Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 111/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se upravují vzájemné vztahy mezi odbornými učilišti nebo školami závodního výcviku a podniky

Částka 51/1951
Platnost od 27.12.1951
Účinnost od 27.12.1951
Zrušeno k 30.12.1958 (89/1958 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

111.

Vládní nařízení

ze dne 17. prosince 1951,

kterým se upravují vzájemné vztahy mezi odbornými učilišti nebo školami závodního výcviku a podniky

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8 odst. 1 zákona č. 110/1951 Sb., o státních pracovních zálohách:


§ 1

Aby se zabezpečilo úspěšné vytváření státních pracovních záloh pro důležitá hospodářská odvětví, dbají zúčastněné ústřední úřady o to, aby se rozvíjela nejužší spolupráce mezi odbornými učilišti nebo školami závodního výcviku a podniky podle dalších ustanovení tohoto nařízení.

§ 2

(1) Podniky, při nichž se zřídí odborná učiliště nebo školy závodního výcviku, poskytnou těmto učilištím nebo školám bezplatné užívání těch výchovných zařízení, sloužících dosud účelům středisek pracujícího dorostu, jejichž správa se nepřevede na ministerstvo pracovních sil proto, že jsou s hlediska provozu neoddělitelnou součástí podniku, zejména

a) učňovských dílen,

b) podnikových základních odborných škol,

c) domovů pracujícího dorostu a

d) tělovýchovných zařízení.

(2) Náklady, spojené s udržováním zařízení uvedených v předchozím odstavci, hradí oblastní orgán pro správu odborných učilišť a škol závodního výcviku.

§ 3

(1) Pro výrobní vyučování na provozních pracovištích poskytne, po případě zajistí podnik zejména

a) vhodná pracoviště pro žáky podle potřeb školení a práci odpovídající učebním plánům a osnovám,

b) potřebná výrobní zařízení, nástroje, materiál a technickou dokumentaci, jakož i potřebné pomocné síly k pracím na provozním pracovišti,

c) přesně vymezené výrobní (pracovní) úkoly pro každou skupinu žáků před zahájením práce,

d) podmínky pro bezpečné vyučování žáků a jejich instruktáž v technice bezpečnosti práce,

e) speciální pracovní výstroj a ochranné pomůcky pro žáky a výchovné pracovníky a potřebná hygienická zařízení (šatny, umývárny a pod.),

f) dopravu žáků a výchovných pracovníků na vzdálená pracoviště a zpět a jejich stravování na těchto pracovištích.

(2) Náklady, spojené s plněním povinností uvedených v předchozím odstavci, hradí podnik, vyjma náklady na stravu a dopravu žáků a výchovných pracovníků, které hradí oblastní orgán pro správu odborných učilišť a škol závodního výcviku.

§ 4

(1) Výrobní vyučování na provozních pracovištích provádějí instruktoři odborného učiliště nebo školy závodního výcviku v mezích výrobních (pracovních) úkolů stanovených podnikem. Při tom lze žákům přidělit jen práce, které jsou v souladu s učebními plány a osnovami stanovenými ministerstvem pracovních sil.

(2) Žáci podléhají zásadně vedení instruktora. Vyžaduje-li toho povaha a organisace práce podniku, může vedoucí odborného učiliště nebo školy závodního výcviku v dohodě s vedením podniku rozhodnout, aby žáci pracovali pod vedením odborných dělníků podniku. Instruktor vykonává v těchto případech jen dohled na provádění výrobního vyučování.

(3) Pokud toto nařízení nestanoví jinak, musí instruktoři a žáci zachovávat provozní řád podniku. Při plnění výrobních (pracovních) úkolů řídí se instruktor pokyny vedení podniku. Pracovní dobu žáků stanoví v mezích příslušných předpisů vedoucí odborného učiliště nebo školy závodního výcviku v dohodě s vedením podniku se zřetelem na učební plány a osnovy.

§ 5

(1) Žáci nejsou v pracovním nebo učebním poměru k podniku. Podnik je povinen odvádět oblastnímu orgánu pro správu odborných učilišť a škol závodního výcviku za práci, kterou žáci vykonali, částky rovnající se mzdě podle příslušných předpisů.

(2) Podnik má vůči žákům, instruktorům a ostatním výchovným pracovníkům s hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stejné povinnosti a práva jako vůči svým zaměstnancům.

(3) Podnik vede záznamy o množství a jakosti práce žáků a její mzdové hodnotě a poskytne potřebné údaje odbornému učilišti nebo škole závodního výcviku.

§ 6

Podnik, při němž se zřídí odborné učiliště nebo škola závodního výcviku, poskytne tomuto učilišti nebo této škole za náhradu pomoc při vybavování cvičných pracovišť, provozovaných na jejich účet, potřebným výrobním zařízením, nástroji a materiálem, při zásobování palivem, energií a jinými provozními potřebami. Poskytování náhrady se řídí směrnicemi, které vydá ministerstvo pracovních sil v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.

§ 7

(1) Podnik zajistí odbornému učilišti nebo škole závodního výcviku součinnost svých kvalifikovaných pracovníků při vyučování žáků a odborné instruktáži, zejména o nových pracovních methodách a technických zařízeních.

(2) Oblastní orgán pro správu odborných učilišť a škol závodního výcviku poskytne těmto pracovníkům odměny podle směrnic, které vydá ministerstvo pracovních sil v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.

§ 8

Odborné učiliště nebo škola závodního výcviku uzavře s podnikem smlouvu, kterou se v mezích předcházejících ustanovení podrobně upraví vzájemné vztahy se zřetelem na povahu výroby, provoz podniku, organisaci práce a technická zařízení.

§ 9

Ve sporných případech, týkajících se převedení správy zařízení, která dosud sloužila účelům středisek pracujícího dorostu, na ministerstvo pracovních sil nebo jejich bezplatného užívání, rozhodne vláda nebo orgán jí pověřený.

§ 10

Ministerstvo pracovních sil může v dohodě s ministerstvem financí přenésti úkoly oblastních orgánů pro správu odborných učilišť a škol závodního výcviku podle tohoto nařízení na tato učiliště nebo školy.


§ 11

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr pracovních sil v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Havelka v. r.

Přesunout nahoru