Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 128/1951 Sb.Vládní nařízení o organisaci náboru pracovních sil

Částka 56/1951
Platnost od 31.12.1951
Účinnost od 01.01.1952
Zrušeno k 10.11.1958 (70/1958 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

128.

Vládní nařízení

ze dne 27. prosince 1951

o organisaci náboru pracovních sil

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):


§ 1

Aby plnění rostoucích hospodářských úkolů při výstavbě socialismu v naší vlasti bylo zabezpečeno dostatečným počtem pracovníků, je třeba pracovníky získávat náborem, který provádějí ministerstvo pracovních sil prostřednictvím národních výborů nebo podniky.

Organisovaný nábor

§ 2

Pro nejdůležitější hospodářská odvětví a podniky se pracovníci získávají organisovaným náborem, který provádí ministerstvo pracovních sil prostřednictvím krajských a okresních národních výborů; místní národní výbory spolupůsobí při jeho provádění.

§ 3

(1) Organisovaný nábor se provádí v souladu s potřebami jednotného hospodářského plánu podle plánu organisovaného náboru pracovních sil, který sestavuje státní úřad plánovací a schvaluje vláda. V tomto plánu vláda stanoví zejména,

a) pro která odvětví nebo podniky má ministerstvo pracovních sil provádět organisovaný nábor;

b) kolik pracovníků má ministerstvo pracovních sil pro jednotlivá odvětví nebo podniky získat;

c) kolik pracovníků z venkovského nebo městského obyvatelstva má být získáno organisovaným náborem v jednotlivých krajích a kolik pracovníků mají jednotlivé ústřední úřady ve svém oboru působnosti uvolnit pro organisovaný nábor.

(2) Krajské národní výbory provedou rozpis počtu pracovníků z venkovského a městského obyvatelstva, který má být získán organisovaným náborem, na okresy a okresní národní výbory provedou rozpis na obce. Příslušné ústřední úřady, které mají uvolnit pracovníky pro organisovaný nábor, provedou v dohodě s ministerstvem pracovních sil rozpis na jednotlivé podniky a závody. Při rozpisech se přihlédne k potřebám obcí, podniků a závodů.

(3) Plán organisovaného náboru pracovních sil a jeho rozpisy jsou závazné pro ústřední úřady, národní výbory a podniky a musí býti splněny.

§ 4

(1) Ministerstvo pracovních sil a národní výbory seznamují pracující veřejnost s politickým a hospodářským významem organisovaného náboru a s jeho podmínkami. Přitom se opírají o činnou účast dobrovolných organisací pracujícího lidu.

(2) Národní výbory získávají pracovníky přímým stykem a přesvědčováním v obcích a závodech. Při získávání pracovníků v závodech postupují v dohodě s vedením podniku.

(3) Národní výbory uzavírají se získanými pracovníky pracovní smlouvy jménem příslušného podniku.

(4) Národní výbory se postarají o to, aby pracovníci byli lékařsky vyšetřeni, přepraveni na vzdálená pracoviště a řádně přijati v závodech.

§ 5

(1) Vedení podniku, pro který se provádí organisovaný nábor, je povinno

a) připravit včas a v předepsaném stavu ubytování pro získané pracovníky a zajistit jim stravování;

b) starat se o zaškolování pracovníků a plnit ostatní povinnosti vyplývající z pracovních smluv;

c) zvláště neustále pečovat o udržení pracovníků.

(2) Ministerstvo pracovních sil a z jeho pověření krajské a okresní národní výbory kontrolují, zda vedení podniku plní své povinnosti, uvedené v předchozím odstavci.

(3) Ministerstvo pracovních sil může zastavit nástup pracovníků do podniků, které neplní své povinnosti uvedené v odstavci 1, zejména, které nezajistí vhodné ubytování pro pracovníky.

§ 6

Nábor prováděný podniky

(1) Nábor pracovníků mimo plán organisovaného náboru pracovních sil provádějí podniky.

(2) Ministerstvo pracovních sil dozírá, aby náborem podle předchozího odstavce nebyl narušován organisovaný nábor.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

§ 7

(1) Vyžaduje-li nezbytně plnění plánovaných úkolů v hospodářských odvětvích nebo podnicích, pro které se provádí organisovaný nábor, aby odcházející brigádníci byli nahrazeni novými brigádníky, může vláda stanovit počet pracovníků, který jednotlivé ústřední úřady musí uvolňovat na přechodnou dobu ve svém oboru působnosti.

(2) Pro provádění náboru brigádníků platí přiměřeně ustanovení o organisovaném náboru.

§ 8

Okresní národní výbory mohou uložit podnikům, aby přijaly na vhodná pracoviště přiměřený počet osob se sníženou pracovní schopností.

§ 9

(1) Vedení podniku je odpovědno za to, že nepřekročí plánované stavy pracovníků.

(2) Ministerstvo pracovních sil a z jeho pověření krajské a okresní národní výbory kontrolují, zda plánované stavy pracovníků nejsou překračovány a zda v závodech nejsou přebytky pracovníků.

§ 10

Ministerstvo pracovních sil může v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a s jednotnou odborovou organisací vydat podrobné předpisy k provedení tohoto nařízení.


§ 11

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopřiva v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Krajčír v. r.

Fierlinger v. r.

Málek v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Bacílek v. r.

Nepomucký v. r.

Bílek v. r.

Dr. Neuman v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Nosek v. r.

Dr. Gregor v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Havelka v. r.

Pokorný v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Pospíšil v. r.

Jonáš v. r.

Ing. Púčik v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Rais v. r.

Kliment v. r.

Smida v. r.

Kopecký v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Přesunout nahoru