Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 27/1950 Sb.Zákon o státní podpoře při živelních pohromách

Částka 12/1950
Platnost od 23.03.1950
Účinnost od 22.04.1950
Zrušeno k 16.01.2002 (12/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27.

Zákon

ze dne 22. února 1950

o státní podpoře při živelních pohromách

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Podpora při živelních pohromách

(1) Osobám, které byly postiženy škodami způsobenými živelní pohromou na zemědělském majetku, může být v případech hodných zvláštního zřetele, zejména bylo-li by v důsledku těchto škod ohroženo plnění jednotného hospodářského plánu, poskytnuta podpora ze státních prostředků, zajištěných ve státním rozpočtu. Obdobně může být poskytnuta podpora při škodách způsobených živelní pohromou na jiném než zemědělském majetku.

(2) Na poskytnutí podpory podle předchozího odstavce není právního nároku.

Poskytování podpor

§ 2

(1) Podporu lze poskytnout zásadně jen československým občanům bydlícím na území Československé republiky a právnickým osobám majícím na tomto území své sídlo.

(2) Podpory se poskytují v penězích, naturáliích nebo jiným účelným způsobem.

§ 3

(1) O poskytování podpor rozhodují okresní národní výbory.

(2) Podpory se poskytují za součinnosti krajských a místních národních výborů.

(3) Vrchní dohled nad poskytováním podpor a řízení podpůrných akcí přísluší při živelních pohromách na zemědělském majetku ministerstvu zemědělství, při živelních pohromách na jiném než zemědělském majetku ministerstvu vnitra.

§ 4

Směrnice

Podrobnosti o poskytování podpor, zejména o podmínkách a způsobu poskytování, o vyšetřování škod a o řízení, upraví ministerstva vnitra a zemědělství v dohodě se státním úřadem plánovacím a s ministerstvem financí směrnicemi, které vyhlásí v příslušném úředním listě.

§ 5

Zrušení živelních fondů

(1) Počátečním dnem účinnosti tohoto zákona vstupují dosavadní živelní fondy do likvidace. Dosavadní správa těchto fondů provede likvidaci a ukončí běžné případy podle směrnic, jež vydá ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem financí, a zbytek jmění odvede do státní pokladny.

(2) Dnem ukončení likvidace, který vyhlásí ministerstvo zemědělství v příslušném úředním listě, se živelní fondy zrušují .

§ 6

Osvobození od dávek a poplatků

Písemnosti a úřední úkony v řízení podle tohoto zákona jsou osvobozeny od dávek za úřední úkony ve věcech správních a poplatků.


Závěrečná ustanovení

§ 7

Zrušuje se platnost , po případě použivatelnost všech předpisů, které odporují tomuto zákonu, zejména

1. ustanovení §§ 108 až 110 zákona č. 76/1927 Sb., o přímých daních,

2. zákona č. 118/1927 Sb., o poskytování podpor při živelních pohromách,

3. vládního nařízení č. 74/1928 Sb., o náhradách pozemkové daně z důvodu živelních škod na zemědělských kulturách, a vládního nařízení č. 75/1928 Sb., o poskytování podpor při živelních pohromách,

4. vládního nařízení č. 38/1940 Sb., kterým se mění a doplňují zákon č. 76/1927 Sb., o přímých daních, a zákon č. 118/1927 Sb., o poskytování podpor při živelních pohromách, a vládního nařízení č. 39/1940 Sb., o náhradách pozemkové daně a o podporách při živelních pohromách, a

5. všech předpisů o příspěvcích a náhradových přídělech živelním fondům, zejména § 2 odst. 2 zákona č. 77/1927 Sb., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti 30. dne po vyhlášení; provedou jej ministři zemědělství a vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr . John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Ďuriš v. r

Přesunout nahoru