Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 28/1950 Sb.Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích za rok 1949 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců

Částka 12/1950
Platnost od 23.03.1950
Účinnost od 01.12.1949
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

28.

Zákon

ze dne 22. února 1950

o jednorázových mimořádných přídavcích za rok 1949 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

K důchodům z národního pojištění, na něž má oprávněný nárok v prosinci 1949, se poskytne z prostředků tohoto pojištění jednorázový mimořádný přídavek, a to

1. k důchodům invalidnímu a starobnímu a k důchodu úrazovému, je-li úrazem výdělečná schopnost snížena alespoň o 50 %, k důchodu manželky, nežije-li ve společné domácnosti s manželem, dále k důchodům vdovy, vdovce a družky, jakož i k důchodu sociálnímu v částce 500 Kčs;
2. k důchodům sirotků, rodičů a jiných pozůstalých a k sociálnímu důchodu sirotků v částce 300 Kčs;
3. k výchovnému v částce 150 Kčs.

§ 2

K zaopatřovacím požitkům podle zákona č. 164/1946 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, na něž má oprávněný nárok v prosinci 1949, se poskytne jednorázový mimořádný přídavek, a to

1. k zaopatřovacím požitkům invalidy, jemuž byl přiznán ošetřovací nebo slepecký příplatek, v částce 750 Kčs;
2. k zaopatřovacím požitkům jiného invalidy, jehož výdělečná schopnost je podle uvedeného zákona snížena aspoň o 45 %, jakož i k zaopatřovacím požitkům vdovy, vdovce a družky v částce 500 Kčs;
3. k zaopatřovacím požitkům sirotků, rodičů a jiných pozůstalých v částce 300 Kčs;
4. k příplatku na každé dítě v částce 150 Kčs.

§ 3

(1) Jednorázový mimořádný přídavek nenáleží

1. poživatelům odpočivných nebo zaopatřovacích platů poskytovaných z veřejných prostředků;

2. osobám, kterým se vyplácejí důchody (zaopatřovací požitky) do ciziny;

3. osobám, které mají jako zaměstnanci (učni) nárok na vánoční příspěvek za rok 1949.

(2) Při souběhu důchodu podle zákona o národním pojištění se zaopatřovacími požitky podle zákona č. 164/1946 Sb. náleží vždy jen přídavek k důchodu z národního pojištění. Sbíhá-li se několik důchodů z národního pojištění, náleží jen přídavek nejvyšší; to platí obdobně i při souběhu několika zaopatřovacích požitků podle zákona č. 164/1946 Sb.

§ 4

Přídavky podle tohoto zákona jsou osvobozeny od daně ze mzdy.

§ 5

Neprávem přijaté přídavky může jejich plátce odečísti od dávek, na něž má příjemce vůči němu nárok.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1949; provede jej ministr práce a sociální péče.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Erban v. r

Přesunout nahoru