Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 113/1951 Sb.Vládní nařízení o Státním meteorologickém ústavu

Částka 51/1951
Platnost od 27.12.1951
Účinnost od 01.01.1952
Zrušeno k 01.01.1954 (96/1953 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

113.

Vládní nařízení

ze dne 27. listopadu 1951

o Státním meteorologickém ústavu

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


§ 1

Státní meteorologický ústav a jeho regionální orgán Slovenský meteorologický ústav se slučují ve Státní meteorologický ústav (dále jen "ústav"), který je ústředním ústavem pro obor meteorologie a klimatologie.

§ 2

Úkolem ústavu je zejména:

a) poskytovat povětrnostní informace (kromě předpovědí počasí a předpovědí pro zabezpečení leteckého provozu), meteorologické a klimatologické podklady, posudky a dobrozdání,

b) v souvislosti s činností uvedenou pod písm. a) vyvíjet vědeckou a výzkumnou činnost v meteorologii a v klimatologii, sledovat vědecký pokrok v těchto oborech, využívat výsledků domácího i cizího bádání ke zvýšení úrovně československé meteorologické služby,

c) podporovat orgány vědeckého výzkumu v plnění jejich úkolů a

d) provádět publikační činnost ve všech oborech meteorologie a klimatologie.

§ 3

(1) K plnění svých úkolů ústav zřizuje a udržuje síť meteorologických a klimatologických stanic, observatoří a jiných zařízení (dále jen "zařízení") a výsledky pozorování zpracovává na vědeckém podkladě.

(2) Zařízení lze zřizovat jen se souhlasem ústavu.

§ 4

(1) Ústav poskytuje bezplatně své služby úřadům, soudům a orgánům veřejné správy pro jejich úřední potřebu . Úřady a orgány jsou naopak povinny podporovat ústav v jeho činnosti a zejména na jeho žádost spolupracovat na organisační úpravě sítě stanic a při vyhledávání spolupracovníků, provádějících běžná povětrnostní pozorování a sledování vývoje rostlin v závislosti na počasí.

(2) Ústav poskytne své služby také jiným zájemcům, pokud to bude slučitelno s jeho posláním, za náhradu skutečných nákladů; sazebník těchto náhrad vydá ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvem financí vyhláškou v příslušném úředním listě.

(3) Způsob a rozsah spolupráce vysokoškolských meteorologických ústavů a zařízení s ústavem upraví ministr národní obrany v dohodě s ministrem školství , věd a umění; způsob a rozsah spolupráce ústavu s vědeckými výzkumnými ústavy upraví ministr národní obrany v dohodě s ministrem-předsedou Státního úřadu plánovacího.

§ 5

(1) Ústav je podřízen ministerstvu národní obrany.

(2) Organisační řád ústavu vydá ministr národní obrany.


§ 6

Zrušují se všechny předpisy, které odporují tomuto nařízení; zejména se zrušuje vládní nařízení č. 125/1950 Sb., o Státním meteorologickém ústavu.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952; provedou je ministři dopravy a národní obrany v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Plojhar v. r. za ministra dopravy.

Přesunout nahoru