Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 43/1950 Sb.Vládní nařízení o organisaci a působnosti Státního zeměměřického a kartografického ústavu a o technickém poradním sboru ve věcech veřejného vyměřování a mapování

Částka 19/1950
Platnost od 18.05.1950
Účinnost od 18.05.1950
Zrušeno k 01.01.1954 (1/1954 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43.

Vládní nařízení

ze dne 25. dubna 1950

o organisaci a působnosti Státního zeměměřického a kartografického ústavu a o technickém poradním sboru ve věcech veřejného vyměřování a mapování

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4 odst. 3 a § 6 odst. 2 zákona č. 82/1948 Sb., o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon), ve znění zákona č. 250/1949 Sb.:


Část I

Státní zeměměřický a kartografický ústav

§ 1

(1) Pro veřejné vyměřovací a mapovací práce celostátního významu a práce zvláštní povahy a důležitosti zřizuje se při ministerstvu techniky Státní zeměměřický a kartografický ústav (dále jen "Ústav").

(2) Sídlem Ústavu je Praha.

§ 2

Ústavu přísluší zejména:

1. navrhovat plán svých prací vyměřovacích a mapovacích,

2. vybudovat geodetické základy polohopisné a výškopisné,

3. vybudovat základy pro katastrální vceňování a vtřiďování,

4. vyhotovovat veřejná mapová díla použitím všech měřických metod, včetně pozemní a letecké fotogrametrie,

5. vyhotovovat, rozmnožovat, vydávat a rozšiřovat mapová díla veřejná a jiná, jejich odvozeniny, jakož i jiné výsledky prací veřejného vyměřování a mapování pro potřebu státu a veřejnosti, zejména pro potřeby plnění jednotného hospodářského plánu a územního plánování a výstavby obcí,

6. obstarávat zeměměřické práce spojené se zakládáním, udržováním a obnovováním dokumentárního díla státních hranic,

7. soustřeďovat a bezpečně a odborně uschovávat celostátní díla veřejného i jiného vyměřování a mapování, zejména triangulační, nivelační a mapová a díla statistiky vceňovácí a pozemkové, včetně úhrnných výkazů katastrálních hodnot,

8. provádět výzkum, zkušebnictví a dokumentaci v oboru veřejného vyměřování a mapování, jakož i publikovat výsledky těchto prací,

9. zjišťovat pomístné názvy,

10. provádět v oboru veřejného vyměřování a mapování práce, které mu budou ministerstvem techniky zvlášť přikázány.

§ 3

Jako oblastní orgán na Slovensku zřizuje se při pověřenectvu techniky Slovenský zeměměřický a kartografický ústav (dále jen "Slovenský ústav"). Jeho sídlem je Bratislava.

§ 4

Vnitřní organizaci Ústavu a Slovenského ústavu upraví podrobně ministr techniky organisačním řádem.

Část II

Technický poradní sbor ve věcech veřejného vyměřování a mapování

§ 5

(1) Technický poradní sbor je pomocným orgánem ministerstva techniky a má nejvýše 25 členů.

(2) Členy technického poradního sboru jmenuje ministr techniky na 2 roky, a to ze zástupců dotčených ústředních úřadů a pověřenectev, vysokých škol, národního komitétu geodetického a geofysikálního, vojenského zeměpisného ústavu, národních výborů a masových a zájmových organizací pracujícího lidu. Přednostové příslušných složek pro veřejné vyměřování a mapování v ministerstvu techniky a v pověřenectvu techniky a přednostové Ústavu a Slovenského ústavu jsou členy technického poradního sboru ze své úřední funkce.

(3) Případ od případu mohou býti kromě uvedených členů přizváni ke spolupráci jako experti další odborní pracovníci.

§ 6

Úkolem technického poradního sboru je zejména podávati vyjádření a dobrozdání při řešení celostátních zásadních problémů v oboru veřejného vyměřování a mapování a podávati posudky a vyjádření o návrzích závažnějšího dosahu, pokud se týkají veřejného vyměřování a mapování.

§ 7

(1) Sídlem technického poradního sboru je Praha.

(2) Jednání technického poradního sboru se řídí jednacím řádem, který vydá ministr techniky.

(3) Členství v technickém poradním sboru je funkcí čestnou. Členům přísluší toliko náhrada cestovních výloh podle obecných předpisů.

(4) Kancelářskou službu technického poradního sboru obstará svými zaměstnanci ministerstvo techniky.


Část III

Ustanovení společná a závěrečná

§ 8

Působnost ministerstva národní obrany ve věcech vyměřování a mapování, určených výhradně zájmy obrany státu, není tímto nařízením dotčena. Jiným měřickým a mapovým dílem podle § 2 č. 5 a 7 není myšleno měřické a mapové dílo, vyhotovené vojenskou správou.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr techniky v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r

Přesunout nahoru