Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 59/1950 Sb.Zákon o dani z literární a umělecké činnosti

Částka 28/1950
Platnost od 06.06.1950
Účinnost od 06.06.1950
Zrušeno k 01.07.1965 (36/1965 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

59.

Zákon

ze dne 18. května 1950

o dani z literární a umělecké činnosti

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Daňová povinnost

§ 1

(1) Dani z literární a umělecké činnosti podléhají fysické osoby co do příjmů z tvůrčí nebo reprodukční činnosti literární, umělecké nebo vědecké, pokud tyto příjmy nejsou podrobeny dani ze mzdy podle zákona č. 109/1947 Sb.

(2) Vdova (družka) nebo nezletilí sirotci po osobě literárně, umělecky nebo vědecky činné podléhají dani z literární a umělecké činnosti co do příjmů, jež by u uvedené osoby podléhaly této dani, kdyby byla na živu.

§ 2

(1) Činností uvedenou v § 1 se rozumí:

a) literární, recitační a přednášková činnost (umělecká, vědecká, odborná a pod.),

b) hudební umělecká činnost (skladatelská, dirigentská a reprodukční),

c) dramatické, hudebně dramatické, režisérské, choreografické a pantomimické, jakož i taneční umění a

d) umělecká činnost výtvarná (malířství, sochařství, grafika, medailérství, umělecká fotografie, architektura, průmyslové výtvarnictví a užité umění a pod.).

(2) Nerozhoduje, jde-li o činnost trvalou nebo příležitostnou.

(3) Ve sporných případech rozhoduje o tom, lze-li určitou činnost pokládati za činnost podle tohoto zákona, ministerstvo financí po slyšení ministerstva školství, věd a umění nebo ministerstva informací a osvěty.

§ 3

(1) Předmětem daně jsou příjmy plynoucí poplatníku z činností uvedených v § 2.

(2) Příjmy podle odstavce 1 (dále jen "honoráře") se rozumějí veškeré autorské honoráře nebo jakkoli zvané úplaty za převod autorského práva nebo svolení k užití díla, za zcizení a půjčení díla a pod., úplaty za přednášky a umělecké výkony, jakož i zálohy na tyto úplaty.

§ 4

Od daně jsou osvobozeny ceny a odměny z veřejných soutěží vypsaných orgány, úřady a ústavy veřejné správy, zájmovými organisacemi literátů, umělců a vědců a vrcholnými orgány dobrovolných organisací lidu.

Vybrání daně u plátce

§ 5

(1) Při výplatě honorářů se vybere daň srážkou, vyplácejí-li je orgány, úřady a ústavy veřejné správy, právnické osoby nebo politické strany.

(2) Srážka činí při honoráři

do 20 000 Kčs 3 %,
přes 20 000 Kčs do 60 000 Kčs 5 %,
přes 60 000 Kčs do 100 000 Kčs7 %
a přes 100.000 Kčs 10 %
z vyplacené částky.

(3) Procento srážky se řídí výší honoráře za dodané dílo nebo právo nebo za provedený výkon bez ohledu, vyplácí-li se najednou či ve splátkách.

(4) Daň se vybere u plátce i tehdy, jestliže ji nesrazil. V tomto případě daň činí tolik, kolik by činila podle odstavců 2 a 3 z honoráře zvýšeného o daň, kterou je plátce povinen odvést, a jde k tíži plátce.

§ 6

(1) Daň z honorářů vyplacených v kalendářním čtvrtletí odvedou plátci do konce následujícího měsíce okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu je sídlo vyplácející pokladny.

(2) Nepřesahuje-li úhrn daně čtvrtletně částku 1 000 Kčs, odvede se daň za kalendářní pololetí do konce následujícího měsíce.

(3) Neodvedená daň bude na plátcích vymáhána jako jejich dluh.

§ 7

(1) Plátci jsou povinni vésti záznamy o vyplacených honorářích a o sražené a odvedené dani a vydávati příjemcům potvrzení o vyplaceném honoráři a o sražené dani.

(2) Plátci předloží hlášení o vyplacených honorářích a o sražené a odvedené dani okresnímu národnímu výboru ve lhůtě uvedené v § 6.

§ 8

(1) Na srážení a odvádění daně dozírá okresní národní výbor, v jehož obvodu je sídlo vyplácející pokladny.

(2) Plátci jsou povinni

a) dovoliti orgánům okresního národního výboru zmocněným ke kontrole daně vstup do provozních místností v obvyklých provozních hodinách a umožniti jim splnění jejich úkolů,

b) dáti potřebná vysvětlení a předložiti doklady okresnímu národnímu výboru, po případě jiným kontrolujícím orgánům.

(3) Osoby, jimž jsou honoráře vypláceny, jsou povinny dáti okresnímu národnímu výboru, po případě jiným kontrolujícím orgánům vysvětlení o druhu a výši těchto honorářů.

(4) Stejná oprávnění ve věci dozoru příslušejí též krajskému národnímu výboru a ministerstvu financí.

§ 9

(1) O stížnostech ze sporů, které vzniknou o provádění srážky mezi plátci a osobami, jimž jsou honoráře vypláceny, rozhoduje okresní národní výbor, v jehož obvodu je sídlo vyplácející pokladny.

(2) Okresní národní výbor je povinen sděliti stranám svá rozhodnutí písemně s poučením o opravném prostředku.

(3) Z rozhodnutí okresního národního výboru lze se odvolati ke krajskému národnímu výboru, který rozhodne s konečnou platností.

§ 10

(1) Porušení povinností uložených v §§ 5 až 8, pokud nejsou trestná podle odstavce 2 nebo podle hlavy VIII zákona o přímých daních, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, potrestá okresní národní výbor v daňovém trestním řízení pokutou do 5 000 Kčs.

(2) Neodvede-li plátce daň ani na úřední výzvu, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, okresním národním výborem v daňovém trestním řízení pokutou do 100 000 Kčs. Pro případ nedobytnosti pokuty vyměří se zároveň podle míry zavinění náhradní trest vězení (uzamčení) do 3 měsíců.

Vyměření daně

§ 11

(1) Z honorářů, z nichž se daň nevybírá u plátce, vyměří se daň za každý kalendářní rok po jeho uplynutí.

(2) Daň činí

do 20 000 Kčs 3 %,
přes 20 000 Kčs do 60 000 Kčs 5 %,
přes 60 000 Kčs do 100 000 Kčs7 %
a přes 100.000 Kčs 10 %
z úhrnu honorářů přijatých v kalendářním roce.

(3) Úhrn honorářů se zaokrouhlí dolů na částku dělitelnou stem; nepřesahuje-li částku 6 000 Kčs, daň se nevyměří.

§ 12

Splatnost daně

Poplatník, jemuž se daň vyměřuje podle § 11, je povinen si daň sám vypočíst a zaplatit ji okresnímu národnímu výboru do 31. ledna po uplynutí kalendářního roku.

§ 13

Přiznání

(1) Poplatník, jemuž se daň vyměřuje podle § 11, je povinen podati okresnímu národnímu výboru do 31. ledna přiznání a uvésti v něm honoráře přijaté v uplynulém kalendářním roce.

(2) Nepodá-li poplatník přiznání včas, může býti daň zvýšena až o 5 %; zvýšení je splatné do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.

§ 14

Místní příslušnost

K vyměření daně je příslušný okresní národní výbor, v jehož obvodu měl poplatník bydliště koncem rozhodného roku. Nelze-li příslušný okresní národní výbor určiti podle poplatníkova bydliště, určí jej ministerstvo financí.

§ 15

(1) O vyměření daně vyrozumí okresní národní výbor poplatníka platebním výměrem.

(2) Do vyměření daně lze se písemně odvolat u okresního národního výboru do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. O odvolání rozhoduje s konečnou platností krajský národní výbor. Nejde-li o právní otázku a vyhoví-li se plně odvolání, rozhoduje o něm s konečnou platností okresní národní výbor, nepřesahuje-li základ daně 250.000 Kčs.

§ 16

Daň podle §§ 11 až 15 se nevyměří, požádá-li poplatník za vyměření daně ze samostatné činnosti podle zákona č. 60/1950 Sb.

Společná ustanovení

§ 17

Nebyla-li daň odvedena nebo zaplacena včas, je dlužník povinen, činí-li nedoplatek více než 2 000 Kčs, zaplatiti 2 % poplatek z prodlení z nedoplatku k 31. lednu, 30. dubnu, 31. červenci a 31. říjnu.

§ 18

(1) Ministerstvo financí může učiniti opatření, kterým se

1. rozšiřuje okruh plátců, u kterých se daň vybírá podle §§ 5 až 10;

2. povolují u příjmů z činností uvedených v § 2 odst. 1 písm. d) úlevy z ustanovení §§ 5 a 11 a zamezují nesrovnalosti a tvrdosti, jež by mohly vzniknouti z tohoto zákona;

3. stanoví podrobnosti o povinnosti plátců vésti záznamy o vyplacených honorářích a o sražené a odvedené dani a o povinnosti vydávati příjemcům potvrzení (§ 7) a vydávají další předpisy o poplatku z prodlení (§ 17); 4. vydává vzor tiskopisů hlášení (§ 7) a přiznání (§ 13).

(2) Opatření podle odstavce 1 č. 1 až 3 všeobecné povahy vyhlásí ministerstvo financí v příslušném úředním listě.

§ 19

Písemnosti a úřední úkony ve věcech daně z literární a umělecké činnosti jsou osvobozeny od poplatků a dávek za úřední úkony ve věcech správních.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 20

Příjmy uvedené v § 3 nejsou počínajíc berním rokem 1950 základem pro vyměření daně důchodové, všeobecné daně výdělkové a daně rentové podle zákona o přímých daních ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; počínajíc dnem 1. července 1950 nevybírá se z nich rentová daň srážkou podle uvedeného zákona.

§ 21

(1) Přiznání k dani z literární a umělecké činnosti za rok 1949 jsou poplatníci povinni podati do 30. června 1950.

(2) Daň z literární a umělecké činnosti za rok 1949 je splatná ve dvou stejných splátkách; první splátka do 30. června 1950 a druhá splátka do 30. září 1950.

§ 22

Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí obdobně ustanovení zákona o přímých daních ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.

§ 23

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Platí pro daň z literární a umělecké činnosti poprvé za rok 1949 vyjímajíc ustanovení §§ 5 až 10, která platí pro honoráře vyplacené až po 30. červnu 1950.

(2) Z honorářů přijatých v roce 1949, u kterých by se jinak daň vybírala u plátce, vyměří se za rok 1949 daň podle ustanovení §§ 11 až 16. Rovněž z honorářů přijatých od 1. ledna 1950 do 30. června 1950, u kterých by se jinak daň vybírala u plátce, vyměří se za rok 1950 daň podle uvedených ustanovení.

(3) Tento zákon provede ministr financí.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r

Přesunout nahoru