Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 107/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků

Částka 50/1951
Platnost od 27.12.1951
Účinnost od 01.01.1952
Zrušeno k 01.01.1959 (83/1958 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

107.

Vládní nařízení

ze dne 27. prosince 1951,

kterým se provádí zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků

Vláda republiky Československé, přihlížejíc k nezbytnosti a naléhavosti dalšího upevnění finanční, úvěrové a pokladní kázně v národním hospodářství a k lepšímu využití finančních prostředků pro výstavbu socialistického hospodářství, nařizuje podle § 13 zákona č. 106/1951 Sb., o úpravě financování národních a komunálních podniků:


§ 1

Ministerstva, jejich hlavní správy a podniky, jakož i ostatní úřady jsou povinny při svém hospodaření zachovávat největší hospodárnost, využít co nejlépe všech vnitřních zdrojů, soustavně snižovat vlastní náklady a zajišťovat dosažení akumulace.

§ 2

Předním úkolem ministerstev, jejich hlavních správ a podniků je dodržovat prodejní ceny z výroby stanovené státním úřadem plánovacím a důsledně snižovat prodejní ceny z výroby, které stanoví ministerstva a podniky.

§ 3

(1) Ministerstva se při svém finančním hospodaření řídí, pokud jde o jejich hlavní správy a podniky, svými ročními a čtvrtletními finančními plány, sestavenými na podkladě přímých vztahů ke státnímu rozpočtu.

(2) Hlavní správy a podniky se řídí při svém finančním hospodaření obdobně svými finančními plány, sestavenými na podkladě finančního plánu ministerstva.

§ 4

(1) Finančním plánem ministerstva se stanoví příjmy z veškeré hospodářské činnosti ministerstva, jeho hlavních správ a podniků, všechny výdaje spojené s hospodářskou činností ministerstva, jeho hlavních správ a podniků, všechny ostatní příjmy a výdaje, jakož i vzájemné vztahy se státním rozpočtem.

(2) Finančními plány hlavních správ a podniků se stanoví příjmy z veškeré hospodářské činnosti hlavních správ a podniků, veškeré výdaje, spojené s hospodářskou činností hlavních správ a podniků, všechny ostatní příjmy a výdaje, jakož i vzájemné vztahy s finančním plánem ministerstva a tím se státním rozpočtem.

(3) Ministr financí v dohodě s ministrem-předsedou státního úřadu plánovacího stanoví vzory finančních plánů ministerstev, jejich hlavních správ a podniků a vzory pomocných tabulek.

§ 5

(1) Výdaje na aparát ministerstev, jejich hlavních správ a ostatních úřadů se stanoví v jejich rozpočtu. Financování těchto výdajů se provádí ze státního rozpočtu. Všechny příjmy ministerstev a ostatních úřadů plynou do státního rozpočtu.

(2) Způsob financování výdajů podle předcházejícího odstavce stanoví ministr financí.

(3) Výdaje a příjmy hospodářských ministerstev a jejich hlavních správ, uvedené v odstavci 1, se zahrnou do finančních plánů těchto ministerstev.

§ 6

(1) Návrhy finančních plánů předkládají ministerstva vládě zároveň s návrhy hospodářských plánů, a to způsobem a ve lhůtách stanovených pro předložení návrhů hospodářských plánů.

(2) Opisy finančních plánů s příslušnými pomocnými výpočty a odůvodněním se předkládají ministerstvu financí a státnímu úřadu plánovacímu.

(3) Na základě schváleného státního národohospodářského plánu a vládou přijatého návrhu státního rozpočtu zpřesní všechna ministerstva v dohodě s ministerstvem financí návrhy svých finančních plánů, potvrdí je a rozvrhnou na hlavní správy a hlavní správy je rozvrhnou na podniky.

(4) Ministerstva předkládají čtvrtletně ministerstvu financí, státnímu úřadu plánovacímu a státnímu úřadu statistickému výkazy o plnění finančních plánů.

(5) Státní úřad statistický v dohodě s ministerstvem financí a státním úřadem plánovacím stanoví pro podniky a ministerstva vzory a ukazatele měsíčního plnění finančních plánů.

§ 7

(1) Ministr financí je povinen zajistit v návrhu státního rozpočtu co největší mobilisaci všech prostředků a zdrojů, aby bylo zajištěno splnění státního národohospodářského plánu.

(2) Ministerstvo financí sestavuje návrh ročního státního rozpočtu rozdělený zároveň na čtvrtletí.

(3) Ministerstvo financí předkládá vládě a státnímu úřadu plánovacímu výkazy o plnění státního rozpočtu za každé čtvrtletí ve lhůtách stanovených vládou.

§ 8

(1) Ministerstvo financí předloží vládě ke schválení návrh čtvrtletního plánu krátkodobého úvěru 12 dnů před začátkem čtvrtletí.

(2) Státní úřad plánovací předkládá vládě vyjádření k návrhu čtvrtletního úvěrového plánu ministerstva financí.

(3) Po schválení úvěrového plánu vládou rozepíší ministerstva úvěrový plán na podniky a ministerstvo financí a Státní banka československá rozepíší úvěrové plány na pobočky této banky, na Investiční banku, národní podnik, a na ústavy lidového peněžnictví.

§ 9

(1) Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení návrh čtvrtletního pokladního plánu 12 dnů před začátkem čtvrtletí.

(2) Státní úřad plánovací předkládá vládě vyjádření k návrhu čtvrtletního pokladního plánu ministerstva financí.

(3) Schválený pokladní plán rozepíše Státní banka československá na své pobočky, na Investiční banku, národní podnik, a na ústavy lidového peněžnictví.

§ 10zrušeno


§ 11

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Kopřiva v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Krajčír v. r.

Bacílek v. r.

Málek v. r.

Bílek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Dr. Havelka v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Pokorný v. r.

Jonáš v. r.

Ing. Púčik v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Rais v. r.

Kliment v. r.

Smida v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Přesunout nahoru