Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 88/1950 Sb.Trestní zákon správní

Částka 40/1950
Platnost od 18.07.1950
Účinnost od 01.08.1950
Zrušeno k 01.07.1961 (60/1961 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

88.

Trestní zákon správní

ze dne 12. července 1950

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


OBECNÁ ČÁST

Úvodní ustanovení

§ 1

Účel zákona

Trestní zákon správní chrání lidově demokratickou republiku, její socialistickou výstavbu, zájmy pracujícího lidu a jednotlivce a vychovává k dodržování pravidel socialistického soužití.

§ 2

Poměr k trestnímu zákonu soudnímu

Podle tohoto zákona se stíhají jako přestupky jen činy, které nejsou trestné podle trestního zákona soudního.

§ 3

Působnost zákona

(1) Trestné jsou přestupky, které byly spáchány na území Československé republiky.

(2) Trestné jsou však také přestupky spáchané v cizině, jimiž československý občan porušil povinnosti, které má mimo území státu.

(3) Trestnost přestupku se posuzuje podle zákona, který platil v době, kdy byl čin spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže je to pro pachatele příznivější.

HLAVA II

Trestní odpovědnost

§ 4

Zavinění

(1) Nevyžaduje-li se k spáchání přestupku úmysl, je pachatel trestně odpovědný, nezachová-li opatrnost, jakou společnost na něm požaduje.

(2) Vyžaduje-li se k spáchání přestupku úmysl, je pachatel trestně odpovědný, jestliže výsledek uvedený v zákoně chtěl způsobit nebo věděl, že jej může způsobit, a pro případ, že jej způsobí, byl s tím srozuměn.

§ 5

Odpovědnost za právnické osoby

Za právnickou osobu odpovídají trestně ty fysické osoby, které za ni jednaly nebo měly jednat.

§ 6

Pokus

(1) Jednání způsobilé přivodit výsledek uvedený v zákoně a pachatelem zamýšlený je pokusem, jestliže tento výsledek nenastane.

(2) Pokus je trestný jako přestupek sám.

(3) Pokus není trestný, upustil-li pachatel dobrovolně od způsobení výsledku uvedeného v zákoně.

§ 7

Návod a pomoc

(1) Kdo někoho úmyslně, byť i bezvýsledně, navádí k přestupku, bude potrestán, jako kdyby byl sám pachatelem.

(2) Kdo někomu úmyslně poskytne pomoc k spáchání přestupku, anebo se o to pokusí, bude potrestán, jako kdyby byl sám pachatelem. Pomocí je zejména poskytování prostředků, odstraňování překážek, rada, utvrzování v předsevzetí nebo slib přispět po přestupku. Nedojde-li však ani k pokusu přestupku, k němuž pomoc směřovala, není pomocník trestný.

(3) Ustanovení odstavce 2 platí též o tom, kdo někomu úmyslně usnadní spáchání přestupku tím, že nedá příkaz nebo nevykoná dohled, ač je k tomu povinen.

(4) Návodce a pomocník nejsou trestně odpovědni, zabrání-li dobrovolně spáchání přestupku.

§ 8

Nouze

(1) Přestupkem není čin, jímž někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící jemu nebo někomu jinému, jestliže nebyla způsobena podstatně větší škoda než ta, která hrozila, a nebezpečí nebylo možno odvrátit jinak.

(2) Nejde o nouzi podle odstavce 1, jestliže ten, komu nebezpečí hrozilo, byl povinen je snášet.

§ 9

Věk

Kdo v době spáchání přestupku nedovršil patnáctý rok, není trestně odpovědný.

§ 10

Nepříčetnost

(1) Kdo pro duševní poruchu nemohl v době spáchání přestupku rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za takový přestupek trestně odpovědný.

(2) Porucha vědomí způsobená požitím alkoholického nápoje nebo jiného omamného prostředku nevylučuje trestní odpovědnost za přestupek spáchaný v tomto stavu.

HLAVA III

Tresty

ODDÍL 1

Společná ustanovení o ukládání trestů

§ 11

Druhy trestů

(1) Hlavními tresty jsou:

a) odnětí svobody,

b) veřejné pokárání,

c) pokuta.

(2) Vedlejšími tresty jsou:

a) propadnutí jmění,

b) zákaz činnosti,

c) zákaz pobytu,

d) propadnutí věci,

e) uveřejnění nálezu.

(3) Ve zvláštní části se stanoví, které hlavní tresty se za jednotlivé přestupky ukládají. Kdy lze vedle trestu hlavního uložit trest vedlejší, stanoví §§ 21 až 25.

§ 12

Výměra trestu

Při výměře trestu se přihlédne k stupni nebezpečnosti přestupku pro společnost, zejména s hlediska způsobu provedení přestupku, jeho následků, míry zavinění, osoby pachatele, možnosti jeho nápravy a okolností přitěžujících i polehčujících.

§ 13

Okolnosti přitěžující

Přitěžující okolností je zejména to, že pachatel

a) spáchal přestupek z nízkých pohnutek,

b) porušil své zvláštní povinnosti,

c) přestupek opakoval nebo v něm pokračoval po delší dobu, nebo

d) svedl k přestupku jiného, zejména osobu mladistvou.

§ 14

Okolnosti polehčující

Polehčující okolností je zejména to, že pachatel

a) spáchal přestupek ve stavu zmenšené příčetnosti, pokud si jej nepřivodil sám, zejména požitím alkoholického nápoje,

b) jednal v silném duševním rozrušení,

c) dopustil se přestupku ve věku blízkém věku mladistvému,

d) spáchal přestupek pod tlakem podřízenosti nebo závislosti, nebo

e) přičinil se o napravení škodlivých následků přestupku.

§ 15

Výměra trestu při několika přestupcích

Má-li být někdo potrestán současně pro několik přestupků, uloží se jediný trest podle toho zákonného ustanovení, které se vztahuje na čin z nich nejpřísněji trestný; k ostatním přestupkům se přihlédne jako k okolnosti přitěžující. Ustanovení o vedlejších trestech se užije i tehdy, platí-li jen o některém z přestupků.

§ 16

Upuštění od potrestání

(1) Nevyžadují-li zájmy pracujícího lidu, aby pachateli, který jinak vede řádný život pracujícího člověka, byl uložen trest, může národní výbor rozhodnout toliko o vině a upustit od potrestání.

(2) Národní výbor může vázat upuštění od potrestání na podmínku, že pachatel splní určité povinnosti, směřující k jeho nápravě, po případě, že nahradí škodu přestupkem způsobenou. Nesplní-li pachatel uloženou podmínku, vyměří mu národní výbor trest.

ODDÍL 2

Ukládání a výkon jednotlivých trestů

§ 17

Odnětí svobody

Trest odnětí svobody se vykoná, pokud se v § 12 odst. 3 nestanoví jinak, v soudní nebo správní věznici.

§ 18

Veřejné pokárání

Veřejné pokárání se vykoná tak, že se nález, kterým byl tento trest uložen, veřejně vyvěsí nebo i jinak vyhlásí.

§ 19

Pokuta

(1) Při ukládání pokuty přihlédne národní výbor v mezích trestní sazby též k osobním a majetkovým poměrům pachatele.

(2) Národní výbor může vyslovit, že za nedobytnou pokutu uloženou pachateli ručí též majitel soukromého podniku nebo osoba odpovědná za vedení soukromého podniku, při jehož provozu byl přestupek spáchán, jestliže zanedbáním povinné péče pachateli umožnili nebo usnadnili spáchání přestupku.

(3) Pokuty připadají státu.

§ 20

Náhradní trest za nedobytnou pokutu

(1) Pro případ nedobytnosti pokuty stanoví národní výbor náhradní trest odnětí svobody, který však nesmí převyšovat horní hranici trestní sazby odnětí svobody stanovené na přestupek.

(2) Ukládá-li se pokuta spolu s trestem odnětí svobody, nesmí náhradní trest spolu s trestem odnětí svobody převyšovat horní hranici trestní sazby odnětí svobody stanovené na přestupek.

(3) Ukládá-li se pokuta spolu s trestem odnětí svobody, který má být vykonán v táboře nucené práce, nesmí náhradní trest spolu s trestem odnětí svobody převyšovat dvě léta.

§ 21

Propadnutí jmění

(1) Při potrestání pro závažný přestupek může národní výbor vyslovit propadnutí jmění pachatele, jestliže pachatel svým přestupkem úmyslně projevil zjevné nepřátelství k lidově demokratickému řádu.

(2) Výrok o propadnutí jmění postihuje buď celé jmění pachatelovo, anebo tu jeho část, kterou určí národní výbor. Vlastníkem propadlého jmění se stává stát.

(3) Výrok o propadnutí jmění se nevztahuje na předměty, jež pachatel nebo osoby, o něž pečuje, potřebují k ukojení základních životních potřeb.

§ 22

Zákaz činnosti

(1) Dopustil-li se pachatel přestupku zneužívaje výkonu činnosti nebo povolání, lze vyslovit zákaz takové činnosti nebo takového povolání.

(2) Zákaz uvedený v odstavci 1 se stanoví až na tři léta; doba výkonu trestu odnětí svobody se do této doby nezapočítává.

§ 23

Zákaz pobytu

Vyžadují-li to zájmy pracujícího lidu, zakáže, po případě určí národní výbor pachateli, který se dopustil závažného přestupku, ohrožujícího budovatelské úsilí pracujícího lidu, pobyt v určitém místě.

§ 24

Uveřejnění nálezu

Vyžaduje-li to povaha věci, nařídí národní výbor uveřejnění nálezu na náklad pachatele. Národní výbor též určí způsob a podmínky tohoto uveřejnění.

§ 25

Propadnutí věci

(1) Za propadlou lze prohlásit věc,

a) které bylo užito k spáchání přestupku,

b) která byla k spáchání přestupku určena,

c) kterou pachatel získal přestupkem nebo jako odměnu za něj,

d) kterou pachatel nabyl za věc získanou přestupkem, nebo

e) kterou pachatel nabyl za věc získanou jako odměnu za spáchání přestupku.

(2) Za propadlou lze prohlásit jen věc náležející pachateli.

(3) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

§ 26

Zabrání věci

(1) Nebyla-li věc uvedená v § 25 odst. 1 prohlášena za propadlou, může národní výbor vyslovit, že se věc zabírá,

a) náleží-li pachateli, jehož nelze stíhat,

b) náleží-li pachateli, od jehož potrestání bylo upuštěno, nebo

c) ohrožuje-li bezpečnost osob nebo majetku anebo mravnost.

(2) Vlastníkem zabrané věci se stává stát.

ODDÍL 3

Zvláštní ustanovení o trestání mladistvých

§ 27

Mladiství

(1) Při trestání osob, které v době spáchání přestupku dovršily patnáctý rok a nepřekročily osmnáctý rok (mladiství), přihlédne národní výbor k zvláštní péči, kterou lidově demokratická republika věnuje mládeži.

(2) Účelem trestu u mladistvého je především vychovat ho v řádného pracujícího občana, a to se zřetelem k jeho osobním vlastnostem, k jeho rodinné výchově a k prostředí, z něhož pochází.

§ 28

Vyloučení některých trestů

Mladistvému nelze uložit tyto tresty:

a) veřejné pokárání,

b) propadnutí jmění,

c) zákaz činnosti,

d) zákaz pobytu,

e) uveřejnění nálezu.

§ 29

Upuštění od potrestání

(1) Národní výbor upustí od potrestání mladistvého (§ 16) vždy, lze-li očekávat, že to přispěje k jeho výchově účinněji než potrestání.

(2) Upustí-li národní výbor od potrestání mladistvého, dá mu vždy vhodné poučení.

§ 30

Ukládání a výkon trestů

(1) Horní hranice trestních sazeb se u mladistvých snižují na polovinu.

(2) Jako trest budiž mladistvému uložena zpravidla pokuta. Odnětí svobody budiž uloženo jen tehdy, nelze-li očekávat, že by se pokutou dosáhlo polepšení mladistvého.

(3) Mladistvému nelze za nedobytnou pokutu uložit náhradní trest odnětí svobody.

(4) Trest odnětí svobody se u mladistvých vykonává v samostatných ústavech pro mladistvé nebo ve zvláštních odděleních soudních věznic.

HLAVA IV

Zánik trestnosti

§ 31

Promlčení trestního stíhání

(1) Trestnost přestupku zaniká uplynutím jednoho roku od jeho spáchání, u přestupků proti finančnímu hospodářství, uvedených v §§ 61 až 70, uplynutím dvou let.

(2) Promlčení trestního stíhání se přerušuje, učiní-li národní výbor, soud nebo prokurátor opatření směřující k stíhání pachatele pro čin, o jehož promlčení jde. Přerušením promlčení počíná nová promlčecí doba.

§ 32

Promlčení výkonu trestu

(1) Uložený trest nesmí být vykonán, jestliže uplynuly dva roky ode dne, kdy nález nabyl právní moci. Do promlčecí doby se nezapočítává doba, po kterou se pachatel zdržuje v cizině.

(2) Promlčení výkonu trestu se přerušuje, učiní-li národní výbor opatření směřující k výkonu trestu, o jehož promlčení jde. Přerušením promlčení počíná nová promlčecí doba.

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Ochrana hospodářství

§ 33

Obecné ustanovení

Kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší výstavbu hospodářské soustavy, zejména hospodářské podnikání státu nebo lidových družstev, bude potrestán, není-li dále stanoven jiný trest, pokutou do 100 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

ODDÍL 1

Ochrana hospodářské soustavy

§ 34

Přestupky proti zestátnění

Kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší zestátnění podniku, hospodářského objektu nebo jiné majetkové hodnoty, které podléhají zestátnění, bude potrestán pokutou do 250 000 Kčs nebo odnětím svobody až na šest měsíců.

§ 35

Ochrana národního majetku

(1) Kdo neoprávněně odejme národní majetek účelu, jemuž má sloužit, zejména kdo podle své povinnosti tento majetek neoznámí nebo neodevzdá anebo znemožní oprávněným orgánům s ním nakládat, bude potrestán pokutou do 250 000 Kčs nebo odnětím svobody až na šest měsíců.

(2) Stejně bude potrestán ten, kdo takto nakládá s majetkem lidových družstev nebo s majetkem v národní správě.

§ 35a

Rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví

Kdo rozkrádá nebo úmyslně poškozuje majetek, který je v socialistickém vlastnictví, a jde o čin malého významu, bude potrestán pokutou do 5.000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

§ 36

Přestupky v oboru pozemkových úprav

Kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší provádění pozemkových reforem nebo technickohospodářských úprav pozemků, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

§ 37

Ochrana mechanisace zemědělství

Kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší mechanisaci zemědělství, zejména kdo nabude vlastnictví k vázanému mechanisačnímu prostředku bez předepsaného povolení nebo kdo bez předepsaného povolení takový prostředek dodá, zcizí nebo ho použije, bude potrestán pokutou do 250 000 Kčs nebo odnětím svobody až na šest měsíců.

§ 38

Zneužití vlastnického práva

Kdo svůj majetek, zejména výrobní prostředky, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými, zadrží, utají nebo zašantročí v úmyslu

a) vyhnout se povinnosti týkající se nakládání s takovým majetkem,

b) zmařit nebo ztížit povinnost, k jejímuž plnění je takového majetku potřebí, nebo

c) odejmout takový majetek hospodářskému využití ve prospěch celku,

bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

ODDÍL 2

Ochrana hospodářského plánování

§ 39

Ochrana jednotného hospodářského plánu

(1) Kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší přípravu, sestavování, provádění, plnění nebo kontrolu jednotného hospodářského plánu, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

(2) Tohoto přestupku se dopustí zejména ten, kdo jako soukromý podnikatel nebo jako odpovědný vedoucí soukromého podniku

a) nepřizpůsobí svou hospodářskou činnost nebo činnost soukromého podniku jednotnému hospodářskému plánu,

b) nesplní řádně povinnost, která mu připadá ke splnění jednotného hospodářského plánu, nebo

c) nepodá správně, pravdivě nebo ve stanovené lhůtě zprávu, kterou je povinen podat pro potřeby jednotného hospodářského plánu.

(3) Kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší provádění nebo plnění jednotného hospodářského plánu v oboru zvláště důležitém, bude potrestán pokutou do 250 000 Kčs nebo odnětím svobody až na šest měsíců.

§ 40

Ochrana sčítání lidu a statistické služby

(1) Kdo ohrozí správnost sčítání lidu nebo jiných statistických šetření, bude potrestán pokutou do 10 000 Kčs nebo odnětím svobody až na čtrnáct dnů.

(2) Stejně bude potrestán ten, kdo neoprávněně koná statistická šetření.

§ 41

Ochrana podnikového početnictví a oceňování

(1) Kdo poruší povinnost stanovenou pro podnikové početnictví nebo pro oceňování v podnicích a zařízeních všech druhů, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

(2) Kdo se dopustí přestupku uvedeného v odstavci 1 úmyslně, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

ODDÍL 3

Ochrana hospodářského provozu

§ 42

Ochrana výroby

(1) Pokutou do 250 000 Kčs nebo odnětím svobody až na šest měsíců bude potrestán ten,

a) kdo ohrozí plynulost výroby nebo ji ruší,

b) kdo ruší podmínky pro zvyšování její hospodářské, technické nebo výtvarné úrovně,

c) kdo maří plné využití výrobních prostředků,

d) kdo nedbá předepsané úpravy druhu, jakosti nebo označení výrobků, nebo

e) kdo jinak nesplní povinnost nebo poruší zákaz týkající se výroby.

(2) Stejně bude potrestán ten, kdo neoprávněně provozuje jakoukoli výrobu.

§ 43

Ochrana stavebnictví

(1) Pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce bude potrestán ten,

a) kdo provádí nedovolenou stavební činnost, nebo

b) kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší hospodárnost nebo účelnost ve stavebnictví anebo bezpečnost či dobrý vzhled staveb nebo jejich okolí.

(2) Tohoto přestupku se dopustí zejména ten,

a) kdo jako stavebník nebo osoba odborně oprávněná provádí stavbu, u níž nebylo úředně zjištěno, že vyhovuje stanoveným požadavkům, nebo kdo ji provádí odchylně od stavebního projektu závazného pro její provádění,

b) kdo se jako stavebník nepostará, aby stavbu prováděl podnik k tomu oprávněný, nebo kdo řídí nebo provádí stavbu, aniž je k tomu oprávněn,

c) kdo užívá nebo dá užívat stavby v rozporu s účelem, který vyplývá ze stavebního projektu závazného pro její provedení, nebo

d) kdo v rozporu se stanovenými podmínkami užívá reklamního nebo podobného zařízení nebo je takto umístí.

§ 44

Ochrana dopravy osob, věcí a zpráv

(1) Kdo nesplní povinnost, kterou má v dopravě osob, věcí nebo zpráv, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

(2) Stejně bude potrestán ten, kdo neoprávněně dopravuje osoby, věci nebo zprávy.

§ 45

Ochrana obchodní činnosti

(1) Kdo nesplní povinnost nebo poruší zákaz v obchodním podnikání, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

(2) Stejně bude potrestán ten, kdo neoprávněně provozuje nebo umožní provozovat jakoukoli obchodní činnost.

§ 46

Přestupky v jiném podnikání

(1) Kdo nesplní povinnost nebo poruší zákaz v jiném hospodářském nebo výdělečném podnikání, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

(2) Stejně bude potrestán ten, kdo takové podnikání nebo jinou výdělečnou činnost neoprávněně provozuje nebo ji umožní provozovat.

§ 47

Ochrana vod

(1) Pokutou do 250 000 Kčs nebo odnětím svobody až na šest měsíců bude potrestán ten,

a) kdo bez povolení vykoná něco, k čemu je třeba vodoprávního povolení, nebo kdo nezachová podmínky daného povolení, nebo

b) kdo nesplní povinnost nebo poruší zákaz týkající se vod, zejména ochrany vod, obrany proti vodám, ochrany vodních děl a zařízení nebo vodních značek.

(2) Kdo při obecném užívání vod jedná nedovoleným způsobem, bude potrestán pokutou do 10 000 Kčs nebo odnětím svobody až na čtrnáct dnů.

§ 48

Nedovolené hospodářské sdružování

Kdo na území Československé republiky neoprávněně zřídí soukromou organisaci výdělečnou nebo kdo k takové organisaci přistoupí, bude potrestán pokutou do 250 000 Kčs nebo odnětím svobody až na šest měsíců.

§ 49

Přestupky hospodářských a technických norem

(1) Kdo vyrábí nebo uvádí do oběhu materiál, výrobky nebo plodiny, které nevyhovují podmínkám stanoveným v závazných hospodářských a technických normách, bude potrestán pokutou do 250 000 Kčs nebo odnětím svobody až na šest měsíců.

(2) Stejně bude potrestán ten, kdo navrhuje nebo zřizuje stavby nebo podniková zařízení, nevyhovující normám uvedeným v odstavci 1.

§ 50

Ochrana měr a úředního označování výrobků

(1) Kdo v hospodářském styku použije nedovoleného způsobu měření nebo měřicího zařízení, které nevyhovuje vydaným předpisům, nebo kdo takové zařízení uvede do oběhu nebo přechovává v prodejní místnosti, bude potrestán pokutou do 25 000 Kčs nebo odnětím svobody až na jeden měsíc.

(2) Stejně bude potrestán ten,

a) kdo v hospodářském styku použije úředně neoznačeného předmětu, pro který je takové označení předepsáno,

b) kdo má na prodej nebo na skladě anebo kdo dá k použití ruční střelnou zbraň, která nemá úřední značku, nebo

c) kdo má na prodej nebo na skladě anebo kdo prodá zboží platinové, zlaté nebo stříbrné, podléhající úřední kontrole, které nemá předepsanou značku.

§ 51

Zajištění nevyužitých výrobních prostředků

Kdo nesplní povinnost nebo poruší zákaz týkající se využití výrobních prostředků k úkolům jednotného hospodářského plánu, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

§ 52

Zajištění sběru surovin

Kdo bezdůvodně ničí sběrné suroviny nebo kdo neučiní opatření předepsané k provádění sběru surovin, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

ODDÍL 4

Ochrana zemědělství a lesnictví

§ 53

Ochrana výroby rostlinné

Kdo nesplní povinnost nebo poruší zákaz ve výrobě rostlinné, zejména

a) kdo nedodrží plánované plochy nebo výnosy,

b) kdo neodebere předepsaná strojená hnojiva nebo jich nepoužije,

c) kdo nedbá zásad šlechtění nebo množení osiva a sadby,

d) kdo nedbá ochrany rostlin a rostlinných výrobků před škůdci, nebo

e) kdo nedbá zásad pro výrobu nebo rozdělování prostředků na ochranu rostlin,

bude potrestán pokutou do 250 000 Kčs nebo odnětím svobody až na šest měsíců.

§ 54

Ochrana lesního hospodaření

Kdo nesplní povinnost nebo poruší zákaz v lesním nebo dřevařském hospodářství nebo nedbá ochrany lesů, bude potrestán pokutou do 250 000 Kčs nebo odnětím svobody až na šest měsíců.

§ 55

Polní a lesní pych

Pokutou do 5 000 Kčs nebo odnětím svobody až na sedm dnů bude potrestán ten,

a) kdo na zemědělských nebo lesních pozemcích neoprávněně poškodí nebo zničí užitkové rostliny (stromy a keře v to počítajíc),

b) kdo neučiní opatření, aby domácí zvířata, za něž odpovídá, nemohla užitkové rostliny poškodit nebo zničit, nebo

c) kdo ze zemědělských nebo lesních pozemků odcizí užitkové rostliny nebo jejich části.

§ 56

Ochrana výroby živočišné

(1) Kdo nesplní povinnost nebo poruší zákaz ve výrobě živočišné, zejména kdo nedodrží plán živočišné výroby nebo nedbá o ochranu zdraví, o užitkovost nebo řádnou plemenitbu hospodářských zvířat, bude potrestán pokutou do 250 000 Kčs nebo odnětím svobody až na šest měsíců.

(2) Stejně bude potrestán ten,

a) kdo způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření zvířecí nákazy,

b) kdo neoprávněně vyrobí, doveze nebo do oběhu uvede sílicí prostředky pro zvířata,

c) kdo ohrozí nebo poruší hodnotu nebo zdravotní nezávadnost krmiva anebo kdo je falešně označí, nebo

d) kdo nabídne nebo do oběhu uvede zdravotně závadné krmivo.

§ 57

Ochrana myslivosti

Kdo nedbá uznaných zásad myslivosti nebo nesplní jinou povinnost nebo poruší zákaz v oboru myslivosti, bude potrestán pokutou do 10 000 Kčs nebo odnětím svobody až na čtrnáct dnů.

§ 58

Ochrana rybářství

Kdo nesplní povinnost nebo poruší zákaz týkající se chovu nebo lovu ryb, bude potrestán pokutou do 10 000 Kčs nebo odnětím svobody až na čtrnáct dnů.

§ 59

Ochrana ptactva a zvířat užitečných pro zemědělství

Kdo jedná proti opatřením k ochraně ptactva a zvířat užitečných pro zemědělství, bude potrestán pokutou do 10 000 Kčs nebo odnětím svobody až na čtrnáct dnů.

§ 60

Ochrana zvířat proti týrání

Kdo bez rozumného důvodu způsobí zvířeti bolest nebo jiné utrpení, bude potrestán pokutou do 5 000 Kčs nebo odnětím svobody až na sedm dnů.

ODDÍL 5

Ochrana finančního hospodářství

§ 61

Přestupky zkrácení daně

(1) Kdo zkrátí daň anebo kdo neprávem dosáhne nebo využije daňové výhody, bude potrestán pokutou do 250 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na šest měsíců.

(2) Kdo se dopustí přestupku uvedeného v odstavci 1 úmyslně, bude potrestán pokutou do 500 000 Kčs nebo odnětím svobody až na šest měsíců.

(3) Daní se rozumí jakákoli veřejná dávka s příslušenstvím, jakýmkoli způsobem ukládaná nebo vybíraná.

§ 62

Přestupky ohrožení daně

(1) Pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce bude potrestán ten, kdo jinak, než je uvedeno v § 61, poruší svou povinnost v oboru daňovém, zejména ten,

a) kdo nepodá vůbec nebo včas předepsané oznámení nebo nesplní jinou povinnost nutnou k řádnému vyměření daně,

b) kdo učiní nesprávné údaje o skutečnostech rozhodných pro správné vyměření daně nebo kdo takové údaje zamlčí,

c) kdo nevede předepsané záznamy nebo je vede nesprávně nebo neúplně,

d) kdo jinak řádně nespolupůsobí při zjišťování daňové povinnosti nebo při vyměřování daně, ač je k tomu povinen, nebo

e) kdo vyláká odklad placení daně nebo kdo se vyhne jejímu placení.

(2) Kdo přestupkem uvedeným v odstavci 1 ve větší míře ztíží nebo ohrozí správné vyměření nebo vybrání daně, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

§ 63

Ochrana oběhu zboží ve styku s cizinou

(1) Pokutou do 250 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na šest měsíců bude potrestán ten, kdo poruší zákaz nebo omezení dovozu, vývozu nebo průvozu zboží.

(2) Kdo se dopustí přestupku uvedeného v odstavci 1 úmyslně, bude potrestán pokutou do 500 000 Kčs nebo odnětím svobody až na šest měsíců.

§ 64

Přestupky devisové

(1) Kdo jedná proti předpisům o devisovém hospodářství, bude potrestán pokutou do 5.000 Kčs nebo veřejným pokáráním.

(2) Kdo způsobí devisovému hospodářství škodu tím, že jedná proti předpisům o devisovém hospodářství, bude potrestán pokutou do 15.000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na šest měsíců.

(3) Kdo se dopustí přestupku uvedeného v odstavci 2 úmyslně, bude potrestán pokutou do 20.000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na šest měsíců.

§ 65

Přestupky podílnictví

Kdo ukryje nebo na sebe anebo na někoho jiného převede úmyslně věc, která byla získána některým přestupkem uvedeným v §§ 61, 63 nebo 64, spáchaným jinou osobou, anebo to, co za takovou věc bylo opatřeno, nebo kdo takovou činnost zprostředkuje, bude potrestán pokutou do 250 000 Kčs nebo odnětím svobody až na šest měsíců.

§ 66

Přestupky měnové

(1) Kdo se dopustí jednání nebo opominutí, kterým se ohrožuje nebo kterým by mohla být ohrožena československá měna nebo kterým se ruší anebo by mohl být rušen oběh zákonných platidel, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

(2) Tohoto přestupku se dopustí zejména ten,

a) kdo neoprávněně vyrobí k jakémukoli účelu předmět úpravou napodobující zákonné platidlo,

b) kdo zákonná platidla poškodí, nebo

c) kdo jakýmkoli způsobem rozšiřuje zprávu, která by mohla rušit oběh zákonných platidel.

§ 67

Neoprávněné získání státní podpory

Kdo nesprávným údajem nebo zatajením rozhodné skutečnosti získá státní podporu, záruku nebo úvěr, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

§ 68

Přestupky loterní a sázkové

Pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce bude potrestán ten,

a) kdo neoprávněně provozuje loterii nebo se zúčastní hry v nedovolené loterii,

b) kdo neoprávněně po živnostensku uzavírá nebo zprostředkuje sázky, nebo

c) kdo jinak jedná proti předpisům o loterii a jiných náhodných hrách a sázkách.

§ 69

Ochrana vkladních knížek

(1) Kdo proti zákazu prozradí o vkladu nebo o vkladní knížce skutečnost, která má zůstat utajena, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

(2) Kdo jinak poruší předpisy o ochraně vkladních knížek, bude potrestán pokutou do 25 000 Kčs nebo odnětím svobody až na jeden měsíc.

§ 70

Ochrana šeků

Kdo dá do oběhu šek, ač sám nebo ten, za koho jedná, nemá za šekovníkem pohledávku postačující k jeho úhradě, bude potrestán, nebude-li pohledávka ze šeku při jeho předložení zaplacena, pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

HLAVA II

Ochrana práce, zdraví lidu a zásobování

§ 71

Obecné ustanovení

Kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší zařízení nebo opatření učiněné k ochraně práce a k zajištění sociálních vymožeností pracujících anebo právo na ochranu zdraví lidu nebo na zajištění řádného zásobování potravinami a jiným zbožím, bude potrestán, není-li dále stanoven jiný trest, pokutou do 25 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na jeden měsíc.

ODDÍL 1

Ochrana sociálních práv pracujících

§ 72

Ochrana práva na práci

Kdo se záměrně vyhýbá práci nebo kdo jiným způsobem ruší uskutečnění práva na práci, zejména kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší organisaci práce řízenou státem podle hospodářského plánu, zvláště tím, že ruší plánovité získávání nebo rozmisťování pracovních sil, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

§ 73

Ochrana zájmů pracujícího dorostu

(1) Kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší výcvik nebo výchovu pracujícího dorostu anebo kdo opomine o takový výcvik nebo výchovu řádně pečovat, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

(2) Stejně bude potrestán ten, kdo opomine řádně pečovat o zařízení sloužící k výcviku nebo výchově pracujícího dorostu anebo jinak uznaným jeho potřebám a zájmům, po případě kdo taková zařízení poškozuje nebo jejich provoz ruší.

§ 74

Ochrana práva na spravedlivou odměnu za vykonanou práci

Kdo ruší uskutečnění práva na spravedlivou odměnu za vykonanou práci, zejména kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší provádění státní mzdové politiky, zvláště tím, že poskytne nebo přislíbí jinou odměnu za práci, než je stanoveno nebo než odpovídá podávanému výkonu, nebo ji neoprávněně zvyšuje přímým nebo nepřímým majetkovým prospěchem, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

§ 75

Ochrana práva na odpočinek

Kdo ruší právo zaměstnanců na odpočinek, zejména kdo poruší úpravu pracovní doby nebo pracovního klidu anebo neposkytne stanovenou placenou dovolenou na zotavenou, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

§ 76

Ochrana života a zdraví při práci

Kdo poruší právo zaměstnanců na ochranu života a zdraví při práci, zejména kdo nezřídí nebo neudržuje předepsané bezpečnostní a zdravotní zařízení na ochranu zaměstnanců při práci nebo neučiní opatření předepsané za tím účelem anebo kdo pracující zaměstnává nedovoleným způsobem, zvláště kdo nedbá zvláštních pracovních podmínek pro ženy a mladistvé, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

§ 77

Ochrana národního pojištění

Kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší provádění národního pojištění nebo poskytování rodinných přídavků, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

§ 78

Ochrana všeobecné sociální péče

Kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší provádění všeobecné sociální péče, zvláště též provádění péče o mládež a péče o oběti války a fašistické persekuce, bude potrestán pokutou do 10 000 Kčs nebo odnětím svobody až na čtrnáct dnů.

§ 79

Zajištění spravedlivého rozdělení bytů

Kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší spravedlivé rozdělení bytů, zejména tím, že bez předepsaného úředního svolení dá byt nebo jeho část v užívání jiné osobě, byt zruší nebo ho zcela nebo zčásti užívá k jiným účelům než k bydlení, nebo kdo se dopustí pletich s byty, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

ODDÍL 2

Ochrana zdraví lidu

§ 80

Ochrana zdravotní péče

Kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší zdravotní péči ochrannou nebo léčebnou, čítajíc v to péči o hygienu a boj proti chorobám, zvláště proti chorobám sociálním a přenosným, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

§ 81

Ochrana zdravotnických ústavů a zařízení

Kdo neoprávněně provozuje léčebný a ošetřovací, výzkumný, lázeňský nebo jiný zdravotnický ústav nebo zařízení, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

§ 82

Ochrana léčiv a zdravotnických potřeb

(1) Kdo neoprávněně vyrobí, má na skladě, doveze nebo uvede do oběhu léčiva nebo zdravotnické potřeby, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

(2) Stejně bude potrestán ten,

a) kdo bez lékařova nebo veterinářova předpisu vydá lék, který lze vydat jen na takový předpis,

b) kdo bezdůvodně odpírá vydat lék, nebo

c) kdo provozuje lékárnu jiným než předepsaným způsobem.

§ 83

Zajištění řádného výkonu zdravotnických povolání

Pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce bude potrestán ten,

a) kdo vykonává zdravotnické povolání bez splnění předepsaných podmínek, nebo

b) kdo v zdravotnickém povolání neposkytne pomoc podle stavu vědy anebo svědomitě a poctivě nesplní povinnost takového povolání.

§ 84

Ochrana nezávadnosti poživatin a jiných předmětů potřeby

(1) Kdo ohrozí nebo poruší hodnotnost nebo zdravotní nezávadnost poživatin nebo kdo je falešně označuje anebo kdo ohrozí nebo poruší zdravotní nezávadnost jiných předmětů potřeby, bude potrestán pokutou do 250 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na šest měsíců.

(2) Tohoto přestupku se dopustí zejména ten, kdo nabízí nebo do oběhu uvádí zdravotně závadné poživatiny nebo jiné předměty potřeby nebo provozovací zařízení, nebo kdo provozovacího zařízení používá zakázaným způsobem.

(3) Stejně bude potrestán ten, kdo při výrobě, prodeji nebo podávání poživatin neudržuje osobní čistotu nebo čistotu provozovny.

§ 85

Potírání alkoholismu

(1) Kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší potírání alkoholismu, zejména tím,

a) že prodá nebo podá nebo jinak umožní požívání lihovin osobám mladším než osmnáct let, osobám podnapilým nebo opilým, nebo

b) že nedbá jiného zákazu čepovat, podávat nebo požívat alkoholické nápoje, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

(2) Stejně bude potrestán ten,

a) kdo se nepodrobí opatřením postihujícím ho pro nadměrné požívání alkoholických nápojů, nebo

b) kdo se požitím alkoholických nápojů přivede do stavu vzbuzujícího pohoršení.

§ 86

Přestupky v oboru pohřbívání

Kdo nesplní povinnost nebo poruší zákaz v oboru pohřbívání nebo pohřebišť, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

ODDÍL 3

Ochrana zásobování

§ 87

Černý obchod

Pokutou do 500 000 Kčs a odnětím svobody až na šest měsíců bude potrestán ten,

a) kdo za zboží, pronájem nebo služby požaduje přemrštěnou cenu nebo úplatu anebo ji dá sobě nebo jinému slíbit nebo poskytnout,

b) kdo za účelem dalšího zcizení nabývá zboží za přemrštěnou cenu nebo ji za ně nabízí,

c) kdo požadováním zvýšené ceny nebo úplaty dociluje přemrštěného zisku,

d) kdo z nekalých důvodů zboží hromadí nebo je jiným nedovoleným způsobem odnímá výrobě, oběhu nebo spotřebě, nebo

e) kdo se dopustí pletich nebo hrubých a stálých nepořádností, které porušují oběh nebo spotřebu zboží.

§ 88

Přestupky v oboru výživy a zásobování

(1) Kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší výživu obyvatelstva nebo hospodaření krmivy, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

(2) Stejně bude potrestán ten, kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší oběh zboží, čítajíc v to úpravu hospodaření s energií.

§ 89

Přestupky cenové

(1) Kdo poruší cenový předpis, zejména tím, že požaduje cenu nebo úplatu v nepřípustné výši anebo se dopustí cenových pletich, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

(2) Stejně bude potrestán ten,

a) kdo zboží vyložené ve výkladu, provozní místnosti, na stánku nebo na veřejném místě neoznačí čitelně cenou, nebo

b) kdo odmítne kupujícímu vydat potvrzení, na němž je vyznačen druh, množství a cena prodaného zboží, nebo kdo odmítne kupujícímu, aby si sám koupené zboží bezplatně převážil.

HLAVA III

Ochrana pořádku ve věcech veřejných

§ 90

Obecné ustanovení

Kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší řádný chod veřejné správy nebo jinak poruší pořádek ve věcech veřejných, bude potrestán, není-li dále stanoven jiný trest, pokutou do 50 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

ODDÍL 1

Ochrana veřejné správy

§ 91

Nepravdivé údaje

(1) Kdo v řízení před veřejným orgánem úmyslně uvede nebo potvrdí něco nepravdivého anebo úmyslně zatají něco, co je povinen uvést, bude potrestán pokutou do 25 000 Kčs nebo odnětím svobody až na jeden měsíc.

(2) Stejně bude potrestán ten, kdo v čestném prohlášení ve správním řízení uvede nepravdivé údaje.

(3) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na obviněného.

§ 92

Nevedení záznamů

Kdo řádně nevede předepsané záznamy, bude potrestán pokutou do 25 000 Kčs nebo odnětím svobody až na jeden měsíc.

§ 93

Nesplnění oznamovací povinnosti

Kdo nesplní vůči veřejné správě oznamovací povinnost, bude potrestán pokutou do 10 000 Kčs nebo odnětím svobody až na čtrnáct dnů.

§ 94

Porušení povinné mlčenlivosti

Kdo nesplní povinnost mlčenlivosti podle zákona stanovenou, bude potrestán pokutou do 25 000 Kčs nebo odnětím svobody až na jeden měsíc.

§ 95

Porušení úřední uzávěry

Kdo neoprávněně odstraní nebo poruší úřední uzávěru, bude potrestán pokutu do 10 000 Kčs nebo odnětím svobody až na čtrnáct dnů.

§ 96

Poškozování veřejných vyhlášek

(1) Kdo neoprávněně odstraní nebo poškodí vyvěšenou vyhlášku veřejného orgánu nebo organizace obstarávající veřejné věci, bude potrestán pokutou do 5 000 Kčs nebo odnětím svobody až na sedm dnů.

(2) Kdo se dopustí přestupku uvedeného v odstavci 1 s úmyslem zmařit účel vyhlášky, bude potrestán pokutou do 25 000 Kčs nebo odnětím svobody až na jeden měsíc.

§ 97

Volební přestupky

Kdo nesplní svou povinnost ve věcech volebních, bude potrestán pokutou do 10 000 Kčs nebo odnětím svobody až na čtrnáct dnů.

§ 98

Neoprávněný pobyt

Pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce bude potrestán

a) cizinec, který neoprávněně pobývá na území Československé republiky nebo který nezachovává podmínky uložené mu v povolení k pobytu,

b) kdo neoprávněně vstoupí na území nebo místa, na nichž mu byl pobyt zakázán nebo na něž je vstup úředně zakázán.

§ 99

Ochrana občanských a jiných úředních průkazů

(1) Kdo použije cizího občanského nebo jiného úředního průkazu, bude potrestán pokutou do 10 000 Kčs nebo odnětím svobody až na čtrnáct dnů.

(2) Kdo nesplní povinnost prokázat se občanským průkazem, bude potrestán pokutou do 5 000 Kčs nebo odnětím svobody až na sedm dnů.

§ 100

Přestupky pasové

Pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce bude potrestán ten, kdo bez platného cestovního pasu nebo průkazu jej nahrazujícího překročí hranice Československé republiky.

§ 101

Ochrana pořádku ve věcech církevních

Kdo nesplní povinnost nebo poruší zákaz týkající se právních poměrů církví nebo náboženských společností, zejména kdo ohrozí nebo poruší výkon státního dozoru nad majetkem církví nebo náboženských společností, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

§ 102

Ochrana veřejného vyměřování a mapování

(1) Kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší plnění úkolů spojených s prováděním veřejného vyměřování nebo mapování, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

(2) Kdo poškodí nebo neoprávněně zničí, odstraní nebo přemístí měřickou značku, bude potrestán pokutou do 5 000 Kčs nebo odnětím svobody až na sedm dnů.

§ 103

Pletichy při dražbách

Kdo se při povolených dražbách dopustí pletich, bude potrestán pokutou do 10 000 Kčs nebo odnětím svobody až na čtrnáct dnů.

§ 104

Neoprávněné sbírky

Kdo neoprávněně koná veřejnou sbírku, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

§ 105

Nedovolené používání telekomunikačních zařízení

(1) Pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce bude potrestán ten, kdo neoprávněně

a) zřídí nebo má v provozu drátový telegraf, telefon nebo elektrické návěštní zařízení, nebo

b) má v provozu rozhlasovou přijímací stanici nebo jiné přijímací radioelektrické zařízení.

(2) Stejně bude potrestán ten, kdo užívá zařízení uvedeného v odstavci 1 nedovoleným způsobem.

§ 106

Ochrana poštovních holubů a jejich chovu

(1) Pokutou do 25 000 Kčs nebo odnětím svobody až na jeden měsíc bude potrestán ten, kdo neoprávněně chová, cvičí, přemisťuje nebo z ciziny dováží poštovní holuby nebo kdo nesplní povinnost týkající se značkování poštovních holubů nebo jinou povinnost chovatele poštovních holubů.

(2) Kdo neoprávněně chytí, poškodí nebo usmrtí poštovního holuba nebo kdo neohlásí nález unaveného, poraněného nebo zabitého poštovního holuba, bude potrestán pokutu do 10 000 Kčs nebo odnětím svobody až na čtrnáct dnů.

ODDÍL 2

Ochrana činnosti veřejných orgánů

§ 107

Vydávání se za veřejný orgán

Kdo se vydává za veřejný orgán, zejména tím, že neprávem použije zvláštního služebního osvědčení, průkazu nebo odznaku veřejného orgánu, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

§ 108

Neuposlechnutí veřejných orgánů

Kdo neuposlechne výzvy, kterou učiní veřejný orgán při výkonu služby, bude potrestán pokutou do 10 000 Kčs nebo odnětím svobody až na čtrnáct dnů.

§ 109

Ztížení nebo rušení činnosti veřejných orgánů

Kdo ztíží nebo ruší činnost veřejného orgánu, který vykonává podle zákona prohlídku nebo dozor (kontrolu) nebo jiný úřední úkon, zejména tím, že

a) mu neoprávněně odepře přístup na pozemky, do budov nebo jejich částí, nebo

b) mu neumožní provést zjištění potřebné k výkonu dozoru (kontroly) nebo jiného úředního úkonu,

bude potrestán pokutou do 25 000 Kčs nebo odnětím svobody až na jeden měsíc.

ODDÍL 3

Ochrana veřejných označení

§ 110

Ochrana hraničních označení

(1) Kdo nesplní povinnost uloženou mu jako vlastníkovi pozemku v souvislosti s vytyčením, omezníkováním nebo udržováním státních hranic, bude potrestán pokutou do 25 000 Kčs nebo odnětím svobody až na jeden měsíc.

(2) Kdo poškodí nebo neoprávněně zničí, odstraní nebo přemístí zařízení určené k přesnému stanovení hranic státu anebo kdo změní povahu, tvar, polohu nebo směr břehu nebo řečiště vod, jež tvoří hranice státu, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

(3) Kdo se přestupku uvedeného v odstavci 2 dopustí úmyslně, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

§ 111

Ochrana úředních razítek

Kdo zhotoví úřední razítko (pečeť) veřejného orgánu bez úřední písemné objednávky nebo kdo zhotovené úřední razítko (pečeť) vydá neoprávněně někomu jinému než objednateli, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

§ 112

Ochrana vlajek, znaků a jiných symbolů

(1) Kdo neoprávněně užívá státní vlajky, státního znaku nebo jiného státního symbolu anebo kdo takového státního symbolu užívá způsobem nevhodným, nepřiměřeným nebo jinak přípustným, bude potrestán do 10 000 Kčs nebo odnětím svobody až na čtrnáct dnů.

(2) Kdo neoprávněně užívá vlajky, znaku nebo odznaku organisace obstarávající veřejné věci, bude potrestán pokutou do 5 000 Kčs nebo odnětím svobody až na sedm dnů.

§ 113

Ochrana Červeného kříže

(1) Kdo neoprávněně užívá znaku červeného kříže na bílém poli nebo slov "Červený kříž" nebo "Ženevský kříž", anebo užívá znaků nebo slov tak podobných, že by mohly uvést v omyl, bude potrestán pokutou do 10 000 Kčs nebo odnětím svobody až na čtrnáct dnů.

(2) Kdo se přestupku uvedeného v odstavci 1 dopustí v době zvýšeného ohrožení vlasti, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

§ 114

Ochrana vyznamenání a titulů

(1) Kdo si osobuje hodnost, vyznamenání, titul nebo čestné uznání udělované podle zákona nebo kdo založí nebo udělí odznak, který by mohl vést k záměně s vyznamenáním nebo s pamětním odznakem, jakož i kdo takový odznak veřejně nosí, bude potrestán pokutou do 25 000 Kčs nebo odnětím svobody až na jeden měsíc.

(2) Stejně bude potrestán občan, který bez souhlasu presidenta republiky veřejně nosí cizozemské vyznamenání nebo užívá cizozemského čestného titulu.

§ 115

Závadné odznaky

Kdo veřejně nosí odznak, jímž se projevuje smýšlení namířené proti Československé republice nebo proti jejímu lidově demokratickému zřízení, anebo kdo veřejně nosí jiný zakázaný odznak, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

§ 116

Nevhodná označení

Kdo místo veřejně přístupné nebo místo, jež je viditelné z míst veřejně přístupných, zejména budovu nebo jinou věc, označuje způsobem, jímž se projevuje smýšlení namířené proti Československé republice, jejímu lidově demokratickému zřízení nebo jejím spojencům, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

§ 117

Ochrana stejnokrojů

Pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce bude potrestán ten,

a) kdo veřejně nosí vojenský stejnokroj nebo stejnokroj jiných ozbrojených sborů anebo součásti takových stejnokrojů, ač k tomu není oprávněn,

b) kdo bez předepsaného povolení nebo úředního příkazu veřejně nosí stejnokroj nebo ústroj, který lze snadno zaměnit se stejnokrojem vojenským nebo se stejnokrojem jiných ozbrojených sborů, nebo

c) kdo neoprávněně veřejně nosí jiný stejnokroj.

HLAVA IV

Ochrana brannosti

§ 118

Obecné ustanovení

(1) Kdo se vyhne účasti na obraně vlasti a na přípravách k ní nebo kdo poruší jiné povinnosti uložené v zájmu obrany vlasti nebo kdo jakýmkoli způsobem sníží brannost státu, bude potrestán, není-li dále stanoven jiný trest, pokutou do 50 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

(2) Kdo se dopustí přestupku uvedeného v odstavci 1 v době zvýšeného ohrožení vlasti, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

§ 119

Porušení osobních nebo věcných povinností

(1) Pokutou do 100 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na tři měsíce bude potrestán ten,

a) kdo nesplní osobní nebo věcnou povinnost pro obranu vlasti,

b) kdo se vyhýbá splnění takové povinnosti, nebo

c) kdo znemožňuje nebo ztěžuje plnění takové povinnosti jinou osobou.

(2) Kdo se dopustí přestupku uvedeného v odstavci 1 v době zvýšeného ohrožení vlasti, bude potrestán pokutou do 250 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na šest měsíců.

§ 120

Přestupky v oboru branné povinnosti

(1) Kdo se nedostaví včas k odvodu, k přezkoušení nebo k nemocničnímu nebo výběrovému vyšetření, bude potrestán pokutou do 25 000 Kčs nebo odnětím svobody až na jeden měsíc; dopustí-li se však pachatel takového přestupku v době zvýšeného ohrožení vlasti, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

(2) Kdo se nedostaví včas ke zjištění nezpůsobilosti k službě v branné moci, ke kterému byl povolán, bude potrestán pokutou do 10 000 Kčs nebo odnětím svobody až na čtrnáct dnů.

(3) Kdo uzavře sňatek bez povolení vojenské správy, je-li takové povolení předepsáno, bude potrestán pokutou do 10 000 Kčs nebo odnětím svobody až na čtrnáct dnů.

HLAVA V

Ochrana kulturního života pracujících

§ 121

Obecné ustanovení

Kdo poškodí nebo ohrozí kulturní život pracujících, zejména plnění úkolů směřujících k zpřístupnění kulturních statků pracujícím a k zvyšování jejich kulturní úrovně, bude potrestán, není-li dále stanoven jiný trest, pokutou do 50 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

§ 122

Ochrana vyučování

(1) Kdo nesplní povinnost uloženou v zájmu řádné činnosti školy nebo ochrany vyučování, zejména kdo nepřihlásí žáka (dítě) k zápisu do školy anebo kdo, ač byl správou školy napomenut, nedbá o jeho včasnou a pravidelnou docházku do školy, bude potrestán pokutou do 10 000 Kčs nebo odnětím svobody až na čtrnáct dnů.

(2) Kdo neoprávněně provozuje soukromé učiliště nebo kdo neoprávněně soukromě vyučuje anebo kdo vyučuje nedovoleným způsobem, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce. Stejně bude potrestán ten, kdo pro své učiliště užívá neoprávněně názvu škola.

§ 123

Ochrana tisku

(1) Kdo neoprávněně vydává časopisy nebo knihy a jiné neperiodické publikace nebo porušuje vydavatelský plán, bude potrestán pokutou do 250 000 Kčs nebo odnětím svobody až na šest měsíců.

(2) Kdo neoprávněně rozšiřuje tiskoviny uvedené v odstavci 1, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

(3) Kdo neoprávněně zhotoví nebo přechovává jakýkoli tiskařský nebo rozmnožovací stroj, anebo stroj, přístroj nebo zařízení sloužící k výrobě tiskových nebo razicích desek, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

(4) Kdo nedbá pořádku ve věcech tiskových, bude potrestán pokutou do 25 000 Kčs nebo odnětím svobody až na jeden měsíc.

§ 124

Ochrana divadla a filmu

(1) Kdo neoprávněně vyvíjí jakoukoli činnost v oboru divadla nebo filmu, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

(2) Tohoto přestupku se dopustí zejména ten, kdo neoprávněně veřejně provozuje divadlo nebo uspořádá veřejné divadelní představení anebo kdo neplní podmínky provozovacího povolení.

(3) Stejně bude potrestán ten,

a) kdo neoprávněně zřídí nebo provozuje filmový atelier, filmovou laboratoř, půjčovnu filmů nebo kino, nebo

b) kdo neoprávněně pořádá veřejné kinematografické představení.

§ 125

Ochrana památek, uměleckých děl a přírody

(1) Kdo neoprávněně vyveze do ciziny nebo úmyslně zničí nebo poškodí kulturní nebo přírodní památku nebo umělecké dílo, bude potrestán pokutou do 250 000 Kčs nebo odnětím svobody až na šest měsíců.

(2) Ten kdo poruší jiný zákaz nebo nesplní povinnost týkající se ochrany památek, uměleckých děl, archeologických nálezů nebo přírody a krajiny, zvláště přírodních reservací, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

§ 126

Ochrana tělesné výchovy a sportu

Kdo ztíží nebo ohrozí anebo kdo ruší plnění úkolů veřejné péče o tělesnou výchovu a sport, zejména při provádění soutěží zdatnosti nebo tím, že neoprávněně pořádá veřejný tělovýchovný (sportovní) podnik, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

HLAVA VI

Ochrana občanského soužití

§ 127

Obecné ustanovení

Kdo poruší základní pravidla občanského soužití, zejména jednáním nebo opominutím, jímž může ohrozit zdraví nebo život svých spoluobčanů nebo majetek, anebo kdo jakkoli ruší budovatelské úsilí pracujících, bude potrestán, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, pokutou do 25 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na jeden měsíc.

ODDÍL 1

Ochrana společenského života pracujících

§ 128

Ochrana svobody shromažďovací a spolčovací

Kdo zneužije svobody shromažďovací nebo spolčovací nebo kdo ohrožuje její výkon, bude potrestán pokutou do 25 000 Kčs nebo odnětím svobody až na jeden měsíc.

§ 129

Ochrana veřejných zábav

Kdo neoprávněně uspořádá veřejnou zábavu nebo nedbá o pořádek při ní, bude potrestán pokutou do 25 000 Kčs nebo odnětím svobody až na jeden měsíc.

§ 130

Porušení listovního tajemství

Kdo úmyslně poruší tajemství uzavřených listů nebo jiných písemností chovaných v soukromí, bude potrestán pokutou do 5 000 Kčs nebo odnětím svobody až na sedm dnů.

§ 131

Rušení rozhlasového příjmu

Kdo, ač k tomu byl úředně vyzván, neodstraní nebo nedovolí odstranit příčinu, která způsobuje, že jeho zařízení neúměrně ruší rozhlasový nebo jiný radioelektrický příjem, nebo je neopatří odrušovacím zařízením, bude potrestán pokutou do 25 000 Kčs nebo odnětím svobody až na jeden měsíc.

§ 132

Nebezpečné vyhrožování

Kdo někomu vyhrožuje újmou na životě, zdraví, svobodě nebo majetku tak, že v něm může vyvolat důvodný strach, bude potrestán pokutou do 25 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na jeden měsíc.

§ 133

Urážky na cti

Kdo někomu ublíží na cti urážkou, zlým nakládáním, vyhrůžkou zlého nakládání, vydáváním v posměch nebo jinak, bude potrestán pokutou do 5 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na sedm dnů.

§ 134

Přestupky proti mravnosti

Kdo pohoršlivým způsobem poruší mravnost, bude potrestán pokutou do 5.000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na jeden měsíc.

§ 135

Ochrana proti mravnímu ohrožení mládeže

Kdo mravně ohrožuje osobu mladší než 18 let, zejména

a) kdo oplzlými řečmi, obsahem tiskovin nebo jinak úmyslně ohrožuje mravní výchovu takové osoby,

b) kdo uveřejní zprávu o trestném činu mladistvého nebo z trestního řízení proti němu a uvede jeho jméno nebo jiné okolnosti, z nichž lze usuzovat na jeho osobu, anebo kdo v této spojitosti uveřejní jeho podobiznu, nebo

c) kdo dovolí osobě mladší než 15 let zúčastnit se představení nebo zábavy, jež nejsou mládeži přístupné,

bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

§ 136

Překročení uzavírací hodiny

Kdo překročí uzavírací hodinu v podnicích hostinských a výčepnických nebo kdo se po uzavírací hodině v takovém podniku zdržuje, bude potrestán pokutou do 25 000 Kčs nebo odnětím svobody až na jeden měsíc.

§ 137

Hazardní hry

(1) Kdo hraje hazardní hru nebo poskytne k ní příležitost, bude potrestán pokutou do 25 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na jeden měsíc.

(2) Kdo si i jen zčásti opatřuje prostředky, zejména peníze, hazardní hrou nebo poskytováním příležitostí k ní, bude potrestán pokutou do 250 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na šest měsíců.

§ 137a

Poškozování osobního a soukromého majetku

Kdo na majetku osobním nebo soukromém způsobí škodu tím, že

a) se zmocní věci z takového majetku v úmyslu nakládat s ní jako s vlastní,

b) úmyslně nakládá s věcí z takového majetku, která mu byla svěřena, jako s vlastní,

c) úmyslně uvede někoho v omyl nebo využije něčího omylu, nebo

d) úmyslně věc z takového majetku zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou,

a jde o čin malého významu, bude potrestán pokutou do 3.000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na jeden měsíc.

ODDÍL 2

Přestupky obecně nebezpečné

§ 138

Ochrana proti požárům a jiným živelním pohromám

(1) Kdo nedbá opatrnosti nutné k zamezení nebo zdolání požáru, jiné živelní pohromy nebo nehody nebo kdo v takových případech nepřispěje na pomoc, ač je k tomu povinen, nebo neplní na vyzvání úkoly, k nimž je povinen, nebo kdo hrubě poruší svou povinnost vyplývající z příslušnosti k hasičstvu, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

(2) Stejně bude potrestán ten, kdo ztěžuje nebo znemožňuje zásah hasičstva nebo jiného záchranného družstva nebo neprávem používá signálů vyhrazených hasičstvu nebo jinému záchrannému družstvu anebo učiní úmyslně bezdůvodný poplach.

§ 139

Přestupky proti předpisům o zbraních a střelivu

(1) Kdo nesplní povinnost uloženou mu jako výrobci zbraní nebo obchodníku s nimi nebo jinému držiteli zbraní, zejména kdo zbraň neoprávněně vyrobí, opraví, drží nebo nosí anebo sobě nebo někomu jinému opatří nebo přenechá anebo kdo neoprávněně provede na střelné zbrani takovou změnu, kterou se sníží její bezpečnost, bude potrestán pokutou do 25 000 Kčs nebo odnětím svobody až na jeden měsíc; jde-li však o zbraň vojenskou nebo nedovolenou, pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

(2) Stejně bude potrestán ten, kdo ve lhůtě úřadem stanovené neohlásí nebo neodevzdá zbraň na určené místo do úschovy anebo kdo poruší obecné omezení nebo obecný zákaz o nošení nebo držení zbraní.

(3) Ustanovení předchozích odstavců o porušení povinností týkajících se zbraní platí i o střelivu.

§ 140

Závady při provozování střelnice

Pokutou do 25 000 Kčs nebo odnětím svobody až na jeden měsíc bude potrestán ten, kdo neoprávněně zřídí střelnici nebo ji provozuje nedovoleným způsobem.

§ 141

Přestupky v oboru výbušnin

(1) Kdo nesplní povinnost, kterou má při výrobě, uvádění do oběhu, držbě, dopravě nebo používání výbušnin, bude potrestán pokutou do 100 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

(2) Tohoto přestupku se dopustí zejména ten,

a) kdo bez povolení zřídí skladiště výbušnin nebo předmětů výbušniny obsahujících anebo kdo poruší podmínky, za kterých bylo skladiště povoleno, nebo

b) kdo řádně nevede předepsané záznamy o výbušninách a rozbušných rozněcovadlech.

§ 142

Ochrana zařízení, u nichž je nebezpečí výbuchu

(1) Kdo nedbá příkazů nebo zákazů týkajících se výroby, umístění, udržování a obsluhy zařízení, u nichž je nebezpečí výbuchu, zejména parních kotlů, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

(2) Tohoto přestupku se dopustí zejména ten,

a) kdo, ač nemá předepsanou odbornou způsobilost, obsluhuje stroj nebo jiné zařízení, jejichž obsluha této způsobilosti z bezpečnostních důvodů vyžaduje, nebo

b) kdo pověří obsluhou takového zařízení osobu, která nemá předepsanou odbornou způsobilost.

§ 143

Nástroje určené k páchání trestného činu

Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří, přenechá nebo přechovává nástroj nebo jinou věc, která je zřejmě určena k páchání trestného činu, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

ODDÍL 3

Ochrana silničního, železničního a leteckého provozu a ochrana plavby

§ 144

Ochrana silničního provozu

(1) Pokutou do 25 000 Kčs nebo odnětím svobody až na jeden měsíc bude potrestán ten,

a) kdo užívá na veřejných silnicích motorového vozidla nebo jeho přívěsného vozu bez předepsaného povolení nebo kdo užívá vozidla, které není v předepsaném stavu,

b) kdo neoprávněně provádí výcvik řidičů motorových vozidel, nebo

c) kdo řídí motorové vozidlo bez předepsaného povolení.

(2) Stejně bude potrestán ten,

a) kdo neoprávněně užívá veřejné silnice způsobem přesahujícím obvyklou míru silničního provozu,

b) kdo podle své povinnosti nepečuje o řádný stav veřejného chodníku,

c) kdo veřejnou silnici nebo její součást poškodí, nebo

d) kdo poškodí, pozmění, zakryje, přemístí nebo odstraní silniční dopravní značku nebo zařízení anebo značku či jiné orientační zařízení cestovního (turistického) ruchu.

(3) Kdo jinak ohrozí bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, ruší pořádek na veřejných silnicích nebo nesplní povinnost, kterou má v silničním provozu, bude potrestán pokutou do 10 000 Kčs nebo odnětím svobody až na čtrnáct dnů.

(4) Kdo ve stavu podnapilém nebo opilém řídí vozidlo, bude potrestán pokutou do 10 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na tři měsíce.

§ 145

Ochrana železničního provozu

Pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce bude potrestán ten, kdo ohrozí bezpečnost nebo nerušenost železničního provozu nebo ruší pořádek v něm, zejména ten,

a) kdo podnikne v okolí dráhy něco, čím je ohrožována dráha nebo bezpečnost a nerušenost jejího provozu,

b) kdo se zdržuje v zakázaných prostorách dráhy, nebo

c) kdo nedbá pokynů drážních orgánů.

§ 146

Ochrana leteckého provozu

Pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce bude potrestán ten, kdo ohrozí bezpečnost nebo nerušenost leteckého provozu nebo ruší pořádek v letectví, zejména ten,

a) kdo nedbá podmínek, jimiž musí vyhovovat letadla a jejich posádky,

b) kdo při letu nedodržuje předepsanou výšku nebo nezachovává jiná pravidla létání,

c) kdo nedbá pokynů leteckých orgánů, nebo

d) kdo se zdržuje v zakázaných prostorách letiště.

§ 147

Ochrana plavby

Pokutou do 50 000 Kčs nebo odnětím svobody až na dva měsíce bude potrestán ten, kdo ohrozí bezpečnost nebo nerušenost plavby nebo ruší pořádek v plavbě, zejména ten,

a) kdo nedbá podmínek, jimž musí vyhovovat plavidla a jejich posádky,

b) kdo nezachovává pravidla plavby, nebo

c) kdo nedbá pokynů plavebních orgánů.

§ 148

Útěk po dopravní nehodě a neposkytnutí pomoci při ní

(1) Řidič dopravního prostředku, který se po dopravní nehodě, na níž měl účast, snaží uniknout zjištění, bude potrestán pokutou do 50 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na dva měsíce.

(2) Kdo neposkytne potřebnou pomoc osobě, která utrpěla újmu na zdraví při dopravní nehodě, na níž měl účast, ač pomoc podle okolností poskytnout mohl, bude potrestán pokutou do 10 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na čtrnáct dnů.


HLAVA VII

Závěrečná ustanovení

§ 149

Zrušení trestních ustanovení

(1) Platnosti, po případě použivatelnosti pozbývají všechna ustanovení z oboru trestního práva správního a všech předpisů, které upravují věc, na kterou se vztahuje tento zákon.

(2) Pokud se některý předpis odvolává na ustanovení předpisů zrušených podle odstavce 1, platí obdobné ustanovení tohoto zákona.

§ 150

Zrušení předpisů o policejním vyhošťování a dohledu

(1) Platnosti, po případě použivatelnosti pozbývají:

1. všechny předpisy o vyhošťování, vypovídání, zákazu nebo příkazu pobytu výrokem správního orgánu, zejména:

a) zákon č. 88/1871 ř. z., o policejním vyhošťování a honění postrkem, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, jakož i předpisy vydané k jeho provedení, zejména předpisy hnanecké,

b) nařízení ministra vnitra č. 9389/1885 B. M. (uh. m. vnitra) a hnanecké předpisy platné na Slovensku,

2. zákon č. 117/1927 Sb. a předpisy podle něho vydané,

3. všechny předpisy o policejním dohledu.

(2) Nedotčeny však zůstávají:

a) ustanovení § 17 zákona č. 52/1949 Sb., o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům, pokud upravují vypovídání a zákaz pobytu cizinců,

b) předpisy o dohledu nebo o omezení pobytu z důvodů veřejné péče o zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, zejména pokud jde o omezování přenosných nemocí.

§ 151

Zrušení předpisů o donucovacích pracovních a o táborech nucené práce

(1) Platnosti, po případě použivatelnosti pozbývají všechny předpisy o donucovacích pracovnách (pracovnách) a o přípustnosti dodání (o odkázání) do donucovací pracovny (pracovny), zejména

a) ustanovení týkající se donucovacích pracoven, obsažená v zákoně č. 90/1885 ř. z., o donucovacích pracovnách a polepšovacích ústavech, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících,

b) nařízení č. 106/1885 ř. z., jímž se vydávají ustanovení k provedení zákona o donucovacích pracovnách a polepšovacích ústavech, ve znění předpisů je měnících a doplňujících.

(2) Zároveň pozbývají platnosti ustanovení zákona č. 247/1948 Sb., o táborech nucené práce.

§ 152

Účinnost a provedení

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1950; provedou jej všichni členové vlády.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 14/1957 Sb. Čl. V

Trest zákazu činnosti navždy nebo na dobu převyšující tři léta, uložený za přestupek před počátkem účinnosti tohoto zákona, se mění s účinností od právní moci rozsudku nebo nálezu v trest zákazu činnosti na tři léta.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Rais v. r.

Fierlinger v. r.

Kopecký v. r. též za ministra Dr. Nejedlého

Dr. Ševčík v. r. též za ministra Dr. Šrobára

Kliment v. r.

arm. gen.Svoboda v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Krajčír v. r. též za ministra Erbana

Dr. Čepička v. r.

Petr v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Nosek v. r.

Dr. Neuman v. r.

Kopřiva v. r.

Plojhar v. r.

Kabeš v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Přesunout nahoru