Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 102/1951 Sb.Zákon o přebudování národního pojištění

Částka 50/1951
Platnost od 27.12.1951
Účinnost od 01.01.1952
Zrušeno k 01.01.1957 (55/1956 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

102.

Zákon

ze dne 19. prosince 1951

o přebudování národního pojištění

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Účel zákona

Veliké dílo národního pojištění je jednou z hlavních vymožeností pracujícího lidu, které dosáhla dělnická třída svým slavným únorovým vítězstvím. Učíce se ze zkušeností Sovětského svazu, přebudujeme národní pojištění tak, aby podporovalo rozvoj výroby, aby všestranně a stále dokonaleji pečovalo o pracujícího člověka, aby pracující v něm byli sami hospodáři a sami za ně přímo odpovídali a aby tak pojištění v souladu s rozvojem výroby bylo nástrojem k trvalému zvyšování životní úrovně všech pracujících.

§ 2

Oddělení nemocenského a důchodového pojištění

Národní pojištění důchodové se odděluje od národního pojištění nemocenského.

Nemocenské pojištění

§ 3

(1) Pracující sdružení v Revolučním odborovém hnutí spravují nemocenské pojištění a v něm rozhodují. Jde-li o nemocenské pojištění členů jednotných zemědělských družstev, děje se tak ve spolupráci se zástupci družstevně hospodařících rolníků.

(2) Co stanoví tento zákon o nemocenském pojištění, platí též pro obor rodinných přídavků.

(3) Ústřední rada odborů je vrcholným orgánem nemocenského pojištění; vykonává též působnost, která dosud příslušela ministerstvu pracovních sil ve věcech nemocenského pojištění, jakož i podpůrných zařízení a fondů pro krátkodobé podpory v závodech.

(4) Ústřední rada odborů spravuje prostředky nemocenského pojištění odděleně od vlastního jmění Revolučního odborového hnutí. Příjmy a výdaje nemocenského pojištění jsou rozpočtovány ve státním rozpočtu.

(5) Ústřední rada odborů předkládá vládě výroční zprávu o nemocenském pojištění.

§ 4

(1) Ústřední rada odborů přebuduje nemocenské pojištění tak, aby se přiblížilo pracujícím, aby jeho dávky byly v souladu se zájmy výroby a pracujících a se zásadou odměny podle zásluhy a aby jeho provádění bylo zjednodušeno a zhospodárněno. Za tím účelem Ústřední rada odborů především:

a) bude postupně přenášet provádění nemocenského pojištění do závodů a na odborové svazy, při čemž správy závodů budou obstarávat administrativní úkoly spojené s prováděním nemocenského pojištění,

b) přebuduje dávkovou soustavu nemocenského pojištění,

c) upraví opravné řízení ve věcech dávkových tak, aby o opravných prostředcích rozhodovali sami pracující.

(2) Předpisy, kterými Ústřední rada odborů upravuje rozsah, výši a zásadní podmínky dávek, opravné řízení o nich, jakož i sazby pojistného vyžadují souhlasu vlády a předseda vlády je vyhlašuje ve Sbírce zákonů. Ostatní zásadní předpisy, vydávané k provedení úkolů uvedených v odstavci 1, vyhlašuje Ústřední rada odborů v úředním listu.

§ 5

Až do přebudování nemocenského pojištění působí dále pod řízením Revolučního odborového hnutí v oboru nemocenského pojištění Ústřední národní pojišťovna a její organisační složky, a to s přiměřeným počtem zaměstnanců, kteří byli dosud činni pro nemocenské pojištění. Ústřední rada odborů provede potřebné změny v organisaci Ústřední národní pojišťovny a jejích organisačních složek.

Důchodové zabezpečení

§ 6

(1) S národním důchodovým pojištěním se spojuje péče o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, jakož i pensijní nadlepšení jakékoliv povahy (dále vše jen "důchodové zabezpečení").

(2) Důchodové zabezpečení se přebuduje tak, aby se přiblížilo pracujícím, aby dávky byly v souladu s potřebami a rozvojem výroby a se zásadou odměny podle zásluhy a aby jeho provádění bylo zjednodušeno a zhospodárněno.

(3) Přebudování důchodového zabezpečení se provede vládním nařízením.

(4) Příjmy a výdaje důchodového zabezpečení jsou rozpočtovány ve státním rozpočtu.

§ 7

(1) K přebudování důchodového zabezpečení a ke kontrole tohoto zabezpečení se zřizuje státní komise důchodového zabezpečení (dále jen "státní komise"). Jejím oblastním orgánem je Slovenská komise důchodového zabezpečení (dále jen "Slovenská komise").

(2) Státní komise se skládá z předsedy státní komise a potřebného počtu členů.

(3) Předsedu státní komise a její členy jmenuje vláda.

(4) Členové státní komise jsou jmenováni z pracovníků ze závodů a v zemědělství, a to převážně z členů Revolučního odborového hnutí, dále pak z členů Jednotného svazu českých zemědělců, Jednotného svazu slovenských rolníků a Svazu protifašistických bojovníků po slyšení těchto organisací. Úřad předsednictva vlády a ministerstva financí a vnitra se účastní zasedání státní komise svými zástupci.

(5) Členy Slovenské komise jmenuje státní komise; předsedu jmenuje na návrh svého předsedy ze svých slovenských členů. Jinak platí přiměřeně ustanovení odstavců 2 a 4.

§ 8

(1) Státní komise

a) předkládá vládě návrhy na přebudování důchodového zabezpečení,

b) kontroluje, jak důchodové zabezpečení plní své poslání,

c) projednává zprávy, které předseda předkládá vládě, jakož i otázky, týkající se správy důchodového zabezpečení, v nichž si předseda vyžádá její stanovisko.

(2) Slovenská komise

a) předkládá státní komisi návrhy na přebudování důchodového zabezpečení,

b) kontroluje, jak důchodové zabezpečení na Slovensku plní své poslání,

c) projednává zprávy, které předseda předkládá státní komisi, jakož i otázky týkající se správy důchodového zabezpečení na Slovensku, v nichž si předseda vyžádá její stanovisko.

(3) Státní komise je odpovědna vládě, Slovenská komise státní komisi.

(4) Nesouhlasí-li předseda státní komise s míněním této komise, podá o tom zprávu předsedovi vlády; předseda Slovenské komise podá v takovém případě zprávu předsedovi státní komise.

§ 9

(1) Pro provádění důchodového zabezpečení se zřizuje Státní úřad důchodového zabezpečení v Praze a jako jeho oblastní orgán Slovenský úřad důchodového zabezpečení v Bratislavě; Státní úřad důchodového zabezpečení provádí pensijní nadlepšení až do dalšího opatření pomocí dosavadních zařízení.

(2) Předseda státní komise osobně odpovídá vládě za řízení, správu a provoz Státního úřadu důchodového zabezpečení. Předseda Slovenské komise osobně odpovídá za řízení, správu a provoz Slovenského úřadu důchodového zabezpečení předsedovi státní komise.

(3) Předseda státní komise předkládá vládě výroční zprávu o důchodovém zabezpečení.

(4) Státní úřad důchodového zabezpečení (jeho oblastní orgán) je způsobilý být účastníkem řízení před soudy a jinými veřejnými orgány. Finanční prokuratura zastupuje Státní úřad důchodového zabezpečení jen, byla-li o to požádána.

(5) Vláda může nařízením svěřit rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím Státního úřadu důchodového zabezpečení osobám, jejichž zabezpečení tento úřad provádí.

(6) K plnění svých úkolů převezme Státní úřad důchodového zabezpečení přiměřený počet zaměstnanců, kteří byli dosud činni pro důchodové zabezpečení a státní pensijní zaopatření s výjimkou zaměstnanců činných pro státní pensijní zaopatření příslušníků ozbrojených sborů.


Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 10

(1) Pokud tento zákon nebo předpisy podle něho vydané nestanoví jinak, platí dosavadní předpisy.

(2) Ústřední rada odborů i předseda státní komise učiní opatření potřebná k nerušenému přechodu na novou organisaci. Opatření obecné povahy vyhlásí v úředním listu.

§ 11

(1) O rozdělení majetku (práv a závazků) Ústřední národní pojišťovny a dosavadního společného hospodaření národního pojištění se dohodne Ústřední rada odborů s předsedou státní komise. Dohoda vyžaduje souhlasu ministerstva financí. Zápisy v pozemkových knihách se provedou na návrh Státního úřadu důchodového zabezpečení.

(2) Státní úřad důchodového zabezpečení převezme státní zařízení a ústavy, které slouží důchodovému zabezpečení.

§ 12

Opatření učiněná ve shodě s tímto zákonem před jeho účinností se považují za učiněná podle něho.

§ 13

Předpisy, které odporují tomuto zákonu nebo předpisům podle něho vydaným, se zrušují.

§ 14

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952; provedou jej všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kliment v. r.

Kopecký v. r.

Kopřiva v. r.

Krajčír v. r.

Málek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v.r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Přesunout nahoru