Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 124/1951 Sb.Vládní nařízení o organisaci státních lesů a národních podniků pro těžbu dříví

Částka 55/1951
Platnost od 29.12.1951
Účinnost od 01.01.1952
Zrušeno k 01.01.1956 (2/1956 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

124.

Vládní nařízení

ze dne 17. prosince 1951

o organisaci státních lesů a národních podniků pro těžbu dříví

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1

Aby lesní bohatství republiky bylo zabezpečeno a rozšiřováno a aby byl lépe plněn lesnický výrobní plán, je třeba v lesnictví a těžbě dříví uplatnit pokrokové organisační zásady a metody hospodaření, zejména oddělit pěstění a ochranu lesů od těžby dříví.

§ 2

(1) Pěstění a ochranu lesů na veškerém lesním národním majetku, s výjimkou lesů ve vojenské správě a lesů se zvláštním určením, vykonává Správa státních lesů jako zařízení státní správy při ministerstvu lesů a dřevařského průmyslu, a to od 1. ledna 1952, u lesů, které jsou ve správě národních výborů, pak postupně podle dohody ministerstva lesů a dřevařského průmyslu s ministerstvem vnitra. Správa státních lesů plní své úkoly prostřednictvím krajských správ lesů a správ lesního hospodářství. Organisaci a působnost Správy státních lesů upraví ministr lesů a dřevařského průmyslu vyhláškou.

(2) Na Správu státních lesů přechází dnem 1. ledna 1952 působnost Československých státních lesů, národního podniku, podle zákona č. 66/1951 Sb., o odborné správě lesů, a podle zákona č. 65/1950 Sb., o hospodaření lesními semeny a sazenicemi, a provádění lesnicko-technických meliorací - hrazení bystřin.

§ 3

(1) Pro těžbu dříví v lesích uvedených v § 2 odst. 1 a jeho odvoz, pro výkup a dodávky dříví a pro obstarávání zvláštních služeb lesnímu hospodářství zřídí ministr lesů a dřevařského průmyslu dnem 1. ledna 1952 národní podniky (dále jen "podniky") podle ustanovení zákona č. 103/1950 Sb., o národních podnicích průmyslových. Pro podniky platí přiměřeně předpisy o národních podnicích průmyslových, pokud se v tomto nařízení nestanoví jinak.

(2) Ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu vydá organisační řád (statut) podniků vyhláškou v Úředním listě.

§ 4

(1) Lesní národní majetek, který byl dosud ve správě Československých státních lesů, národního podniku, a sloužil pěstění a ochraně lesa, přechází do správy ministerstva lesů a dřevařského průmyslu, které ji bude vykonávat prostřednictvím Správy státních lesů.

(2) Majetek, který byl dosud ve správě Československých státních lesů, národního podniku, a sloužil těžbě a dodávce dříví a k obstarávání zvláštních služeb lesnímu hospodářství, jakož i závazky zrušeného národního podniku Československé státní lesy přecházejí na podniky, které se zřídí podle § 3 odst. 1 tohoto nařízení, pokud některé části tohoto majetku a závazky nebudou ministrem lesů a dřevařského průmyslu v dohodě s ministrem financí převedeny na Správu státních lesů. Ministr lesů a dřevařského průmyslu v dohodě s ministrem financí stanoví počáteční kmenové jmění podniků.

§ 5

Československé státní lesy, národní podnik, se zrušují dnem 31. prosince 1951 bez likvidace.

§ 6

Národní výbory, zejména krajské a okresní, sledují činnost krajských správ lesů a správ lesního hospodářství, jakož i podniků, a dozírají na ni především pokud jde o plnění výrobního plánu, napomáhají jim při plnění jejich úkolů, upozorňují je na případné závady a nedostatky a pomáhají je odstraňovat.


§ 7

Zrušují se dosavadní předpisy odporující tomuto vládnímu nařízení, zejména ustanovení zákona č. 312/1948 Sb., o organisaci státních lesů a statků.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952; provede je ministr lesů a dřevařského průmyslu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Smida v. r.

Přesunout nahoru