Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 30/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu "Hrdina práce"

Částka 19/1951
Platnost od 21.04.1951
Účinnost od 21.04.1951
Zrušeno k 15.10.1990 (404/1990 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

30.

Vládní nařízení

ze dne 3. dubna 1951,

kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu „Hrdina práce“.

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle §§ 1 a 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:


§ 1.

Aby se ocenily zásluhy o budování státu a jeho hospodářský, politický, sociální a kulturní rozvoj a zásluhy o posílení jeho brannosti,

1. zavádí se čestný titul „Hrdina práce“, s nímž je spojeno právo nosit zlatou hvězdu Hrdiny práce;

2. zakládají se řády:

a) „Řád Socialismu“,

b) „Řád Republiky“,

c) „Řád Práce“;

3. zakládají se vyznamenání:

a) „Za zásluhy o výstavbu“,

b) „Za vynikající práci“,

c) „Za statečnost“.

§ 2.

(1) Čestný titul „Hrdina práce“ uděluje president republiky na návrh vlády tomu, kdo si obzvláště vynikající průkopnickou činností, zejména v průmyslu, zemědělství, dopravě nebo obchodu, nebo vědeckými objevy či technickými vynálezy získal výjimečné zásluhy o vítězství socialismu v Československé republice a přispěl k zvelebení národního hospodářství, kultury nebo vědy nebo k posílení obranné schopnosti státu.

(2) Hrdinovi práce, jehož zevním označením je zlatá hvězda Hrdiny práce, propůjčí president republiky zároveň Řád Socialismu.

§ 3.

Řád Socialismu se propůjčuje za zcela výjimečné zásluhy o vítězství socialismu v Československé republice, získané v budování, v boji s reakcí nebo při obraně státu.

§ 4.

Řád Republiky se propůjčuje za mimořádné zásluhy o budování Československé republiky, zejména o její mírové budovatelské úsilí ve výrobě nebo při kulturní nebo vědecké činnosti, nebo o zvyšování schopnosti obrany státu.

§ 5.

Řád Práce se propůjčuje za významné pracovní výsledky na poli hospodářském, zejména v průmyslu, zemědělství, dopravě nebo obchodu, ve státní nebo jiné veřejné službě, za zvláštní úspěchy ve vědecké, výzkumné nebo jiné kulturní činnosti nebo za technická zlepšení a vynálezy velkého hospodářského významu anebo za zásluhy o zvýšení obranné schopnosti armády.

§ 6.

Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu se propůjčuje osobám, které svou vynikající prací jsou předními bojovníky za socialistickou výstavbu, dále těm, kdo jsou vzory údernického využití technických možností a podstatně přispívají k zvýšení výrobnosti práce, nebo těm, kdo se zvlášť zasloužili o rozvoj vědy, kultury nebo techniky.

§ 7.

Vyznamenání Za vynikající práci se propůjčuje osobám, které vynikající údernickou prací a trvalými mimořádnými výkony se staly vzorem v plnění pracovních úkolů a získaly další pracovníky k následování, nebo těm, kdo svou vynikající činností přispěli k rozvoji vědy, kultury nebo techniky.

§ 8.

Vyznamenání Za statečnost se propůjčuje těm, kdo prokázali statečnost nebo obětavost v zápase s rozvratníky a jinými nepřáteli státu nebo při obraně nedotknutelnosti státních hranic, nebo za jiné vynikající projevy občanské statečnosti a odvahy.

§ 9.

Podrobnosti o podmínkách udělení čestného titulu „Hrdina práce“ a propůjčení řádů a vyznamenání založených tímto nařízením, popis zlaté hvězdy Hrdiny práce a řádů a vyznamenání, jakož i podrobnosti o jejich nošení a o nošení dosavadních řádů a vyznamenání jsou obsaženy v připojených stanovách, které jsou součástí tohoto nařízení.

§ 10.

Věci čestného titulu „Hrdina práce“ a řádů a vyznamenání založených tímto nařízením spravuje předseda vlády . Podávání a projednávání návrhů na udělení čestného titulu „Hrdina práce“ a na propůjčení řádů a vyznamenání upraví předseda vlády směrnicemi v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


§ 11.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Rais v. r.

Fierlinger v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Kliment v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Ďuriš v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Gregor v. r.

Petr v. r.

Nosek v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Kopřiva v. r.

Dr. Neuman v. r.

Kabeš v. r.

Erban v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.


Příloha

STANOVY

čestného titulu „Hrdina práce“, Řádu Socialismu, Řádu Republiky, Řádu Práce a vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, Za vynikající práci a Za statečnost

Čl. I

Čl. IIzrušeno

Čl. III

Řád Republiky

(1) Řád Republiky se propůjčuje za mimořádné zásluhy o budování Československé republiky, zejména o její mírové budovatelské úsilí ve výrobě nebo při kulturní nebo vědecké činnosti, nebo o zvyšování schopnosti obrany státu.

(2) Řád Republiky propůjčuje na návrh vlády president republiky.

(3) Zároveň s řádem dostane vyznamenaný diplom a řádovou knížku jako doklad k nošení řádu.

(4) Řád republiky má tvar rudého, stříbrem rámovaného čtverce, jehož strana má 40 mm. Na střed nakoso položeného čtverce je umístěna zlacená modře lemovaná pěticípá hvězda s barevným znakem ČSSR v pravidelném pětiúhelníku. Mezi cípy hvězdy jsou zlacené lipové trojlístky. Hvězda je podložena deseti stříbrnými paprsky s useknutými hroty, z nichž čtyři horní a čtyři dolní přesahují okraj odznaku. V rudé ploše jsou úzké stříbrné mezipaprsky. Horní roh čtverce je spojen lichoběžníkovým stříbrným ouškem s tmavěmodrou 38 mm širokou průvlečnou stuhou, na jejíž dolní části je kovový zlacený vlys z deseti lipových lístků. Nad vlysem je vodorovný bílý a červený proužek. Bílý proužek je široký 2,5 mm, červený 2,5 mm a vlys 5 mm. Rub čtverce je hladký s vyrytým matričním číslem nahoře.

(5) Nosí-li se pouze stužka řádu, je napjata na pravoúhlé liště o rozměru 38x10 mm. Je tvořena vodorovným proužkem bílým, červeným a modrým v poměru 2,5:2,5:5. Modrý proužek je překryt kovovým zlaceným vlysem z deseti lipových lístků.

Čl. IV

Řád Práce

(1) Řád Práce se propůjčuje za významné pracovní výsledky na poli hospodářském, zejména v průmyslu, zemědělství, dopravě nebo obchodu, ve státní nebo jiné veřejné službě, za zvláštní úspěchy ve vědecké, výzkumné nebo jiné kulturní činnosti nebo za technická zlepšení a vynálezy velkého hospodářského významu anebo za zásluhy o zvýšení obranné schopnosti armády.

(2) Řád Práce propůjčuje na návrhy vlády president republiky.

(3) Zároveň s řádem dostane vyznamenaný diplom a řádovou knížku jako doklad k nošení řádu.

(4) Řád Práce je pěticípá rudě smaltovaná hvězda o průměru 48 mm, položená na ozubeném kole o průměru 40 mm. Uprostřed hvězdy je nesmaltovaný terč o průměru 18 mm a na něm nápis „Čest práci“, dvě lipové ratolesti a za nimi vycházející slunce. Na obvodu ozubeného kola je plasticky znázorněn věnec z klasů. Na rubu řádu jsou uprostřed hvězdy na terči, lemovaném vavřínovými ratolestmi, srp a kladivo, písmena ČSR a matriční číslo. Řád je ražen ze stříbra. Stříbrným závěsným kroužkem je zavěšen na stuze 38 mm široké a 55 mm dlouhé; stuha je modrá (barvy pracovního obleku) s 15 mm širokým světlemodrým pruhem uprostřed. Vyobrazení je připojeno.

(5) Řád Práce se nosí na levé straně prsou. Nosí-li se pouze stužka řádu, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé.

Čl. V

Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu

(1) Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu se propůjčuje osobám, které svou vynikající prací jsou předními bojovníky za socialistickou výstavbu, dále těm, kdo jsou vzory údernického využití technických možností a podstatně přispívají k zvýšení výrobnosti práce, nebo těm, kdo se zvlášť zasloužili o rozvoj vědy, kultury nebo techniky.

(2) Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu propůjčuje na návrh vlády president republiky.

(3) Zároveň s vyznamenáním dostane vyznamenaný diplom a průkazku jako doklad k nošení vyznamenání.

(4) Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu má tvar kruhu o průměru 33 mm. V dolní části vystupuje do popředí stavba z kvádrů, na níž jsou písmena ČSR. Nad stavbou je pěticípá hvězda se srpem a kladivem a za ní čtyři vlající prapory. V pozadí jsou po obou okrajích dvě lipové ratolesti. Na rubu vyznamenání je nápis „Za zásluhy o výstavbu“, nad ním lipová ratolest a dole matriční číslo. Vyznamenání je raženo ze stříbra. Stříbrným závěsem, vytvořeným dvěma svazky klasů, je zavěšeno na stuze 38 mm široké a 55 mm dlouhé; stuha je rudá s dvěma 3 mm širokými modrými proužky uprostřed. Vyobrazení je připojeno.

(5) Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu se nosí na levé straně prsou. Nosí-li se pouze stužka vyznamenání, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé.

Čl. VI

Vyznamenání Za vynikající práci

(1) Vyznamenání Za vynikající práci se propůjčuje osobám, které vynikající údernickou prací a trvalými mimořádnými výkony se staly vzorem v plnění pracovních úkolů a získaly další pracovníky k následování, nebo těm, kdo svou vynikající činností přispěli k rozvoji vědy, kultury nebo techniky.

(2) Vyznamenání Za vynikající práci propůjčuje na návrh vlády president republiky.

(3) Zároveň s vyznamenáním dostane vyznamenaný diplom a průkazku jako doklad k nošení vyznamenání.

(4) Vyznamenání Za vynikající práci má tvar kruhu o průměru 33 mm. Na líci vyznamenání spočívá na lipových ratolestech stuha s nápisem „Za vynikající práci“ a nad ní srp a kladivo. Na rubu vyznamenání, lemovaném lipovými ratolestmi, jsou písmena ČSR, nad nimi pěticípá hvězda a dole matriční číslo. Vyznamenání je raženo z bronzu. Bronzovým závěsem, vytvořeným dvěma vavřínovými ratolestmi, je zavěšeno na stuze 38 mm široké a 55 mm dlouhé; stuha je modrá (barvy pracovního obleku) s dvěma 3 mm širokými rudými proužky uprostřed. Vyobrazení je připojeno.

(5) Vyznamenání Za vynikající práci se nosí na levé straně prsou. Nosí-li se pouze stužka vyznamenání, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé.

Čl. VII

Vyznamenání Za statečnost

(1) Vyznamenání Za statečnost se propůjčuje těm, kdo prokázali statečnost nebo obětavost v zápase s rozvratníky a jinými nepřáteli státu nebo při obraně nedotknutelnosti státních hranic, nebo za jiné vynikající projevy občanské statečnosti a odvahy.

(2) Vyznamenání Za statečnost propůjčuje na návrh vlády president republiky.

(3) Zároveň s vyznamenáním dostane vyznamenaný diplom a průkazku jako doklad k nošení vyznamenání.

(4) Vyznamenání Za statečnost má tvar kruhu o průměru 33 mm. V levé polovině vyznamenání jsou dvě ratolesti, vavřínová a lipová, svázané dole stuhou s nápisem „Za statečnost“; vpravo od ratolestí jsou písmena ČSR. Na rubu jsou vavřínové a lipové snítky a uprostřed štítek s matričním číslem. Vyznamenání je raženo ze stříbra. Stříbrným závěsným kroužkem je zavěšeno na stuze 38 mm široké a 55 mm dlouhé; stuha je modrá s 9 mm širokým pruhem ve státních barvách uprostřed. Vyobrazení je připojeno.

(5) Vyznamenání Za statečnost se nosí na levé straně prsou. Nosí-li se pouze stužka vyznamenání, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé.

Čl. VIII

Pořadí řádů a vyznamenání

(1) Řád Socialismu, Řád Republiky, Řád Práce a vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, Za vynikající práci a Za statečnost se nosí na levé straně prsou. Dosavadní řády a vyznamenání se nosí na té straně prsou, kterou určily vlastní stanovy, s výjimkou stříbrné hvězdy Řádu 25. února 1948, která se nosí na pravé straně prsou.

(2) Řády a vyznamenání se řadí

a) na levé straně prsou zprava doleva v tomto pořadí:

Řád Socialismu, Řád Republiky, Řád Práce, stříbrná medaile Řádu 25. února 1948, bronzová medaile Řádu 25. února 1948, kříž Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“, Československý válečný kříž z r. 1914-1918, Československý válečný kříž z r. 1939, I. třída Řádu slovenského národního povstání, zlatá medaile Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“, stříbrná medaile Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“, II. třída Řádu slovenského národního povstání, medaile Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova, vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, vyznamenání Za vynikající práci, zlatá medaile Československého vyznamenání práce, stříbrná medaile Československého vyznamenání práce, bronzová medaile Československého vyznamenání práce, vyznamenání Za statečnost, Československá medaile za chrabrost před nepřítelem, Československá Jánošíkova medaile, pamětní medaile Řádu slovenského národního povstání, Stříbrná medaile československého vojenského řádu „Za svobodu“, stříbrná Československá vojenská medaile za zásluhy, Bronzová medaile československého vojenského řádu „Za svobodu“ a bronzová Československá vojenská medaile za zásluhy;

b) na pravé straně prsou zleva doprava v tomto pořadí: stříbrná hvězda Řádu 25. února 1948, hvězda I. stupně Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“, zlatá hvězda Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova, hvězda II. stupně Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“, stříbrná hvězda Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova a Zlatá hvězda československého vojenského řádu „Za svobodu“.

(3) Nosí-li se pouze stužky řádů a vyznamenání, nosí se vždy na levé straně prsou a řadí se zprava doleva v tomto pořadí:

stužka Řádu Socialismu, stříbrné hvězdy Řádu 25. února 1948, hvězdy I. stupně Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“, zlaté hvězdy Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova, Řádu Republiky, Řádu Práce, stříbrné medaile Řádu 25. února 1948, hvězdy II. stupně Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“, stříbrné hvězdy Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova, bronzové medaile Řádu 25. února 1948, kříže Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“, Zlaté hvězdy československého vojenského řádu „Za svobodu“ a stužky ostatních řádů a vyznamenání ve stejném pořadí jako řády a vyznamenání in natura [odstavec 2 písm. a)].

Společná ustanovení

Čl. IX

Čestný titul „Hrdina práce“ a Řád Socialismu, Řád Republiky, Řád Práce (dále jen „řády“) nebo vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, Za vynikající práci a Za statečnost (dále jen „vyznamenání“) lze propůjčit i po smrti; v takovém případě se zlatá hvězda Hrdiny práce, řád nebo vyznamenání a doklady doručí rodině vyznamenaného.

Čl. X

Zemře-li vyznamenaný, ponechávají se zlatá hvězda Hrdiny práce, řád nebo vyznamenání a doklady jako památka jeho rodině; nikdo z rodiny je však nesmí nosit. Není-li nikoho z rodiny zesnulého, buďtež zlatá hvězda Hrdiny práce, řád nebo vyznamenání a doklady vráceny úřadu předsednictva vlády.

Čl. XI

(1) Dopustil-li se vyznamenaný jednání, které ho činí nehodným čestného titulu „Hrdina práce“, řádu nebo vyznamenání, nebo vyšly-li dodatečně najevo skutečnosti, svědčící o tom, že mu čestný titul „Hrdina práce“, řád nebo vyznamenání byly propůjčeny nezaslouženě, čestný titul „Hrdina práce“, řád nebo vyznamenání ztrácí.

(2) Jakmile ztrátu vysloví komise zřízená podle § 9 odst. 2 zák. č. 247/1949 Sb., buďtež zlatá hvězda Hrdiny práce, řád nebo vyznamenání a doklady ihned vráceny úřadu předsednictva vlády.

(3) Úřadu předsednictva vlády buďtež vráceny zlatá hvězda Hrdiny práce, řád nebo vyznamenání a doklady, které ztratil odsouzený při ztrátě čestných práv občanských, vyslovené soudem.

Čl. XII

(1) V případě ztráty, odcizení a pod. může úřad předsednictva vlády vydat náhradní zlatou hvězdu Hrdiny práce, řád nebo vyznamenání a doklady za úhradu, kterou sám stanoví.

(2) Ztrátu a odcizení je vyznamenaný povinen ohlásit neprodleně úřadu předsednictva vlády.

(3) Zlatá hvězda Hrdiny práce, řády a vyznamenání jsou nezcizitelné.

Čl. XIII

(1) Řád nebo vyznamenání lze propůjčit i

a) souboru osob, které tvoří pracovní nebo jiný kolektiv. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů zvolí kolektiv ze svého středu delegaci;

b) vojenskému útvaru, útvaru Sboru národní bezpečnosti nebo jinému podobnému útvaru. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů určí delegaci velitelství útvaru; dekorování se provádí zpravidla před nastoupeným útvarem;

c) podnikům, ústavům a státním orgánům nebo jejich symbolům. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů určí delegaci příslušný orgán.

(2) Při zániku vyznamenaného souboru osob nebo vyznamenaného útvaru, podniku nebo ústavu buďtež řád nebo vyznamenání a doklady vráceny úřadu předsednictva vlády.

Čl. XIV

Věci čestného titulu „Hrdina práce“ a řádů a vyznamenání spravuje předseda vlády

Vyobrazení k vládnímu nařízení č. 30/1951 Sb.

Řády:

Řád Republiky.

Řád Republiky.

Řád Práce.

Řád Práce.

Vyznamenání:

Za zásluhy o výstavbu.

Za zásluhy o výstavbu.

Za statečnost.

Za statečnost.

Za vynikající práci.

Za vynikající práci.

Přesunout nahoru