Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 123/1951 Sb.Nařízení ministra vnitra o drobných úpravách hranic městských obvodů hlavního města Prahy

Částka 54/1951
Platnost od 29.12.1951
Účinnost od 01.01.1952
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

123.

Nařízení ministra vnitra

ze dne 12. prosince 1951

o drobných úpravách hranic městských obvodů hlavního města Prahy

Ministr vnitra nařizuje v dohodě s ministry spravedlnosti a financí podle § 2 odst. 1 zákona č. 76/1949 Sb., o organisaci správy v hlavním městě Praze:


Čl. I

Hranice městských obvodů, stanovené vládním nařízením č. 79/1949 Sb., o rozdělení území hlavního města Prahy pro účely veřejné správy, mění se v podrobnostech takto:

1. Z městského obvodu Praha 4 se převádí do obvodu Praha 5

a) území, obsahující pozemky parc. č. 354 až 372 a parc. č. 458 až 462, kat. území Motol;

b) území, obsahující z kat. území Smíchov pozemky parc. č. 4200 až 4204, 4206, 4207, 4209 až 4214, 4216, 4217, 4222 až 4226 a část pozemku parc. č. 4813 od čtyřmezí pozemků parc. č. 2481 a 2496 v Břevnově a parc. č. 4813, 4814 na Smíchově, po čtyřmezí pozemků parc. č. 4217, 4221, 4224 a 4813 na Smíchově.

2. Z městského obvodu Praha 6 se převádějí do obvodu Praha 5 celé pozemky parc. č. 360-365, 376-383, 645-647 a části veřejného statku parc. č. 642 a 644 kat. území Veleslavín západně od kolmice, vedoucí ze čtyřmezí pozemků parc. č. 354, 642, 644 a 645 na kat. hranici Břevnov-Veleslavín v ulici "Na Petřinách".

3. Z městského obvodu Praha 9 se převádí do obvodu Praha 10 území, obsahující celé pozemky parc. č. 35 až 38 a 506 kat. území Hrdlořezy.

4. Z městského obvodu Praha 9 se převádí do obvodu Praha 11 území, obsahující z kat . území Vysočan celé pozemky parc. č. 1905, 1909 až 1913, 1916 a části pozemků parc. č. 2101 a 2102.

5. Z městského obvodu Praha 10 se převádí do obvodu Praha 13 území, obsahující celé pozemky parc. č. 4393 až 4437 v kat. území St. Strašnice.

6. Z městského obvodu Praha 11 se převádí do obvodu Praha 10 území, obsahující celé pozemky parc. č. 4280 až 4283 a východní část pozemku parc. č. 4293, a to od přímky, která jde kolmo z trojmezí pozemků parc. č. 4283, 4284 a 4293 kat. území Žižkov směrem jižním na katastrální hranici Žižkov-St. Strašnice.

7. Z městského obvodu Praha 12 se převádí do obvodu Praha 10 území na východ od hranice , vycházející z trojmezí pozemků parc. č. 4346 - Král. Vinohrady, parc. č. 940 - St. Strašnice a parc. č. 1658 - Vršovice přímým směrem na jihozápadní roh pozemku parc. č. 4047 - Král. Vinohrady a po západní frontě tohoto pozemku, přes pozemek parc. č. 4016 do trojmezí pozemků parc. č. 4012, 4016 a 4017 - Král. Vinohrady, a na jihovýchod od zdi krematoria prodloužené na kat. hranici St. Strašnice-Král. Vinohrady.

8. Z městského obvodu Praha 13 se převádí do obvodu Praha 10

a) území na východ od os ulic parc. č. 1627 a 1630 prodloužených na kat. hranici Vršovice-Král. Vinohrady a Vršovice-St. Strašnice;

b) území obsahující z kat. území Vršovice celé pozemky parc. č. 1728 až 1749, 1751, 1752, 1771 a část pozemku parc. č. 1750 na jih od prodloužené společné hranice pozemků parc. č. 1770 a 1771. Dále jižní část pozemků parc. č. 1727 a 1714 ohraničená přímkou, jdoucí z trojmezí pozemků parc. č. 1727, 1770, 1771, přes trojmezí pozemků parc. č. 1726, 1727 a 1714;

c) z kat. území Záběhlice část, obsahující ulici "Průhonickou" - t. j. pozemek parc. č. 2386 - a území na sever od této ulice, až po kat. hranici St. Strašnice-Záběhlice, ohraničené na západní straně ulicí "Přespolní" tak, že obsahuje tuto ulici a celé pozemky parc. č. 2126 a 2132 - Záběhlice, a na východní straně pak východní hranicí ulice "V Korytách".


Čl. II

Popis změněných hranic je obsažen v příloze tohoto nařízení.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.


Příloha k čl. II nařízení ministra vnitra č. 123/1951 Sb.

Popis změn hranic městských obvodů hlavního města Prahy

1. Změněná hranice mezi městským obvodem Praha 4 a Praha 5 probíhá

a) od trojmezí pozemků parc. č. 359 a 433 - Motol a parc. č. 2546 - Břevnov k trojmezí pozemků parc. č. 433, 359 a 442 - Motol a po jižní hranici pozemku parc. č. 359 - Motol s navázáním na oplocení nemocnice v Motole až po trojmezí pozemků parc. č. 352, 354 a 457 tamtéž. Odtud po společné hranici pozemků parc. č. 354 a 457 a dále k trojmezí pozemků parc. č. 354, 371 a 373, odtud po jižní hranici pozemku parc. č. 371 a od pravoúhlého lomu téže směrem severním po hranici pozemku parc. č. 373 až do navázání na kat. hranici Břevnova;

b) od čtyřmezí pozemků parc. č. 2496, 2481 - Břevnov a parc. č. 4813, 4814 - Motol po hranici veřej. statku parc. č. 4813 až po mezník proti čtyřmezí pozemků parc. č. 4221, 4217, 4224 a 4813. Z tohoto mezníku na právě jmenované čtyřmezí a odtud směrem východním po jižní hranici pozemku parc. č. 4217 až do styku s pozemkem parc. č. 4216. Dále po hranici tohoto pozemku nejprve směrem jižním, pak východním a dále severním až po trojmezí pozemků parc. č. 4216, 4213 a 4199, dále pak k e čtyřmezí pozemků parc. č. 4206, 4213, 4205 a 4199 s pokračováním po severní hranici pozemku parc. č. 4205 po čtyřmezí pozemků parc. č. 4205, 3731, 3729 a 4204, od kterého jde dále směrem severním do průsečíku s kat. hranicí Břevnov-Motol.

2. Změněnou hranici mezi městským obvodem Praha 5 a Praha 6 tvoří jednak společná hranice pozemků parc. č. 354 a 377, 383, na obou stranách s prodloužením do kat. hranice Břevnov-Veleslavín a v druhé části pak hranice pozemků parc. č. 646 a 366, 354 až 359.

3. Z městského obvodu Praha 9 přechází do obvodu Praha 10 území, obsahující celé pozemky parc. č. 35 až 38 a 506 kat. území Hrdlořezy.

4. Změněná hranice mezi městským obvodem Praha 9 a Praha 11 probíhá od čtyřmezí pozemků parc . č. 2180 a 2181 - Žižkov a parc. č. 1915 a 1916 - Vysočany, odkud pokračuje směrem východním až do pravoúhlého lomu, z toho směrem jižním na trojmezí pozemků parc. č. 1913, 1916 a 2016. Odtud sleduje jižní stranu veř. statku parc. č. 2016 a 2017 - Vysočany, až v dotyk s pozemkem parc. č. 1907, který sleduje nejprve směrem jižním, pak směrem jihovýchodním po hranici pozemků parc. č. 1907 a 1906 až po trojmezí pozemků parc. č. 1906, 1905 a 1909 - Vysočany. Z tohoto trojmezí směrem severovýchodním po hranici pozemku parc. č. 1906 až do průsečíku s osou silnice "Spojovací". Z tohoto průsečíku jde pak osou jmenované silnice směrem jihovýchodním, až se napojí na dosavadní hranici městských obvodů Praha 9 a Praha 11, jdoucí osou "Spojovací" silnice.

5. Změněná hranice mezi městským obvodem Praha 10 a Praha 13 probíhá od čtyřmezí pozemků parc. č. 3045, 3046 - Michle a parc. č. 4501, 4397 - St. Strašnice po hranici pozemku parc. č. 4501 k trojmezí pozemků parc. č. 4406, 4501, 4438 a odtud po jihozápadní hranici pozemku parc. č. 4438 - St. Strašnice do trojmezí pozemků parc. č. 4421, 4438 - St. Strašnice a parc. č. 3407 - Michle.

6. Změněná hranice mezi městským obvodem Praha 10 a Praha 11 vychází od trojmezí pozemků parc. č. 4279, 4280 - Žižkov a parc. č. 1467 - St. Strašnice nejprve směrem jižním, pak západním po trojmezí pozemků parc. č. 4276, 4283 a 4287 - Žižkov a dále po východní hranici pozemků parc. č. 4287, 4286 a 4284 k trojmezí pozemků parc. č. 4283, 4284 a 4293 - Žižkov. Z tohoto trojmezí jde kolmo na kat. hranici Žižkov-St. Strašnice.

7. Změněná hranice mezi městským obvodem Praha 10 a Praha 12 probíhá od trojmezí pozemků parc. č. 4346 - Král. Vinohrady, parc. č. 1658 - Vršovice a parc. č. 940 - St. Strašnice k jihozápadnímu rohu pozemku parc. č. 4047 a po jeho západní hranici do trojmezí pozemků parc. č. 4012, 4016 a 4017 - Král. Vinohrady. Dále pokračuje po zdi krematoria - t. j. pozemku parc. č. 4017 a v prodloužení jmenované zdi až na kat. hranici Král. Vinohrady-St. Strašnice.

8. Změněná hranice mezi městským obvodem Praha 10 a Praha 13 probíhá

a) od průsečíku osy ulice parc. č. 1627 - Vršovice s kat. hranicí Vršovice-Král. Vinohrady (v Ruské třídě) jmenovanou osou směrem jihozápadním až do jejího průsečíku s osou ulice parc. č. 1630 a touto osou prodlouženou až do průsečíku s kat. hranicí Vršovice- St. Strašnice v ulici "V Olšinách";

b) od trojmezí pozemků parc. č. 4501/1 - St. Strašnice a parc. č. 1750, 1751 - Vršovice, po severní hranici pozemku parc. č. 1751 přes pozemek parc. č. 1750 na společnou hranici pozemků parc. č. 1770 a 1771, dále po této hranici prodloužené přes trojmezí pozemků parc. č. 1727, 1726 a 1714 - Vršovice až na kat. hranici St. Strašnice-Vršovice;

c) od trojmezí pozemků parc. č. 4505 - St. Strašnice a parc. č. 2131, 2126 - Záběhlice po hranici pozemku parc. č. 2131 do jihozápadního rohu pozemku parc. č. 2445 a východním směrem po jižní hranici pozemků parc. č. 2445 a 2386 prodloužené až na hranici pozemku parc. č. 2172 - Záběhlice

Přesunout nahoru