Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 94/1950 Sb.Zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti

Částka 43/1950
Platnost od 25.07.1950
Účinnost od 01.08.1950
Zrušeno k 02.05.1961 (40/1961 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

94.

Zákon

ze dne 12. července 1950

o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


ODDÍL 1

Ubytovací povinnost

§ 1

Pravidelné ubytování

Branná moc a Sbor národní bezpečnosti (SNB) jsou zpravidla ubytovány ve vlastních ubytovacích objektech (§ 11 odst. 1 a 2).

§ 2

Povinnost k poskytnutí ubytování a dodání některých movitých věcných prostředků

(1) Nelze-li brannou moc nebo SNB ubytovat ve vlastních ubytovacích objektech, jsou držitelé jiných vhodných objektů povinni poskytnout po dobu potřeby za náhradu ubytování a dodat movité věcné prostředky k ubytování potřebné (ubytovací povinnost); nejsou-li držitelé vhodných objektů zároveň držiteli potřebných movitých věcných prostředků, mají povinnost dodat je i jiné osoby. Po dobu ubytování jsou držitelé povinni udržovat objekty na svůj náklad v řádném stavu.

(2) Držitele povinné k plnění podle odstavce 1 určí na žádost orgánů vojenské správy nebo SNB místní národní výbor; orgány vojenské správy nebo SNB mohou požadovat takové plnění také u národních výborů vyšších stupňů. V naléhavých případech mohou orgány vojenské správy nebo SNB uložit toto plnění přímo držitelům.

(3) Vláda stanoví nařízením rozsah ubytovací povinnosti a osvobození od ní, předpoklady, za kterých vojenská správa nebo SNB mohou udržovat poskytnuté objekty v řádném stavu samy na náklad držitele, podmínky, za nichž lze nutné úpravy těchto objektů provést na náklad státu, výši a způsob náhrady za ubytování a věcná plnění, jakož i podrobnosti k provedení odstavců 1 a 2.

§ 3

Náhrada škody při ubytování

(1) Za škodu způsobenou brannou mocí nebo SNB při ubytování poškozením nebo mimořádným opotřebením objektů nebo movitých věcných prostředků (§ 2) poskytne stát náhradu.

(2) Nedohodne-li se poškozený s příslušnými orgány vojenské správy nebo SNB o náhradě ihned, může uplatnit nárok na ni do 30 dnů u místního národního výboru, jinak nárok zanikne; o nároku na náhradu rozhodne okresní národní výbor.

(3) Vláda stanoví nařízením počátek lhůty pro uplatnění nároku na náhradu škody, jakož i podrobnosti k provedení odstavců 1 a 2.

ODDÍL 2

Vojenské byty a byty SNB

§ 4

Určení okruhu bytů

(1) Ubytování vojenských osob z povolání a příslušníků SNB v činné službě se provádí ve vojenských bytech a bytech SNB s výjimkou poddůstojníků vojska z povolání a strážmistrů SNB, pokud jsou povinni bydlet ve vojenských objektech nebo v objektech SNB.

§ 5, § 6zrušeno

ODDÍL 3

Ubytování důstojníků v záloze nebo ve výslužbě povolaných přechodně k výkonu činné služby

§ 7

Důstojníci vojska v záloze nebo ve výslužbě, povolaní přechodně k výkonu činné služby mimo obec svého trvalého bydliště, mají po dobu trvání této služby nárok na ubytování na náklad vojenské správy nebo na náhradu za ubytování, o které se postarají sami; tato náhrada se vyměří podle sazeb za ubytování stanovených vládním nařízením vydaným podle § 2 odst. 3.

ODDÍL 4

Zvláštní oprávnění

§ 8

Užívání pozemků při cvičení

(1) Nestačí-li pro cvičení branné moci nebo SNB vlastní objekty, jsou tyto ozbrojené sbory oprávněny po dohodě s příslušným ministerstvem užívat ke cvičení pozemků, jichž je k tomu třeba; jsou však přitom povinny pokud možno šetřit polních, lesních a jiných kultur.

(2) Vyžaduj-li toho povaha cvičení, zakáže okresní národní výbor na návrh příslušných orgánů vojenské správy nebo SNB na dobu nezbytně nutnou přístup na určité pozemky nebo používání určitých cest.

(3) Stát nahradí škodu, způsobenou cvičeními na pozemcích nebo kulturách, včetně ušlého zisku. Ustanovení § 3 odst. 2 a 3 platí obdobně.

§ 9

Zvláštní zařízení při ubytování

(1) Vojenská správa a SNB jsou oprávněny zřizovat a provozovat pro své příslušníky v objektech , v nichž jsou tito výlučně ubytováni, vhodná zařízení k opatřování denních potřeb a zařízení sloužící osvětovým účelům, zejména zátiší a kina, a to bez úředního schválení nebo oprávnění, jehož by bylo jinak třeba.

(2) V zájmu prohloubení a upevnění svazku příslušníků branné moci a SNB s pracujícím lidem mohou být zařízení sloužící osvětovým účelům zpřístupněna širší veřejnosti; o provozu kin v takových případech se dohodne příslušné ministerstvo s ministerstvem informací a osvěty.

§ 10

Naturální stravování branné moci a SNB

(1) V naléhavých případech, zejména při ozbrojených a záchranných výpomocech, opatří místní národní výbory nebo osoby jimi určené na dožádání orgánů vojenské správy nebo SNB jednotkám těchto sborů nebo jejich jednotlivým příslušníkům za přiměřenou náhradu stravu a po případě též krmivo pro zvířata, nejvýše však na 10 dnů.

(2) Bližší předpisy o způsobu dožádání, výměře stravní a krmné dávky, o výši náhrady a způsobu jejího placení vydá vláda nařízením.

ODDÍL 5

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 11

Výklad některých pojmů

(1) Vlastními ubytovacími objekty jsou objekty určené k ubytovacím účelům,

a) které jsou národním majetkem svěřeným do správy vojenské správě nebo SNB, nebo

b) kterých vojenská správa nebo SNB užívá na podkladě jiného právního důvodu než podle tohoto zákona.

(2) Ubytováním se rozumí opatření přístřeší, bytů a prostorů potřebných k výkonu služby, k výcviku a pro účely osvětové a tělovýchovné příslušníků branné moci nebo SNB v činné službě, útvarů těchto sborů a jejich složek s výzbrojí a veškerým ostatním vybavením.

(3) Movitými věcnými prostředky potřebnými k ubytování se rozumějí všechny potřeby nutné k řádnému ubytování branné moci nebo SNB, zejména svítivo, otop, voda a vnitřní zařízení.

(4) Držitelem objektu (movitého věcného prostředku) rozumí se každá osoba, která jej má ve své moci; přitom nerozhoduje, je-li též jeho vlastníkem nebo držitelem podle občanského práva či má-li jej ve své moci z jiných důvodů.

(5) Za příslušníky rodiny se považují manžel, příbuzní v přímé řadě a sourozenci.

§ 12zrušeno


§ 13

Změna a doplnění dosavadních ustanovení

V zákoně č. 63/1935 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany státu, se v § 1 odst. 2 za dosavadní písmeno a) vkládá nové písm. b) tohoto znění:

"b) k účelům ubytování branné moci, pokud nelze potřebné objekty opatřit dohodou,"; ustanovení písm. b) a c) se označují jako c) a d)."


§ 14

Poměr k dosavadním předpisům

(1) Platnosti, po případě použivatelnosti pozbývají všechny dosavadní předpisy, které upravují věci, na něž se vztahuje tento zákon.

(2) Do vydání prováděcích předpisů podle tohoto zákona platí přiměřeně dosavadní předpisy.

§ 15

Účinnost a provedení zákona

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1950; provedou jej ministři národní obrany a národní bezpečnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kopřiva v. r.

Přesunout nahoru