Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 98/1950 Sb.Zákon o zrušení Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství a fondů pozemkových reforem a o sloučení jejich jmění

Částka 43/1950
Platnost od 25.07.1950
Účinnost od 25.07.1950
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

98.

Zákon

ze dne 12. července 1950

o zrušení Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství a fondů pozemkových reforem a o sloučení jejich jmění.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství (dále jen "Fond") se svými pobočkami se zrušuje.

(2) Působnost Fondu a jeho poboček přejde na ministerstvo zemědělství a na národní výbory nejpozději dnem 1. ledna 1951.

(3) Dosavadní působnost Fondu a jeho poboček vykonává, jeho majetkovou podstatu spravuje a přechod působnosti na ministerstvo zemědělství a na národní výbory podle odstavce 2, jakož i sloučení fondů podle § 2 připraví zmocněnec, kterého jmenuje vláda na návrh ministra zemědělství.

(4) Bližší předpisy k provedení odstavců 1 až 3 vydá ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem vnitra vyhláškou v příslušném úředním listě, při čemž stanoví též, v jakém rozsahu se přenáší obdobná působnost pověřenectva zemědělství na národní výbory.

§ 2

Zrušují se uplynutím dne 31. prosince 1950:

a) náhradový fond, vytvořený ustanovením části VIII zákona č. 329/1920 Sb., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (náhradový zákon), ve znění zákona č. 220/1922 Sb.,

b) státní kolonisační fond a fond československých legionářů pro pozemkovou reformu, zřízené podle § 18 zákona č. 166/1920 Sb., o úvěrové pomoci nabyvatelů půdy (zákon úvěrový),

c) Fond pro zaopatření zaměstnanců velkostatků, zřízený ustanovením § 73 náhradového zákona a vládním nařízením č. 29/1923 Sb., o zřízení Fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatků,

d) fond pro pozemkovou reformu, zřízený podle § 50 zákona č. 46/1940 Sl. z., o pozemkové reformě, a

e) slovenský pozemkový fond, zřízený podle § 18 nařízení Slovenské národní rady č. 104/1945 Sb. n. SNR, o konfiskaci a urychleném rozdělení některého zemědělského majetku.

§ 3

Jmění fondů zrušených podle §§ 1 a 2 se slučuje dnem 1. ledna 1951 se všemi právy a závazky bez likvidace jednotlivých fondů v majetkovou podstatu pozemkových reforem (dále jen "majetková podstata"), která je účelovým jměním státu a kterou spravuje ministerstvo zemědělství podle zásad hospodářského plánování.

§ 4

Ústav náhradové banky pro pozemkovou reformu, vytvořený vládním nařízením č. 360/1922 Sb., o náhradových knihách a náhradových bankách, a vládním nařízením č. 361/1922 Sb., kterým se rozšiřuje obor působnosti poštovního úřadu šekového o službu náhradové banky, spolu s náhradovou knihou se zrušuje a jeho práva a závazky přecházejí bez likvidace na majetkovou podstatu uplynutím dne 31. prosince 1950.

§ 5

(1) Majetková podstata slouží pro

a) finanční provádění pozemkových reforem podle příslušných předpisů a

b) vypořádání závazků zrušených fondů (§§ 1 a 2) a ústavu náhradové banky pro pozemkovou reformu (§ 4).

(2) Přebytek majetkové podstaty vplyne do státní pokladny.

(3) Příslušnými předpisy o pozemkových reformách se rozumějí předpisy o první pozemkové reformě a její revisi, o konfiskaci zemědělského majetku a o nové pozemkové reformě.

§ 6

Podrobné předpisy, zejména o správě a o přenesení finanční a náhradové služby majetkové podstaty, jakož i o převodu zaměstnanců Fondu, vydá nařízením ministr zemědělství v dohodě s ministrem financí, a pokud jde o zaměstnance Fondu, též v dohodě s ministrem práce a sociální péče.

§ 7

Zrušuje se platnost, po případě použivatelnost všech předpisů, které odporují tomuto zákonu.


§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.

Přesunout nahoru