Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 119/1951 Sb.Vládní nařízení o tajemnících místních národních výborů

Částka 54/1951
Platnost od 29.12.1951
Účinnost od 01.01.1952
Zrušeno k 17.05.1954 (23/1954 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

119.

Vládní nařízení

ze dne 11. prosince 1951

o tajemnících místních národních výborů

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 43 odst. 1 zákona č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení:


§ 1

(1) Místní národní výbory jsou ve svém obvodu odpovědny za plnění celostátních i místních úkolů a získávají široké masy pracujících pro aktivní účast na jejich uskutečňování.

(2) Aby místní národní výbory mohly ještě lépe plnit tyto úkoly, zejména v oboru zemědělské výroby, a aby tak mohly ještě účinněji přispívat ke stálému zvyšování životní úrovně obyvatelstva, ustanoví si každý místní národní výbor svého tajemníka.

§ 2

(1) Tajemník je výkonným orgánem místního národního výboru. Odpovídá za výkon své funkce radě a předsedovi místního národního výboru a řídí se jejich směrnicemi a pokyny. Je odpovědný také radě a předsedovi okresního národního výboru a okresnímu tajemníkovi, kteří usměrňují jeho činnost.

(2) Místní národní výbor ustanovuje a odvolává svého tajemníka na návrh okresního národního výboru na svém plenárním zasedání. Se souhlasem krajského národního výboru může míti výjimečně i několik místních národních výborů téhož tajemníka.

§ 3

(1) Tajemník pomáhá členům místního národního výboru a členům jeho rady a zabezpečuje předpoklady pro jejich plánovitou činnost, aby místní národní výbor mohl řádně, včas a v souhlasu se státními zájmy plnit své úkoly a pokyny, směrnice a usnesení vyšších orgánů, zejména vlády. Zejména je jeho úkolem

a) pomáhat při plnění úkolů místního národního výboru v oboru zemědělské výroby a výkupu a při rozvíjení a upevňování jednotných zemědělských družstev;

b) pečovat o to, aby bylo utužováno a prohlubováno spojení místního národního výboru s lidem, a to jak v každodenním styku členů místního národního výboru s obyvatelstvem, tak i organisováním hovorů s lidem, organisováním sítě důvěrníků lidové správy a rozvíjením činnosti komisí místního národního výboru;

c) starat se o přesnou a živou evidenci skutečností, jejichž znalosti je třeba při plnění celostátních i místních úkolů;

d) připravovat rozpočet a závěrečný účet a dbát o dobré hospodaření místního národního výboru;

e) připravovat plán činnosti místního národního výboru a jeho výkonných složek a pomáhat při kontrole jeho plnění;

f) obstarávat přímo nebo pomocí zaměstnanců místního národního výboru všechny práce spojené s činností místního národního výboru a jeho výkonných složek.

(2) Úkoly tajemníků místních národních výborů upraví podrobněji ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.

§ 4

(1) Tajemník se účastní všech plenárních zasedání místního národního výboru a schůzí jeho rady.

(2) Tajemník pomáhá předsedovi místního národního výboru při výkonu jeho působnosti a spolu s ním podpisuje opatření místního národního výboru. Zastupuje ho také v jeho funkci služebního představeného zaměstnanců; všichni zaměstnanci místního národního výboru jsou tajemníkovi podřízeni.


§ 5

(1) Vládní nařízení č . 72/1949 Sb., o újezdních tajemnících, se zrušuje.

(2) Zrušuje se také ustanovení § 26 vládního nařízení č. 14/1950 Sb., o organisaci místních národních výborů.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Přesunout nahoru