Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 122/1951 Sb.Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a o jiných zjednodušeních veřejné správy

Částka 54/1951
Platnost od 29.12.1951
Účinnost od 01.01.1952
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

122.

Vládní nařízení

ze dne 11. prosince 1951

o dalších přesunech působnosti a o jiných zjednodušeních veřejné správy.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů, a podle § 32 zákona č. 279/1949 Sb., o finančním hospodaření národních výborů:


§ 1

(1) Z působnosti ústředních úřadů se přenášejí na krajské národní výbory věci uvedené v příloze A, na okresní národní výbory věci uvedené v příloze B a na místní národní výbory věci uvedené v příloze C tohoto nařízení. Tam, kde v těchto věcech ústřední úřady rozhodovaly v dohodě s jinými ústředními úřady nebo po jejich slyšení, přenáší se též působnost těchto jiných ústředních úřadů, pokud v těchto přílohách není stanoveno jinak.

(2) Z působnosti krajských národních výborů se přenáší na okresní národní výbory věci uvedené v příloze D tohoto nařízení. Z působnosti krajských a okresních národních výborů se přenášejí na místní národní výbory věci uvedené v příloze E tohoto nařízení.

§ 2

Odpadá udílení souhlasu ústředních úřadů k použití zaměstnanců krajských národních výborů pro odborné služby k jiným úkolům (§ 18 odst. 6 zákona č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení).

§ 3

(1) Úlevy podle § 17 vládního nařízení č. 90/1950 Sb., o správě národního majetku národními výbory, lze stanovit i pro zcizování nemovitého národního majetku.

(2) U krajských národních výborů a u ústředního národního výboru hlavního města Prahy nemusejí býti plenárnímu zasedání předkládána ani taková opatření, která vyžadují schválení ústředních úřadů podle § 18 vl. nař. č. 90/1950 Sb.

§ 4

Ruší se označování osob, které mají býti přikázány za nájemníky v domech spravovaných komunálními podniky (§ 6 odst. 2 zákona č. 138/1948 Sb., o hospodaření s byty, ve znění pol. č. 63, příl. C vládního nařízení č. 116/1949 Sb., o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě).

§ 5zrušeno


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Kopřiva v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Krajčír v. r.

Bacílek v. r.

Málek v. r.

Bílek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Dr. Havelka v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Pokorný v. r.

Jonáš v. r.

Ing. Púčik v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Rais v. r.

Kliment v. r.

Smida v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.


Příloha A

Běž. čís.V oboru
státní správy
se přenáší na okresní národní výbory působnost příslušející ústřednímu úřadu
ve věcechpodlePředmět působnosti
předpis§
123456
1ministerstva
vnitra
národních výborůzák. č. 142/1949 Sb.
vl. nař. č. 139/1949 Sb.
§ 7 odst. 2
§ 15
Jmenování členů a náhradníků okresních a jednotných národních
výborů a ústředního národního výboru v Brně a v Bratislavě.
2zák. č. 76/1949 Sb.§ 25 odst. 2Jmenování členů a náhradníků obvodních
národních výborů v Praze, jakož i pověřování
jednotlivých členů funkcemi.
3zák. č. 142/1949 Sb.§ 2 odst. 4Schvalování rozhodnutí jednotných
a ústředních národních výborů o pověření
obvodních rad nebo jednotlivých jejích členů
právem rozhodovat jménem jednotného (ústředního)
národního výboru.
4správy národního
majetku
národními výbory
vl. nař. č. 90/1950 Sb.§ 12 odst. 3
a
§ 15 odst. 1 písm. a)
Schvalování zcizení nemovitého národního majetku
místním nebo okresním národním výborem, nepřevyšuje-li
jeho hodnota 10.000 Kčs; zcizení nemovitého národního
majetku do této hodnoty krajským národním výborem nepodléhá
schválení.
5financování
bytových
investic
zák. č. 110/1950 Sb.§ 20 odst. 2 a
§ 21 odst. 2
Povolování odchylek od předpisů o financování staveb
a obnov rodinných domků Fondem bytového hospodářství.
6ministerstva
školství,
věd a umění
školskýchzák. č. 95/1948 Sb.
vl. nař. č. 257/1949 Sb.
§ 34
§ 2
Zřizování a zrušování základních odborných škol podle
plánu stanoveného vládou.
7nař. č. 47/1945 Sb.§ 7Vydávání výměrů o postátnění majetku, který přešel na stát
podle § 1 nař. SNR č. 47/1945 Sb. n. SNR.
8ministerstva
zdravotnictví
léčebných a
ošetřovacích
ústavů
zák. č.n. SNR 185/1948§ 11Schvalování provozních rozpočtů státních léčebných
a ošetřovacích ústavů.
9zdravotnických
pracovníků
vl. nař. č. 24/1951 Sb.
vl. nař. č. 25/1951 Sb.
§ 5 odst. 2
§ 6 odst. 1
Přemisťování lékařů a dentistů na působiště v jiném kraji,
jestliže se zúčastněné krajské národní výbory na přemístění
dohodnou.
10ministerstva
financí
mimořádných
dávek
zák. č. 185/1947 Sb.§ 28Rozhodování o žádostech za slevu mimořádných dávek
nebo o žádostech za povolení platit tyto dávky vázanými vklady.
11clavl. nař. č. 168/1927 Sb.§ 131 odst. 2Povolování aktivního zušlechťovacího styku v jiných
než zásadně dovolených případech. *) **)
12§ 138 odst. 1Povolování pasivního zušlechťovacího styku
v jednotlivých případech. *)
13§ 142 odst. 5Povolování dovozního styku s celní výhodou
podle těchto poznámek celního sazebníku:
a) podle třetí pozn. k saz. č. 90,
b) podle pozn. k saz. č. 103 až 105,
c) podle pozn. k saz. pol. 134a) 1-2,
d) podle pozn. k saz. č. 166,
e) podle pozn. k saz. pol. 488c),
f) podle druhé pozn. k saz. pol. 597e),
g) podle pozn. k saz. pol. 600g),
h) podle třetí pozn. k saz. č. 622,
ch) podle pozn. k saz. č. 630.
14§ 213Promíjení celní pohledávky z důvodů slušnosti,
nepřevyšuje-li celní pohledávka 500 000 Kčs. *)
15ministerstva
stavebního
průmyslu
vodohospodářských
staveb
zák. č. 50/1931 Sb.§ 20 odst. 2Schvalování prováděcích výkresů všech částí
vodohospodářských staveb všech druhů.
16vodovodních a
kanalisačních
staveb
nař. č. 298/1948 Sb.§ 1 odst. 1 a
§ 3
Přezkoušení projektů vodovodních a kanalisačních
staveb pro sídliště kromě projektů staveb vodovodů
složitých řešení co do odběru vody, její úpravy
a distribuce a projektů skupinových vodovodů přesahujících
hranice kraje, staveb kanalisačních a jejich čistíren přesahujících
hranice kraje, kanalizačních čistíren s biologickým nebo
chemickým čištěním a společných čistíren závadných
odpadních vod.
17ministerstva
zemědělství
myslivostivl. nař.č. 340/1942§ 3 odst. 4Povolování výjimek pro připuštění ke zkoušce,
pokud jde o osoby uvedené v § 3 odst. 3.
18Sb.§ 4 odst. 1Ustanovování zkušebních komisí pro zkoušky
myslivců z povolání.
19rybníkůzák. č. 206/1948§ 10Určování půdy pocházející z pozemkových reforem
k zakládání nebo obnově rybníků.
20pozemkové
reformy
zák. č.Sb. 90/1947 Sb.§ 32 odst. 1, 2 a 5Podávání návrhů soudu při reálném dělení majetku, postiženého
konfiskací jen zčásti s tím, že k projednání finančních důsledků
tohoto rozdělení je třeba souhlasu majetkové podstaty pozemkových
reforem.
21dekr. č. 12/1945 Sb.
dekr. č. 28/1945 Sb.
nař. č. 104/1945 Sb.
n. SNR ve znění vyhl. č.
1/1948 Sb. SNR
zák. č. 142/1947 Sb. ve znění
zák. č. 44/1948 Sb.
zák. č. 46/1948 Sb.
§ 9 odst. 5
§ 4 odst. 3
§§ 6 a 11
§ 8 odst. 6
§ 16 odst. 1
Rozhodování o přídělu zemědělské půdy (včetně půdních reserv)
nad 50 ha ze všech pozemkových reforem, s výjimkou rozhodování
o přídělu do správy ústředních státních orgánů a krajských
národních výborů a organisacím celostátního významu.
22dekr. č. 12/1945 Sb.
nař. č. 104/1945 Sb.
n. SNR ve znění
vyhl. č. 1/1948 Sb. SNR
zák. č. 142/1947 Sb.
zák. č. 46/1948 Sb.
§ 7 odst. 3
§ 11 odst. 1
§ 8 odst. 2
§ 16 odst. 6
Rozhodování o přídělu lesní půdy do 50 ha ze všech
pozemkových reforem, s výjimkou rozhodování o přídělu
do správy ústředních státních orgánů.
23nař. č. 26/1948 SNR§ 1 odst. 3Vyjímání z konfiskace zemědělského majetku osob maďarské
národnosti v celém rozsahu.
24zemědělských
základních
odborných škol
zák. č. 95/1948 Sb.
vl. nař.č. 137/1950 Sb.
§ 34 § 1Zřizování a zrušování základních odborných škol zemědělských
podle plánu schváleného vládou.
25ministerstva
vnitřního
obchodu
pohostinstvízák. č. 54/1920 Sb.§ 1Udílení souhlasu k pronájmu hotelů a pensionů nebo
jejich částí k jiným účelům než k ubytování hostí.
26§ 2Udílení souhlasu k zastavení výkonu živnostenského
oprávnění k ubytování hostí v hotelích a pensionech.
27ministerstva
dopravy
plavebníchvl. nař. č. 36/1950 Sb.§ 2 odst. 2a) Provádění technických prohlídek vnitrozemských plavidel,
jakož i vydávání a evidence průkazů a tím souvisících,
s výjimkou schvalování typů plavidel;
b) provádění zkoušek způsobilosti lodních posádek služby
palubní i strojní ve vnitrozemní plavbě, jakož i vydávání
a evidence průkazů s tím souvisících;
c) péče o zřízení, udržování a obsluhu sdělovacích prostředků
ve vnitrozemní plavbě;
s tím, že působnost uvedenou pod písm. c) vykonává pro povodí
Vltavy a Labe krajský národní výbor v Praze a pro povodí Dunaje
krajský národní výbor v Bratislavě.
28státního úřadu
pro věci církevní
organisace
náboženských
obcí
Schvalování zřízení nových farností, náboženských obcí a jiných
základních církevních jednotek a schvalování změn jejich hranic,
pokud jde o církve a náboženské společnosti již existující,
a dále schvalování zřízení vikariátů a jiných vyšších církevních
celků (okrsků, seniorátů a pod.), pokud tyto obvody nepřesahují
území kraje, jakož i schvalování změn hranic těchto celků.
29zúčastněných
ministerstev
národních
podniků
zák. č. 46/1948 Sb.§ 2 odst. 1 písm. e)Vydávání potvrzení o vynětí půdy, v níž má národní podnik
surovinovou základnu, a jež slouží jeho provozu a rozvoji,
z dosahu zákona o nové pozemkové reformě.

Příloha B

Běž. čís.V oboru
státní správy
se přenáší na okresní národní výbory působnost příslušející ústřednímu úřadu
ve věcechpodlePředmět působnosti
předpis§
123456
1ministerstva
financí
mimořádných
dávek
zák. č. 185/1947 Sb.§ 28Rozhodování o žádostech za slevu mimořádných dávek a o žádostech
za povolení platit tyto dávky vázanými vklady, jestliže se žádost zamítá
nebo se jí sice vyhovuje, ale povolená sleva (nedoplatek) nepřevyšuje 250 000 Kčs.
2ministerstva
zemědělství
myslivostizák. č. 225/1947 Sb.§ 24 odst. 7Povolování odstřelu zvěře v době hájení pro účely hledaček loveckých psů,
pokud jsou pořádány okresními mysliveckými spolky.
3zúčastněných
ministerstev
národních
správ
dekr. č. 5/1945 Sb.§ 7 odst. 1,
§ 11,
§ 17 odst. 2,
§§ 18, 22 a
23 a odst. 1 až 3
Zavádění národních správ, dozor nad jejich vedením a likvidace těchto správ,
i když jde o podniky a majetky celostátní důležitosti.*)

Příloha C

Běž. čís.V oboru
státní správy
se přenáší na okresní národní výbory působnost příslušející ústřednímu úřadu
ve věcechpodlePředmět působnosti
předpis§
123456
1zúčastněných
ústředních
úřadů
hospodaření
s byty
zák. č. 138/1948 Sb.§ 10 odst. 2,
§ 11, odst. 1
a § 16
Zrušování smluv o užívání bytů v domech bývalých státních podniků. *)

Příloha D

Běž. čís.V oboru
státní správy
se přenáší na okresní národní výbory působnost příslušející ústřednímu úřadu
ve věcechpodlePředmět působnosti
předpis§
123456
1ministerstva
vnitra
státních symbolůzák. č. 269/1936 Sb.§ 4 odst. 1Vydávání povolení k trvalému veřejnému užívání státní vlajky,
státního znaku nebo některé jeho části.
2správy národního majetku
národními výbory
vl. nař. č. 90/1950 Sb.§ 15 odst. 1 písm. b)Schvalování usnesení místního národního výboru o zcizení nemovitého
národního majetku, pokud je zcizení přípustné podle § 12 odst. 2 vl. nař. č. 90/1950 Sb.,
jestliže cena zcizovaného nemovitého majetku není vyšší než 10 000 Kčs nebo jde-li
o zcizení rodinných domků (včetně dvora a zahrady) nebo jiných drobných staveb
sloužících potřebám rodiny.
3dobrovolných
organisací
zák. č. 68/1951 Sb.§ 2 odst. 2Schvalování organisačních řádů složek dobrovolných organisací (přivolování k jejich zřízení),
jestliže jejich obvod působnosti nepřesahuje území okresu a jestliže se jejich organisační řád
shoduje se schváleným vzorným organisačním řádem.
4ministerstva
financí
přímých daní prováděcí nařízení
č. 15/1937 Sb.
k § 232 odst. 2 zákona
o přímých daních
odd. I č. 9 písm. a)Rozhodování o odpisu nedoplatku pro nedobytnost, nepřevyšuje-li nedoplatek
částku 250 000 Kčs.
5oddíl I č. 10 písm. a)Rozhodování o prominutí nedoplatku s příslušenstvím, jestliže se žádost zamítá
nebo se jí sice vyhovuje, ale povolený odpis nepřevyšuje 250 000 Kčs.
6 odd. II písm. B č. 2 Rozhodování o prodloužení lhůty k podání odvolání.
7majetkových
dávek
zák. č. 134/1946 Sb.
ve znění zák. č. 68/1949 Sb.
§ 82 písm. b)Rozhodování o žádostech za odstranění tvrdostí (prominutí, snížení dávek),
jestliže se žádost zamítá nebo se jí sice vyhovuje, ale povolený odpis nepřevyšuje
250 000 Kčs.
8poplatkůVrácení přeplatků na poplatcích a jiných veřejných dávkách.
9cla vl. nař. č. 168/1927 Sb.
vl. nař. č. 116/1949 Sb.
§ 127 odst. 4 příl. A
pol. č. 189
Povolování dovozního záznamního styku prázdných obalů k plnění.
10zák. č. 114/1927 Sb.
vl. nař. č. 168/1927 Sb.
vl. nař. č. 116/1949 Sb.
§ 103
§ 213 příl.A, pol. č. 199
Promíjení celní pohledávky z důvodů slušnosti, nepřesahuje-li celní pohledávka
10 000 Kčs.
11vl. nař. č. 168/1927 Sb.příl. H § 14 odst.1,
§ 15 odst. 2
Povolování poukazování zboží odpovědkou v lodní dopravě.
12ministerstva
zemědělství
pozemkových
reforem
dekr. č. 12/1945 Sb.
dekr. č. 28/1945 Sb.
nař. č. 104/1945 Sb.
n. SNR ve znění
vyhl. č. 1/1948 Sb. SNR
zák. č. 142/1947 Sb.
ve znění zák. č. 44/1948 Sb.
zák. č. 46/1948 Sb.
vl. nař. č. 116/1949 Sb.
§ 9 odst. 5
§ 4 odst. 3
§§ 6 a 11
§ 8 odst. 6
§ 16 příl. A
pol. č. 288 a 290
Rozhodování o přídělu zemědělské půdy (včetně půdních reserv) do 50 ha
ze všech pozemkových reforem s výjimkou rozhodování o přídělu do správy ústředních
orgánů, krajských a okresních národních výborů a organisacím celostátního významu.
13zák. č. 142/1947 Sb.
ve znění zák. č. 44/1948 Sb.
zák. č. 46/1948 Sb.
§ 6 odst. 5
§ 14 odst. 2
Požadování živého a mrtvého inventáře od vlastníka, označení
přídělce a stanovení hodnoty tohoto inventáře.
14ministerstva
školství,
věd a umění
škol mateřských,
národních
a středních
zák. č. 95/1948 Sb.
vl. nař. č. 195/1948 Sb.
vl. nař. č. 196/1948 Sb.
§§ 9, 25 a 30
§ 5 odst. 1
§ 9 odst. 2
Zrušování tříd (poboček) v oboru škol mateřských, národních
a středních, jestliže pominuly předpoklady, za kterých byly zřízeny.
15státního úřadu
pro věci církevní
organisace církvíPotvrzování volených sborů základních orgánů církví a náboženských
společností, pokud nepřesahují hranice okresu.

Příloha E

Běž. čís.V oboru
státní správy
se přenáší na okresní národní výbory působnost příslušející ústřednímu úřadu
ve věcechpodlePředmět působnosti
předpis§
123456
1ministerstva školství,
věd a umění
sdružení rodičů
a přátel školy
vl. nař. č. 129/1949 Sb.§ 10 odst. 1Sledování činnosti sdružení rodičů a přátel školy podle zpráv ředitelů škol
o složení výboru, po případě o nastalých změnách, a podle pravidelných
zpráv o činnosti sdružení a návrhů na odstranění závad.
2§ 11,
§ 12, odst. 3
Zřizování sdružení rodičů a přátel školy při škole kteréhokoliv stupně
a druhu a schvalování výsledku ustavující členské schůze podle zprávy ředitele školy.
3zúčastněných
ústředních úřadů
hospodaření
s byty
zák. č. 138/1948 Sb.

vl. nař. č. 116/1949 Sb.
§ 10 odst. 2,
§ 11 odst. 1
a
§ 16 příl. B, pol. č. 15
Zrušování smluv o užívání bytů v domech bývalého Státního bytového fondu.

Poznámky pod čarou

*) Přesun se nedotýká součinnosti s příslušnými ústředními orgány.

**) Působnost okresních národních výborů podle pol. č. 3 příl. B a pol. č. 5 příl. C vl. nař. č. 52/1951 Sb. se nemění.

*) S výjimkou národních správ v oboru působnosti ministerstva informací a osvěty.

*) Zrušování smluv o užívání vojenských bytů a bytů SNB v těchto domech se řídí zákonem č.94/1950 Sb. a prováděcími předpisy k němu vydanými.

Přesunout nahoru