Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 7/1950 Sb.Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy o působnosti finančních prokuratur

Částka 3/1950
Platnost od 31.01.1950
Účinnost od 01.02.1950
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7.

Vládní nařízení

ze dne 24. ledna 1950,

kterým se vydávají podrobné předpisy o působnosti finančních prokuratur

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 270/1949 Sb., o finančních prokuraturách:


Působnost finančních prokuratur

§ 1

(1) Stát a svazky lidové správy, ústavy, podniky, fondy a zařízení jimi zřízené nebo spravované zastupuje v řízení soudním finanční prokuratura výlučně; Ústřední národní pojišťovnu, národní podniky, komunální podniky a lidová družstva jen tehdy, byla-li jimi o to požádána.

(2) Ministerstvo spravedlnosti může vyslovit, že i další strany jsou zastoupeny finanční prokuraturou, a to buď výlučně nebo jen na požádání, má-li za to, že je takové zastupování v zájmu veřejném; i bez takového opatření může finanční prokuratura zastoupit veřejný zájem v případech, v nichž není o jeho zastoupení postaráno jinak.

§ 2

V řízení správním zastupuje finanční prokuratura strany uvedené v § 1, jen je-li jimi o to požádána.

§ 3

Na žádost stran, k jejichž zastupování je povolána, udílí jim finanční prokuratura právní posudky a spolupůsobí při jejich právních jednáních a jiných právních úkonech.

§ 4

Finanční prokuratura je povinna si opatřit zmocnění zastupované strany; zvláštního jejího zmocnění potřebuje k ujednání smíru a k tomu, má-li nárok uznat nebo se ho vzdát, ledaže jsou takové úkony pro zastupovanou stranu zřejmě výhodné nebo jde o věc menšího významu.

§ 5

(1) Střetnou-li se zájmy stran, jež by měla finanční prokuratura v řízení soudním zastoupit, náleží přednost státu, pak svazkům lidové správy a z nich vyššímu před nižším; totéž platí o ústavech, podnicích, fondech a zařízeních státem nebo svazkem lidové správy zřízených nebo spravovaných. Ve všech ostatních případech rozhoduje předstižení.

(2) Ministerstvo spravedlnosti může odchylkou od ustanovení odstavce 1 stanovit, kterou stranu finanční prokuratura zastoupí.

(3) Střetnou-li se zájmy stran v řízení správním, užije se ustanovení předchozích odstavců přiměřeně.

§ 6

(1) Strana, která je finanční prokuraturou zastupována výlučně, může jednat sama jen v řízení nesporném, knihovním, exekučním, konkursním a vyrovnacím; dokud to však nedá najevo, má se i v těchto řízeních za to, že je zastupována finanční prokuraturou.

(2) Nemůže-li strana, která je finanční prokuraturou zastupována výlučně, být jí v jednotlivých případech zastoupena z důvodů uvedených v § 5, může i v soudním řízení jednat sama nebo způsobilým zmocněncem.

§ 7

Příslušnost finanční prokuratury

(1) Zastupovat stát v soudním řízení, v němž se příslušnost soudu řídí obecným soudem státu, je povolána finanční prokuratura, v jejímž obvodu je věc, na kterou se řízení vztahuje, a není-li takového znaku, finanční prokuratura, v jejímž obvodu se stala událost, z níž se vyvozuje uplatňovaný nárok. Nelze-li ani takto příslušnost finanční prokuratury určit, je příslušnou finanční prokuratura v Praze nebo v Bratislavě. Zastupovat stát v ostatních soudních řízeních náleží finanční prokuratuře, v jejímž obvodu je soud příslušný v prvé stolici.

(2) Zastupovat jiné strany v soudním řízení je povolána finanční prokuratura, v jejímž obvodu je soud příslušný v prvé stolici; skutečnost, že v těchto řízeních je strana zastoupena finanční prokuraturou, nemění nic na všeobecných předpisech o obecném soudu.

(3) V řízení správním je příslušnou finanční prokuratura, v jejímž obvodu je veřejný orgán příslušný v prvé stolici.

§ 8

Náhrada nákladů

(1) Finanční prokuratura účtuje stranám, které zastupuje, náklady podle předpisů platných pro advokáty, ne však částkou vyšší než by příslušela advokátům v sídle zastupované strany.

(2) Proti stranám zastupovaným podle § 1 odst. 1 jen na požádání přísluší finanční prokuratuře nárok na náhradu nákladů. Bylo-li to vysloveno v opatření ministerstva spravedlnosti učiněném podle § 1 odst. 2, má finanční prokuratura nárok na náhradu nákladů i v tomto případě. Podle okolností případu může finanční prokuratura poskytnout zastupované straně přiměřenou slevu, nikoliv však přes polovici celkového nároku.

(3) Náklady přiznané straně zastoupené finanční prokuraturou proti odpůrci náležejí vždy cele finanční prokuratuře.


§ 9

Účinnost a provedení

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 1950; provede je ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r

Přesunout nahoru