Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 104/1951 Sb.Zákon o vánočním přídavku za rok 1951 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců

Částka 50/1951
Platnost od 27.12.1951
Účinnost od 01.12.1951
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

104.

Zákon

ze dne 19. prosince 1951

o vánočním přídavku za rok 1951 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) K důchodům z národního pojištění, na něž mají oprávnění nárok v prosinci 1951, se poskytne z prostředků národního pojištění vánoční přídavek, nepřesahuje-li důchod částku 2 000 Kčs měsíčně.

(2) K výchovnému z národního pojištění, na něž mají oprávnění nárok v prosinci 1951, se poskytne z prostředků národního pojištění vánoční přídavek, nepřesahuje-li důchod částku 4 000 Kčs měsíčně.

(3) Důchodem podle odstavců 1 a 2 se rozumí hrubá výše důchodu bez výchovného a bez zvýšení důchodu pro bezmocnost, avšak spolu s případným zvýšením z pensijního nadlepšení jakékoliv povahy.

(4) Vánoční přídavek činí:

 
1.  k důchodům, které byly zvýšeny pro bezmocnost důchodce, vyjímaje důchody sirotků   750 Kčs;
2.  k důchodům invalidnímu a starobnímu, k důchodu úrazovému, je-li výdělečná schopnost snížena úrazem alespoň o 50 %, k důchodu manželky,
nežije-li ve společné domácnosti s manželem, dále k důchodům vdovy, vdovce a družky, jakož i k sociálnímu důchodu, vyjímaje sociální důchod sirotků   
500 Kčs;
3.  k důchodům oboustranných sirotků, rodičů a jiných pozůstalých a k sociálnímu důchodu sirotků,     
 a) které byly zvýšeny pro bezmocnost   450 Kčs;
 b) v ostatních případech   300 Kčs;
4. k výchovnému a k důchodům jednostranných sirotků,     
 a) které byly zvýšeny pro bezmocnost   225 Kčs;
 b) v ostatních případech    150 Kčs.

§ 2

(1) K zaopatřovacím požitkům vypláceným podle zákona č. 164/1946 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, na něž mají oprávnění nárok v prosinci 1951, se poskytne z prostředků určených na péči o tyto poškozence vánoční přídavek, nepřesahují-li zaopatřovací požitky částku 2 000 Kčs měsíčně.

(2) K příplatkům na děti vypláceným podle zákona č. 164/1946 Sb., na něž mají oprávnění nárok v prosinci 1951, se poskytne vánoční přídavek, nepřesahují-li zaopatřovací požitky částku 4 000 Kčs měsíčně.

(3) Zaopatřovacími požitky podle odstavců 1 a 2 se rozumí hrubá výše zaopatřovacích požitků bez příplatků na děti a bez příplatku ošetřovacího nebo slepeckého.

(4) Vánoční přídavek činí:

 
1.   k zaopatřovacím požitkům invalidy, jemuž byl přiznán ošetřovací nebo slepecký příplatek   750 Kčs;
2.     k zaopatřovacím požitkům jiného invalidy, jehož výdělečná schopnost je podle zákona č. 164/1946 Sb. snížena alespoň o 45 %,
jakož i k zaopatřovacím požitkům vdovy, vdovce a družky   
500 Kčs;
3.   k zaopatřovacím požitkům oboustranných sirotků, rodičů a jiných pozůstalých   300 Kčs;
4.    k příplatku na každé dítě a k zaopatřovacím požitkům jednostranných sirotků    150 Kčs.

§ 3

(1) Vánoční přídavek nenáleží

1. důchodcům, kteří mají jako zaměstnanci (učni) nárok na vánoční příspěvek za rok 1951, a zaměstnaným důchodcům, kterým nenáleží vánoční příspěvek proto, že jejich průměrná hrubá měsíční mzda (plat), bez odměny za práci přes čas, přesahuje v posledních 6 měsících 3 500 Kčs měsíčně nebo proto, že bez závažného důvodu zameškali práci;

2. osobám, kterým se vyplácejí důchody (zaopatřovací požitky) do ciziny.

(2) Má-li poživatel zaopatřovacích požitků podle zákona č. 164/1946 Sb. též důchod z národního pojištění, náleží mu jen vánoční přídavek k důchodu z národního pojištění. Při souběhu několika důchodů z národního pojištění náleží vždy jen vánoční přídavek nejvyšší; to platí obdobně i při souběhu zaopatřovacích požitků podle zákona č. 164/1946 Sb. s jinými obdobnými zaopatřovacími platy.

(3) Obdrží-li zaměstnaný důchodce od zaměstnavatele pouze krácený vánoční příspěvek proto, že byl zaměstnán méně než 5 měsíců, poskytne se mu na jeho žádost část vánočního přídavku ve výši rozdílu.

§ 4

Vánoční přídavky podle tohoto zákona jsou osvobozeny od daně ze mzdy.

§ 5

Vánoční přídavky neprávem přijaté může jejich plátce odečísti od jiných dávek, na něž má příjemce vůči němu nárok.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1951; provede jej ministr pracovních sil.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Havelka v. r.

Přesunout nahoru