Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 100/1951 Sb.Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra o rejstříku trestů

Částka 49/1951
Platnost od 26.12.1951
Účinnost od 01.01.1952
Zrušeno k 01.01.1954 (103/1953 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

100.

Nařízení

Ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra

ze dne 21. prosince 1951

o rejstříku trestů

Ministr spravedlnosti, ministr národní obrany a ministr vnitra nařizují podle § 325 zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a podle § 94 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním (trestní řád správní):


§ 1

Rejstřík trestů vede generální prokuratura.

§ 2

(1) Do rejstříku trestů se zapisují

a) tresty pravomocně uložené soudem,

b) tresty odnětí svobody, veřejného pokárání nebo pokuty převyšující částku 1 000 Kčs pravomocně uložené národními výbory, jakož i vedlejší tresty uložené vedle některého z těchto trestů.

(2) Na příkaz ministra spravedlnosti se zapisují do rejstříku trestů též tresty uložené soudy cizích států.

(3) Zápisy týkající se osob, které zemřely, nebo osob starších než osmdesát let se z rejstříku trestů odstraní.

§ 3

Soudy a orgány státní správy jsou povinny sdělovat generální prokuratuře všechny skutečnosti důležité pro zápis do rejstříku trestů nebo pro změnu zápisu.

§ 4

(1) Výpis z rejstříku trestů se vydá jen soudu nebo orgánu státní správy anebo osobě, jíž se zápis týká, a to na jejich žádost.

(2) Ve výpisu, který se vydává soudu nebo orgánu státní správy k účelu trestního řízení, se uvedou zápisy o všech trestech zapsaných v rejstříku trestů; jinak se ve výpisu uvedou jen zápisy o hlavních a vedlejších trestech uložených soudem při dosud nezahlazeném

a) nepodmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody nebo trestu těžšímu,

b) odsouzení k nápravnému opatření, byl-li tento trest nebo jeho zbytek přeměněn v trest odnětí svobody,

c) podmíněném odsouzení, byl-li dodatečně nařízen výkon trestu.

(3) Kromě případů uvedených v odstavci 1 nebo v širším rozsahu, než je stanoveno v odstavci 2, lze výpis z rejstříku trestů vydat jen tehdy, vyžaduje-li to důležitý obecný zájem.


§ 5

Zrušuje se nařízení ministra spravedlnosti č. 117/1950 Sb., o rejstříku trestů.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952.


Zápotocký v. r.

arm . gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Rais v. r., též za ministra Noska.

Přesunout nahoru