Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 73/1950 Sb.Vládní nařízení o povolování telekomunikačních zařízení

Částka 31/1950
Platnost od 10.06.1950
Účinnost od 01.07.1950
Zrušeno k 01.07.1964 (110/1964 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

73.

Vládní nařízení

ze dne 30. května 1950

o povolování telekomunikačních zařízení

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 odst. 6 a § 11 odst. 3 zákona č. 72/1950 Sb., o telekomunikacích (dále jen "zákon"):


ODDÍL I

Společná ustanovení

§ 1

Povolení ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení podle § 3 zákona (dále jen "povolení") uděluje:

a) poštovní správa pro všechna telekomunikační zařízení s výjimkou vysílacích radioelektrických stanic pokusných a amatérských;

b) ministerstvo národní bezpečnosti nebo orgány jím pověřené pro vysílací radioelektrické stanice pokusné a amatérské.

Pro orgány udělující povolení se užívá dále názvu "povolující orgány".

§ 2

(1) Lze-li pro telekomunikační styk použít poštovních zařízení, určených veřejnému používání, povolení se zpravidla neudělí.

(2) Cizím státním příslušníkům lze povolení udělit zásadně jen, je-li tu vzájemnost.

(3) Povolení může býti odvoláno; nelze je převésti na jinou osobu.

(4) K přemístění, rozšíření, jakož i ke každé změně povoleného telekomunikačního zařízení je třeba předchozího schválení povolujícího orgánu, není-li v podmínkách povolení stanoveno jinak.

(5) Podrobnější předpisy vydané podle § 13 odst. 1 písm. a) upraví zvláštní úlevy, jichž požívají národní podniky energetické při zřizování a provozování vlastních drátových telekomunikačních zařízení sloužících výhradně k zabezpečení provozu zařízení energetických.

§ 3

(1) Za povolení udělená podle § 1 písm. a) lze vybírat telekomunikační poplatky (§ 11 odst. 3 zákona).

(2) Kdy a v jaké výši se telekomunikační poplatky vybírají, stanoví s přihlédnutím k účelu a rozsahu zařízení:

a) ministerstvo pošt pro telekomunikační zařízení uvedená v § 1 písm. a) s výjimkou rozhlasových a televisních přijímacích stanic;

b) ministerstvo informací a osvěty pro rozhlasové a televisní přijímací stanice.

§ 4

(1) Ústřední úřady příslušné podle § 13 odst. 1 mohou v podrobnějších předpisech stanovit všeobecné podmínky, za nichž se povolení uděluje.

(2) V jednotlivých případech může povolující orgán stanovit ještě další zvláštní podmínky .

§ 5

(1) Majitel povolení je povinen zachovávat stanovené podmínky, zejména užívat telekomunikačního zařízení jen v rozsahu a k účelům vyznačeným v povolení.

(2) Osoby zmocněné povolujícími orgány mají právo kdykoli se přesvědčit prohlídkou povoleného zařízení , jsou-li zachovány stanovené podmínky.

§ 6

Zanikne-li povolení z jakéhokoliv důvodu, budiž listina o povolení vrácena orgánu, který ji vydal. Neurčí-li povolující orgán jinak, je majitel povolení nebo jeho právní nástupce povinen uvésti příslušné telekomunikační zařízení do takového stavu, že je nepochybně vyloučeno jeho provozování. Neučiní-li tak, může to provésti povolující orgán na jeho útraty.

ODDÍL II

Zvláštní ustanovení pro vysílací radioelektrické stanice

§ 7

(1) Pojem "vysílací radioelektrické stanice" blíže vymezí ministerstvo pošt a vyhlásí v příslušném úředním listě.

(2) Povolení ke zřízení a provozování vysílacích radioelektrických stanic lze udělit jen u určitých druhů stanic (§ 8) a jen k určitým účelům (§§ 9 a 10).

§ 8

(1) Povolení lze udělit jen, jde-li o vysílací radioelektrické stanice

a) pohyblivé, t. j. stanice umístěné na dopravních prostředcích nebo stanice přenosné, určené k tomu, aby se jich užívalo v pohybu nebo za zastávek v předem neurčených místech;

b) pozemní, t. j. stanice, jež při vysílání nemění své místo a jež pracují s e stanicemi pohyblivými;

c) pevné, t . j. stanice pro spojení mezi přesně určenými pevnými místy;

d) pokusné, t. j. stanice provozované v zájmu pokroku techniky nebo vědy;

e) amatérské, t. j. stanice zřízené a provozované za účelem radiotechnického sebevzdělání a studia.

(2) Povolení ke zřízení a provozování jiných druhů vysílacích radioelektrických stanic (zejména rozhlasových a televisních) se neuděluje.

(3) Povolení ke zřízení a provozování pevných stanic se uděluje jen ve zcela výjimečných případech, je-li vůbec vyloučena možnost použít telekomunikačních zařízení poštovních nebo vlastního drátového telegrafu nebo telefonu a je-li vyloučeno rušení.

§ 9

(1) Povolení ke zřízení a provozování vysílacích radioelektrických stanic pohyblivých, pozemních nebo pevných lze udělit zásadně jen v případech nezbytné potřeby, zejména pro účely

a) dopravních podniků a jiných vlastníků dopravních prostředků, pokud je takových zařízení třeba v zájmu bezpečnosti dopravy;

b) národních podniků energetických, vodáren a jiných podobných podniků k zabezpečení jejich provozu;

c) hasičstva a jiných záchranných orgánů k zajištění záchranných prací;

d) vědeckých ústavů, pokud je potřebují k plnění svých úkolů.

(2) Povolení ke zřízení a provozování vysílacích radioelektrických stanic pohyblivých, pozemních nebo pevných uděluje poštovní správa v dohodě s ministerstvy národní obrany a národní bezpečnosti, a jde-li o stanice pro službu leteckou nebo plavební, na návrh ministerstva dopravy.

§ 10

(1) Povolení ke zřízení a provozování vysílacích radioelektrických stanic pokusných lze udělit zpravidla jen pro účely vědeckých ústavů a škol nebo výrobcům radioelektrických zařízení.

(2) Povolení ke zřízení a provozování vysílacích radioelektrických stanic amatérských lze udělit složkám masových organisací a výjimečně též jednotlivým jejich členům, kteří se zasloužili významnou měrou v budovatelském úsilí.

(3) Povolení ke zřízení a provozování vysílacích radioelektrických stanic pokusných a amatérských uděluje ministerstvo národní bezpečnosti nebo orgány jím pověřené v dohodě s ministerstvem národní obrany, a jde-li o stanice pokusné, též v dohodě s ministerstvem pošt.

§ 11

Vysílací radioelektrické stanice musí býti zřízeny a provozovány tak, aby jimi nebyl škodlivě rušen provoz ostatních telekomunikačních zařízení. Energie a dosah těchto stanic nesmí přesahovat skutečnou potřebu.

§ 12

(1) Vysílací radioelektrické stanice na palubě československých letadel a lodí smějí obsluhovat jen českoslovenští občané, kteří obdrželi od ministerstva pošt vysvědčení palubního radiotelegrafisty nebo radiotelefonisty.

(2) Ostatní vysílací radioelektrické stanice - s výjimkou pokusných a amatérských - smějí obsluhovat jen českoslovenští občané, kteří obdrželi od poštovní správy vysvědčení o své způsobilosti nebo mají vysvědčení podle předcházejícího odstavce, po případě poštovní zaměstnanci určení poštovní správou.

(3) Pokusné a amatérské vysílací radioelektrické stanice smějí obsluhovat jen českoslovenští občané, kteří obdrželi příslušné vysvědčení od ministerstva národní bezpečnosti nebo orgánů jím pověřených.


ODDÍL III

Ustanovení závěrečná

§ 13

(1) Podrobnější předpisy k provedení tohoto nařízení vydá:

a) ministerstvo pošt,

b) ministerstvo informací a osvěty, pokud jde o rozhlasové a televisní přijímací stanice,

c) ministerstvo národní bezpečnosti, pokud jde o vysílací radioelektrické stanice pokusné a amatérské.

(2) Předpisy podle odstavce 1 budou vydány v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.

§ 14

Platnosti (použivatelnosti) pozbývají vládní nařízení č. 82/1925 Sb., kterým se určují podmínky zřizování, udržování a provozu telegrafů, a nařízení ministra dopravy a techniky č. 18/1943 Sb., o telegrafních zařízeních úřadů.

§ 15

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1950; provedou je ministři pošt, národní bezpečnosti a informací a osvěty v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Kopřiva v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Neuman v. r

Přesunout nahoru