Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 121/1951 Sb.Vládní nařízení o změnách v referátech národních výborů

Částka 54/1951
Platnost od 29.12.1951
Účinnost od 29.12.1951
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

121.

Vládní nařízení

ze dne 11. prosince 1951

o změnách v referátech národních výborů

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 19 odst. 3 a § 43 odst. 1 zákona č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení, § 5 odst. 5 zákona č. 142/1949 Sb., o výkonu lidové správy v sídlech krajů a § 24 odst. 1 zákona č. 76/1949 Sb., o organisaci správy v hlavním městě Praze:


§ 1

Posílení postavení předsedy

(1) Referát I se přebudovává tak, aby jako výkonný aparát předsedův mohl dobře plnit úkoly lidové správy, o něž má pečovat předseda národního výboru.

(2) Proto referát I zaměří svou činnost především na práce spojené:

s péčí o rozvoj masové organisační práce národních výborů;

s plány úkolů lidové správy;

s koordinací činnosti celého národního výboru, zejména s koordinací kontrol;

se sledováním a kontrolou činnosti a instruktážemi podřízených národních výborů;

s vyřizováním věcí kádrových a učebních;

s vyřizováním věcí volených členů národních výborů, věcí bezpečnostních, církevních, tiskových, jakož i věcí úsporného referenta.

(3) Ostatní agenda dosavadního referátu I, vyplývající z povinností předsedy jako referenta, přenáší se do jiných referátů, zejména do referátu III.

(4) Referát I se označuje "Referát pro organisaci činnosti lidové správy".

§ 2

Přetvoření referátu V na referát pracovních sil

(1) Referát V mobilisuje a správně rozmisťuje pracovní síly především ke splnění hlavních úkolů jednotného hospodářského plánu. Aby referát V mohl lépe než dosud plnit tento důležitý úkol, oprošťuje se od ostatní agendy, zejména agendy t. zv. sociální péče, hospodaření s byty a agendy družstevní, kteréžto agendy podle své povahy přecházejí do jiných referátů (III., IV., VI. a VIII.).

(2) Referát V se označuje "Referát pracovních sil".

§ 3

Důsledky nové organisace a změn v působnosti ostatních ústředních úřadů

(1) Vzhledem k nové organisaci a ke změnám v působnosti ústředních úřadů upraví se účelně také rozsah činnosti jednotlivých referátů.

(2) Referát III se označuje "Referát pro vnitřní věci" a referát X "Referát pro vnitřní obchod".

§ 4

Soustředění příbuzných agend na jednom pracovišti

Agendy stejné či podobné nebo agendy, které spolu úzce souvisí, se v zájmu účelnosti a hospodárnosti soustředí vždy do jednoho referátu.

§ 5

Hospodářská kontrola

Kontrolní službu hospodářskou, která byla dosud soustředěna v referátu X, budou napříště provádět ve svých úsecích příslušné referáty. Koordinaci kontrol bude provádět referát I.

§ 6

Podrobnější úprava

Podrobnější vymezení rozsahu činnosti jednotlivých referátů provede podle zásad stanovených v §§ 1 až 5 ministerstvo vnitra v dohodě s věcně příslušnými ústředními úřady.

§ 7

Odchylky u některých národních výborů

Vzhledem k odlišné organisační struktuře ústředního národního výboru hlavního města Prahy a krajského národního výboru v Praze může ministerstvo vnitra v dohodě s věcně příslušnými ústředními úřady stanovit u nich odchylky od všeobecné úpravy stanovené v §§ 1 až 5.

§ 8

Rozšíření platnosti na ostatní národní výbory.

Ustanovení tohoto nařízení platí přiměřeně také pro ústřední, jednotné, okresní a místní národní výbory.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 9

Změny v referátech národních výborů, provedené ve shodě s ustanoveními tohoto nařízení před jeho účinností, platí jako opatření učiněná k jeho provedení.

§ 10

Ustanovení vládních nařízení o referátech krajských národních výborů, pokud odporují tomuto nařízení nebo předpisům podle něho vydaným, pozbývají platnosti.

§ 11

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Přesunout nahoru