Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 31/1951 Sb.Vládne nariadenie o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov

Částka 20/1951
Platnost od 24.04.1951
Účinnost od 24.04.1951
Zrušeno k 14.05.2004 (295/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

31.

Vládní nařízení

ze dne 10. dubna 1951

o styku státních úřadů a jiných orgánů s úřady a orgány cizích států.*)

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


§ 1.

Účelem nařízení je jednotně stanovit postup ve styku státních úřadů a jiných orgánů s úřady a orgány cizích států přesnou úpravou působnosti ministerstev a jiných orgánů.

§ 2.

(1) Státní úřady a jiné orgány, jakož i jejich představitelé, stýkají se s úřady a orgány cizích států v zahraničí, jakož i s jejich představiteli, prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí.

(2) Ministerstvo zahraničního obchodu a jeho představitelé stýkají se v mezích své působnosti s úřady a orgány cizích států v zahraničí, jakož i s jejich představiteli, bezprostředně. Úřady a orgány podléhající ministerstvu zahraničního obchodu, jakož i jejich představitelé, stýkají se v mezích své působnosti s úřady a orgány cizích států v zahraničí, jakož i s jejich představiteli, prostřednictvím ministerstva zahraničního obchodu.

(3) Při styku s úřady a orgány cizích států v zahraničí, jakož i s jejich představiteli, je jiný postup, než jak je stanoven v odstavcích 1 a 2, přípustný pouze na základě zvláštního ustanovení zákona nebo platné mezinárodní smlouvy, uzavřené Československou republikou, nebo na základě zvláštního povolení ministerstva zahraničních věcí, po případě - pokud jde o styky podle odstavce 2 - ministerstva zahraničního obchodu.

§ 3.

(1) Státní úřady a jiné orgány, jakož i jejich představitelé, stýkají se s diplomatickými úřady cizích států působícími na území Československé republiky, jakož i s jejich představiteli, prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí; bezprostřední styk je přípustný pouze s předcházejícím souhlasem ministerstva zahraničních věcí.

(2) Ministerstvo zahraničního obchodu a jeho představitelé stýkají se v mezích své působnosti s diplomatickými zastupitelskými úřady cizích států působícími na území Československé republiky, jakož i s jejich představiteli, zejména s jejich obchodními přidělenci, bezprostředně. Úřady a orgány podléhající ministerstvu zahraničního obchodu, jakož i jejich představitelé, stýkají se v mezích své působnosti s diplomatickými zastupitelskými úřady cizích států působícími na území Československé republiky, jakož i s jejich představiteli, zejména s jejich obchodními přidělenci, prostřednictvím ministerstva zahraničního obchodu; bezprostřední styk je přípustný jen s předcházejícím souhlasem ministerstva zahraničního obchodu.

(3) Ministerstvo zahraničního obchodu podá ministerstvu zahraničních věcí bezodkladně zprávu o každé zásadní otázce obchodněpolitické povahy, která se vyskytne při stycích podle odstavce 2.

§ 4.

Ministerstvo národní obrany a jeho představitelé stýkají se v mezích své působnosti s vojenskými, leteckými a námořními přidělenci diplomatických zastupitelských úřadů cizích států působících na území Československé republiky bezprostředně; podrobnosti postupu upraví ministr národní obrany v dohodě s ministrem zahraničních věcí.

§ 5.

(1) Jestliže státní úřad nebo jiný orgán nebo jeho představitelé obdrží od úřadů a orgánů cizích států v zahraničí neb od diplomatických zastupitelských úřadů působících na území Československé republiky a neb od jejich představitelů jakékoliv písemné podání, zašlou je bezodkladně spolu se všemi spisy a údaji týkajícími se věci, ministerstvu zahraničních věcí, po případě - pokud jde o věci zahraničního obchodu - ministerstvu zahraničního obchodu. Podání vyřídí podle působnosti ministerstvo zahraničních věcí nebo ministerstvo zahraničního obchodu.

(2) V případě osobní intervence představitelů úřadů a orgánů cizích států v zahraničí nebo diplomatických zastupitelských úřadů cizích států působících na území Československé republiky, státní úřady a jiné orgány a jejich představitelé jsou povinni, aniž by přistoupili k vyřízení věci, omeziti se na vysvětlení, že se představitelé cizích států mají obraceti bezprostředně na ministerstvo zahraničních věcí, po případě - ve věcech zahraničního obchodu - na ministerstvo zahraničního obchodu, a o věci podat bezodkladnou zprávu ministerstvu zahraničních věcí, po případě ministerstvu zahraničního obchodu.

§ 6.

(1) Státní úřady a jiné orgány, jakož i jejich představitelé, stýkají se s konsulárními zastupitelskými úřady cizích států působícími na území Československé republiky, jakož i s jejich představiteli, prostřednictvím úřadu k tomu určeného. Pokud jde o konsulární zastupitelské úřady cizích států, které mají sídlo v Bratislavě, určuje se za tento úřad předsednictva Sboru pověřenců v Bratislavě.

(2) Jestliže se na státní úřad nebo jiný orgán neb na jejich představitele obrátí konsulární zastupitelský úřad cizího státu nebo jeho představitelé s jakýmkoliv podáním, oznámením nebo žádostí, předloží je bezodkladně, aniž by přistoupili k vyřízení věci, spolu se všemi spisy a údaji, věci se týkajícími, úřadu uvedenému v odstavci 1.

(3) Jiný postup než je stanovený v odstavcích 1 a 2, je přípustný pouze na základě zvláštního ustanovení zákona nebo platné mezinárodní smlouvy uzavřené Československou republikou.

§ 7.

Postup při stycích, stanovený v § 5 a v § 6 odst. 2, nevztahuje se na obstarávání běžných potřeb denního života se strany představitelů a zaměstnanců úřadů a orgánů cizích států, pokud tyto vystupují jako soukromé osoby, pokud to nepřesahuje obvyklé meze, a není to vyhrazeno zvláštnímu orgánu zřízenému pro tento účel.

§ 8.

Podrobné vymezení postupu při stycích podle tohoto nařízení přísluší ministru zahraničních věcí - ve věcech zahraničního obchodu - ministru zahraničního obchodu.

§ 9.

Porušení ustanovení tohoto nařízení stíhá se trestně i disciplinárně.


§ 10.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr.Dolanský v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr.Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kopřiva v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Jonáš v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr.Ing. Šlechta v. r.

Dr.Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Poznámky pod čarou

*) České znění vyhlášeno v Příloze Sbírky zákonů. Originál Sbírky zákonů obsahuje slovenské znění

Přesunout nahoru