Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 43/1951 Sb.Vládní nařízení o některých opatřeních v náboru a ve výchově pracujícího dorostu

Částka 27/1951
Platnost od 11.06.1951
Účinnost od 11.06.1951
Zrušeno k 14.05.1954 (19/1954 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43.

Vládní nařízení

ze dne 8. května 1951

o některých opatřeních v náboru a ve výchově pracujícího dorostu.

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):


§ 1

Úkolem tohoto nařízení je především zajistit mládeži podmínky dalšího rozvoje jejích tvůrčích sil a plného uplatnění v budovatelské práci v souladu s potřebami jednotného hospodářského plánu.

§ 2

(1) Mládež, která splnila povinnost choditi do školy prvního a druhého stupně a nedosáhla dosud věku 18 let, vstoupí do učebního poměru, aby tak získala odbornou výchovu a prohloubila své obecné vzdělání a svou výchovu politickou, kulturní a tělesnou. Toto ustanovení se nevztahuje na mládež, která v souladu s potřebami jednotného hospodářského plánu vstoupí v době stanovené v odstavcích 2 a 3 na výběrovou školu, nebo do pracovního poměru, po případě, která pokračuje ve svém vzdělání na výběrové škole nebo je zaměstnána v pracovním poměru. Ustanovení první věty se nevztahuje ani na mládež, která v souladu s potřebami jednotného hospodářského plánu pracuje v zemědělství mimo učební nebo pracovní poměr, anebo, která v době stanovené v odstavcích 2 a 3 začne takto v zemědělství pracovat.

(2) Mládež podle odstavce 1, která splnila povinnost choditi do škol prvního a druhého stupně v běžném kalendářním roce, vstoupí do učebního poměru nejdéle do zahájení nejbližšího učebního roku. Učební rok stanoví Ústředí pracujícího dorostu (dále jen "Ústředí") tak, aby začínal nejpozději 1. září.

(3) Ostatní mládež podle odstavce 1 vstoupí do učebního poměru do 4 týdnů ode dne počátku účinnosti tohoto nařízení, po případě od prvního dne, kdy ani nepokračuje ve svém vzdělání na výběrových školách, ani není v pracovním poměru, ani nepracuje v zemědělství mimo učební nebo pracovní poměr.

§ 3

Učební obory a délku učební doby pro jednotlivé učební obory stanoví a v úředním listě vyhlásí Ústředí v dohodě s ministerstvem, do jehož působnosti náleží výrobní nebo jiné odvětví, v kterém se bude výchova učňů převážně provádět.

§ 4

V učebním poměru se nepřipouští doba na zkoušku. Ujednání, která tomu odporují, jsou neplatná.

§ 5

Vedení podniku je povinno se postarati o to, aby nástup do učebních poměrů byl po stránce výchovné i hmotné dobře připraven a co nejvíce usnadněn a aby se mohl uskutečnit včas, jakož i o to, aby výchova pracujícího dorostu byla prováděna řádně a v souladu s potřebami jednotného hospodářského plánu.

§ 6

Ústředí v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a po slyšení Československého svazu mládeže a jednotné odborové organisace vydá podrobnější předpisy k provádění tohoto nařízení a stanoví výjimky z jeho ustanovení pro případy odůvodněné zřeteli hospodářskými nebo důležitými zájmy osobními.


§ 7

(1) Zrušují se všechny předpisy odporující tomuto nařízení, zejména § 1 odst. 2 a 3 vládního nařízení č. 186/1949 Sb., o zatímní úpravě výcviku učňů, § 99a živnostenského řádu, § 138 živnostenského zákona a § 5 odst. 2 vyhlášky č. 201/1943 Sb., o výcviku horníků k povolání.

(2) Opatření učiněná ve shodě s ustanoveními tohoto nařízení přede dnem počátku jeho účinnosti se pokládají za učiněná podle tohoto nařízení.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Erban v. r.

Přesunout nahoru