Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 115/1951 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sazby odměn za úkony právní pomoci poskytované advokátními poradnami (advokátní tarif)

Částka 52/1951
Platnost od 28.12.1951
Účinnost od 01.01.1952
Zrušeno k 01.07.1965 (50/1965 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

115.

Nařízení ministra spravedlnosti

ze dne 28. prosince 1951,

kterým se stanoví sazby odměn za úkony právní pomoci poskytované advokátními poradnami (advokátní tarif)

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 6 odst. 2 zákona č. 114/1951 Sb., o advokacii, § 325 zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) a § 677 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád):


§ 1

(1) Úkony právní pomoci se odměňují podle tohoto nařízení a sazebníku, který je jeho částí.

(2) Těchto ustanovení se užije v poměru advokátní poradny (dále jen "poradna") k zastoupenému, a není-li dále stanoveno jinak, i pro určení nákladů, jichž náhrada se ukládá jiným osobám.

§ 2

(1) V řízení před soudy se odměňují pouze hlavní úkony uvedené v sazebníku; v odměně za hlavní úkon je zahrnuta odměna za všechny úkony, souvisící s jeho provedením.

(2) V ostatních věcech v sazebníku uvedených se odměňuje úplné vyřízení věci úhrnnou odměnou; za jednotlivé úkony v těchto věcech náleží odměna odpovídající zlomku úhrnné odměny podle toho, jakou pracovní námahu a dobu bylo třeba vynaložit na tyto úkony ve srovnání s pracovní námahou a dobou, která byla nebo by byla vynaložena při obvyklém průběhu na úplné vyřízení věci.

§ 3

Ve věcech v sazebníku neuvedených náleží odměna stanovená v sazebníku za tytéž nebo obdobné úkony ve věcech podobného druhu.

§ 4

(1) Odměna se určuje podle druhu věci, které se úkon týká; jen jde-li o věc penězi určenou nebo penězi ocenitelnou, je rozhodující též, nestanoví-li sazebník něco jiného, cena věci v době úkonu. K příslušenství nároku se nepřihlíží, ledaže jen příslušenství samo je předmětem úkonu.

(2) Cena opětujícího se plnění se stanoví, jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než tři roky, trojnásobkem ceny ročního plnění; při exekuci pro opětující se dávky rozhodují při stanovení ceny jen splátky, které jsou v době povolení exekuce již splatné.

(3) Nelze-li cenu věci stanovit, předpokládá se cena 15 000 Kčs.

§ 5

(1) Trvá-li hlavní úkon záležející v účasti při jednání soudu v témž dni déle než čtyři hodiny v trestním nebo déle než dvě hodiny v občanskoprávním řízení, náleží za každé další třeba i jen započaté čtyři nebo dvě hodiny odměna poloviční. Trvá-li takový hlavní úkon souvisle déle než jeden den, náleží poloviční odměna za každé započaté čtyři nebo dvě hodiny v druhém a každém dalším dni. Účast na odročeném jednání soudu je nový hlavní úkon; došlo-li však při odročeném jednání jen k vyhlášení rozhodnutí, náleží za takový hlavní úkon jen odměna poloviční.

(2) Jestliže jednání soudu bylo odročeno, aniž došlo k jednání ve věci (na př. pro nedostavení se obviněného, účastníka, svědka), náleží za takový hlavní úkon jen čtvrtina odměny.

§ 6

Za úkony provedené mimo obvod okresního soudu, v němž má sídlo poradna (pobočka), jejíž člen byl přímo zastoupením pověřen, náleží odměna zvýšená o jednu čtvrtinu, provede-li úkon člen jiné poradny.

§ 7

Při společném zastoupení dvou nebo více osob v téže věci náleží za zastoupení druhé a každé další osoby jedna třetina odměny, která by za zastoupení druhé a každé další osoby náležela, kdyby nebyly zastoupeny společně; součet všech odměn nesmí však převýšit dvojnásobek nejvyšší odměny. Celková odměna se rozvrhne na jednotlivé zastoupené podle poměru účastenství ve věci.

§ 8

Nárok na odměnu má poradna i ve vlastní věci.

§ 9

(1) Jde-li o věc zvlášť složitou nebo obtížnou, zejména o věc vyžadující studium mezinárodního práva, obtížných technických otázek nebo studium cizojazyčných písemností, může poradna žádat odměnu vyšší než je uvedena v sazebníku, a to i když je omezena nejvyšší přípustnou částkou.

(2) Vyžaduje-li to obecný zájem nebo důvody zvláštního zřetele hodné, může poradna žádat odměnu nižší než je uvedena v sazebníku. Zejména může žádat odměnu nižší nebo odměnu vůbec nežádat od osob, které osvědčí, že se zřetelem k svým výdělkovým a majetkovým poměrům nejsou s to, aby zaplatily zčásti nebo zcela odměnu za poskytnutou právní pomoc, aniž by tím byla ohrožena jejich potřebná výživa nebo výživa osob, kterým mají podle zákona poskytovat úhradu na osobní potřeby; osvědčení musí se stát předem a zpravidla způsobem předepsaným pro dosažení osvobození od soudních poplatků a záloh.

(3) Za úkony právní pomoci, vykonané pro orgány státní správy nebo pro jednotná zemědělská družstva, náleží odměna poloviční.

(4) Odchylky podle odstavců 2 a 3 se projeví jen v poměru mezi poradnou a zastoupeným.

§ 10

(1) V odměně nejsou zahrnuty a nahrazují se zvláště:

a) výdaje na soudní poplatky, poštovné a jiné hotové výdaje,

b) cestovní výdaje, spojené s úkonem vyžadujícím pracovní cestu,

c) promeškaný čas.

(2) Cestovní výdaje spojené s úkonem vyžadujícím pracovní cestu se nahrazují ve výši vyplývající z předpisů platných pro zaměstnance; za promeškaný čas náleží náhrada podle sazebníku.

(3) Bylo-li při jedné pracovní cestě obstaráno více věcí, počítají se náhrady podle odstavce 1 písm. b) a c) toliko jednou a rozvrhnou se podle poměru odměn připadajících na jednotlivé úkony.

§ 11

(1) Odměna za jednotlivé úkony v řízení před soudy, provedené do 1. ledna 1952, které podle dosavadních předpisů měly být odměněny spolu s později provedenými úkony částkou celkovou, stanoví se zlomkem dosavadní celkové odměny podle obdoby § 2 odst. 2; to neplatí, bylo-li v rámci výroku o náhradě nákladů řízení již rozhodnuto i o nákladech zastupování.

(2) Ustanovení odstavce 1 se užije obdobně při stanovení odměny za jednotlivé úkony mimo řízení před soudy, provedené do 1. ledna 1952, které podle dosavadních předpisů měly být odměněny spolu s později provedenými úkony celkovou částkou jiné výše.


§ 12

Nařízení ministra spravedlnosti č. 192/1950 Sb., kterým se vydávají podrobnější předpisy pro řízení v trestních a občanskoprávních věcech (jednací řád), mění se a doplňuje takto:

1. dosavadní nadpisy §§ 41 a 42 se vypouštějí a před § 41 se vkládá nadpis "Ustanovování obhájců a zástupců";

2. § 41 zní:

"Má-li prokurátor nebo v řízení před soudem předseda senátu ustanovit obviněnému obhájce (§ 45 tr. ř.), požádá advokátní poradnu, aby mu sdělila, který advokát má být obhájcem ustanoven.";

3. za § 42 se vkládá § 42a), který zní:

"Postup ustanovování obhájců a zástupců v místě, kde je několik advokátních poraden, upraví se v zájmu jejich rovnoměrného zatížení dohodou mezi krajským prokurátorem, předsedou krajského soudu a vedoucími advokátních poraden.";

4. § 86 odst. 1 č. 7 zní:

"nutná vydání obhájce ustanoveného podle § 45 tr. ř.,";

5. § 87 č. 2 zní:

"nutná vydání zástupce ustanoveného podle § 142 odst. 1 nebo § 144 odst. 1 o. s. ř.".

§ 13

Zrušují se:

1. nařízení ministra spravedlnosti č. 194/1950 Sb., o sazbách za advokátské a notářské výkony;

2. vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 5/1951 Ú. l. I (č. 53/1951 Ú. v. I), kterou se stanoví sazby za advokátské výkony.


§ 14

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952.


Sazebník

ČÁST PRVÁ

Odměny

Čl. I

Věci trestní

(1) Za hlavní úkony v trestním řízení se považují:

a) obhajování (zastupování) do hlavního líčení,

b) obhajování (zastupování) při hlavním líčení,

c) odvolání včetně případného vyjádření k odvolání,

d) vyjádření k odvolání, pokud zastoupený sám nepodal odvolání,

e) obhajování (zastupování) při odvolacím líčení,

f) návrh na obnovu trestního stíhání,

g) obhajování (zastupování) při veřejném zasedání,

h) stížnost proti rozhodnutí ve věci samé,

ch) žádost za zahlazení odsouzení,

i) žádost za milost,

j) podnět k stížnosti pro porušení zákona.

(2) Za každý hlavní úkon náleží tato odměna:

VěcOdměna v KčsPoznámka
123
1.Trestní stíhání, řízení o obnovu, řízení
o stížnosti pro porušení zákona, jde-li
o čin, na který zákon stanoví trest
1. Nejde-li o odvolání nebo vyjádření
k odvolání do viny,
náleží odměna poloviční.
a) dočasného odnětí svobody, jehož
horní hranice nepřevyšuje jeden
rok
5002. Za hlavní úkony vykonané
v zastoupení zúčastněné osoby
náleží vždy odměna
500 Kč.
b) dočasného odnětí svobody, jehož
horní hranice činí více než jeden
rok, ale nepřevyšuje pět let
8003. Za hlavní úkony vykonané
v zastoupení poškozeného
náleží odměna
c) dočasného odnětí svobody, jehož
horní hranice činí více než pět let
1 200a) ve výši 70 %, byl-li nárok
poškozenému aspoň
zčásti soudem přiznán,
d) odnětí svobody na doživotí nebo
trest smrti
1 600b) v ostatních případech ve
výši 30 %.
2.Žádost za milost,
jde-li o věc zvlášť složitou
300
600
3.Nařízení ochranné výchovy mimo
hlavní a odvolací líčení
500
4. Nařízení ochranného léčení mimo
hlavní a odvolací líčení
500
5. Přeměna nápravného opatření v trest
odnětí svobody
300
6.Osvědčení se podmíněně odsouzeného300
7.Změna výměry trestu podle § 204 tr. ř.300
8. Zahlazení odsouzení300

(3) Za hlavní úkon se dále považují a částkou 300 Kčs se odměňují různé žádosti nebo podání (o odklad výkonu trestu, o vydání věci vzaté do úschovy a pod.), pokud netvoří součást některého hlavního úkonu uvedeného v odstavci 1.

Čl. II

Věci občanskoprávní

(1) Za hlavní úkony v nalézacím řízení se vedle úkonů, uvedených v poznámkovém sloupci, považují tyto úkony:

a) první porada se zastoupeným,

b) návrh na zahájení řízení (žaloba),

c) vyjádření o skutkovém základu projednávané věci, bylo-li nařízeno nebo připuštěno soudem,

d) zastupování při ústním jednání,

e) zastupování při jiném jednání soudu,

f) odvolání,

g) odpověď na odvolání,

h) stížnost proti usnesení, kterým se řízení končí,

ch) návrh na obnovu řízení,

i) návrh na zajištění důkazu,

j) návrh na předběžné opatření před zahájením řízení ve věci samé,

k) podnět k stížnosti pro porušení zákona.

(2) Za hlavní úkony se dále považují a polovinou sazby se odměňují tyto další úkony:

a) stížnost proti ostatním usnesením,

b) návrh na předběžné opatření při zahájení nebo po zahájení řízení ve věci samé,

c) zastupování při výkonu předběžného opatření.

(3) Za každý hlavní úkon náleží odměna ve výši dále uvedené (za úkony uvedené v odstavci 2 polovina z ní):

VěcOdměna v KčsPoznámka
123
1. Rozvod a neplatnost manželství,
zjištění, zda tu je či není manželství
9001. Úkony v řízení podle § 240
o. s. ř. se odměňují podle
sazby uvedené pod č. 5.
2. Je-li s návrhem na rozvod
nebo neplatnost manželství
spojen návrh na určení
úhrady na osobní potřeby
nebo dojde-li k takovému
spojení za řízení, činí odměna
za hlavní úkon týkající
se obou věcí 1 200 Kčs.
2. Uznání rozhodnutí cizího státu ve
věcech manželských
1 200
3. Zákonné majetkové společenství
manželů (zrušení, rozdělení a pod.)
900
4. Ostatní věci týkající se manželů
(§ 242 o. s. ř.)
500
5. Poručenství, opatrovnictví, děti v
rodičovské moci (zejména úprava
výchovy a výživy dětí)
300Za hlavní úkon se pokládá též
podnět k zahájení řízení.
6. Osvojení500
7. Zjištění nebo popření otcovství600Je-li se žalobou o zjištění otcovství
spojen návrh na úhradu
osobních potřeb nebo dojde-li
k takovému spojení za řízení,
činí odměna za hlavní úkon
týkající se obou věcí 800 Kčs.
8. Uznání rozhodnutí cizího státu ve
věcech zjištění nebo popření otcovství
750
9. Zbavení svéprávnosti a povolení
zadržení v ústavu
500Za hlavní úkon se pokládá též
návrh na zrušení nebo přeměnu
zbavení svéprávnosti a
návrh na propuštění z ústavu.
10. Prohlášení za mrtvého a důkaz
smrti
500Za hlavní úkon se pokládá též
návrh na zrušení nebo opravu
rozhodnutí.
11.Zastoupení dědice nebo odkazovníka
v řízení o projednání dědictví
Za hlavní úkon se pokládá též
návrh na provedení předběžných
opatření (§ 315 o. s. ř.),
návrh na postup podle § 321
nebo § 322 o. s. ř., návrh podle
§ 332 o. s. ř., dohoda o rozdělení
dědictví, návrh na postup
podle §§ 339 až 341 o. s. ř.;
úkony v řízení o žalobě podle
§ 331 o. s. ř. se odměňují
podle sazby uvedené pod č. 17.
a) jde-li o majetek sestávající jen
z předmětů osobního vlastnictví
zůstavitele,
aa) nepřesahuje-li podíl
zastupovaného na aktivech Kč
20 000
300
bb) přesahuje-li tuto částku,
zvýší se tato odměna z
každého dalšího započatého
1 000 Kčs o
5
b) jde-li o majetek sestávající též
z předmětů soukromého
vlastnictví zůstavitele,
aa) nepřesahuje-li dědictví
zastupovaného na aktivech
Kčs 20 000
600
bb) přesahuje-li tuto částku,
zvýší se tato odměna z
každého dalšího započatého
1 000 Kčs o
10
12. Soudní umoření listin1 % z ceny
práva z
umořované listiny,
nejméně však
Kčs 100
Za hlavní úkon se pokládá též
druhý návrh na umoření
listiny (§ 356 o. s. ř.).
13. Soudní úschova1 % z ceny
ukládaného
předmětu nebo
ukládané
částky, nejméně
však Kčs 150
Za hlavní úkon se pokládá též
žádost o vydání předmětu
soudní úschovy a vyjádření o
vydání předmětu soudní úschovy.
14.Nájmy:Hlavní úkony po podání
odporu se odměňují podle sazby
uvedené pod písm. b).
Stejně se odměňují hlavní
úkony při žalobě na vyklizení,
nejde-li o případy uvedené v
sazbě pod č. 16.
a) nechráněné 250
b) chráněné 500
15. Národní pojištění1/10 sazby
uvedené pod č. 17,
nejméně však
Kčs 50
16. Věci pracovního, učebního nebo
domovnického poměru
200Jde-li však o uplatňování
peněžitých nároků, náleží za
hlavní úkon odměna ve výši jedné
poloviny sazby uvedené pod č.
17, nejvýše však 500 Kčs.
17.Ostatní věci občanskoprávní, jde-li
o uplatňování věcného práva nebo
závazkového práva, zejména nároku
na náhradu škody, nároku z kupní
nebo směnné smlouvy, ze smlouvy
o dílo nebo z pojistné smlouvy, jakož
i v ostatních případech, v kterých se
uplatňuje nárok majetkoprávní,
má-li nárok cenu
Za hlavní úkon se pokládají
též námitky proti směnečnému
(šekovému) platebnímu
rozkazu a prohlášení o vstupu
vedlejšího účastníka do řízení;
hlavní úkony v řízení o výživu
zletilých dětí a rodičů vůči
dětem se odměňují podle sazby
uvedené pod č. 5, v řízení o
nároky podle § 76 zákona o právu
rodinném podle sazby
uvedené pod č. 4.
do 1 000 Kčs100
přes 1 000 Kčs do 2 000 Kčs150
přes 2 000 Kčs do 3 000 Kčs200
přes 3 000 Kčs do 5 000 Kčs350
přes 5 000 Kčs do 10 000 Kčs600
přes 10 000 Kčs do 15 000 Kčs750
přes 15 000 Kčs do 20 000 Kčs1 000
přes 20 000 Kčs do 30 000 Kčs1 500
přes 30 000 Kčs do 50 000 Kčs2 000
přes 50 000 Kčs z každých dalších
započatých 10 000 Kč
125
nejvýše však celkem5 000
18.Zápisy do pozemkové (železniční,
horní) knihy nebo do podnikového
rejstříku, má-li předmět cenu
Jde-li o návrh pro JZD, nesmí
odměna za hlavní úkon
přesahovat 250 Kčs.
do 2 000 Kčs100
přes 2 000 Kčs do 3 000 Kčs150
přes 3 000 Kčs do 5 000 Kčs200
přes 5 000 Kčs do 10 000 Kčs350
přes 10 000 Kčs do 25 000 Kčs500
přes 25 000 Kčs do 50 000 Kčs750
přes 50 000 Kčs z každých dalších
započatých 10 000 Kč
25
nejvýše však celkem2 000

(4) Za hlavní úkony v exekučním řízení se pokládají:

a) návrh na povolení exekuce (nařízení exekuční likvidace),

b) námitky dlužníka proti exekuci,

c) vyjádření o námitkách, bylo-li nařízeno nebo připuštěno soudem,

d) zastupování při ústním jednání,

e) odvolání,

f) odpověď na odvolání,

g) stížnost.

(5) Za hlavní úkony se dále považují a polovinou sazby se odměňují tyto další úkony:

a) návrh na odklad exekuce,

b) vyjádření o návrhu na odklad exekuce, bylo-li nařízeno nebo připuštěno soudem,

c) zastupování při zájemném popsání,

d) zastupování při zabavení,

e) zastupování při rozvrhovém roku,

f) zastupování při jiných jednáních a úkonech soudu,

g) zastupování při výkonu exekuce vyklizením,

h) písemná podání nutná pro uspokojení nároku v exekuci (na př. oznámení výše nároku, prohlášení o tom, jakým způsobem má být nárok uhrazen, prohlášení o převzetí nemovité věci, žádost o schválení příklepu, přihlášení nároků v exekuční likvidaci a pod.) nebo pro její zrušení.

(6) Za každý hlavní úkon náleží odměna ve výši dále uvedené (za úkony uvedené v odstavci 5 polovina z ní):

VěcOdměna v KčsPoznámka
123
1.Exekuce na peněžité pohledávky a
plat, má-li předmět řízení, rozhodný
pro výpočet odměny, cenu
1. Je-li v jednom návrhu na
povolení exekuce navrhováno
více druhů exekuce, zvyšuje
se odměna za takový
návrh, nejde-li o případ
§ 569 o. s. ř., o jednu čtvrtinu
odměny; pro výpočet je
rozhodný ten z návrhů,
který se odměňuje nejvyšší
sazbou.
2. V řízení o žalobě podle
§§ 442, 502, 524 odst. 3,
§§ 543, 546, 584 a 674 o. s.
ř. náleží za hlavní úkony odměna
podle sazby uvedené
v odstavci 3 pod č. 17.
do 1 000 Kčs80
přes 1 000 Kčs do 2 000 Kčs120
přes 2 000 Kčs do 3 000 Kčs150
přes 3 000 Kčs do 5 000 Kčs250
přes 5 000 Kčs do 10 000 Kčs400
přes 10 000 Kčs do 15 000 Kčs450
přes 15 000 Kčs do 20 000 Kčs500
přes 20 000 Kčs do 30 000 Kčs750
přes 30 000 Kčs do 50 000 Kčs1 000
přes 50 000 Kčs z každých dalších
začatých 10 000 Kčs
75
nejvýše však celkem2 500
2.Ostatní druhy exekuce pro vymožení
peněžitých nároků, exekuce pro vymožení
nepeněžitých nároků, exekuční
likvidace, jestliže cena předmětu
řízení, rozhodná pro výpočet odměny,
činí do 1 000 Kčs50
přes 1 000 Kčs do 2 000 Kčs75
přes 2 000 Kčs do 3 000 Kčs100
přes 3 000 Kčs do 5 000 Kčs150
přes 5 000 Kčs do 10 000 Kčs200
přes 10 000 Kčs do 15 000 Kčs250
přes 15 000 Kčs do 20 000 Kčs350
přes 20 000 Kčs do 30 000 Kčs500
přes 30 000 Kčs do 50 000 Kčs650
přes 50 000 Kčs z každých dalších
začatých 10 000 Kč
50
nejvýše však celkem1 500

(7) Byla-li v poradně vyřízena občansko-právní věc, aniž došlo k soudnímu řízení, náleží poradně odměna za dva hlavní úkony podle příslušné sazby uvedené v odstavci 3 nebo 6.

Čl. III

Věci správní

(1) Za úhrn úkonů, jichž je třeba k úplnému provedení obhajoby v trestním řízení správním, náleží tato odměna:

VěcOdměna v KčsPoznámka
123
1.Jde-li o závažný přestupek, pro který
obviněnému hrozí trest propadnutí
jmění nebo zákaz pobytu (§§ 21 a 23
tr. zák. správ.)
v 1. Stolici
1 000
v 2. Stolici
1 500
Za úhrn úkonů, jichž je třeba
k zastoupení jiných osob než
obviněného v trestním řízení
správním, náleží vždy odměna
300 Kčs v 1. stolici, 500 Kčs
v 2. stolici.
2.Jde-li o přestupek, na který zákon
stanoví pokutu přesahující 50 000 Kčs
v 1. Stolici
700
v 2. Stolici
1 000
3.Jde-li o ostatní přestupkyv 1. Stolici
300
v 2. Stolici
500

(2) Za úhrn úkonů, spojených se zastupováním ve věcech, o nichž rozhoduje orgán státní správy, náleží, nejde-li o trestní řízení správní, tato odměna:

VěcOdměna v Kčs
12
1.Věci penězi ocenitelnév 1. stolici trojnásobek
v 2. stolici čtyřnásobek sazeb uvedených
v čl. II odst. 3 č. 17
2.Ostatní věci
a) v jednoduchých případechv 1. stolici 400
v 2. stolici 500
b) v složitých případechv 1. stolici 800
v 2. stolici 1 000
c) v nejsložitějších případechv 1. stolici 1 600
v 2. stolici 2 000

Čl. IV

Věci kárné

Za úhrn úkonů spojených s obhajobou v kárném řízení náleží odměna v každé stolici . . . . . . . 1 000 Kč.

Čl. V

Smlouvy a jiné právní úkony

Za přípravu a sepsání listiny o právním úkonu náleží odměna,

1. jde-li o jednostranný právní úkon (prohlášení), . . . . . 1 %, z ceny předmětu nejméně 200 Kčs;

2. jde-li o smlouvu, z ceny předmětu . . . . . 1,5 %, nejméně 300 Kč.

Čl. VI

Správa majetku

Za správu majetku náleží odměna ve výši 5 až 10 % hrubého příjmu ze spravovaného majetku podle obtížnosti správy; v této odměně jsou zahrnuty úkony běžné správy.

Čl. VII

Porady a drobné úkony právní pomoci

(1) Za porady, spojené se studiem případu a jeho rozborem, a za poskytnutí podrobných pokynů, včetně event. sepsání návrhu na zahájení řízení (žaloby) nebo jiného návrhu, jestliže si klient věc projedná dále sám, náleží tato odměna:

VěcOdměna
12
1.V trestních věcechve výši jedné třetiny sazby za jeden úkon
podle čl. I odst. 2
2.V občanskoprávních věcechve výši sazby za jeden úkon podle čl. II
odst. 3 nebo 6
3.Ve věcech správníchve výši jedné třetiny úhrnné sazby uvedené
v čl. III
4.Ve věcech kárnýchve výši jedné třetiny úhrnné sazby uvedené
v čl. IV
5.Ve věcech týkajících se smluv a jiných
právních úkonů
ve výši jedné třetiny sazby uvedené v čl. V

(2) Za drobné úkony právní pomoci pracujícím, zejména za porady rázu pouze informativního, včetně sepsání upomínek nebo jiných jednoduchých podání náleží odměna ve výši 20 až 200 Kčs podle délky trvání porady a obtížnosti věci.

ČÁST DRUHÁ

Náhrada za promeškaný čas

(1) Při úkonu, provedeném mimo obec, v níž je sídlo poradny (pobočky), náleží za čas potřebný pro cestu na místo úkonu a za čas strávený na místě úkonu

1. při úkonech provedených advokátním koncipientem nebo jiným zaměstnancem poradny, 20 Kčs za každou započatou půlhodinu,

2. při úkonech provedených advokátem 40 Kčs za každou započatou půlhodinu.

(2) Tato náhrada nenáleží za čas strávený vlastním provedením úkonu.

(3) Náhrada za promeškaný čas náleží jen za dobu, která po odečtení času stráveného vlastním provedením úkonu nepřesahuje normální denní pracovní dobu, po kterou je člen nebo zaměstnanec poradny činný v poradně.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r

Přesunout nahoru