Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 65/1950 Sb.Zákon o hospodaření lesními semeny a sazenicemi

Částka 29/1950
Platnost od 09.06.1950
Účinnost od 09.07.1950
Zrušeno k 01.01.1961 (166/1960 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

65.

Zákon

ze dne 18. května 1950

o hospodaření lesními semeny a sazenicemi

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Lesní semenářství a pěstování lesních sazenic, jakož i obchod s nimi, se upravuje tímto zákonem tak, aby byl zabezpečen dostatek jakostních lesních semen a sazenic pro porostní obnovu na lesních půdách, zalesňování na půdách nelesních, zřizování ochranných lesních pásů (větrolamů) a pro vodohospodářské zalesňování.

§ 2

(1) Krajské národní výbory uznávají na návrh majitele lesa (lesního závodu) nebo semenářského závodu Československých státních lesů, národního podniku (dále jen "podnik"), vhodné lesní části (porosty, stromové skupiny, jednotlivé stromy) i vhodné stromové skupiny a jedince stojící mimo les za způsobilé k získávání semen lesních dřevin (stromů a keřů), řízků a nepěstěných sazenic (dále jen "uznaná jednotka"). Krajské národní výbory se řídí při tom směrnicemi, které vydá ministerstvo zemědělství vyhláškou v Úředním listě.

(2) Návrh na uznání nutno podati u příslušného okresního národního výboru, který jej projedná a se svým vyjádřením předloží krajskému národnímu výboru k rozhodnutí. Krajský národní výbor rozhodne po slyšení podniku a podle potřeby též státních výzkumných ústavů lesnických.

(3) Státní výzkumné ústavy lesnické vedou uznané jednotky v patrnosti podle pokynů ministerstva zemědělství.

§ 3

Ministerstvo zemědělství určí vyhláškou v Úředním listě, které dřeviny jest pěstovati jen z lesních semen, řízků nebo nepěstěných sazenic, získaných z uznaných jednotek, jakož i druhy dřevin, které jest množiti pouze vegetativně (řízky, odnožemi), a kdo toto množení provádí.

§ 4

Těžba dříví v uznaných jednotkách je dovolena jenom k podpoře přirozené obnovy lesa a jeho vzrůstu, jakož i při živelních pohromách; těžit za jiným účelem, třeba i jen jednotlivé uznané stromy, lze pouze s povolením okresního národního výboru.

§ 5

Majitel lesa je oprávněn i povinen krýti vlastní potřebu semen lesních dřevin pro účely lesního hospodářství (dále jen "potřeba lesnická"), a to pro každý lesní závod zvlášť a v míře odpovídající jeho plánovaným úkolům, sklizní z vlastních uznaných jednotek, a není-li pro příslušný druh lesních dřevin stanovena povinnost pěstovati je jen ze semen, řízků nebo nepěstěných sazenic, získaných z uznaných jednotek (§ 3), také z jiných vhodných stromů a keřů.

§ 6

(1) Sklízet semena lesních dřevin pro potřebu lesnickou je s výhradou ustanovení § 5 oprávněn výlučně podnik. Majitel lesa, jakož i majitel lesních stromů a keřů rostoucích mimo les, je povinen sklizeň trpět. Má vůči podniku toliko nárok na náhradu škody způsobené mu při sklizni.

(2) Podnik může také pověřiti sklizní jiné osoby. Může též žádati, aby sklizeň pro něj provedl sám majitel lesa nebo lesních stromů a keřů rostoucích mimo les a dohodnouti se s ním o podmínkách sběru. Nedojde-li mezi podnikem a majitelem lesa nebo lesních stromů a keřů rostoucích mimo les k dohodě, může okresní národní výbor na návrh podniku uložiti takovému majiteli, aby sklizeň provedl, a stanoviti podmínky provedení sklizně.

§ 7

Majitel lesa je povinen podávat podniku na jeho vyzvání a podle jeho pokynů hlášení o skutečnostech týkajících se sklizně semen, zejména o odkvětu lesních dřevin a o pravděpodobné úrodě semen.

§ 8

Sběr semen lesních dřevin pro jinou než lesnickou potřebu je dovolen jen, jestliže celostátní lesnická potřeba je u příslušné dřeviny kryta; ministerstvo zemědělství je povinno na návrh podniku vyhlásiti včas tuto okolnost v Úředním listě.

§ 9

Podnik je výlučně oprávněn dodávat semena lesních dřevin a vykupovat a dodávat sazenice lesních dřevin pro potřebu lesnickou.

§ 10

(1) Podnik může žádati, aby majitelé lesních školek pěstovali pro něj lesní sazenice. Nedojde-li mezi podnikem a majiteli lesních školek k dohodě, použije se obdobně ustanovení § 6 odst. 2 poslední věty.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na lesní školky služby lesnicko-technické ochrany půdy, vod a podnebí (hrazení bystřin), školky odborné služby lesní a cvičné školky lesnických škol.

§ 11

Příležitostná výměna semen lesních dřevin vlastní sklizně a lesních sazenic z vlastního závodu mezi sousedícími lesními závody téhož majitele nebo i různých majitelů k bezprostřednímu použití pro lesnickou potřebu se dovoluje.

§ 12

Podnik je v rámci oprávnění podle § 9 povinen provádět distribuci semen lesních dřevin a jejich sazenic tak, aby byla úměrně kryta potřeba porostní obnovy na lesních půdách, pokud nemůže býti zajištěna podle ustanovení § 5 tohoto zákona nebo podle ustanovení § 4 zákona č. 206/1948 Sb., o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků, a potřeba zalesňování na půdách nelesních, při zřizování větrolamů a provádění vodohospodářských zalesňování.

§ 13

Ministerstvo zemědělství může povoliti výjimky z ustanovení §§ 5, 8, 9, 11 a 12.

§ 14

Hospodaření lesními semeny a sazenicemi, pokud jde o pozemky ve vojenské správě, jakož i součinnost mezi podnikem a vojenskou správou, budou upraveny ministerstvem zemědělství v dohodě s ministerstvem národní obrany.

§ 15

Jednání nebo opominutí příčící se ustanovením tohoto zákona nebo předpisů podle něho vydaných trestá - nejde-li o čin trestný soudem - okresní národní výbor pokutou do 100 000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do tří měsíců nebo oběma těmito tresty. Pro případ nedobytnosti pokuty buď zároveň vyměřen náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do tří měsíců. Uloží-li se oba tresty zároveň, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) činiti více než tři měsíce.

§ 16

Dosavadní uznané jednotky platí za uznané i podle tohoto zákona.


§ 17

Zrušuje se platnost, po případě použivatelnost předpisů, které odporují ustanovením tohoto zákona; zejména se zrušuje vládní nařízení č. 174/1939 Sl. z., o výběru lesního osiva a sazenic, a použivatelnost vládního nařízení č. 350/1940 Sb., o uchování a vypěstění dědičně hodnotného dorostu stromového v lese, jakož i platnost (použivatelnost) vyhlášek vydaných k jejich provedení.


§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti 30. dnem po vyhlášení; provede jej ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r

Přesunout nahoru