Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 110/1951 Sb.Zákon o státních pracovních zálohách

Částka 51/1951
Platnost od 27.12.1951
Účinnost od 27.12.1951
Zrušeno k 30.12.1958 (89/1958 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

110.

Zákon

ze dne 19. prosince 1951

o státních pracovních zálohách

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Účel zákona

Plánovaný rozvoj našeho hospodářství, zejména průmyslu, vyžaduje, aby byl zajištěn stálý příliv nových pracovních sil do dolů, hutí a jiných důležitých hospodářských odvětví. Ježto v naší zemi zmizela nezaměstnanost a rolnická bída a nelze počítat se samovolným přítokem pracovních sil do závodů, je třeba organisovaně připravovat nové pracovní síly z řad mládeže a vytvářet tak nutné pracovní zálohy.

§ 2

Státní pracovní zálohy

Státní pracovní zálohy se vytvářejí tím, že se pro důležitá hospodářská odvětví vychovává každoročně potřebný počet kvalifikovaných dělníků z řad mládeže ve věku od 15 let. Výchova se provádí v odborných učilištích a školách závodního výcviku.

§ 3

Odborná učiliště a školy závodního výcviku

(1) Vláda stanoví, pro která hospodářská odvětví nebo pro které obory se zřídí odborná učiliště nebo školy závodního výcviku.

(2) Pro povolání, která vyžadují důkladného odborně-technického vzdělání, se školí mládež v odborných učilištích s dvou až tříletou učební dobou.

(3) Pro ostatní povolání se školí mládež ve školách závodního výcviku s šesti až dvanáctiměsíční učební dobou.

§ 4

Práva a povinnosti žáků a absolventů odborných učilišť a škol závodního výcviku a povinnosti podniků

(1) Odborná učiliště a školy závodního výcviku poskytují odborně-technické a všeobecné vzdělání a politickou, kulturní, tělesnou a brannou výchovu.

(2) Žáci jsou po dobu učení zabezpečeni státem. Vzdělání a výchova v odborných učilištích a školách závodního výcviku jsou bezplatné.

(3) Absolventi odborných učilišť a škol závodního výcviku jsou povinni pracovat v podnicích, které určí ministerstvo pracovních sil, po dobu jím stanovenou v rozmezí od tří do pěti let.

(4) Podniky jsou povinny zaměstnávat absolventy odborných učilišť a škol závodního výcviku pracemi, které odpovídají jejich odborné kvalifikaci, a pečovat o zvyšování jejich odborné a kulturní úrovně a o zajištění jejich vhodného ubytování. Ministerstvo pracovních sil dozírá na plnění těchto povinností.

Hmotné zajištění odborných učilišť a škol závodního výcviku

§ 5

(1) Pro odborná učiliště a školy závodního výcviku se použije zařízení, která sloužila převážně účelům středisek pracujícího dorostu, s výjimkou učňovských pracovišť a jiných výchovných zařízení, která jsou s hlediska provozu neoddělitelnou součástí podniku. Správa tohoto majetku se převede na ministerstvo pracovních sil podle příslušných předpisů.

(2) Příslušná ministerstva se postarají o to, aby podniky poskytly odborným učilištím a školám závodního výcviku bezplatné užívání výchovných zařízení, jejichž správa se nepřevede na ministerstvo pracovních sil podle odstavce 1, jakož i vhodných a bezpečných pracovišť a vhodného technického a provozního zařízení a aby zajistily též řádný a bezpečný provoz na těchto pracovištích. Postarají se též o to, aby podniky zajistily potřebný počet kvalifikovaných pracovníků pro odborně-technické vzdělání žáků.

§ 6

Osobní a věcné náklady, spojené se zřízením a provozem odborných učilišť a škol závodního výcviku, hradí stát. Náklady, spojené s výrobním vyučováním na provozních pracovištích, vyjma osobní náklady na instruktory, hradí podnik.

§ 7

Řízení činnosti odborných učilišť a škol závodního výcviku a dozor nad nimi

(1) Ministerstvo pracovních sil řídí činnost odborných učilišť a škol závodního výcviku a vykonává nad nimi vrchní dozor . K přímému řízení jejich činnosti a k výkonu bezprostředního dozoru zřídí podle potřeby oblastní orgány pro správu odborných učilišť a škol závodního výcviku.

(2) Ministerstvo pracovních sil spolupracuje při řízení všeobecného vzdělání žáků odborných učilišť a škol závodního výcviku s ministerstvem školství, věd a umění.

§ 8

Prováděcí předpisy

(1) Vláda stanoví zásady pro nábor žáků do odborných učilišť a škol závodního výcviku a upraví nařízením vzájemné vztahy mezi odbornými učilišti nebo školami závodního výcviku a podniky.

(2) Ministerstvo pracovních sil stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady zejména podmínky pro přijímání žáků, délku školení, učební plány a osnovy a zkušební řády, organisaci odborných učilišť a škol závodního výcviku, organisaci a rozsah působnosti oblastních orgánů pro správu odborných učilišť a škol závodního výcviku a jejich poměr k podnikům a upraví hmotné zabezpečení a odměňování žáků a povinnosti podniků vůči absolventům odborných učilišť a škol závodního výcviku. Předpisy obecné povahy vyhlásí ministerstvo pracovních sil v úředním listě.


§ 9

Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Ústředí pracujícího dorostu.

(2) Zrušují se ustanovení o poradním sboru pro otázky pracujícího dorostu (§ 5 zákona č. 96/1950 Sb., o pracujícím dorostu).

§ 10

Účinnost a provedení

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministr pracovních sil a zúčastnění členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Málek v. r.

Bílek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Havelka v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Nosek v. r.

Jonáš v. r.

Plojhar v. r.

Kabeš v. r.

Pokorný v. r.

Kliment v. r.

Ing. Púčik v. r.

Kopecký v. r.

Smida v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Přesunout nahoru