Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 112/1951 Sb.Vládní nařízení o reorganisaci státní památkové péče

Částka 51/1951
Platnost od 27.12.1951
Účinnost od 01.01.1952
Zrušeno k 03.05.1958 (22/1958 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

112.

Vládní nařízení

ze dne 11. prosince 1951

o reorganisaci státní památkové péče

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 145/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


§ 1

Veřejnou správu v oboru státní památkové péče vykonávají krajské národní výbory; pokud je povahy celostátní, ministerstvo školství, věd a umění. Podrobnou úpravu působnosti vymezí ministerstvo školství, věd a umění v dohodě s ministerstvem vnitra.

§ 2

(1) Národní kulturní komise, zřízené zákonem č. 137/1946 Sb., se přeměňují na poradní sbory ministra (pověřence) školství, věd a umění; jejich členy jmenuje a odvolává vláda (sbor pověřenců).

(2) Státní památkový úřad v Praze a jeho oddělení v Brně se přeměňuje na Státní památkový ústav; Památkový ústav se sídlem v Bratislavě se přeměňuje na Slovenský památkový ústav. Působnost těchto nových ústavů se omezuje na úkoly stanovené § 4.

(3) Podrobnosti stanoví ministerstvo školství, věd a umění v dohodě s ministerstvy vnitra a informací a osvěty.

§ 3

Organisaci národních kulturních komisí, jakož i podrobnosti o jejich úkolech stanoví organisační statut, který vydá ministerstvo školství, věd a umění.

§ 4

Úkolem památkových ústavů je odborná pomoc v oboru státní památkové péče, zejména při záchranných pracích a při propagaci památek, jakož i vědecké hodnocení kulturních památek a studium a rozvíjení konservačních method. Podrobnosti stanoví organisační statut, který vydá ministerstvo školství, věd a umění.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952; provede je ministr školství, věd a umění v dohodě s ministrem vnitra a ostatními zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Přesunout nahoru