Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 108/1951 Sb.Zákon o organisaci národohospodářské evidence

Částka 51/1951
Platnost od 27.12.1951
Účinnost od 27.12.1951
Zrušeno k 28.09.1961 (99/1961 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

108.

Zákon

ze dne 19. prosince 1951

o organisaci národohospodářské evidence

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) K plánování a řízení národního hospodářství je třeba jednotné soustavy národohospodářské evidence.

(2) Jednotnou soustavu národohospodářské evidence tvoří evidence operativně-technická, evidence účetní a statistika.

§ 2

(1) Organisovat jednotnou soustavu národohospodářské evidence patří do působnosti vlády.

(2) Orgánem vlády pro obor statistiky je státní úřad statistický, který též usměrňuje operativně-technickou evidenci v resortech. V čele státního úřadu statistického je předseda, kterého jmenuje president republiky na návrh vlády.

(3) Účetní evidenci řídí ministerstvo financí. Typové vzory účetní evidence, typové výkazy a směrnice k jejich používání schvaluje ministerstvo financí v dohodě se státním úřadem statistickým.

§ 3

(1) Státní úřad statistický a orgány jemu podřízené tvoří jednotnou centralisovanou soustavu. Jako orgány státního úřadu statistického se zřizují slovenský statistický úřad, krajská služba státního úřadu statistického a okresní služba státního úřadu statistického. Slovenský statistický úřad je přímo podřízen státnímu úřadu statistickému.

(2) Všechny orgány státního úřadu statistického jsou ve své činnosti nezávislé na orgánech lidové správy.

§ 4

Státní úřad statistický předkládá vládě včas správné a vědecky zdůvodněné zprávy a rozbory o plnění jednotného hospodářského plánu, o rozvoji národního hospodářství a kultury, o stavu hmotných zdrojů národního hospodářství a jejich využití a o reservách umožňujících překračování plánu.

§ 5

(1) Závody, podniky, úřady, organisace, instituce, majitelé soukromých hospodářství nebo závodů, jakož i všichni obyvatelé jsou povinni podávat správně, pravdivě a včas všechny údaje a zprávy, které od nich budou požadovat orgány evidence a statistiky k účelům národohospodářské evidence.

(2) Orgány evidence a statistiky mají v oboru své působnosti právo ověřovat si správnost podaných údajů i zpráv.

§ 6

Všechny orgány národohospodářské evidence jsou povinny ve své činnosti zachovávat státní a služební tajemství.

§ 7

Předseda vlády může zřídit při státním úřadě statistickém samostatně hospodařící orgány pro zvláštní úkoly, které souvisí s činností státního úřadu statistického.

§ 8

Podrobnější předpisy k provedení tohoto zákona vydá vláda nařízeními, ve kterých stanoví také úkoly státního úřadu statistického a ministerstev v oboru evidence a statistiky.


§ 9

(1) Zrušuje se platnost, po případě použivatelnost všech předpisů odporujících tomuto zákonu, zejména:

1. zákona č. 49/1919 Sb., o organisaci statistické služby, a předpisů jej provádějících;

2. zákona č. 235/1922 Sb., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu, a předpisů jej provádějících;

3. zákona č. 47/1927 Sb., o sčítání lidu, a předpisů jej provádějících;

4. vládního nařízení č. 186/1940 Sb., jímž se doplňuje a mění zákon ze dne 28. ledna 1919 č. 49 Sb., o organisaci statistické služby, a předpisů toto nařízení měnících a doplňujících;

5. zákona č. 330/1940 Sl. z., o státní statistické službě;

6. zákona č. 116/1946 Sb., o jednotné organisaci podnikového početnictví, a předpisů jej provádějících;

7. ustanovení § 3 odst. 2, § 6 a § 15 odst. 3 zákona č. 60/1949 Sb., o hospodářském plánování (plánovacího zákona);

8. zákona č. 65/1949 Sb., o oceňování, a předpisů jej provádějících.

(2) V případech uvedených pod č. 2, 4, 6 a 8 odstavce 1 postupuje se však až do vydání příslušných prováděcích předpisů podle předpisů dosavadních.

(3) Dosavadní působnost státního úřadu plánovacího ve věcech podnikového početnictví a oceňování přechází dnem, kdy tento zákon nabude účinnosti, na ministerstvo financí.


§ 10

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej předseda vlády v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Přesunout nahoru