Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 3/1951 Sb.Nařízení ministra financí, kterým se vydává sazebník soudních poplatků a některé předpisy o nich

Částka 2/1951
Platnost od 29.01.1951
Účinnost od 01.01.1951
Zrušeno k 01.05.1959 (22/1959 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3.

Nařízení

Ministra financí

ze dne 13. ledna 1951,

kterým se vydává sazebník soudních poplatků a některé předpisy o nich.

Ministr financí nařizuje v dohodě s ministrem spravedlnosti podle § 2 odst. 2, § 3 odst. 2 a § 6 zákona č. 173/1950 Sb., o soudních poplatcích (dále jen "zákon"):


§ 1.

Předměty a sazby soudních poplatků (dále jen "poplatky") jsou uvedeny v připojeném sazebníku, který je součástí tohoto nařízení.

§ 2.

(1) Pro určení hodnoty předmětu řízení (§ 3 odst. 2 zákona) je rozhodnou běžná cena v místě a čase, kde a kdy bylo řízení zahájeno.

(2) K příslušenství se při výpočtu ceny nepřihlíží.

§ 3.

(1) Kolkovými známkami se platí, není-li stanoveno jinak,

a) poplatky nepřevyšující 1 000 Kčs a

b) poplatky, které se platí na písemnou výzvu soudu a nepřevyšují 300 Kčs.

(2) Nedoplatky poplatků převyšujících 1 000 Kčs mohou býti do 300 Kčs zaplaceny kolkovými známkami, dal-li k tomu soud souhlas.

(3) Kolkové známky se nalepují na písemné podání, po případě na soudní protokol nebo na vyhotovení písemné výzvy soudu. Kolkové známky, kterými se platí poplatek za doklad (opis, výpis, duplikát, ověření, vysvědčení a pod.) vydaný soudem (prokuraturou), se nalepují na doklad; byly-li kolkové známky nalepeny na písemné podání, vyznačí soud (prokuratura) na dokladu zaplacení poplatku.

(4) Kolkové známky znehodnotí soud (prokuratura) otiskem kulatého úředního razítka.

§ 4.

(1) Na šekový účet soudu, za jehož činnost se poplatky vybírají, se platí

a) poplatky převyšující 1 000 Kčs,

b) poplatky, které se platí na výzvu soudu a převyšují 300 Kčs, a

c) poplatky, které je povinen zaplatit odpůrce navrhovatele (žalobce) osvobozeného od poplatku.

(2) Způsob zaplacení poplatku, který se vymáhá exekučně, jakož i poplatku z exekuční likvidace určí soud.


§ 5.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.


Sazebník soudních poplatků

I. Poplatky za výkon soudnictví

Pol.PředmětPoplatkyPoznámka
Pevnéprocentní
v Kčs %
1Z návrhu na zahájení řízení
(ze žaloby), pokud neplatí
jiná sazba
Poznámky k pol. 1.
1. Ze vzájemné žaloby se
platí stejný poplatek.
2. Žádá-li žalovaný, aby
soud rozhodl v rozsudku
o vzájemné pohledávce i nad
částku uplatněnou žalobou,
platí se poplatek z částky,
která převyšuje hodnotu
předmětu řízení o žalobě.
3. Stejné poplatky se platí
v opravném řízení o věci
samé. Poplatek se však
neplatí z odvolání do rozsudku,
kterým soud rozhodl nejprve
o základu předmětu řízení.
4. Podá-li opravný prostředek
navrhovatel (žalobce)
i jeho odpůrce (žalovaný),
platí každý z nich poplatek
podle hodnoty předmětu svého
opravného prostředku.
a) z hodnoty předmětu řízení4
nejméně však 50 Kčs
b) nelze-li předmět řízení
penězi ocenit
300
2a) o rozvod manželství2 000Poznámky k pol. 2.
1. Je-li s návrhem spojen
i návrh na určení povinnosti
k úhradě osobních potřeb
jednoho z manželů nebo došlo-li
ke spojení takových řízení,
platí se poplatky zvlášť z
každého návrhu (řízení).
2. Stejné poplatky se platí
v opravném řízení o věci
samé.
b) o neplatnost manželství 1 000
c) o určení, zda tu je či není
manželství
1 000
3Z návrhu na uznání cizích
rozhodnutí v manželských věcech
a ve věcech zjištění nebo
popření otcovství
300
4Ze žaloby na zjištění nebo
popření otcovství
500Poznámky k pol. 4.
1. Je-li se žalobou na
zjištění otcovství spojen i návrh
na určení povinnosti k úhradě
osobních potřeb dítěte nebo
došlo-li ke spojení takových
řízení, platí se poplatky zvlášť
z každého návrhu (řízení).
2. Stejný poplatek se platí
v opravném řízení o věci
samé.
5Z návrhu na soudní umoření
listiny,
a) z hodnoty práva z listiny2
nejméně však 25 Kč
b) není-li právo z listiny
ocenitelné
150
6Z návrhu na přijetí věci do
soudní úschovy, z ceny věci
1
nejméně však 50 Kčs
7a) Ze soudní výpovědi ve
věcech nechráněných nájmů
a z návrhu na vydání
rozkazu podle § 375
občanského soudního řádu (dále
jen "o. s. ř."), jakož i z
odporu proti nim, z
nájemného na zbytek doby, po
kterou má nájem ještě
trvat, nejvýše však z
dvojnásobku ročního nájemného
2Poznámky k pol. 7.
1. Byl-li návrh na vydání
rozkazu podle § 375 o. s. ř.
podán po uplynutí nájemní
doby, platí se z návrhu, jakož
i z odporu proti rozkazu
poplatek 100 Kčs.
2. Stejné poplatky se platí
v opravném řízení o věci
samé.
nejméně však 25 Kčs
b) Z návrhu na přivolení
k výpovědi nebo z návrhu
na zrušení nájemního
poměru bez výpovědi v
případech chráněných nájmů,
z nájemného na zbytek
doby, po kterou má nájem
ještě trvat, nejvýše však
z dvojnásobku ročního
nájemného
4
nejméně však 50 Kčs
8Z návrhu na vydání platebního
rozkazu v řízení směnečném,
šekovém a v řízení rozkazním,
jakož i z námitek
nebo odporu proti platebnímu
rozkazu v takovém řízení,
z hodnoty předmětu
2
nejméně však 25 Kčs
9Z návrhu na obnovu řízení150Poznámka k pol. 9.
Za řízení ve věci samé se
poplatek znova neplatí.
10Z návrhu na povolení exekuce,
není-li jinak stanoveno,
Poznámky k pol. 10 až 12.
1. Spojí-li se v návrhu z
téhož exekučního titulu
exekuce několika exekučními
prostředky uvedenými v pol. 10
až 12, zaplatí se součet
příslušných poplatků snížený
o jednu čtvrtinu.
2. Z návrhu na druhé a
další povolení exekuce z téhož
exekučního titulu se zaplatí
tři čtvrtiny z příslušných
poplatků uvedených v pol. 10 až
12.
a) z vymáhaného nároku2
nejméně však 25 Kčs
b) nelze-li vymáhaný nárok
penězi ocenit
150
11Z návrhu na povolení exekuce
dražbou nemovitých věcí,
z vymáhané pohledávky
3
nejméně však 40 Kčs
12Z návrhu na povolení exekuce
na peněžité pohledávky a na
plat, z vymáhané pohledávky
1
nejméně však 15 Kčs
13Z exekuční likvidace, z výtěžku
likvidační podstaty
3Poznámka k pol. 13.
Stejný poplatek se platí,
nařídí-li soud likvidaci z
úřední povinnosti.
14Za schválený soudní smír,
uzavřený před zahájením
řízení, z hodnoty předmětu
smíru
1Poznámka k pol. 14.
Převádí-li se soudním
smírem vlastnictví nemovité věci,
platí se mimo poplatek za
smír také nemovitostní
poplatek.
nejméně však 15 Kčs
15Z prvého dožádání rozhodců
o provedení úkonu soudem
(§ 649 o. s. ř.) nebo z prvého
návrhu na předběžné opatření
(§ 650 o. s. ř.),
Poznámky k pol. 15.
1. Z druhého a dalšího
dožádání nebo návrhu se
poplatky neplatí.
2. Spojí-li se dožádání o
provedení úkonu soudem s
návrhem na předběžné opatření,
platí se poplatek jen jednou.
a) z hodnoty předmětu
rozhodčího řízení
1
nejméně však 50 Kčs
b) nelze-li předmět
rozhodčího řízení penězi ocenit
100
16Z návrhu na zápis do pozemkové,
železniční nebo horní knihy
Poznámky k pol. 16.
1. Poplatek podle této
položky se platí i v případě, že
návrh na zápis je spojen s
jiným návrhem (žalobou).
2. Návrh na zápis vlastnického
práva je od poplatku
osvobozen, podléhá-li právní
úkon nebo důvod nabytí
nemovitostnímu poplatku.
3. Za zápisy výmazů se
poplatky neplatí.
a) věcných práv, neplatí-li
jiná sazba, z hodnoty práva
2
nejméně však 100 Kč
b) věcného práva, je-li
předmět neocenitelný,
250
c) na odepsání knihovního
tělesa nebo jeho části do jiné
vložky pro téhož vlastníka
nebo z návrhu na zápis
spornosti
100
17Z návrhu na zřízení nové
vložky v pozemkové knize,
Poznámka k pol. 17.
Platí-li se poplatek podle
této položky, neplatí se
poplatek podle pol. 16 písm. c).
a) nemá-li navrhovatel v
obvodu katastrálního území
knihovní majetek
100
b) má-li navrhovatel v
obvodu katastrálního území
knihovní majetek
250
18Zápisy do podnikového
rejstříku:
Poznámka k pol. 18.
Stejné poplatky se platí na
výzvu soudu, vykoná-li soud
zápis z úřední povinnosti.
a) Z návrhu na zápis
podniku nebo jakékoliv
změny, týkající se hlavního
nebo odštěpného podniku,
a na každý jiný zápis,
není-li jinak stanoveno,
300
b) z návrhu na zápis nebo
výmaz osob oprávněných
podnik zastupovat a za něj
podpisovat, včetně prokuristů
a likvidátorů, za
každou osobu
300
c) z návrhu na zápis změny
bydliště osob uvedených
pod písm. b)
100
19Za výpis, osvědčení, opis z
pozemkové, železniční nebo
horní knihy, z podnikového
rejstříku a z deposit, za každou
i jen započatou stranu
30
20Za vyhotovení soudního
zápisu o manželských úmluvách
majetkových podle § 29 zák.
č. 265/1949 Sb., o právu
rodinném, i s vyhotovením
jednoho stejnopisu zápisu pro
každého z manželů, za každou
i jen započatou stranu
250
21Za vyhotovení opisu, výtahu
nebo výpisu z listin, protokolů
a jiných soudních spisů, za
každou i jen započatou stranu
10
22 Za vyhotovení stejnopisů
podání (příloh) podle § 27
jednacího řádu č. 192/1950 Sb.
(dále jen "j. ř."), za každou
i jen započatou stranu
20Poznámka k pol. 22.
Stejný poplatek se platí za
vyhotovení opisů listin
potřebných pro pozemkovou,
železniční nebo horní knihu,
jestliže nebyly navrhovatelem
dodány.
23 Za duplikát
(triplikát atd.)
vyhotovení soudních
rozhodnutí nebo soudních smírů, za
každou i jen započatou stranu
20
24Za ověření opisu nebo kopie
listiny, za každou i jen
započatou stranu
10 Poznámky k pol. 24.
1. Poplatek se zvyšuje na
dvojnásobek, ověřuje-li se opis
nebo kopie cizojazyčné listiny.
2. Poplatek se neplatí za
ověření opisů listin, kterých
je třeba k vyměření poplatků
nebo pro sbírku listin
pozemkových, železničních nebo
horních knih. Na těchto opisech
musí však býti vyznačen účel,
k němuž byly vyhotoveny.
25 Za sepsání směnečného nebo
šekového protestu
100Poznámka k pol. 25.
Stejný poplatek se platí za
vyhotovení opisu protestní
listiny nebo za vyhotovení
výpisu z knihy protestů.
26 Za ověření podpisu jedné
osoby na téže listině
20
27 Za vydání úředního
vysvědčení podle § 39 j. ř.
30
28 Za zaslání soudních spisů
k jinému soudu, aby do nich nahlédl
30

II. Poplatky za výkon státní správy a úkony prokuratur

Pol.PředmětPoplatkyPoznámka
Pevnéprocentní
v Kčs %
29Za zápis do seznamu stálých
přísežných
Poznámka k pol. 29.
Poplatek určí soud podle
předpokládaného žadatelova
prospěchu.
a) znalců 300

5 000
b) tlumočníků300 až
1 000
30Za vyhotovení dalšího
stejnopisu správního výměru
vydaného soudem nebo vyhotovení
opisu, výtahu nebo výpisu ze
správních záznamů, protokolů a
spisů vedených soudem
30
31Za výpis z rejstříku trestů
(i negativní)
30Poznámka k pol. 31.
Stejný poplatek se platí za
potvrzení.
Přesunout nahoru