Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 39/1950 Sb.Vládní nařízení, kterým se vydává organisační řád Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport

Částka 17/1950
Platnost od 24.04.1950
Účinnost od 24.04.1950
Zrušeno k 17.12.1952 (71/1952 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39.

Vládní nařízení

ze dne 21. března 1950,

kterým se vydává organisační řád Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4 zákona č. 187/1949 Sb., o státní péči o tělesnou výchovu a sport:


§ 1

(1) Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport (dále jen výbor) je představitelem československé lidově demokratické péče o tělesnou výchovu a sport.

(2) Výboru přísluší zejména:

a) vytyčovati jednotné ideové, methodické, zdravotní, organisační a hospodářské zásady pro provádění veškeré tělesné výchovy a sportu,

b) vytyčovati jednotné zásady pro otázky mezinárodních styků v oboru tělesné výchovy a sportu.

(3) Sídlem výboru je Praha.

§ 2

(1) Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších 88 členů.

(2) Předsedou výboru je člen vlády pověřený řízením Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport.

(3) Místopředsedou výboru je pověřenec pověřený řízením Slovenského úřadu pro tělesnou výchovu a sport.

(4) Ostatní členy výboru jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy výboru z vynikajících pracovníků v oboru tělesné výchovy a sportu tak, aby byly pokud možno zastoupeny všechny kraje.

(5) Jedna třetina členů výboru jsou zástupci ze Slovenska, kteří tvoří Slovenský výbor pro tělesnou výchovu a sport.

§ 3

Členové výboru jmenovaní vládou vykonají do rukou předsedy výboru slib tohoto znění: "Slibuji, že budu svoji funkci vykonávat v zájmu lidově demokratické republiky Československé svědomitě a k prospěchu československé tělesné výchovy a sportu."

§ 4

(1) Funkční období členů výboru jmenovaných vládou trvá 2 roky.

(2) Uprázdní-li se během funkčního období místo ve výboru, bude na zbytek období jmenován člen nový.

(3) Člen výboru může býti po uplynutí funkčního období jmenován znovu.

§ 5

(1) K přípravě jednání výboru o jednotlivých zásadních otázkách v tělesné výchově a sportu může výbor zříditi dočasné nebo trvalé komise, do nichž mohou býti přizváni v nutných případech i odborníci, kteří nejsou členy výboru.

(2) Předsedy jednotlivých komisí jmenuje předseda výboru.

§ 6

Pomocné práce výboru a komisí (práce kancelářské, zápisy o schůzích, zajištění vhodných místností a pod.) obstará Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport.

§ 7

Členství ve výboru je čestné. Členům výboru náleží pouze náhrada cestovních a jiných skutečných výdajů podle zákonných předpisů.

§ 8

(1) Výbor se schází zpravidla jednou za čtvrt roku, nejméně však dvakrát za rok. Svolává jej předseda výboru. Jednání výboru může být prohlášeno za neveřejné.

(2) Komise scházejí se k jednání podle potřeby. Komisi svolává předseda komise. Jednání komisí je neveřejné.

§ 9

(1) Pořad jednání výboru stanoví předseda výboru přihlížeje k návrhům členů výboru podaných písemně. O volných návrzích podaných na schůzi rozhodne výbor, zda se o nich bude jednat na některé z příštích schůzí a jakým způsobem budou předneseny.

(2) Pozvání s udáním pořadu jednání zasílá se členům výboru pokud možno 14 dní přede dnem konání schůze.

§ 10

(1) Jednání výboru řídí jeho předseda nebo místopředseda, po případě jiný člen výboru, kterého určí předseda nebo místopředseda.

(2) Výbor je schopen jednati a usnášeti se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru.

(3) K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje předsedající.

§ 11

Jednání výboru se mohou zúčastniti se souhlasem předsedy výboru odborníci, kteří nejsou členy výboru; mají hlas poradní.

§ 12

(1) Zprávy k jednotlivým bodům pořadu přednášejí zpravodajové stanovení výborem, předsedou nebo komisemi.

(2) Projednání přednesených zpráv se děje podle pořadí přihlášek o slovo. Zpravodajům a přizvaným odborníkům může býti uděleno slovo kdykoliv. Výbor může stanoviti řečnické lhůty.


§ 13

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je člen vlády pověřený řízením Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport.


Zápotocký v. r.

Kopecký v. r

Přesunout nahoru