Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 109/1951 Sb.Vládní nařízení o organisaci statistické služby

Částka 51/1951
Platnost od 27.12.1951
Účinnost od 27.12.1951
Zrušeno k 28.09.1961 (99/1961 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

109.

Vládní nařízení

ze dne 4. prosince 1951

o organisaci statistické služby

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8 zákona č. 108/1951 Sb., o organisaci národohospodářské evidence:


§ 1

(1) Orgánem vlády pro obor statistiky je státní úřad statistický se sídlem v Praze.

(2) Státní úřad statistický je ústřední úřad. V jeho čele je předseda, který má náměstky.

(3) Předseda státního úřadu statistického je podřízen předsedovi vlády.

§ 2

(1) Při státním úřadě statistickém se zřizuje jako poradní orgán předsedy vědecko-metodologická rada. Předsedu vědecko-metodologické rady a její členy jmenuje předseda vlády na návrh předsedy státního úřadu statistického.

(2) Vědecko-metodologická rada projednává metodologické otázky týkající se statistiky, posuzuje plány a směrnice nejdůležitějších statistických prací a podává vyjádření předsedovi státního úřadu statistického.

(3) Podrobnosti o organisaci vědecko-metodologické rady stanoví statut, který vydá předseda vlády.

§ 3

Státní úřad statistický plní zejména tyto úkoly:

1. předkládá vládě a státnímu úřadu plánovacímu včas správné a vědecky zdůvodněné zprávy a rozbory o plnění jednotného hospodářského plánu, o rozvoji národního hospodářství a kultury, o stavu hmotných zdrojů národního hospodářství a o jejich využití a o reservách umožňujících překračování plánu;

2. poskytuje statistická data též jiným orgánům, pokud je potřebují pro plnění svých úkolů; komu se tato data poskytují, určuje vláda;

3. vypracovává a schvaluje soustavu statistických ukazatelů pro celé národní hospodářství v souladu s požadavky jednotného hospodářského plánu a řízení národního hospodářství;

4. zdokonaluje organisaci a metodologii statistiky;

5. řídí organisaci statistiky na resortech, prověřuje její stav a věrohodnost statistických dat vykazovaných resorty;

6. schvaluje na základě zmocnění vlády vzory statistických výkazů, pečuje o jejich racionalisaci a prověřuje, jak jsou vzory a termíny k předkládání výkazů dodržovány;

7. organisuje z příkazu vlády zvláštní statistická šetření (soupisy, výběrová šetření a pod.);

8. usměrňuje operativně technickou evidenci v resortech;

9. vede přípravu a školení odborných statistických kádrů a spolupůsobí při jejich rozmisťování;

10. vydává odbornou statistickou literaturu a popularisuje statistiku v širokých vrstvách pracujících;

11. pečuje o mechanisaci evidence na celém území republiky.

§ 4

Oblastním orgánem státního úřadu statistického na Slovensku je slovenský statistický úřad se sídlem v Bratislavě. V jeho čele je předseda, kterého zastupuje náměstek. Předsedu i náměstka ustanovuje a odvolává předseda vlády na návrh předsedy státního úřadu statistického.

§ 5

(1) Jako orgán státního úřadu statistického pro obvod kraje se zřizuje krajská služba státního úřadu statistického. Vedoucího krajské služby státního úřadu statistického ustanovuje předseda státního úřadu statistického. Krajská služba státního úřadu statistického zřizuje se též pro obvod ústředního národního výboru hlavního města Prahy.

(2) Krajské službě státního úřadu statistického je podřízena okresní služba státního úřadu statistického zřízená ve všech okresech. V jejím čele stojí okresní statistik, kterého ustanovuje předseda státního úřadu statistického. Okresní služba státního úřadu statistického se zřizuje též pro obvod každého obvodního národního výboru hlavního města Prahy.

§ 6

Krajská a okresní služba státního úřadu statistického je při své činnosti nezávislá na orgánech lidové správy. Osobním úřadem zaměstnanců krajské a okresní služby státního úřadu statistického jest v českých krajích státní úřad statistický, na Slovensku slovenský statistický úřad.

§ 7

(1) Dosavadní krajští a okresní statistikové, kteří byli ustanoveni před účinností tohoto nařízení, považují se za ustanovené podle něho a jsou spolu se zaměstnanci jim přidělenými převedeni v mezích plánu pracovních sil státního úřadu statistického do osobního stavu zaměstnanců státního úřadu statistického (slovenského statistického úřadu).

(2) Věcné vybavení dosavadních krajských a okresních statistiků přechází do užívání krajské a okresní služby státního úřadu statistického.

§ 8

(1) Činnost krajské a okresní služby státního úřadu statistického se řídí pracovním plánem a pokyny nadřízených statistických orgánů.

(2) Krajská a okresní služba státního úřadu statistického plní zejména tyto úkoly:

1. prověřuje na místě samém věrohodnost statistických dat vykazovaných resortními statistickými orgány; k tomu účelu dostává v rozsahu stanoveném státním úřadem statistickým stejnopisy statistických výkazů, jež závody, podniky, příslušné referáty národních výborů nebo jiné vykazující jednotky předkládají svým nadřízeným orgánům;

2. pořizuje z těchto podkladů územní úhrny (krajské, okresní) a rozbory, předkládá je státnímu úřadu statistickému (na Slovensku slovenskému statistickému úřadu) a v mezích stanovených vládou též národním výborům, po případě jiným orgánům v kraji (okrese);

3. zajišťuje evidenci o plnění jednotného hospodářského plánu v kraji (okrese);

4. prověřuje statistickou činnost resortních orgánů v kraji (okrese);

5. dbá na to, aby nebyla prováděna nepovolená statistická šetření a aby nebyly požadovány a předkládány statistické údaje na neschválených resortních výkazech;

6. provádí zvláštní statistická šetření organisovaná státním úřadem statistickým.

§ 9

Resortními statistickými orgány jsou ministerstva a ostatní ústřední úřady (dále jen "ministerstva") a orgány jim podřízené.

§ 10

(1) Ministerstva mají v oboru statistiky zejména tyto úkoly:

1. řídí a kontrolují veškerou statistickou činnost podřízených orgánů, navrhují vzory pravidelných resortních statistických výkazů a předkládají je státnímu úřadu statistickému ke schválení, sestavují ze statistických výkazů podřízených orgánů resortní úhrny a provádějí jejich rozbory;

2. předkládají z takto získaných podkladů státnímu úřadu statistickému data potřebná pro kontrolu plnění jednotného hospodářského plánu, pro sledování rozvoje národního hospodářství a pro rozhodování vlády, a to v rozsahu, úpravě a lhůtách, jež stanoví státní úřad statistický.

(2) Podrobnou organisaci resortní statistiky u svých podřízených orgánů provedou ministerstva v dohodě se státním úřadem statistickým.

§ 11

(1) Ministerstva ani jiné orgány nebo organisace nemají práva bez souhlasu vlády nebo státního úřadu statistického zavádět nové formy statistických výkazů nebo požadovat statistické údaje, které nejsou obsaženy ve schválených výkazech. Neschválené vzory výkazů jsou nezákonné.

(2) Statistické údaje, jež nejsou obsaženy ve výkazech schválených státním úřadem statistickým, je možno zjišťovat, i když je jich zapotřebí pro operativní činnost, bez ohledu na to, jakým způsobem se bude toto zjišťování provádět, toliko se souhlasem státního úřadu statistického.

(3) Podrobné předpisy k ustanovením odstavců 1 a 2 vydá státní úřad statistický vyhláškou v úředním listě.


§ 12

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je předseda vlády v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Přesunout nahoru