Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 12/1951 Sb.Vládní nařízení o náhradě škody příslušníkům hasičstva a jiným osobám v oboru ochrany před požáry a jinými živelními pohromami

Částka 7/1951
Platnost od 19.02.1951
Účinnost od 21.03.1951
Zrušeno k 01.07.1986 (133/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12.

Vládní nařízení

ze dne 23. ledna 1951

o náhradě škody příslušníkům hasičstva a jiným osobám v oboru ochrany před požáry a jinými živelními pohromami

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 11 odst. 4 zákona č. 62/1950 Sb., o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami:


ODDÍL 1.

Náhrada ztráty na výdělku.

§ 1.

(1) Příslušníkům hasičstva, kteří jsou v pracovním poměru, se nahradí ztráta na odměně za práci po dobu nařízeného výkonu hasičské služby. Tato náhrada se neposkytuje příslušníkům hasičstva, kteří mají po dobu hasičské služby jiný právní nárok na příjem z pracovního poměru.

(2) Rovněž se nahradí ztráta na odměně za práci osobám v pracovním poměru, které poskytují povinnou osobní pomoc pro účely požární ochrany, a to po dobu této pomoci. Jsou to osoby, které na vyzvání místního národního výboru nebo velitele hasičstva pomáhají hasičstvu nebo které hasí zpozorovaný požár, činí poplach nebo hlásí vznik požáru. Ustanovení odstavce 1 věty druhé platí obdobně.

§ 2.

Pokud osoby uvedené v § 1 nejsou v pracovním poměru, nahradí se jim ztráta na výdělku, která jim vznikla v době nařízeného výkonu hasičské služby nebo poskytnutí povinné osobní pomoci. Náhrada se však neposkytne, jestliže jim ztráta na výdělku nezpůsobí vzhledem k jejich majetkovým a výdělkovým poměrům zvláště citelnou hmotnou újmu.

§ 3.

Výcvik dobrovolného hasičstva se koná zásadně mimo pracovní dobu. Nařídí-li se výjimečně, aby se konal v pracovní době, platí o náhradě ztráty na výdělku obdobně ustanovení § 1 odst. 1 a § 2.

§ 4.

(1) O náhradě ztráty na výdělku (§§ 1 až 3) rozhoduje a náhradu poskytuje příslušný místní národní výbor; osoby v pracovním poměru jsou při tom povinny předložit potvrzení zaměstnavatele o výši ušlé odměny za práci.

(2) Ztrátu na výdělku (§§ 1 až 3) příslušníkům závodního hasičstva nahradí závod.

§ 5.

Výkon hasičské služby, hasičského výcviku a povinné osobní pomoci nesmí být nikomu na újmu v jeho právech a nárocích z jeho pracovního poměru, a to ani tehdy, závisí-li tyto nároky a práva na skutečném výkonu práce.

ODDÍL 2.

Náhrada škody na věcech.

§ 6.

(1) Na věcech se nahrazuje jen skutečná škoda,

a) která byla způsobena příslušníkům hasičstva nebo osobám poskytujícím povinnou osobní pomoc pro účely požární ochrany (§ 1 odst. 2) výkonem hasičské služby, hasičského výcviku nebo povinné osobní pomoci na oděvu, obuvi nebo jiných movitých věcech nezbytně nutných k výkonu těchto úkolů;

b) která byla způsobena na movitých prostředcích povinně poskytnutých pro účely požární ochrany nebo jejich spotřebováním pro tyto účely;

c) která vznikla při zásahu hasičstva na okolních nemovitostech, které nebyly postiženy ani přímo ohroženy požárem, jakož i škoda, která byla způsobena na nemovitostech cvičením hasičstva.

(2) Škoda se nahradí podle odstavce 1 jen tehdy, vznikla-li prokazatelně z plnění povinnosti uložené v oboru požární ochrany a nelze-li náhrady dosáhnout jiným způsobem.

(3) Náhrada podle odstavce 1 písm. b) a c) se neposkytuje, jestliže opatření, z něhož škoda vznikla, bylo nařízeno k ochraně poškozeného nebo jeho majetku nebo jestliže poškození věci neznamená pro poškozeného vzhledem k jeho majetkovým a výdělkovým poměrům zvláště citelnou hmotnou újmu.

§ 7.

(1) O náhradě škody na věcech rozhoduje a náhradu poskytuje místní národní výbor, v jehož obvodu požár vznikl.

(2) Škodu, kterou utrpí na movitých věcech [§ 6 odst. 1 písm. a)] příslušníci závodního hasičstva, hradí závod.


ODDÍL 3.

Ustanovení společná a závěrečná.

§ 8.

Jestliže zásahem závodního hasičstva mimo závod vznikla příslušníkům tohoto hasičstva ztráta na výdělku (§§ 1 a 2) nebo škoda na výzbroji nebo na jiných movitých věcech [§ 6 odst. 1 písm. a)], uhradí závodu tento náklad místní národní výbor, v jehož obvodu k zásahu došlo, pokud nelze spravedlivě požadovat bezplatné spolupůsobení závodního hasičstva (§ 11 odst. 3 zák. č. 62/1950 Sb.).

§ 9.

Co platí podle tohoto nařízení o požárech a požární ochraně, platí obdobně o jiných živelních pohromách, jakož i nehodách a ochraně před nimi.

§ 10.

Podrobnosti, zejména pokud jde o řízení, upraví ministerstvo vnitra vyhláškou v úředním listě, vydanou v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.

§ 11.

Toto nařízení nabývá účinnosti 30. dne po vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Přesunout nahoru