Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 24/1950 Sb.Nařízení ministra vnitra, kterým se zřizuje poradní sbor pro komunální podniky

Částka 11/1950
Platnost od 17.03.1950
Účinnost od 17.03.1950
Zrušeno k 01.01.1951 (167/1950 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

24.

Nařízení ministra vnitra

ze dne 7. března 1950,

kterým se zřizuje poradní sbor pro komunální podniky

Ministr vnitra nařizuje v dohodě s ministrem financí podle § 29 zákona č. 199/1948 Sb., o komunálních podnicích:


§ 1

Zřízení Sboru

Při ministerstvu vnitra se zřizuje poradní sbor pro komunální podniky (dále jen "Sbor").

§ 2

Působnost Sboru

(1) Sbor podporuje činnost ministerstva vnitra:

1. při obstarávání poradenské, evidenční a revisní služby ve věcech komunálních podniků,

2. při poskytování pomoci národním výborům při zřizování komunálních podniků, zvláště v hospodářsky slabých krajích,

3. při sledování rozvoje komunálních podniků a zprostředkování zkušeností.

(2) Sbor plní své úkoly podle odstavce 1 zejména tak, že opatřuje a zhodnocuje podklady pro theoretické i praktické řešení otázek komunálního podnikání a provádí konkrétní práce, jako šetření, průzkum a pod., podle pokynů ministerstva vnitra.

(3) Působnost Sboru se nevztahuje na odborný dozor, jejž nad komunálními podniky vykonávají příslušné ústřední (oblastní) orgány zřízené podle předpisů o znárodnění, po případě obdobný dozor vykonávaný příslušným ministerstvem v případech, kde takové orgány podle předpisů o znárodnění zřízeny nebyly [§ 15 zák. č. 199/1948 Sb. a §§ 58 až 61 vládního nařízení č. 10/1949 Sb., kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut (statut komunálních podniků)].

(4) Sbor předkládá svá dobrá zdání, náměty a návrhy ministerstvu vnitra. Jemu předkládá také opisy všech zápisů o schůzích svých orgánů a zprávu o své činnosti.

§ 3

Orgány Sboru

(1) Sbor vykonává svou působnost jednak v plenárním zasedání, jednak svými složkami, jimiž jsou:

a) předseda a místopředseda,

b) oblastní výbory, a to jeden pro české země a jeden pro Slovensko,

c) komise.

(2) Konceptní a kancelářské práce pro Sbor obstarává ministerstvo vnitra.

§ 4

Složení Sboru

(1) Sbor se skládá z předsedy, místopředsedy, řádných členů a poradních členů. Každý člen má svého náhradníka, který ho zastupuje v případě jeho zaneprázdnění. Poradní členové nemají právo hlasovací.

(2) Předsedu a místopředsedu jmenuje a odvolává ministr vnitra.

(3) Ve Sboru mají zastoupení po jednom zástupci, který je řádným členem:

1. státní úřad plánovací, ministerstva vnitra, financí, informací a osvěty, průmyslu, zemědělství, vnitřního obchodu, dopravy, techniky, práce a sociální péče a výživy a nejvyšší účetní kontrolní úřad; dále slovenský plánovací úřad, pověřenectva vnitra, financí, informací a osvěty, průmyslu a obchodu, zemědělství, dopravy, techniky, práce a sociální péče a výživy a nejvyšší kontrolní dvůr v Bratislavě;

2. Investiční banka, národní podnik, Živnostenská banka, národní podnik, Ústřední rada odborů a Ústřední rada družstev; dále oblastní ústav Investiční banky, národního podniku v Bratislavě, Slovenská Tatrabanka, národní podnik, Slovenská odborová rada a Slovenská rada družstev;

3. krajské národní výbory a ústřední národní výbor hlavního města Prahy. Dalšími řádnými členy může být nejvýše deset osob činných v životě veřejném, politickém nebo hospodářském.

(4) Řádné členy Sboru zastupující úřady (odstavec 3 č. 1) jmenují a odvolávají tyto úřady. Ostatní řádné členy Sboru jmenuje ministr vnitra, a to na návrh příslušného ústavu, instituce nebo národního výboru, jde-li o členy je zastupující. Ministr vnitra je též odvolává. Ustanovení o jmenování a odvolávání řádných členů Sboru platí též o jejich náhradnících.

(5) Poradní členy Sboru a jejich náhradníky jmenuje a odvolává ministr vnitra, a to po dvou z konceptních úředníků ministerstva vnitra a pověřenectva vnitra.

§ 5

Oblastní výbory

(1) Každý oblastní výbor se skládá z předsedy, jeho náměstka, šesti členů řádných a dvou členů poradních. Každý člen má svého náhradníka, který ho zastupuje v případě jeho zaneprázdnění. Poradní členové nemají právo hlasovací.

(2) Předsedou oblastního výboru pro české země je předseda Sboru; předsedou oblastního výboru pro Slovensko je místopředseda Sboru . Předsedové oblastních výborů si každý určí svého náměstka z řádných členů příslušného výboru.

(3) Řádné členy oblastních výborů a jejich náhradníky jmenuje ministr vnitra z řádných členů Sboru nebo jejich náhradníků na návrh plenárního zasedání Sboru. Poradní členy oblastních výborů a jejich náhradníky jmenuje ministr vnitra z poradních členů Sboru nebo jejich náhradníků. Ministr vnitra též odvolává členy oblastních výborů a jejich náhradníky.

(4) Jeden poradní člen oblastního výboru pro české země se zúčastňuje jednání oblastního výboru pro Slovensko a naopak.

(5) Předseda oblastního výboru může do jeho schůzí přizvat s hlasem poradním jiné členy Sboru , zástupce ústředních úřadů, národních výborů, komunálních podniků, národních podniků nebo ústředních ředitelství národních podniků, po případě jiné odborníky, je-li to účelné vzhledem k pořadu jednání.

(6) Oba oblastní výbory mohou být svolány k společnému zasedání.

(7) Oblastní výbor pro české země zasedá zpravidla v Praze, oblastní výbor pro Slovensko zasedá zpravidla v Bratislavě.

§ 6

Komise

(1) Pro jednotlivé obory komunálního podnikání nebo k projednání určitých skupin otázek mohou být zřízeny komise tříčlenné až pětičlenné.

(2) Komise volí oblastní výbor, po případě oba oblastní výbory ve společném zasedání, a to i z osob mimo členy Sboru. Přitom se zároveň určí i předseda komise, který však musí být členem Sboru.

§ 7

Působnost plenárního zasedání

Plenárnímu zasedání náleží:

a) navrhovat řádné členy oblastních výborů;

b) projednávat zásadní věci z oboru hospodářského podnikání národních výborů a věci, jež si samo vyhradilo;

c) dávat zásadní směrnice pro činnost složek Sboru;

d) projednávat zprávy o činnosti oblastních výborů a komisí;

e) usnášet se na jednacím řádu Sboru a jeho složek.

§ 8

Působnost předsedy a místopředsedy Sboru

(1) Předseda Sboru svolává podle potřeby nebo n a vyzvání ministerstva vnitra plenární zasedání Sboru nebo společné zasedání obou oblastních výborů, určuje pořad jejich jednání, řídí jejich schůzi a podpisuje zápisy o těchto schůzích. Podává ministerstvu vnitra nejméně jednou do roka nebo kdykoli na jeho výzvu zprávu o činnosti Sboru. Vyřizuje běžné záležitosti Sboru.

(2) Místopředseda Sboru zastupuje předsedu při jeho zaneprázdnění. Z pověření předsedy Sboru může vykonávat některé z jeho úkolů, zejména vyřizovat běžné záležitosti Sboru na území Slovenska.

§ 9

Působnost oblastních výborů a jejich předsedů

(1) Oblastním výborům přísluší projednávat všechny věci náležející do působnosti Sboru, pokud podle tohoto nařízení nepříslušejí plenárnímu zasedání nebo předsedovi. Oblastní výbory se zabývají otázkami oblastního významu. Projednání otázek významu celostátního přísluší společnému zasedání obou oblastních výborů.

(2) Oblastní výbory mohou projednávání některých věcí svěřit v jednotlivém případě komisi.

(3) Předseda oblastního výboru svolává podle potřeby nebo na vyzvání ministerstva vnitra zasedání příslušného oblastního výboru, určuje pořad jeho jednání, řídí schůzi a podpisuje zápis o této schůzi . Podává plenárnímu zasedání a ministerstvu vnitra zprávu o činnosti oblastního výboru a příslušných komisí nejméně jednou do roka nebo kdykoli na jeho výzvu. Vyřizuje též běžné záležitosti oblastního výboru.

§ 10

Působnost komisí

Komise projednávají věci, jež jim svěřil příslušný oblastní výbor, po případě oba oblastní výbory ve společném zasedání. Vykonávají též práce, jež jim uložil předseda oblastního výboru.

§ 11

Jednání Sboru a jeho složek

(1) Plenární zasedání Sboru a oblastní výbory jsou způsobilé jednat a usnášet se, je-li přítomna více než polovina řádných členů (náhradníků) čítajíc v to předsedu (místopředsedu). Nesejde-li se tento počet v stanovenou hodinu, koná se schůze o hodinu později a je způsobilá jednat a usnášet se, je-li přítomna aspoň jedna pětina řádných členů.

(2) Komise mohou jednat a usnášet se za přítomnosti aspoň jedné poloviny svých členů.

(3) K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů oprávněných k hlasování. Předseda hlasuje. Při rovnosti hlasů se považuje za přijatý ten návrh, pro který hlasoval předseda.

§ 12

Vykonávání funkcí

(1) Předseda a místopředseda Sboru, nejsou-li veřejnými funkcionáři nebo úředníky, slíbí do rukou zástupce ministerstva vnitra, že budou svůj úřad svědomitě vykonávat a zachovávat úřední, výrobní a obchodní tajemství. Totéž slíbí členové Sboru, jejich náhradníci a členové komisí, kteří nejsou veřejnými funkcionáři nebo úředníky, do rukou předsedy (místopředsedy) Sboru.

(2) Členové Sboru, jejich náhradníci a členové komisí jsou povinni dostavit se na pozvání do schůze.

(3) Funkce předsedy a místopředsedy Sboru, jeho členů a členů jeho komisí jsou čestné. Hotové výlohy členů (náhradníků) hradí úřady, ústavy, instituce a národní výbory, jež tito členové (náhradníci) zastupují. Hotové výlohy předsedy, místopředsedy a těch členů (náhradníků), kteří byli jmenováni z osob činných v životě veřejném, politickém a hospodářském, jakož i členů komisí hradí ministerstvo vnitra.

(4) Ministerstvo vnitra může v dohodě s ministerstvem financí přiznat členům Sboru (komisí) jednotlivě odměny za zvláštní práce, které přesahují rozsah jejich běžné činnosti.


§ 13

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r

Přesunout nahoru