ 3

Závaznost norem

Vyhlášených norem je povinen dbát každý, jehož se normy týkají.

§ 4

Normy směrné

Normy označené jako směrné nejsou závazné; jinak pro ně platí přiměřeně ustanovení tohoto nařízení.

§ 5

Druhy norem

Technické normy jsou

a) státní,

b) úsekové,

c) podnikové .

ČÁST II

Řízení a kontrola

Státní normy

§ 6

(1) Návrh státní normy , návrh na její změnu nebo návrh na její zrušení vypracují podniky, závody, školy, ústavy nebo úřady a pod., určené normalisačním plánem.

(2) Kdo je pověřen vypracováním návrhu, je povinen zjistit požadavky výroby a spotřeby a dbát obecného zájmu, současné úrovně technického rozvoje i vyhlášených norem.

§ 7

(1) Vypracovaný návrh státní normy projedná úřad pro normalisaci se všemi zúčastněnými ústředními úřady; návrh může být projednán také s vysokými školami, výzkumnými ústavy a jinými činiteli. Úřad pro normalisaci může pověřit toho, kdo návrh vypracoval, předběžným projednáním návrhu. Všichni, kteří byli přizváni k projednání návrhu, jsou povinni ke spolupráci.

(2) Projednaný návrh po případě i se spornými otázkami předloží úřad pro normalisaci ústředí výzkumu a technického rozvoje (dále jen "Ústředí") k rozhodnutí.

§ 8

Státní normu vyhlásí Ústředí v úředním listě; v e vyhlášce uvede

a) název a stručný obsah normy, její označení složené ze značky "ČSN" (československá státní norma) a čísla,

b) den, od kterého norma platí,

c) výjimky nebo jiná omezení (územní, věcná a časová) rozsahu platnosti normy.

§ 9

(1) Návrh na změnu nebo zrušení státní normy projedná úřad pro normalisaci stejným způsobem jako návrh nové normy.

(2) Státní normy mění nebo zrušuje Ústředí; změnu nebo zrušení vyhlásí týmž způsobem jako normu novou.

Normy úsekové a podnikové

§ 10

Normy úsekové a podnikové projednávají, schvalují, mění nebo zrušují a výjimky povolují podle směrnic Ústředí ústřední úřady, generální ředitelé nebo orgány jim obdobné, národní, komunální a jim na roveň postavené podniky, po případě jiné orgány spravující národní majetek, lidová družstva a masové a zájmové organisace pracujícího lidu .

§ 11

Normy úsekové nebo podnikové, jakož i jejich změnu nebo zrušení, vyhlásí schvalující orgán vhodným způsobem tak, aby vešly ve známost všech, jichž se týkají.

Kontrola

§ 12

(1) Úřad pro normalisaci dbá o to, aby se normy zaváděly a dodržovaly; sleduje též, jak se normy osvědčují v praxi, a zda nejsou zastaralé. Při tom může úřad pro normalisaci a orgány jím pověřené žádat, aby jim osoby, jimž normy ukládají povinnosti, podávaly vysvětlení a může svými orgány provádět v potřebném rozsahu prohlídky provozních míst a zařízení, nahlížet do záznamů a dokladů podnikového početnictví, technických výkresů, výrobních návodů a předpisů.

(2) Při provádění ustanovení předchozího odstavce je třeba dbát předpisů o zachování státního a hospodářského tajemství, po případě předpisů o přístupu do podniků a jiných objektů.

§ 13

(1) Osoby, pověřené prováděním úkolů podle tohoto nařízení nebo předpisů podle něho vydaných anebo na jejich provádění zúčastněné, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dověděly při své činnosti.

(2) Povinnost mlčenlivosti nezaniká skončením činnosti nebo pracovního poměru.

ČÁST III

Úřad pro normalisaci

§ 14

(1) Úřad pro normalisaci organisuje a řídí předseda.

(2) Předsedu a jeho náměstka jmenuje vláda na návrh ministra-předsedy státního úřadu plánovacího. Předseda úřadu pro normalisaci podléhá předsedovi Ústředí.

§ 15

Úřad pro normalisaci má zejména tyto úkoly:

a) důsledně a soustavně propracovává způsoby a methody přechodu na sovětské státní normy,

b) sestavuje návrh normalisačního plánu,

c) projednává návrhy státních norem podle ustanovení části II,

d) vypracovává návrh směrnic pro veškerou normalisační činnost,

e) rediguje státní normy,

f) pečuje o jednotnou formu norem, jejich třídění a číslování,

g) povoluje výjimky ze státních norem,

h) spolupracuje při zavádění norem a při školení kádrů,

ch) sleduje normalisační činnost zahraniční, zejména Svazu sovětských socialistických republik a lidově demokratických států,

i) vykonává činnost poradní, dokumentační a evidenční,

j) plní jiné úkoly, kterými jej pověří Ústředí.

§ 16

Při výkonu normalisační činnosti pomáhá úřadu pro normalisaci poradní sbor, v jehož čele je předseda tohoto úřadu. Počet členů poradního sboru stanoví a členy jmenuje předseda Ústředí.

§ 17

Organisační statut úřadu pro normalisaci a jeho poradního sboru vydá předseda Ústředí.


ČÁST IV

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 18

(1) Zákon č. 84/1948 Sb., o závaznosti hospodářských a technických norem, zrušuje se dnem, kdy toto nařízení nabude účinnosti.

(2) Závaznost norem stanovená podle zákona č. 84/1948 Sb. zůstává nedotčena; zrušuje se však závaznost norem vyhlášených před 30. dubnem 1948.

§ 19

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr-předseda státního úřadu plánovacího v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Přesunout nahoru