Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 96/1950 Sb.Zákon o pracujícím dorostu

Částka 43/1950
Platnost od 25.07.1950
Účinnost od 25.07.1950
Zrušeno k 14.05.1954 (19/1954 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

96.

Zákon

ze dne 12. července 1950

o pracujícím dorostu

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Účel zákona

(1) Účelem tohoto zákona je umožniti šťastný a spokojený život pracujícímu dorostu vytvářením předpokladů pro plný rozvoj jeho tvůrčích sil a pro jeho uplatnění v budovatelské práci podle schopností a v souladu s potřebami jednotného hospodářského plánu.

(2) Za tím účelem se bude získávati dorost, potřebný ke splnění jednotného hospodářského plánu, a zvyšovati jeho odborná, politická a kulturní úroveň a tělesná zdatnost podle jednotných zásad soustavnou socialistickou výchovou ve spolupráci s podniky socialistického sektoru hospodářství a s masovými organisacemi pracujícího lidu.

(3) Pracujícím dorostem se v tomto zákoně rozumějí osoby v učebním poměru bez rozdílu věku a mládež do 18 let, která je v pracovním poměru.

(4) Výchovou pracujícího dorostu se rozumí jeho odborný výcvik a odborné i obecné vzdělání, jakož i výchova politická, kulturní a tělesná.

§ 2

Ústředí pracujícího dorostu

(1) K plnění úkolů vytčených v § 1 se zřizuje při ministerstvu práce a sociální péče Ústředí pracujícího dorostu (dále jen "Ústředí").

(2) Na Slovensku vykonává Ústředí svou působnost prostřednictvím Slovenského ústředí pracujícího dorostu (dále jen "Slovenské ústředí"), které se zřizuje při pověřenectvu práce a sociální péče.

§ 3

Působnost Ústředí

Ústředí přísluší zejména:

a) spolupracovati s ústředními plánovacími orgány při vypracování plánu rozmisťování pracujícího dorostu do pracovních oborů a plánů opatření určených k hmotnému zajištění jeho výchovy, jakož i kontrolovati plnění těchto plánů,

b) říditi nábor a rozmisťování mládeže do 18 let, která vychází ze školy a má se zapojiti do práce, a rozmisťování pracujícího dorostu tak, aby se zajistilo jejich nejlepší uplatnění v budovatelské práci,

c) podle příslušných předpisů po slyšení Československého svazu mládeže a jednotné odborové organisace stanoviti a vyhlašovati učební obory a délku učební doby, vydávati popisy učebních oborů a osnovy výcviku a vydávati předpisy o učňovských zkouškách,

d) spolupracovati s příslušnými školskými orgány při vydávání učebních plánů a osnov a školních, vyučovacích a zkušebních řádů a organisačních řádů základních odborných škol,

e) vydávati v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány veřejné správy a po slyšení Československého svazu mládeže a jednotné odborové organisace směrnice pro politickou, kulturní a tělesnou výchovu pracujícího dorostu k provedení zásad stanovených příslušnými ústředními orgány veřejné správy,

f) vydávati v dohodě se zúčastněnými ministerstvy směrnice pro odborný výcvik pracujícího dorostu,

g) pečovati o hmotné zajištění výchovy pracujícího dorostu,

h) dozírati na provádění svých opatření.

§ 4

Organisace Ústředí

(1) V čele Ústředí je vedoucí podřízený přímo ministru práce a sociální péče. Vedoucího jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra práce a sociální péče. V čele Slovenského ústředí je vedoucí jmenovaný a odvolávaný ministrem práce a sociální péče na návrh pověřence práce a sociální péče, jemuž je vedoucí přímo podřízen.

(2) Pokud z tohoto zákona nevyplývá nic jiného, platí o pracovních a platových poměrech vedoucího Ústředí a vedoucího Slovenského ústředí všeobecné předpisy o státních zaměstnancích.

(3) Ministerstvo práce a sociální péče (pověřenectvo práce a sociální péče) přidělí Ústředí (Slovenskému ústředí) potřebné zaměstnance a poskytne mu úřední místnosti a věcné potřeby.

(4) Osobní i věcné náklady spojené se zřízením a činností Ústředí (Slovenského ústředí) jdou na vrub rozpočtových prostředků ministerstva práce a sociální péče (pověřenectva práce a sociální péče).

(5) Služebním i osobním úřadem zaměstnanců Ústředí je ministerstvo práce a sociální péče (pověřenectvo práce a sociální péče).

§ 5zrušeno

§ 6

Působnost národních výborů

(1) Ústředí se při výkonu své působnosti opírá o národní výbory, které plní ve věcech upravených tímto zákonem úkoly stanovené příslušnými předpisy. Totéž platí o báňských úřadech, pokud jde o výcvik hornických učňů.

(2) Vláda může nařízením přenésti na národní výbory provádění některých úkolů Ústředí.

§ 7

Referáty pro pracující dorost

(1) O provádění úkolů uvedených v § 1 pečují referáty pro pracující dorost, které také sdělují Ústředí návrhy a podněty s tím souvisící.

(2) Podle směrnic, o nichž se dohodne Ústředí se zúčastněným ministerstvem, zřídí generální ředitel nebo jemu obdobný orgán pro podřízené národní nebo státní podniky referát pro pracující dorost.

(3) Referáty pro pracující dorost plní své úkoly podle směrnic a pokynů Ústředí.

§ 8

Střediska pracujícího dorostu

(1) Národní, státní a komunální podniky zřizují se schválením Ústředí střediska pracujícího dorostu (dále jen "střediska") zpravidla v závodech. Středisko se skládá z pracoviště (učňovské dílny), základní odborné školy a domova pracujícího dorostu.

(2) Ústředí může podnikům uložiti, aby přijaly do svých středisek též pracující dorost jiných podniků (závodů), u nichž se na tom dohodne s generálními řediteli nebo jim obdobnými orgány zúčastněných podniků. Učební poměr se tímto převzetím neruší.

(3) Generální ředitelé a jim obdobné orgány (§ 7 odst. 2) mohou se schválením Ústředí zřizovati střediska mimo závody.

(4) Předpisy o zřizování základních odborných škol nejsou ustanoveními odstavců 1 a 3 dotčeny.

§ 9

Organisace střediska

(1) V čele střediska je vedoucí střediska.

(2) Ředitel podniku je povinen starati se o řádný chod střediska a odpovídá za to orgánům, kterým podléhá podle příslušných předpisů o organisaci podniků; totéž platí přiměřeně o vedoucím závodu, který není součástí podniku, jakož i o vedoucím střediska, které není v závodu. Tyto osoby jsou povinny říditi se směrnicemi a pokyny Ústředí. V otázkách výchovy jsou podřízeny též dozoru Ústředí a ve věcech základní odborné školy jsou povinny říditi se směrnicemi a pokyny školské správy, které jim budou vydávány prostřednictvím Ústředí.

(3) Podrobnosti o organisaci střediska, zejména též o jmenování vedoucího a o jeho postavení, upraví organisační řád střediska. Jeho součástí je organisační řád základní odborné školy, vydaný podle školského zákona též v dohodě s Ústředím.

(4) Organisační řád střediska vydá podle směrnic Ústředí podnik, který středisko zřídil, a to po slyšení příslušného orgánu jednotné odborové organisace a se schválením příslušného generálního ředitele nebo jemu obdobného orgánu.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 platí též pro střediska zřízená generálním ředitelem nebo jemu obdobným orgánem (§ 8 odst. 3), s tou odchylkou, že vedoucí střediska je podřízen a odpověden generálnímu řediteli, po případě jemu obdobnému orgánu. Organisační řád takového střediska vydá generální ředitel nebo jemu obdobný orgán.

§ 10

Ustanovení o ostatních podnicích a zařízeních

Ustanovení tohoto zákona o národních a státních podnicích platí přiměřeně též pro podniky komunální a pro podniky lidového družstevnictví, jakož i pro jiné podniky, ústavy a zařízení, které provádějí výcvik pracujícího dorostu.

§ 11

Předpisy o výcviku pracujícího dorostu

Pokud tento zákon nestanoví jinak, zůstávají dosavadní předpisy o výcviku učňů nedotčeny.

§ 12

Náklady na střediska

Náklady spojené se zřízením a činností středisek, vyjma osobní náklad na základní odbornou školu a náklad na učební pomůcky a knihy pro školu, nesou podniky, po případě ústřední orgány, které je zřídí.


§ 13

(1) O opatřeních ve věcech upravených tímto zákonem před jeho účinností se má za to, že byla učiněna podle něho, pokud jsou v souladu s jeho ustanoveními.

(2) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Krajčír v. r. za ministra Erbana.

Přesunout nahoru